Profilaktyka antybiotykowa w leczeniu periodontologicznym

Karolina Skoczek-Szlosser, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol


W pracy dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa na temat profilaktyki antybiotykowej w leczeniu periodontologicznym pacjentów z grup ryzyka. Przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące wskazań i wyboru profilaktyki antybiotykowej przed zabiegami periodontologicznymi. Mimo wieloletnich obserwacji, ze względu na działania uboczne antybiotyków i coraz większy wzrost oporności bakterii, nadal rozważa się celowość podania antybiotyku przed zabiegami naruszającymi ciągłość tkanek przyzębia w jamie ustnej. Istnieje wiele opublikowanych badań przedstawiających skuteczność profilaktyki antybiotykowej, ale nie brakuje również dowodów na brak jej wpływu, a nawet szkodliwość. Istniejące zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca (AHA) i innych grup eksperckich są oparte na wiarygodnych i skrupulatnie przeprowadzanych badaniach. Skuteczność osłony antybiotykowej zależy przede wszystkim od jej prawidłowego stosowania przez lekarzy, w zgodzie z aktualnymi wytycznymi.
profilaktyka antybiotykowa, bakteriemia, zapalenia przyzębia

Antibiotic prophylaxis in periodontal treatment
Karolina Skoczek-Szlosser, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol


The study reviewed current literature regarding antibiotic prophylaxis in periodontal treatment in risk group patients. A presentation was given of current indications regarding indications for and choice of antibiotic cover before periodontal procedures. Despite observations over many years, of the side effects of antibiotics and of the ever greater increase in resistance of bacteria, consideration is still being given as to the sense of giving antibiotics before procedures that break the integrity of the periodontal tissues in the oral cavity. There exist many published studies that present the effectiveness of antibiotic prophylaxis, but there is also no lack of evidence for the absence of effects, and even for its harm. There exist the recommendations of the American Heart Association (AHA) and of other groups of experts that are based on reliable and scrupulously carried out studies. The effectiveness of antibiotic prophylaxis depends above all, on its proper use by doctors, in agreement with current recommendations.
antibiotic prophylaxis, bacteraemia, periodontitis

5.40PLN

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z użyciem chirurgii piezoelektrycznej. Opis przypadku

Jacek Matys


W pracy omówiono przypadek podniesienia dna zatoki szczękowej z dojściem przez grzbiet wyrostka zębodołowego za pomocą urządzenia Piezotom Solo firmy Acteon. W opisywanym przypadku przedstawiono metody chirurgii minimalnie inwazyjnej, umożliwiające szybki powrót pacjenta do aktywności zawodowej. Zabieg przeprowadzono z jednoczesnym wszczepieniem dwóch implantów zębowych.
podniesienie dna zatoki szczękowej, wszczep zębowy, piezochirurgia

Internal sinus lift using piezoelectric surgery method – case report
Jacek Matys


The study describes a case of internal sinus lifting with access via the crest of the dental alveolus with the help of the Piezotom Solo device manufactured by Acteon. In the case described, minimally invasive surgical methods were used that enabled a quick return by the patient to professional work. The procedure was carried out with two simultaneous dental implants.
sinus lift, dental implant, piezosurgery

5.40PLN

Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia kieszeni nadokostnowej

Mateusz Włodarz


W pracy opisano technikę zabiegową zastosowaną do pokrycia kilku sąsiadujących recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia kieszeni nadokostnowej z przeszczepem podnabłonkowym. Po rocznym okresie obserwacji uzyskano całkowite pokrycie recesji I klasy i częściowe pokrycie recesji IV klasy wg Millera.
recesja dziąsłowa, przeszczep, tkanka łączna

Coverage of multiple gingival recession using coronally positioned pouch procedure
Mateusz Włodarz


The study describes the surgical technique used for covering of multiple neighbouring gingival recession using coronally positioned pouch procedure with subepithelial connective tissue graft. After a year of observation there was complete coverage of class I recession and partial coverage of class IV recession according to Miller.
gingival recession, graft, connective tissue

5.40PLN

Wybrane sposoby zespoleń złamań wyrostków kłykciowych żuchwy

Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut


W piśmiennictwie przedstawiono wiele różnych metod leczenia pacjentów ze złamaniami w obrębie wyrostków kłykciowych żuchwy. Zwrócono również uwagę na możliwe powikłania pozabiegowe.
W pracy poddano analizie wczesne i odległe wyniki leczenia 18 pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Łodzi leczonych z powodu złamania wyrostka kłykciowego żuchwy w latach 2010-2011.
Pacjentów poddano leczeniu zachowawczo-ortopedycznemu oraz chirurgicznemu z zastosowaniem różnych materiałów zespalających. Zanalizowano występujące powikłania i czas ich utrzymywania się.
złamanie wyrostka kłykciowego, osteosynteza minipłytkowa

Selected methods of immobilising of mandibular condyles fractures
Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut

 
The literature describes many different methods for treating patients with fractures in the region of the mandibular condyles. Much attention is also paid to possible postoperative complications. The study involve early and long term results of treatment in 18 patients treated at the Clinic of Maxillofacial Surgery in Lodz for fracture of mandibular condyles during the years 2010-2011.The patients received conservative-orthopaedic treatment and surgery using various immobilising materials. An analysis was carried out of postoperative complications and of their duration.
fracture of mandibular condyle, osteosynthesis with miniplates

5.40PLN

Pacjent z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczony w ramach procedur chirurgii jednego dnia

Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach


W pracy opisano przypadek pacjenta z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczonego w ramach procedur chirurgii jednego dnia.
leczenie, obrzęk Quinckego, chirurgia jednego dnia

A patient with hereditary angioedema treated in one-day surgical procedures
Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach


The study describes a patient with hereditary angioedema treated in one-day surgical procedures.
treatment, Quincke oedema, one-day surgery

5.40PLN

Pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki w praktyce stomatologa ogólnie praktykującego

Paweł Czosnek


Celem pracy jest przybliżenie stomatologom ogólnym problematyki udzielania pierwszej pomocy w przypadkach urazów części twarzowej czaszki. Przedstawiono podstawowe zasady postępowania w sytuacji złamania żuchwy i (lub) szczęki oraz obrażeń tkanek miękkich okolicy twarzy. Za pomocą licznych fotografii zobrazowano typowe wiązania ligaturowe wykorzystywane w traumatologii tej okolicy ciała.
urazy twarzy, pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki, unieruchomienie żuchwy i (lub) szczęki

First aid in trauma to facial skeleton in general dental practice
Paweł Czosnek


The aim of the study is to familiarise general dental practitioners with the subject of emergency first aid in cases of trauma to the facial skeleton. The basic principles of procedure in cases of fractures of the mandible and (or) maxilla are described together with soft tissue trauma in the region of the face. With the aid of numerous pictures, typical fixation ligatures used in trauma to this part of the body are illustrated.
facial trauma, emergency first aid in trauma to facial skeleton, immobilisation of mandible and (or) maxilla

5.40PLN

Odma powietrzna w trakcie leczenia endodontycznego

Ewa Marek i Mariusz Lipski


Odma powietrzna jest jednym z wielu powikłań, które mogą wystąpić w trakcie leczenia endodontycznego zębów. Zazwyczaj ogranicza się do umiarkowanego, ale dość wolno ustępującego obrzęku tkanek miękkich. Powietrze, które dostało się do tkanki podskórne,j niesie jednak niebezpieczeństwo wywołania infekcji w postaci cellulitis, czyli zapalenia tkanki łącznej lub martwicy powięzi.
W pracy opisano przypadek wystąpienia odmy powietrznej po wprowadzeniu powietrza pod ciśnieniem z dmuchawki dentystycznej do kanału zęba 12 z perforacją w obrębie ściany mezjalnej korzenia.
odma powietrzna, leczenie kanałowe, powikłania

Air emphysema during course of endodontic treatment
Ewa Marek i Mariusz Lipski


Air emphysema is one of the many complications that may occur during the course of endodontic treatment. This is usually restricted to moderate, but rather slowly abating, swelling of the soft tissues. Air that has entered the subcutaneous tissue, however, carries with it the danger of eliciting infection in the form of cellulitis, that is, inflammation of connective tissue or necrosis of fascia. The study describes a case of air emphysema after introducing compressed air from a dental syringe into the canal of tooth 12 with a perforation in the region of the mesial wall of the root.
air emphysema, root canal treatment, complications

5.40PLN

Zmiany ciśnienia tętniczego krwi, tętna i saturacji występujące u pacjentów podczas leczenia próchnicy zębów. Badanie wstępne

Barbara Kochańska, Marcin Derwich, Magdalena Lisiak, Marzena Gidzińska


W pracy omówiono wahania skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi, tętna i saturacji występujące podczas standardowego leczenia stomatologicznego. Badaniem objęto 41 ogólnie zdrowych ochotników (23 kobiety, 18 mężczyzn) w wieku 19-44 lat (26 ± 6,5), u których w zębach bocznych szczęki (n = 24) i żuchwy (n = 17) stwierdzono próchnicę wymagającą zastosowania inwazyjnych metod leczenia. Pomiary przeprowadzano przed leczeniem stomatologicznym, w jego trakcie i po zakończeniu leczenia stomatologicznego. Do pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna wykorzystano standardowy ciśnieniomierz automatyczny Microlife A 100, a do pomiaru saturacji pulsoksymetr palcowy CMS 50D. Uzyskane wyniki sugerują, że podczas leczenia stomatologicznego dochodzi do znamiennych wahań wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi, tętna i saturacji. Po zakończeniu leczenia wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz tętna są istotnie niższe, a saturacji istotnie wyższe niż przed jego rozpoczęciem.
lęk stomatologiczny, ciśnienie tętnicze, tętno, saturacja

Changes in arterial blood pressure, pulse and saturation in patients during treatment of dental caries. Initial studies
Barbara Kochańska, Marcin Derwich, Magdalena Lisiak, Marzena Gidzińska


The study describes fluctuations in systolic and diastolic arterial blood pressure, pulse and saturation occurring during standard dental treatment. The study involved 41 generally healthy volunteers (23 females, 18 males) between the ages of 19-44 years (26 ± 6.5), in whom caries requiring the use of invasive methods was found in the maxillary (n = 24) and mandibular (n = 17) buccal teeth. Measurements were taken before dental treatment, during and after finishing dental treatment. To measure the arterial pressure and pulse use was made of a standard Microlife A 100 meter, and to measure saturation the pulse finger the oxymeter CMS 50D. The results suggest that during dental treatment there are significant fluctuations in the values of the systolic and diastolic blood pressure, pulse and saturation. After finishing treatment the values of systolic and diastolic arterial pressure and the pulse are significantly lower, and the saturation is significantly higher than before starting.
dental fear, arterial pressure, pulse, saturation

5.40PLN

Zespół Cornelii de Lange

Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik, Grażyna Grzesiak-Janas


W pracy opisano przypadek rzadko występującego zespołu Cornelli de Lange.
zespół Cornelli de Lange

Child with a rare genetic disease – Cornelia de Lange syndrome
Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik, Grażyna Grzesiak-Janas


The study describes a rare case of Cornelia de Lange syndrome.
Cornelia de Lange syndrome

5.40PLN

Skuteczność zabiegów profilaktycznych w przypadku radiologicznie zdiagnozowanych wczesnych ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów stałych

Anna Dziewulska, Elżbieta Weyna, Marta Mirska-Miętek


Znajomość mechanizmu procesów de- i remineralizacji umożliwia wdrożenie leczenia próchnicy zgodnie z ideą minimalnej inwazyjności. Zjawiska zachodzące we wczesnej fazie procesu próchnicowego mają charakter odwracalny, a ich wykrycie na tym etapie daje szansę pełnej remineralizacji. Wczesna diagnostyka radiologiczna pozwala często uniknąć kosztownego leczenia odtwórczego. Celem pracy było monitorowanie ubytków rozwijających się na powierzchniach stycznych zębów bocznych, wykrytych w badaniu techniką radiografii cyfrowej w projekcji skrzydłowo-zgryzowej. Podczas 18-miesięcznej obserwacji stwierdzono, że 89 (74,17%) ubytków pozostało na tym samym etapie zaawansowania, 20 (16,67%) ognisk próchnicy zmniejszyło swój zasięg, a 11 (9,17%) uległo progresji.
remineralizacja, diagnostyka próchnicy wczesnej, radiografia cyfrowa, monitorowanie procesu próchnicowego

Effectiveness of preventive procedures in cases of radiologically diagnosed early carious cavities on the contact surfaces of permanent teeth
Anna Dziewulska, Elżbieta Weyna, Marta Mirska-Miętek


Knowledge of the mechanisms of the processes of de- and remineralisation enable the introduction of treating caries in accordance with the idea of minimal invasion. The phenomena appearing in the early phase of the cariogenic process have a reversible character, and their discovery at this stage gives a change for full remineralisation. Early radiological diagnosis often allows the avoidance of costly restorative treatment. The aim of the study was to monitor cavities developing on the contact surfaces of posterior teeth, discovered in examinations using the technique of digital bitewing radiography. During18-month observation, it was found that 89 (74.7%) cavities remained at the same stage of advancement, 20 (16.67%) foci of caries reduced their extent and 11 (9.16%) progressed.
remineralisation, diagnosis of early caries, digital radiography, monitoring of carious process

5.40PLN

Zastosowanie protezy nakładowej na wszczepach śródkostnych w rehabilitacji protetycznej pacjentki z bezzębną żuchwą

Justyna Płończak-Borkowska, Karol Borkowski, Włodzimierz Więckiewicz


W ostatnich lat obserwuje się stały wzrost liczby osób w podeszłym wieku potrzebujących leczenia protetycznego. Duża grupa leczonych to pacjenci bezzębni, wymagający zaopatrzenia protetycznego z zastosowaniem ruchomych protez całkowitych. Jak wykazują badania, znaczna część tych pacjentów nie jest usatysfakcjonowana wykonanymi protezami.Celem pracy jest przedstawienie przypadku leczenia pacjentki z bezzębną, zanikową żuchwą, która została zaopatrzona w dwa wszczepy śródkostne zespolone belką laną, na której wsparto protezę typu overdenture (OVD). Wprowadzenie dwóch wszczepów w obszarze międzyotworowym (interforaminale) i leczenie z zastosowaniem protez nakładowych jest rozwiązaniem, które poprawia stabilizację i retencję protez, wpływając pozytywnie na ich akceptację i poprawę komfortu użytkowania.
wszczepy śródkostne, proteza nakładowa

Use of overdenture on endosseous implants in rehabilitation of patient with edentulous mandible
Justyna Płończak-Borkowska, Karol Borkowski, Włodzimierz Więckiewicz


During recent years there has been observed a steady rise in the number of elderly people requiring prosthetic treatment. A large group of patients are edentulous and require prosthetic treatment with the use of removable full dentures. As the studies show, a significant number of these patients is not satisfied with the dentures made.The aim of the study was to describe treatment of a female edentulous patient, with atrophied mandible, who was provided with two endosseous implants, joined with a cast bar on which overdentures were supported (OVD). The introduction of two implants in the interforaminal region and treatment using OVD is a solution that improves the stability and retention of dentures, positively influences their acceptance and improves comfort in use.
endosseous implants, overdenture

5.40PLN

Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych

Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny


Urazy zębów są jedną z głównych przyczyn wizyt stomatologicznych. W pracy przedstawiono przypadki kompleksowego leczenia pacjentów po urazie przez stomatologa zachowawczego, pedodontę, ortodontę, protetyka i chirurga stomatologicznego.
urazy zębów, leczenie urazów zębów

Complex treatment of dental trauma, on the basis of the literature and authors’ own experience
Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny


Trauma to the teeth is one of the chief causes of visits to the dentist. The study describes cases of complex treatment of patients after trauma, by the restorative dentist, the paedodontist, the orthodontist, by the prosthetist and by the oral surgeon.
dental trauma, dental trauma treatment

5.40PLN

Endokorona jako odbudowa zęba po leczeniu kanałowym – metoda postępowania dla każdego

Monika Dzieciątkowska


W pracy omówiono odbudowę zębów leczonych endodontycznie z użyciem endokoron. Na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych autorka przedstawiła wskazania i argumenty przemawiające za stosowaniem tego typu uzupełnień oraz opisała szczegółowo poszczególne etapy kliniczne wykonania endokorony.
endokorona, IDS, odbudowa po leczeniu endodontycznym, leczenie minimalnie inwazyjne, cementy kompozytowe, cementowanie, samotrawiące systemy wiążące, systemy wiążące typu total-etch, laboratoryjne materiały kompozytowe

Endocrown as a restoration of tooth after root canal treatment – procedure for everyone
Monika Dzieciątkowska


The study describes the restoration of teeth treated endodontically with the use of an endocrown. On the basis of the literature and on the author’s own experience, she presented the indications and arguments in favour of using this type of restoration. She also described in detail, the individual clinical stages of constructing an endocrown.
endocrown, IDS, restoration after endodontic treatment, minimally invasive treatment, composite cements, cementation, self etching bonding systems, total-etch type bonding systems, laboratory composite materials

5.40PLN

Wtłoczenie korzenia zęba w czasie ekstrakcji do dolnej powierzchni trzonu żuchwy

Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Patryk Siwik


W pracy opisano przypadek 57-letniej pacjentki, której podczas ekstrakcji wtłoczono korzeń zęba 45 w okolicę dolnego brzegu trzonu żuchwy.
ciało obce, powikłanie po ekstrakcji zęba

Pushing of tooth root during extraction to the lower border of body of mandible
Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Patryk Siwik


The study describes a case of a 57-year old female in whom the root of tooth 45 was pushed, during extraction, to the region of the lower border of the body of the mandible.
foreign body, complication after tooth extraction

5.40PLN

Znaczenie kliniczne analizy cefalometrycznej w diagnostyce zespołu długiej twarzy na podstawie opisu przypadku

Liliana Szyszka-Sommerfeld, Krzysztof Woźniak, Maria Syryńska


Wprowadzenie. Terminem „zespół długiej twarzy” określa się typ twarzy i uzębienia, który charakteryzują zwiększona przednia wysokość twarzy oraz zgryz szkieletowy otwarty. Analiza cefalometryczna stanowi ważny element w diagnostyce oraz planowaniu leczenia pacjentów z wyraźną dysproporcją między przednią a tylną wysokością twarzy.
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie przypadku pacjenta, u którego rozpoznano zgryz szkieletowy otwarty, nasilone zwężenie szczęki powikłane zgryzem krzyżowym całkowitym obustronnym oraz znaczną niewydolność mięśni zewnątrzustnych, zaburzenia mowy i oddychanie przez usta.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano posiadaną dokumentację choroby pacjenta K.A., który zgłosił się do Zakładu Ortodoncji PUM w celu leczenia ortodontycznego. Na podstawie wywiadu, badania klinicznego zewnątrz- i wewnątrzustnego, fotografii, analizy modeli oraz badań dodatkowych, w tym analizy kefalometrycznej, rozpoznano zespół długiej twarzy oraz przedstawiono charakterystyczne cechy diagnostyczne tej jednostki chorobowej.
Wnioski. Typ twarzy i uzębienia zwany zespołem długiej twarzy jest dla pacjenta poważnym zaburzeniem, zarówno pod względem czynnościowym, jak i estetycznym, wymagającym niejednokrotnie zabiegów z zakresu chirurgii ortognatycznej. Analiza cefalometryczna dostarcza wartościowych informacji diagnostycznych oraz pozwala na określenie możliwości i granic terapii ortodontycznej.
zgryz otwarty szkieletowy, zespół długiej twarzy

Clinical significance of cephalometric analysis in diagnosis of long face syndrome – case description
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Krzysztof Woźniak, Maria Syryńska


Introduction. The term „long face syndrome” describes the type of face and dentition that is characterised by an increased anterior facial height together with skeletal open bite. Cephalometric analysis constitutes an important element in the diagnosis and treatment planning of patients with marked disproportion between anterior and posterior facial height. Aim of study. The aim of the study was to describe the case of a patient in whom there was a diagnosis of open skeletal bite, exacerbated by narrowed jaws complicated by complete bilateral crossbite together with inefficiency of extraoral muscles, speech disturbances and breathing through the mouth. Materials and methods. The study made use of the existing treatment documentation of patient K.A. Who presented at the Department of Orthodontics, PUM with the aim with the aim of having orthodontic treatment. On the basis of patient interview, extra- and intra-oral clinical examination, photographs, model analysis and additional examinations, this including cephalometric analysis, a diagnosis was made of long face syndrome and the characteristic diagnostic features of this disease entity were presented. Conclusions. The facial type and dentition called the long face syndrome is a serious disturbance for the patient, both as regards function as well as aesthetics, requiring not a few orthognathic surgical procedures. Cephalometric analysis supplies diagnostic information and allows for the description of the possibilities and limits of orthodontic treatment.
skeletal open bite, long face syndrome

5.40PLN

Mikroskop operacyjny w periodontologii

Bartłomiej Górski


Mikroskop zabiegowy został wprowadzony do leczenia stomatologicznego przez lekarzy endodontów w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W latach następnych możliwości jego zastosowania znacznie się rozszerzyły. Ostatnio staje się coraz ważniejszy w mikrochirurgii periodontologicznej, która wymaga niezwykłej precyzji operatora oraz powiększenia pola zabiegowego. Poza powiększeniem, mikroskop zapewnia także znakomite oświetlenie, dzięki czemu zwiększa się precyzja wykonywanych ruchów. Mimo że niewiele badań dotyczyło porównania wyników leczenia periodontologicznego bez mikroskopu i z jego wykorzystaniem, logiczny wydaje się fakt, że powiększenie pola zabiegowego poprawia rokowanie. Istnieje kilka badań, które z różnicą statystycznie znamienną udowadniają wyższość mikrochirurgii nad metodami tradycyjnymi. Mikrochirurgia periodontologiczna stanowi następny krok w rozwoju mniej inwazyjnych procedur i znajduje coraz więcej zwolenników na całym świecie zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów.
mikroskop zabiegowy, mikrochirurgia periodontologiczna, recesje dziąsła

The operating microscope in periodontology – invention or evolution?
Bartłomiej Górski


The operating microscope was introduced to dental treatment by endodontists in the middle of the eighties of the XX century. Over the following years the possibilities for its use greatly increased. Lately, it has become more important in periodontal microsurgery which requires uncommon precision of the operator and magnification of the operative field. Asides from magnification, the microscope also ensures excellent illumination, thanks to which the precision of movements carried out increases. Although not many studies have dealt with the comparison of the results of periodontal treatment with and without the use of the microscope, it appears logical that enlargement of the operating field improves the prognosis. There exist a number of studies that, with a statistically significant difference, demonstrate the superiority of microsurgery over traditional methods. Periodontal microsurgery constitutes the next step in the development of less invasive procedures and has more and more supporters all over the world, both with dentists as well as patients.
operative microscope, periodontal microsurgery, gingival recession

5.40PLN

Osteogeneza dystrakcyjna w wysuwaniu szczęki w celu poprawy estetyki twarzy u pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego – opis przypadku

Dorota Cudziło, Przemysław Kopczyński, Teresa Matthews-Brzozowska


Pacjenci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego stanowią grupę chorych z wadami wrodzonymi, leczonych zespołowo przez wielu specjalistów z zastosowaniem określonych protokołów leczniczych. Często główną cechą tych pacjentów jest wklęsły profil i zapadnięta okolica podnosowa spowodowane niedorozwojem szczęki. Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjentki z prawostronnym całkowitym rozszczepem wargi i podniebienia i na jego podstawie omówienie etapów leczenia ortodontycznego oraz chirurgicznego wpływającego na wysunięcie szczęki i korektę profilu.
Skojarzone postępowanie ortodontyczno-chirurgiczne z zastosowaniem metody osteogenezy dystrakcyjnej pozwala na poprawę estetyki twarzy.

niedorozwój szczęki, skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne, rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego.

Distraction osteogenesis in maxillary protrusion with aim of improving facial aesthetics in patients with cleft of primary and secondary palate – case description
Dorota Cudziło, Przemysław Kopczyński, Teresa Matthews-Brzozowska


Patients with cleft of primary and secondary palate form a group with inborn defects; they are treated by a team approach by many specialists, using defined treatment protocols. Frequently the chief characteristic feature of these patients is a concave profile and a collapsed area under the nose that is caused by underdevelopment of the maxilla. The aim of the study was to describe a case of a female patient with right sided complete cleft of the lip and palate. On the basis of this a description is given of the stages of orthodontic and surgical treatment that influence the forward positioning of the maxilla and profile correction. Combined orthodontic-surgical treatment using the method of distraction osteogenesis allows for improvement in facial aesthetics.
  hypoplasia of maxilla, combined orthodontic-surgical treatment, cleft of primary and secondary

5.40PLN

Wykorzystanie rozchwianego i ustawionego protruzyjnie uzębienia resztkowego szczęki w odcinku przednim w celu odbudowy prawidłowych funkcji i poprawy estetyki

Konrad Boblewski i Ireneusz Dominiak


W pracy opisano przypadek pacjentki z zachowanym, rozchwianym i ustawionym protruzyjnie uzębieniem resztkowym w szczęce oraz brakami międzyzębowymi w żuchwie. Leczenie pacjentki polegało na zmianie osi długiej filarów z użyciem wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego oraz zblokowaniu koron i oparciu na nich protezy szkieletowej, a także wykonaniu mostu w żuchwie.
wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego, korony, protezy szkieletowe

Making use of mobile and proclined residual maxillary dentition in anterior segment with aim of restoring proper function and improvement of aesthetics
Konrad Boblewski i Ireneusz Dominiak


The study describes a case of a female patient with mobile and proclined residual maxillary dentition and interdental edentulous spaces in the mandible. Treatment consisted of changing the long axis of abutments using crown-root posts of glass fibre and connecting the crowns and skeleton denture supported by them, and also constructing a bridge in the mandible.
glass fibre posts, crowns, skeleton denture

5.40PLN

Zastosowanie licówek kompozytowych Edelweiss Direct Venear w odbudowie estetycznej zębów przednich. Opis przypadku

Lidia Kicińska, Magdalena Skubik, Iwona Kuroń-Opalińska, Andrzej Bożyk


Licówki to uzupełnienia protetyczne pokrywające powierzchnie wargowe zębów odcinka przedniego i przednio-bocznego. Szczególne zastosowanie mają w zębach opornych na wybielanie (po przebarwieniach tetracyklinowych lub zębach leczonych kanałowo). W pracy omówiono wskazania i przeciwwskazania do stosowania licówek, a także elementy decydujące o estetyce i harmonii odcinka przedniego. Dołączono również opis przypadku przedstawiający zastosowanie kliniczne licówek kompozytowych Edelweiss Venear w celu poprawy estetyki uzębienia w odcinku przednim.
licówki kompozytowe Edelweiss, stomatologia estetyczna, leczenie protetyczne

Use of Edelweiss Direct Venear composite facings in aesthetic restoration of anterior teeth. Case description
Lidia Kicińska, Magdalena Skubik, Iwona Kuroń-Opalińska, Andrzej Bożyk


Facings are laboratory made restorations that cover the labial surfaces of teeth in the anterior and anterior-lateral segments. They have particular application in teeth that are resistant to whitening (following tetracycline staining or endodontically treated teeth). The study discusses the indications and contraindications of using facings, and also the aspects that decide on aesthetics and harmony in the anterior segment. There is also attached a description of a case describing the clinical use of Edelweiss Venear composite facings with the aim of improving the aesthetics of the teeth in the anterior segment.
Edelweiss composite facings, aesthetic dentistry, treatment with laboratory made restorations

5.40PLN

Rekonstrukcja estetyczna P-A

Jacek Ciesielski
W kolejnym przypadku z praktyki autora pracy, opisanym w fotoreportażu klinicznym powodem zgłoszenia się pacjentki na konsultację była znaczna utrata uzębienia własnego. W tym wypadku wykorzystano możliwości zaawansowanego leczenia protetycznego uzupełnionego leczeniem endodontycznym. Zastosowanie takiego planu leczenia pozwoliło osiągnąć ostateczny sukces terapeutyczny (przywrócona wysokość zwarcia) i estetyczny już po czterech miesiącach terapii.
rekonstrukcja, korony porcelanowe na podbudowie metalowej, wkłady koronowo-korzeniowe metalowe, utracona wysokość zwarcia

Aesthetic P-A reconstruction with restoration of lost vertical dimension using metal crown root posts and porcelain crowns on metal substructure. Clinical photo report
Jacek Ciesielski

In a further case from the practice of the author of this clinical photo report the female patient presented for a consultation regarding a significant loss of her own teeth. In this case use was made of the possibility of advanced prosthetic treatment associated with endodontic treatment. The use of such a plan of treatment allowed the attainment of final success (restored vertical dimension) and aesthetics after just four months treatment.
reconstruction, porcelain crowns on metal substructure, metal crown root posts, lost vertical dimension

5.40PLN