Ocena zaburzeń czynności układu stomatognatycznego u dzieci z zespołem Downa leczonych w Krakowskiej Poradni Stomatologicznej

 

Ewa Szklarska i Elżbieta Radwańska

Wstęp. Jedną z cech zespołu Downa jest ogólne osłabienie mięśni, które w układzie stomatognatycznym manifestuje się wysuwaniem języka i nawykowym otwieraniem ust, co wpływa na mimikę twarzy, a także upośledza czynności ssania, żucia, połykania, oddychania i mowy.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena wyników leczenia ortodontycznego 139 dzieci z Zespołem Downa.

Materiał i metody. Analizie poddano dzieci z trisomią 21 leczone w Krakowskiej Poradni Stomatologicznej w wieku od 1 miesiąca życia do 13 lat. Badaniem objęto 139 dzieci, 63 dziewczęta i 76 chłopców, o różnym stopniu upośledzenia umysłowego. Rehabilitacja była prowadzona średnio przez 30 miesięcy według opracowanego w poradni modelu. Oceniano czynność ssania, żucia, połykania oraz tor oddychania za pomocą opracowanej przez autorkę klinicznej skali punktowej.

Wyniki. Pod wpływem rehabilitacji ustno-twarzowej zmniejszyła się liczba dzieci z zaburzeniami badanych czynności, nie obserwowano zaburzeń o dużym stopniu nasilenia. Najlepsze efekty rehabilitacji obserwowano u niemowląt i dzieci do lat 3.

Wnioski. W wyniku rehabilitacji ustno-twarzowej stwierdzono istotną statystycznie poprawę czynności ssania, żucia, połykania oraz toru oddychania u dzieci z zespołem Downa. 

zespół Downa, ssanie, żucie, połykanie

Summary

Introduction. One of the features of Down’s Syndrome is generalised muscular weakness that manifests itself in the stomatognathic system by protrusion of the tongue and habitual opening of the mouth which influences mimical facial movements and also impairs the functions of sucking, chewing, swallowing, breathing and speech. Aim of study. The aim of the study was to evaluate the results of orthodontic treatment of 139 children with Down’s syndrome.

Materials and methods. Children between the ages of one month and thirteen years were treated at the Cracow Dental Clinic. The study involved 139 children, 63 girls and 76 boys, with various degrees of mental impairment. Rehabilitation was carried out over a mean period of thirty months according to a model developed at the clinic. Evaluation was made of the functions of sucking, chewing, swallowing and pattern of breathing with the help of a clinical point scale worked out by the author.

Results. Under the influence of orofacial rehabilitation there was a reduction in the number of children with disturbances in the functions studied. No disturbances of a great level of severity were observed. The best effects of rehabilitation were observed in infants and children up to three years of age.

Conclusions. There was found to be a statistically significant improvement in the functions of sucking, chewing, swallowing and pattern of breathing in Down’s syndrome children as a result of orofacial rehabilitation.

Down’s syndrome, sucking, chewing, swallowing

5.40PLN

Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych z martwą miazgą

 

Adam Zawadka i Aneta Olszewska

Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych z martwą miazgą wiąże się z wieloma trudnościami i dość często kończy się niepowodzeniem. Udowodniono, iż dotychczas stosowane metody leczenia tych zębów nie są satysfakcjonujące. Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie piśmiennictwa, nowych kierunków postępowania w przypadkach zębów z martwą miazgą z nieukończonym rozwojem korzenia. Dzięki zastosowaniu nowych technik leczenia staje się możliwe przywrócenie i zachowanie żywej miazgi zęba.

zęby niedojrzałe, regeneracja miazgi, komórki macierzyste

Summary

The endodontic treatment of permanent immature teeth with non-vital pulp is associated with many difficulties and relatively frequently ends in failure. It has been shown that the methods used up till now, for treating these teeth have not been satisfactory. The aim of this study is to make a comparison, on the basis of the literature, of new approaches in procedure in cases of teeth with non-vital pulp and incomplete root apex. Thanks to the use of new techniques, it is becoming possible to regenerate and retain a vital pulp.

immature teeth, pulp regeneration, stem cells

5.40PLN

Zespołowe leczenie ortodontyczno-protetyczne – opis przypadku

 

Piotr Kowalski i Milan Kamínek

W pracy opisano zasady leczenia wielospecjalistycznego prowadzonego przez zespół lekarzy – ortodontę, protetyka i implantologa podczas rehabilitacji protetycznej uzębienia pacjenta z zaburzeniami ortodontycznymi. W celu uzyskania satysfakcjonującego wyniku jest konieczne opracowanie dobrego, zespołowego planu leczenia, a także wzajemna komunikacja i współpraca między poszczególnymi specjalistami. Kompleksowe, wspólne rozwiązanie przedstawiono na przykładzie opisu przypadku pacjentki.

współpraca interdyscyplinarna, rehabilitacja protetyczna, leczenie ortodontyczne

 
Summary

The study describes the principles of interdisciplinary treatment carried out by a team consisting of – orthodontist, prosthetist and implants, during prosthetic rehabilitation of a patient with orthodontic disturbances. In order to achieve a satisfactory result it is necessary to elaborate a good, interdisciplinary treatment plan and also to have mutual communication and cooperation between individual specialists. Complex, joint solutions are presented on the basis of a description of the case of a female patient.

interdisciplinary collaboration, prosthetic rehabilitation, orthodontic treatment

5.40PLN

Terapia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia – problem interdyscyplinarny. Przegląd metod postępowania

 
Therapy of dysfunction of stomatognathic apparatus – an interdisciplinary problem. Review of methods of procedure

Wioletta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Edward Kijak, Danuta Lietz-Kijak, Anna Machoy-Mokrzyńska, Irena Bułatowicz, Ewa Sobolewska

Złożona etiologia i różnorodność objawów dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych sprawiają, iż ustalenie diagnozy i wybranie właściwej metody leczenia zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia wymaga znacznej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin medycznych. W pracy przedstawiono możliwości leczenia pacjentów z dysfunkcją układu stomatognatycznego, do których zalicza się postępowanie stomatologiczne – protetyczne, ortodontyczne, a także fizjoterapeutyczne, psychologiczne i farmakologiczne. W wielu przypadkach jest konieczne równoczesne, wielopłaszczyznowe prowadzenie terapii, która umożliwia całkowite bądź częściowe odtworzenie prawidłowych stosunków anatomiczno-czynnościowych układu ruchowego narządu żucia dzięki likwidacji ich przyczyn, zwalczaniu parafunkcji oraz eliminacji towarzyszących tym zaburzeniom objawów (1).

dysfunkcje ssż, leczenie, terapia manualna

Summary

The complex aetiology and diversity of symptoms of dysfunction of the temporomandibular joint, make the diagnosis and choice of appropriate methods of treatment of functional disturbances of the stomatognathic apparatus require substantial knowledge from many medical disciplines. The study describes the possibilities of treating patients with dysfunction of the stomatognathic apparatus. These include dental procedures (prosthetic, orthodontic) also physiotherapeutic, psychological and pharmacological. In many cases it is also necessary to carry out therapy from many aspects that enables complete or partial restoration of proper anatomic-functional relationships of the chewing apparatus thanks to the elimination of causes, parafunctions and elimination of associated symptoms of these disturbances (1).

TMJ dysfunction, treatment, manual therapy

5.40PLN

Wielospecjalistyczna rehabilitacja pacjentki z Amelogenesis imperfecta


Andre Rodrigues, Rolando Rodrigues, Mariana Rocha, Maria Jach

Celem pracy jest przedstawienie sposobu rehabilitacji pacjentki z Amelogenesis imperfecta z użyciem koron NobelProcera™ (Nobel Biocare, Szwecja). W tym celu w pierwszej fazie rehabilitacji przeprowadzono leczenie endodontyczne, zacementowano wkłady z włókna szklanego oraz wszczepiono implant w odcinku bezzębnym. Pacjentka została również poddana zabiegowi chirurgii periodontologicznej w celu skorygowania kształtu dziąseł. Za pomocą tymczasowych koron akrylowych uformowano strukturę tkanek miękkich tak, by uzyskać zadowalającą estetykę, umożliwiającą przejście do etapu rehabilitacji ostatecznej.

Amelogenesis imperfecta, rehabilitacja jamy ustnej, estetyka, ceramika

Summary

The aim of the study was to describe a method of rehabilitation of patient with amelogenesis imperfecta using NobelProcera™ (Nobel Biocare, Szwecja) crowns. With this end in view, during the initial phase of treatment, endodontic treatment was carried out, glass fibre posts were cemented and an implant was placed in the edentulous segment. The female patient also underwent periodontal surgery with the aim of correcting gingival contour. With the help of temporary acrylic crowns, the shape of the soft tissue was formed in such a way as to give good aesthetics, thus allowing for moving on to the stage of definitive rehabilitation.

Amelogenesis imperfecta, rehabilitation of oral cavity, aesthetics, ceramics

5.40PLN

Leczenie zespołowe pacjentki z protruzją zębów siecznych w odcinku przednim – opis przypadku

Marta Gałecka

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, której w wyniku trzymiesięcznego leczenia zespołowego istotnie zmieniono położenie i kształt nieestetycznych zębów w odcinku przednim.

protruzja, zęby sieczne, leczenie zespołowe, CAD/CAM Cerec, Clear Aligner

Summary
The article presents a case of a female patient in whom, following three months of treatment by a team of specialists, significantly was changed the unaesthetic positioning and shape of the anterior segment.

protrusion, central incisors, team treatment, CAD/CAM Cerec, Clear Aligner


 

5.40PLN

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta po urazie zębów siecznych przyśrodkowych górnych – opis przypadku

Interdisciplinary treatment of patient after trauma to upper central incisors – case description
Tomasz Grotowski, Eliza Górniak, Piotr Arkuszewski


Autorzy pracy przedstawili problem właściwego zaplanowania i złożonego, kilkuetapowego leczenia wielospecjalistycznego na podstawie opisu przypadku pacjenta. Ze względu na przebyty uraz zębów siecznych górnych przyśrodkowych i współistniejącą wadę zgryzu wymagał on leczenia ortodontycznego, chirurgicznego i protetycznego. Wszystkie etapy leczenia zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem. Uzyskany końcowy efekt był zadowalający pod względem funkcjonalnym i estetycznym zarówno dla pacjenta, jak i zespołu lekarskiego.
ortodoncja, wszczepy zębowe jednofazowe, resorpcja korzeni, chirurgia periodontologiczna, koszt biologiczny, ubytki kostne

Summary
The authors of the study describe the subject of appropriate and complex treatment planning in interdisciplinary multi-staged treatment as described in a patient. Due to the trauma sustained by the upper central incisors and coexistent malocclusion the patient required orthodontics, surgery and prosthetic treatment. All stages were carried out in accordance to the arranged plan. The final effect achieved was acceptable from the functional and aesthetic points of view, both by the patient and by the medical team.
orthodontics, one stage dental implants, tooth resorption, periodontal surgery, biological cost, bony defects.

5.40PLN

Postępowanie z przednowotworowymi i potencjalnie nowotworowymi zmianami występującymi na błonie śluzowej jamy ustnej

Agnieszka Droździk, Katarzyna Grocholewicz, Mariusz Lipski


Wykrycie w czasie badania zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej wymaga od stomatologa powzięcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania, zwłaszcza jeśli są to zmiany przednowotworowe i potencjalnie nowotworowe. Właściwie i szybko przeprowadzona diagnostyka może poprawić rokowanie i zmniejszyć śmiertelność. Informacje zawarte w artykule pozwolą stomatologom odpowiednio ocenić zmianę, zdiagnozować ją i leczyć bądź skierować pacjenta do specjalisty biegłego w diagnostyce i leczeniu nowotworów.

zmiana przednowotworowa, profi laktyka onkologiczna, biopsja

 

Agnieszka Droździk, Katarzyna Grocholewicz, Mariusz Lipski

The discovery during examination, of lesions on the oral mucous membrane require the dentist to undertake decisions regarding further treatment, especially if they are precancerous and potentially neoplastic. Appropriate and quickly carried out diagnosis may improve the prognosis and reduce morbidity. Information contained in the article allows dentists to make the appropriate evaluation of the lesion, diagnose it and treat it or refer the patient to a specialist who deals with the diagnosis and treatment of neoplasms.

precancerous lesion, oral cancer prevention, biopsy

5.40PLN

Obraz kliniczny guzkowego zapalenia tętnic w jamie ustnej

Clinical picture of polyarteritis nodosa in oral cavity. Case description

Anna Matosek, Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Wieteska-Klimczak, Piotr Gietka, Aneta Tomaszewska-Jaźwiec, Piotr Buda, Anna Smorczewska-Kiljan, Marek Woynarowski, Dorota Olczak-Kowalczyk

Guzkowe zapalenie tętnic jest chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym, którą charakteryzuje uogólnione, martwicze zapalenie średnich lub małych tętnic, prowadząc do uszkodzenia ścian naczyń, a następnie do niedokrwienia zaopatrywanych przez nie tkanek. Etiopatogeneza guzkowego zapalenia tętnic nie jest dobrze poznana. Choroba ta występuje w jamie ustnej pod postacią owrzodzeń i martwicy, np. języka i wargi. Zmiany goją się długotrwale, często z pozostawieniem blizny z ubytkiem. Celem pracy jest przedstawienie zmian w jamie ustnej w przebiegu guzkowego zapalenia tętnic na podstawie przypadku 5-letniej dziewczynki.

guzkowe zapalenie tętnic, polyarteritis nodosa, PAN, owrzodzenie wargi i języka

 

Anna Matosek, Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Wieteska-Klimczak, Piotr Gietka, Aneta Tomaszewska-Jaźwiec, Piotr Buda, Anna Smorczewska-Kiljan, Marek Woynarowski, Dorota Olczak-Kowalczyk

Polyarteritis nodosa is an autoimmune disease that is characterised by a generalised, necrotising inflammation of medium or small arteries, leading to damage of vessel walls with subsequent ischaemia in the tissues they supply. The aetiopathology of polyarteritis nodosa is not well known. This disease occurs in the oral cavity in the form of ulcers and necrosis, e.g. of tongue and lips. The changes heal over a long period, often leaving scars with small craters. The aim of the study is to describe the lesions that occur in the oral cavity during the course of polyarteritis nodosa, based on the case of a 5-year-old girl.

polyarteritis nodosa, PAN, lips and tongue ulceration

5.40PLN

Zębiak złożony kości szczęki – opis przypadku

Compound odontoma in maxilla – case description

Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski, Marcin Baran

Zębiak złożony może występować w każdym odcinku wyrostka zębodołowego żuchwy i szczęki, jednak najczęściej spotykaną lokalizacją jest odcinek boczny trzonu żuchwy i odcinek przedni szczęki. Jest to guz zawierający w swoim składzie wszystkie komponenty tkanek zębowych – zębinę, cement i szkliwo, rozłożone chaotycznie i w niewłaściwych proporcjach (1, 2). Rośnie powoli, nie dając wyraźnych symptomów klinicznych. Najczęściej pojawia się w drugiej dekadzie życia (3, 4). Jest wykrywany podczas rutynowych zdjęć rentgenowskich. W wielu przypadkach zębiakom towarzyszą wady zgryzu, zęby zatrzymane, torbiele zawiązkowe, nieprawidłowe ustawienie zębów (1, 5).

W pracy przedstawiono przypadek dużego zębiaka złożonego, zlokalizowanego w świetle zatoki szczękowej i perforującego w kierunku przedsionka jamy ustnej. 
 

zębiak złożony, zęby zatrzymane, leczenie

 

Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski, Marcin Baran

The compound odontoma may occur in every segment of the mandibular and maxillary alveolus. The most frequently found localisations, however, are the side of the body of the mandible and the anterior segment of the maxilla. It is a tumour that has in its composition all the components of dental tissues – dentine, cementum and enamel, spread out chaotically and in inappropriate proportions (1, 2). It grows slowly, not giving clear clinical symptoms. It most commonly appears during the second decade of life (3, 4). It is discovered in routine X-ray films. In many cases, odontomas are associated with malocclusion, retained teeth, dentigerous cysts, improper positioning of teeth (1, 5). The study describes a case of a large compound odontoma localised in the cavity of the maxillary sinus and perforating in the direction of the buccal sulcus.

compound odontoma, retained teeth, treatment

5.40PLN