Regulamin programu edukacyjnego MS

1. Redakcja organizuje program edukacyjny przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów – prenumeratorów „Magazynu Stomatologicznego” w postaci testów publikowanych w MS. Program edukacyjny na rok lata 2023-2025 opracowano, działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów poz. 464, § 1, podpunkt 8: „Doskonalenie zawodowe lekarza i lekarza dentysty jest realizowane przez: udział w programie edukacyjnym udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej lub innych mediów, które umożliwiają wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości: a) który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, b) zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała akredytację właściwego organu w państwie, w którym działalność ta jest prowadzona.” (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 25 luty 2022 r., poz. 464).
2. Program jest akredytowany przez Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie (uchwała nr 1333/2006/5/KK Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie z dnia 10 października 2006 r.).
3. Program jest akredytowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (uchwała nr 240/KKM/22/P-IX z dnia 15 grudnia 2022 r.).
4. Program jest akredytowany przez ZG Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
5. Pytania testowe przygotowuje dr n. med. Katarzyna Kot z PUM – dotyczą one prac recenzowanych, opublikowanych w kolejnych numerach „Magazynu Stomatologicznego”.
6. Do programu można przystąpić w każdej chwili.
7. Dla wygody uczestników testów edukacyjnych zleciliśmy opracowanie specjalnego programu umożliwiającego sprawdzenie poprawności odpowiedzi na pytania testowe w internecie. Od numeru 6/2023 możliwe jest wyłącznie rozwiązanie quizu on-line na stronie www.czelej.com.pl
8. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
Przetwarzaniem objęto następujące rodzaje danych osobowych uczestników:
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • nr tel. oraz adres e-mail,
  • specjalizacja,
  • nr wykonywania zawodu.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji programu edukacyjnego. Dane uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji programu edukacyjnego. Uczestnikom przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych uczestnik może przesyłać na następujący adres e-mail: info@czelej.com.pl
9. Za prawidłową odpowiedź uczestnikowi przysługuje 1 punkt za 1 godzinę programu edukacyjnego (podstawa prawna – punkt 8. tabeli „Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego” – stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu sposoby dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów poz. 464). Uzyskanie 100 punktów edukacyjnych oznacza poświęcenie 100 godzin na udzielenie właściwych odpowiedzi na 500 pytań, z których składa się program edukacyjny. Czas odpowiedzi na jedno pytanie oszacowano średnio na 12 minut. Za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi odejmuje się 0,2 pkt.
10. Wydawnictwo Czelej, wydawca „Magazynu Stomatologicznego” weryfikuje każdorazowo uzyskane odpowiedzi i prowadzi odpowiednią dokumentację. Na koniec roku kalendarzowego wystawia każdemu z uczestników programu certyfikat poświadczający liczbę uzyskanych punktów. Certyfikat ten stanowi podstawę do wystąpienia do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej o dokonanie wpisu do „Ewidencji doskonalenia zawodowego”.


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO QUIZU NA STRONIE www.czelej.com.pl


1

2