Postępowanie wielodyscyplinarne w złamaniach zębów poniżej brzegu kości wyrostka zębodołowego

Aneta Kałużyńska, Krzysztof Kałużyński, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski


Współczesna stomatologia wychodzi naprzeciw coraz trudniejszym problemom klinicznym. Jednym z nich są niewątpliwie złamania zębów, w których utrata struktury zęba sięga poniżej kości wyrostka zębodołowego. W opracowaniu przedstawiono dwa uznane sposoby postępowania w tego rodzaju przypadkach: chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej oraz ortodontyczną ekstruzję złamanego zęba. Uwzględniono także sytuacje, które wymagają podejścia wielodyscyplinarnego, z wykorzystaniem leczenia zachowawczego, protetycznego, chirurgicznego i ortodontycznego.
złamania zębów, chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej, ekstruzja ortodontyczna

Multi-specialist treatment in fracture of teeth below the level of the bony alveolus
Aneta Kałużyńska, Krzysztof Kałużyński, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski 

Modern dentistry reaches out to ever more difficult clinical problems. One of them is undoubtedly tooth fracture in which loss of dental structures goes below the level of the bony alveolus. The study presents two accepted methods of procedure in this type of case: surgical lengthening of clinical crown and orthodontic extrusion of the fractured tooth. Situations were also taken into account that require a multi-disciplinary approach, employing conservative dentistry, prosthetics, surgery and orthodontics.

tooth fracture, surgical lengthening of clinical crown, orthodontic extrusion

5.40PLN

Wykorzystanie zabiegu hemisekcji w interdyscyplinarnym leczeniu powikłań terapii endodontycznej. Opis dwóch przypadków

Maja Bendyk-Szeffer, Ryta Łagocka, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


W pracy przedstawiono interdyscyplinarne postępowanie stomatologiczne u dwóch pacjentów z zachowanymi pełnymi łukami uzębienia, mające na celu wykorzystanie jednego z korzeni zęba trzonowego po zabiegu hemisekcji jako filaru dla samodzielnej korony protetycznej.
hemisekcja, leczenie endodontyczno-chirurgiczne, ząb wielokorzeniowy

Use of hemisection procedure in multi-specialist treatment of complications of endodontic treatment. Description of two cases

Maja Bendyk-Szeffer, Ryta Łagocka, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


The study describes multi-specialist dental procedures in two patients with complete dental arches, with the aim of utilising one of the roots of a molar tooth after hemisection, to be used as an abutment for a lone-standing
hemisection, endodontic-surgical treatment, multi rooted tooth

5.40PLN

Reoperacje w skojarzonym leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym zatrzymanych kłów stałych

Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Monika Ratajek-Gruda


W pracy przedstawiono operacyjne metody leczenia zatrzymanych kłów stałych. Omówiono najczęstsze powikłania związane ze skojarzonym leczeniem chirurgiczno-ortodontycznym. Przedstawiono trudności w ponownym leczeniu chirurgicznym.
zatrzymane kły, leczenie chirurgiczno-ortodontyczne, powikłania

Reoperation with combined surgical-orthodontic treatment of retained permanent canines
Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Monika Ratajek-Gruda


The study describes operative methods for treating permanent canines. There is a discussion about the most common complications associated with complex surgical-orthodontic treatment. The difficulties with repeat surgery are described.
retained canines, surgical-orthodontic treatment, complications

5.40PLN

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta z brakami częściowymi w obrębie łuków zębowych – opis przypadku

Justyna Wichlińska i Jarosław Wichliński

Autorzy przedstawili przypadek 50-letniej pacjentki z brakami częściowymi w obrębie łuków zębowych, wymagającej leczenia wielospecjalistycznego. 

Autorzy przedstawili przypadek 50-letniej pacjentki z brakami częściowymi w obrębie łuków zębowych, wymagającej leczenia wielospecjalistycznego. Hasła indeksowe: rehabilitacja protetyczna, leczenie wielospecjalistyczne, korona teleskopowa

5.40PLN

Interdyscyplinarność w leczeniu chorób przyzębia – przypadki kliniczne

Marlena Trąbska-Świstelnicka


Zapalenie przyzębia pozostawia nieodwracalne skutki. Celem kompleksowego leczenia chorób przyzębia jest nie tylko wyeliminowanie objawów, ale także minimalizacja ich skutków. Cel ten można osiągnąć przez postępowanie interdyscyplinarne. Bardzo dobre efekty daje skojarzenie leczenia periodontologicznego z ortodontycznym. Stałe miejsce w leczeniu kompleksowym chorób przyzębia mają też procedury endodontyczne, implantologiczne, chirurgiczne i estetyczne.
choroby przyzębia, leczenie interdyscyplinarne, przypadki kliniczne

Interdisciplinary approach in treatment of periodontal diseases – clinical cases
Marlena Trąbska-Świstelnicka


Periodontal inflammation leaves irreversible results. The aim of the interdisciplinary treatment of periodontal disease is not only the elimination of symptoms but also the minimisation of their consequences. This aim can be attained by interdisciplinary procedures. Periodontal treatment together with orthodontics gives very good results. Endodontic procedures, implantology, surgical and aesthetic procedures have a permanent place in the treatment of complex periodontal disease.
periodontal diseases, interdisciplinary treatment, clinical cases

5.40PLN