Postępowanie z przednowotworowymi i potencjalnie nowotworowymi zmianami występującymi na błonie śluzowej jamy ustnej

Agnieszka Droździk, Katarzyna Grocholewicz, Mariusz Lipski


Wykrycie w czasie badania zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej wymaga od stomatologa powzięcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania, zwłaszcza jeśli są to zmiany przednowotworowe i potencjalnie nowotworowe. Właściwie i szybko przeprowadzona diagnostyka może poprawić rokowanie i zmniejszyć śmiertelność. Informacje zawarte w artykule pozwolą stomatologom odpowiednio ocenić zmianę, zdiagnozować ją i leczyć bądź skierować pacjenta do specjalisty biegłego w diagnostyce i leczeniu nowotworów.

zmiana przednowotworowa, profi laktyka onkologiczna, biopsja

 

Agnieszka Droździk, Katarzyna Grocholewicz, Mariusz Lipski

The discovery during examination, of lesions on the oral mucous membrane require the dentist to undertake decisions regarding further treatment, especially if they are precancerous and potentially neoplastic. Appropriate and quickly carried out diagnosis may improve the prognosis and reduce morbidity. Information contained in the article allows dentists to make the appropriate evaluation of the lesion, diagnose it and treat it or refer the patient to a specialist who deals with the diagnosis and treatment of neoplasms.

precancerous lesion, oral cancer prevention, biopsy

5.40PLN

Obraz kliniczny guzkowego zapalenia tętnic w jamie ustnej

Clinical picture of polyarteritis nodosa in oral cavity. Case description

Anna Matosek, Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Wieteska-Klimczak, Piotr Gietka, Aneta Tomaszewska-Jaźwiec, Piotr Buda, Anna Smorczewska-Kiljan, Marek Woynarowski, Dorota Olczak-Kowalczyk

Guzkowe zapalenie tętnic jest chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym, którą charakteryzuje uogólnione, martwicze zapalenie średnich lub małych tętnic, prowadząc do uszkodzenia ścian naczyń, a następnie do niedokrwienia zaopatrywanych przez nie tkanek. Etiopatogeneza guzkowego zapalenia tętnic nie jest dobrze poznana. Choroba ta występuje w jamie ustnej pod postacią owrzodzeń i martwicy, np. języka i wargi. Zmiany goją się długotrwale, często z pozostawieniem blizny z ubytkiem. Celem pracy jest przedstawienie zmian w jamie ustnej w przebiegu guzkowego zapalenia tętnic na podstawie przypadku 5-letniej dziewczynki.

guzkowe zapalenie tętnic, polyarteritis nodosa, PAN, owrzodzenie wargi i języka

 

Anna Matosek, Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Wieteska-Klimczak, Piotr Gietka, Aneta Tomaszewska-Jaźwiec, Piotr Buda, Anna Smorczewska-Kiljan, Marek Woynarowski, Dorota Olczak-Kowalczyk

Polyarteritis nodosa is an autoimmune disease that is characterised by a generalised, necrotising inflammation of medium or small arteries, leading to damage of vessel walls with subsequent ischaemia in the tissues they supply. The aetiopathology of polyarteritis nodosa is not well known. This disease occurs in the oral cavity in the form of ulcers and necrosis, e.g. of tongue and lips. The changes heal over a long period, often leaving scars with small craters. The aim of the study is to describe the lesions that occur in the oral cavity during the course of polyarteritis nodosa, based on the case of a 5-year-old girl.

polyarteritis nodosa, PAN, lips and tongue ulceration

5.40PLN

Zębiak złożony kości szczęki – opis przypadku

Compound odontoma in maxilla – case description

Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski, Marcin Baran

Zębiak złożony może występować w każdym odcinku wyrostka zębodołowego żuchwy i szczęki, jednak najczęściej spotykaną lokalizacją jest odcinek boczny trzonu żuchwy i odcinek przedni szczęki. Jest to guz zawierający w swoim składzie wszystkie komponenty tkanek zębowych – zębinę, cement i szkliwo, rozłożone chaotycznie i w niewłaściwych proporcjach (1, 2). Rośnie powoli, nie dając wyraźnych symptomów klinicznych. Najczęściej pojawia się w drugiej dekadzie życia (3, 4). Jest wykrywany podczas rutynowych zdjęć rentgenowskich. W wielu przypadkach zębiakom towarzyszą wady zgryzu, zęby zatrzymane, torbiele zawiązkowe, nieprawidłowe ustawienie zębów (1, 5).

W pracy przedstawiono przypadek dużego zębiaka złożonego, zlokalizowanego w świetle zatoki szczękowej i perforującego w kierunku przedsionka jamy ustnej. 
 

zębiak złożony, zęby zatrzymane, leczenie

 

Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski, Marcin Baran

The compound odontoma may occur in every segment of the mandibular and maxillary alveolus. The most frequently found localisations, however, are the side of the body of the mandible and the anterior segment of the maxilla. It is a tumour that has in its composition all the components of dental tissues – dentine, cementum and enamel, spread out chaotically and in inappropriate proportions (1, 2). It grows slowly, not giving clear clinical symptoms. It most commonly appears during the second decade of life (3, 4). It is discovered in routine X-ray films. In many cases, odontomas are associated with malocclusion, retained teeth, dentigerous cysts, improper positioning of teeth (1, 5). The study describes a case of a large compound odontoma localised in the cavity of the maxillary sinus and perforating in the direction of the buccal sulcus.

compound odontoma, retained teeth, treatment

5.40PLN

Estetyczna rekonstrukcja powierzchni żującej zęba trzonowego

Karol Babiński


W artykule przedstawiono przypadek kliniczny wymiany nieszczelnego wypełnienia na nowe wypełnienie estetyczne z zastosowaniem materiału kompozytowego Charisma Classic (Heraeus Kulzer) i z uwzględnieniem nowoczesnych technik aplikacji materiałów złożonych.

leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, wypełnienia kompozytowe, technika warstwowa, kompozyt, inhibicja tlenowa

 

Karol Babiński

The article describes the clinical exchange of a leaky fi lling for a new aesthetic fi lling using the composite material Charisma Classic (Heraeus Kulzer). This also takes into account modern techniques for the application of composites.

conservative treatment, aesthetic dentistry, composite fi llings, layering technique, composite, oxygen, inhibition

5.40PLN

Odtwórcze leczenie stomatologiczne

Restorative dental treatment – reconstruction of lateral incisor in the maxilla using an insert of composite material reinforced with glass fibre and composite Enamel HRi Function

Adam Romaniuk-Demonchaux

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek odbudowy korony zęba na zniszczonym korzeniu w odcinku przednim łuku zębowego. Do odbudowy korony zęba zastosowano nowoczesny system wkładów koronowo-korzeniowych EnaPost oraz materiał kompozytowy aplikowany techniką warstwową.

odbudowa korony zęba, wkład koronowo-korzeniowy, materiał kompozytowy

 

Adam Romaniuk-Demonchaux

Summary

The study presents a case of reconstruction of crown on a damaged root in the anterior segment of the dental arch. For the reconstruction of the crown use was made of the modern system of crown crown-root insert EnaPost together with a composite material applied with the use of the layering technique.

reconstruction of tooth crown, root crown insert, composite material

5.40PLN

Zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej

Maxillofacial surgical procedures in growing patients with endocrinological diseases

Monika Seifert, Kamil H. Nelke, Hanna Gerber

Zabieg operacyjny u osób cierpiących na choroby o podłożu endokrynologicznym, takie jak cukrzyca, może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem powikłań, w tym także zgonu. Appendektomia jest najczęstszą przyczyną nagłych zabiegów operacyjnych u dzieci, natomiast największą grupę zabiegów planowanych stanowią zabiegi otolaryngologiczne. Także stany zapalne zębopochodne i ropnie przyzębne wymagają od lekarzy praktyków umiejętności ich rozpoznawania i leczenia. Skuteczne przeprowadzenie operacji wymaga ścisłej współpracy chirurga, anestezjologa oraz diabetologa/ endokrynologa. Specyfika regionu głowy i szyi oraz przeprowadzane w nim zabiegi wymagają szczególnego planowania i przygotowania pacjenta. Obciążenie schorzeniami endokrynologicznymi u pacjentów w wieku rozwojowym należy do rzadkości. Coraz częściej jednak spotyka się cukrzycę typu pierwszego u dzieci. W związku z tym zabiegi w jamie ustnej oraz regionie głowy i szyi, przebiegające z przerwaniem ciągłości tkanek, wymagają każdorazowo specjalnego algorytmu postępowania. Autorzy pracy przedstawiają najnowsze wytyczne oraz postępowanie z pacjentami w wieku rozwojowym.

zabieg operacyjny, cukrzyca, choroby endokrynologiczne

 

Monika Seifert, Kamil H. Nelke, Hanna Gerber

Surgical procedures in patients with diseases of an endocrine nature, such as diabetes are more likely to be associated with complications, including even death. Appendicectomy is the most common cause of acute surgical procedures in children, the greatest group for elective surgery being otolaryngology. Also, inflammatory conditions of dental origin and dental abscess require dental clinicians to have the skill to diagnose and treat them. Effective procedures demand strict cooperation between surgeon, anaesthesiologist and diabetologist/endocrinologist. Specific regions of the head and neck where surgery is carried out, require particular planning and preparation of the patient. Growing patients affected with endocrine disease are rare. However, type I diabetes is more and more frequently being found in children. In connection with this, procedures in the oral cavity and in the region of the head and neck that follow a course that interrupts the continuity of the tissues, require a special algorythm of procedure every time. The authors present the latest guidelines and procedure with growing patients.

surgical procedure, diabetes, endocrinological diseases

5.40PLN

Wykorzystanie radiologii stomatologicznej w celu identyfikacji złamanego narzędzia

Use of dental radiology in identification of the fractured endodontic instrument in medico-legal expertise

Paweł Świderski, Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska

W pracy przedstawiono analizę radiologiczną materiału dowodowego w postaci zdjęć rentgenowskich, załączonego do akt postępowania karnego w sprawie domniemanego błędu lekarskiego popełnionego podczas leczenia endodontycznego górnego zęba przedtrzonowego. Wykonane przekształcenia obrazu są rozstrzygające co do faktu pozostawienia narzędzia, a analiza radiologiczna okazała się niezwykle przydatna do sformułowania wniosków opinii. W dyskusji omówiono istotne dla sprawy kwestie medyczno-sądowe.

błąd lekarski, narzędzie endodontyczne, powikłanie

Paweł Świderski, Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska


The paper presents radiological analysis of dental evidence (X-ray images) attached to the documentation of criminal proceedings for the alleged dental malpractice during endodontic treatment of maxillary premolar. The image transformations were conclusive and decided if the instrument had been broken and radiological analysis has proven to be extremely useful for expert opinion. The medico-legal aspects relevant to the case were discussed.

dental malpractice, endodontic instrument, complication

5.40PLN

Postępowanie wielodyscyplinarne w złamaniach zębów poniżej brzegu kości wyrostka zębodołowego

Aneta Kałużyńska, Krzysztof Kałużyński, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski


Współczesna stomatologia wychodzi naprzeciw coraz trudniejszym problemom klinicznym. Jednym z nich są niewątpliwie złamania zębów, w których utrata struktury zęba sięga poniżej kości wyrostka zębodołowego. W opracowaniu przedstawiono dwa uznane sposoby postępowania w tego rodzaju przypadkach: chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej oraz ortodontyczną ekstruzję złamanego zęba. Uwzględniono także sytuacje, które wymagają podejścia wielodyscyplinarnego, z wykorzystaniem leczenia zachowawczego, protetycznego, chirurgicznego i ortodontycznego.
złamania zębów, chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej, ekstruzja ortodontyczna

Multi-specialist treatment in fracture of teeth below the level of the bony alveolus
Aneta Kałużyńska, Krzysztof Kałużyński, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski 

Modern dentistry reaches out to ever more difficult clinical problems. One of them is undoubtedly tooth fracture in which loss of dental structures goes below the level of the bony alveolus. The study presents two accepted methods of procedure in this type of case: surgical lengthening of clinical crown and orthodontic extrusion of the fractured tooth. Situations were also taken into account that require a multi-disciplinary approach, employing conservative dentistry, prosthetics, surgery and orthodontics.

tooth fracture, surgical lengthening of clinical crown, orthodontic extrusion

5.40PLN

Wykorzystanie zabiegu hemisekcji w interdyscyplinarnym leczeniu powikłań terapii endodontycznej. Opis dwóch przypadków

Maja Bendyk-Szeffer, Ryta Łagocka, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


W pracy przedstawiono interdyscyplinarne postępowanie stomatologiczne u dwóch pacjentów z zachowanymi pełnymi łukami uzębienia, mające na celu wykorzystanie jednego z korzeni zęba trzonowego po zabiegu hemisekcji jako filaru dla samodzielnej korony protetycznej.
hemisekcja, leczenie endodontyczno-chirurgiczne, ząb wielokorzeniowy

Use of hemisection procedure in multi-specialist treatment of complications of endodontic treatment. Description of two cases

Maja Bendyk-Szeffer, Ryta Łagocka, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


The study describes multi-specialist dental procedures in two patients with complete dental arches, with the aim of utilising one of the roots of a molar tooth after hemisection, to be used as an abutment for a lone-standing
hemisection, endodontic-surgical treatment, multi rooted tooth

5.40PLN

Reoperacje w skojarzonym leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym zatrzymanych kłów stałych

Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Monika Ratajek-Gruda


W pracy przedstawiono operacyjne metody leczenia zatrzymanych kłów stałych. Omówiono najczęstsze powikłania związane ze skojarzonym leczeniem chirurgiczno-ortodontycznym. Przedstawiono trudności w ponownym leczeniu chirurgicznym.
zatrzymane kły, leczenie chirurgiczno-ortodontyczne, powikłania

Reoperation with combined surgical-orthodontic treatment of retained permanent canines
Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Monika Ratajek-Gruda


The study describes operative methods for treating permanent canines. There is a discussion about the most common complications associated with complex surgical-orthodontic treatment. The difficulties with repeat surgery are described.
retained canines, surgical-orthodontic treatment, complications

5.40PLN

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta z brakami częściowymi w obrębie łuków zębowych – opis przypadku

Justyna Wichlińska i Jarosław Wichliński

Autorzy przedstawili przypadek 50-letniej pacjentki z brakami częściowymi w obrębie łuków zębowych, wymagającej leczenia wielospecjalistycznego. 

Autorzy przedstawili przypadek 50-letniej pacjentki z brakami częściowymi w obrębie łuków zębowych, wymagającej leczenia wielospecjalistycznego. Hasła indeksowe: rehabilitacja protetyczna, leczenie wielospecjalistyczne, korona teleskopowa

5.40PLN

Interdyscyplinarność w leczeniu chorób przyzębia – przypadki kliniczne

Marlena Trąbska-Świstelnicka


Zapalenie przyzębia pozostawia nieodwracalne skutki. Celem kompleksowego leczenia chorób przyzębia jest nie tylko wyeliminowanie objawów, ale także minimalizacja ich skutków. Cel ten można osiągnąć przez postępowanie interdyscyplinarne. Bardzo dobre efekty daje skojarzenie leczenia periodontologicznego z ortodontycznym. Stałe miejsce w leczeniu kompleksowym chorób przyzębia mają też procedury endodontyczne, implantologiczne, chirurgiczne i estetyczne.
choroby przyzębia, leczenie interdyscyplinarne, przypadki kliniczne

Interdisciplinary approach in treatment of periodontal diseases – clinical cases
Marlena Trąbska-Świstelnicka


Periodontal inflammation leaves irreversible results. The aim of the interdisciplinary treatment of periodontal disease is not only the elimination of symptoms but also the minimisation of their consequences. This aim can be attained by interdisciplinary procedures. Periodontal treatment together with orthodontics gives very good results. Endodontic procedures, implantology, surgical and aesthetic procedures have a permanent place in the treatment of complex periodontal disease.
periodontal diseases, interdisciplinary treatment, clinical cases

5.40PLN