Rekonstrukcja estetyczna P-A

Jacek Ciesielski
W kolejnym przypadku z praktyki autora pracy, opisanym w fotoreportażu klinicznym powodem zgłoszenia się pacjentki na konsultację była znaczna utrata uzębienia własnego. W tym wypadku wykorzystano możliwości zaawansowanego leczenia protetycznego uzupełnionego leczeniem endodontycznym. Zastosowanie takiego planu leczenia pozwoliło osiągnąć ostateczny sukces terapeutyczny (przywrócona wysokość zwarcia) i estetyczny już po czterech miesiącach terapii.
rekonstrukcja, korony porcelanowe na podbudowie metalowej, wkłady koronowo-korzeniowe metalowe, utracona wysokość zwarcia

Aesthetic P-A reconstruction with restoration of lost vertical dimension using metal crown root posts and porcelain crowns on metal substructure. Clinical photo report
Jacek Ciesielski

In a further case from the practice of the author of this clinical photo report the female patient presented for a consultation regarding a significant loss of her own teeth. In this case use was made of the possibility of advanced prosthetic treatment associated with endodontic treatment. The use of such a plan of treatment allowed the attainment of final success (restored vertical dimension) and aesthetics after just four months treatment.
reconstruction, porcelain crowns on metal substructure, metal crown root posts, lost vertical dimension

5.40PLN

Krytyczna ocena bezpośrednich i pośrednich metod uzupełniania ubytków tkanek twardych zęba

Georg Meyer


Praca stanowi krytyczną ocenę bezpośrednich i pośrednich metod odtwarzana utraconych tkanek zęba. Autor odpowiada na pytanie: kiedy można odbudować koronę zęba materiałem plastycznym i jakim (amalgamatem lub materiałem złożonym), a kiedy należy już wykonać wkład lub koronę częściową.
odbudowy bezpośrednie i pośrednie, wypełnienie, wkład, korona częściowa

Critical evaluation of direct and indirect methods of restoring lost hard dental tissues
Georg Meyer


The study constitutes a critical evaluation of direct and indirect methods of restoring lost dental tissue. The author replies to the question: when can the tooth crown be restored with a plastic material and what sort (amalgam or composite material) and when should an inlay or partial crown be used.
direct and indirect restorations, filling, inlay, partial crown

5.40PLN

Wykonywanie zdjęć zewnątrz- i wewnątrzustnych

Paweł Milner i Grażyna Grzesiak-Janas


Celem pracy było przedstawienie praktycznych aspektów wykonywania fotografii dentystycznych wykorzystywanych w planowaniu leczenia i leczeniu stomatologicznym.
makrofotografia, fotografia dentystyczna, chirurgia stomatologiczna

Practical aspects of taking extra- and intraoral photographs
aweł Milner i Grażyna Grzesiak-Janas


The aim of the study was to describe practical aspects of taking dental photographs in treatment planning and dental treatment.
macro photography, dental photography, oral surgery

5.40PLN

Ocena częstości występowania alergii na lignokainę u pacjentów poddanych zabiegom chirurgii stomatologicznej

Monika Cyl i Anna Janas

Celem pracy była ocena częstości występowania reakcji alergicznej na lignokainę wśród pacjentów poddanych zabiegom z zakresu chirurgii stomatologicznej, u których w przeszłości wystąpiły objawy anafilaksji po podaniu znieczulenia miejscowego, a także próba charakterystyki klinicznej pacjentów z potwierdzoną alergią na ten lek.
znieczulenie miejscowe, alergia na lignokainę

Evaluation of incidence of allergy to lignocaine in patients undergoing oral surgery
Monika Cyl i Anna Janas

The aim of the study was to evaluate the incidence of allergic reaction to lignocaine in patients undergoing oral surgery procedures and who, in the past, had symptoms of anaphylaxis after administration of local anaesthesia. This was also a sampling of clinical characteristics of patients with confirmed allergy to this medicament.
local anaesthesia, allergy to lignocaine

5.40PLN

Choroba przyzębia w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

Joanna Rasławska-Socha i Elżbieta Dembowska
W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta hemodializowanego z zaawansowaną chorobą przyzębia. Omówiono także problematykę zapaleń przyzębia w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek oraz dializoterapii. Podkreślono wpływ zapaleń przyzębia na rozwój i przebieg przewlekłej choroby nerek (PChN) oraz schorzeń współistniejących, będących determinantami przeżycia pacjenta.
choroba przyzębia, dializoterapia, przewlekła choroba nerek

Periodontal disease during the course of chronic renal insufficiency – case descripion
Joanna Rasławska-Socha i Elżbieta Dembowska

The study presents a case of a haemodialysis patient with advanced periodontitis. There is also a discussion of the problems of periodontitis during the course of chronic renal insufficiency and dialysis treatment. The influence of periodontitis on the development and course of chronic renal disease is underlined and coexisting diseases, that determine patient survival.
periodontal disease, dialysis, chronic kidney disease

5.40PLN

Urazy zębów. Część IV. Replantacja wybitego zęba siecznego górnego stałego oraz odtworzenie estetyczne uszkodzonych w wyniku urazu koron zębów sąsiednich

Adam Romaniuk-Demonchaux

W czwartej części prac poświęconych urazom zębów autor przedstawia opis leczenia przypadku urazu, w wyniku którego doszło do wybicia zęba siecznego górnego przyśrodkowego oraz złamań koron zębów sąsiednich.
replantacja wybitego zęba, złamanie korony zęba, odbudowa złamanego zęba, szynowanie

Dental trauma. Part IV. Reimplantation of avulsed upper permanent incisor and aesthetic reconstruction of damaged crowns of adjacent teeth
Adam Romaniuk-Demonchaux
In the fourth part of studies regarding dental trauma, the author gives a description of treating a case of trauma as a result of which an upper central incisor was avulsed and the crowns of adjacent teeth were fractured.
reimplantation of avulsed tooth, fracture of tooth crown, restoration of fractured tooth, splinting

5.40PLN

Objawy przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi w jamie ustnej pacjenta po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych i wątroby

Ewa Krasuska-Sławińska, Dorota Olczak-Kowalczyk, Izabela Minko-Chojnowska, Beata Wolska-Kuśnierz, Maja Klaudel-Dreszler

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi – GVHD (Graft-Versus-Host-Disease) występuje, gdy pochodzące od dawcy immunokompetentne limfocyty T i rozwijająca się odpowiedź zapalna atakują komórki biorcy. Według danych z piśmiennictwa, rozwija się ona u 40-70% pacjentów po przeszczepie szpiku. Zmianami, które obserwuje się w jamie ustnej u 45% pacjentów w wieku rozwojowym z przewlekłą GHVD, są przewlekłe zapalenie i zanik błony śluzowej z tworzeniem się trudno gojących się nadżerek, owrzodzeń i błon rzekomych, przerosty błony śluzowej w miejscach drażnionych mechanicznie, zmiany lichenoidalne, upośledzone wydzielanie śliny, infekcje jamy ustnej o etiologii wirusowej, bakteryjnej i grzybiczej oraz skłonność do próchnicy.
Celem pracy było przedstawienie przypadku 12-letniego pacjenta z GVHD po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych i wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem zmian występujących w obrębie jamy ustnej.
choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, błona śluzowa jamy ustnej, allogeniczny przeszczep szpiku

Symptoms of chronic graft-versus-host-disease in oral cavity after transplantation of haemopoietic stem cells and liver
Ewa Krasuska-Sławińska, Dorota Olczak-Kowalczyk, Izabela Minko-Chojnowska, Beata Wolska-Kuśnierz, Maja Klaudel-Dreszler
Graft-versus-host-disease – GVHD occurs where immunocompetent T lymphocytes coming from the donor and the developing inflammatory response, attack the cells of the recipient. According to data from the literature, it develops in 40-70% of patients after marrow grafting. Changes that are seen in the oral cavity in 45% of patients during the growth stage, with chronic GHVD, are: chronic inflammation and disappearance of mucous membrane with the formation of difficult to heal erosions, ulceration and pseudo-membranes, overgrowth of mucous membrane in places mechanically irritated, lichenoid changes, impaired secretion of saliva, infections in the oral cavity of viral, bacterial and fungal aetiology and a tendency to caries. The aim of the study was to describe the case of a 12-year-old patient with GVHD after transplantation of haemopoietic stem cells and liver, with particular attention to changes in the region of the oral cavity.
graft-versus-host-disease, oral mucosa, allogenic bone marrow transplantation

5.40PLN

Metoda „wyrzynania zamkniętego” w chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu kłów niewyrzniętych i zatrzymanych

Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda
W pracy przedstawiono metody postępowania chirurgicznego z zatrzymanymi kłami w skojarzonym leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym.
zatrzymane kły, leczenie chirurgiczno-ortodontyczne

Method of “closed eruption” in surgical-orthodontic treatment of unerupted and retained canines
Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda
The study describes methods of surgical procedure in retained canines with combined surgical-orthodontic treatment.
retained canines, surgical-orthodontic treatment

5.40PLN

Leczenie endodontyczne zęba siecznego bocznego szczęki z resorpcją wewnętrzną typu C. Opis przypadku

Wojciech Krajewski

W pracy opisano leczenie endodontyczne prawego górnego zęba siecznego bocznego z resorpcją wewnętrzną typu C. Do zamknięcia jamy resorpcyjnej użyto materiału Biodentine.
resoprcja z perforacją, leczenie endodntyczne

Endodontic treatment of lateral maxillary incisor with internal type C resorption. Case description
Wojciech Krajewski

The study describes endodontic treatment of an upper lateral incisor with internal type C resorption. The material Biodentine was used to close the resorption cavity.
resorption and perforation, root canal treatment

5.40PLN

Ocena skuteczności zastosowania szczoteczek międzyzębowych w codziennej higienie jamy ustnej pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia

Magdalena Napora, Monika Adamczyk, Agata Gieorgijewska

W pracy oceniono wpływ zastosowania szczoteczek międzyzębowych TRIO Compact® i preparatu Elugel® w higienie domowej 45 pacjentów po zabiegu SRP (skaling, root planing), leczonych z powodu przewlekłego zapalenia przyzębia, na wskaźniki higieny jamy ustnej (PI, API) i stan zapalny (BOP) oraz głębokość kieszonek przyzębnych (PD).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zły stan higieny jamy ustnej chorych (PI > 50%, API = 100%) oraz wysoki wskaźnik BOP (ok. 40%). Po dwóch tygodniach stosowania szczoteczek wartości wszystkich mierzonych parametrów w obu grupach się obniżyły. Zmniejszenie wskaźnika PI, API i BOP w grupie badanej było istotnie większe w porównaniu z grupą kontrolną. W badaniu ankietowym znaczna większość pacjentów pozytywnie oceniła otrzymane przybory.
Chlorheksydyna, która zakłóca procesy metaboliczne bakterii, grzybów oraz niektórych wirusów, jest antyseptykiem często wykorzystywanym w leczeniu chorób przyzębia. Stosowanie żelu z chlorheksydyną przyczynia się do poprawy parametrów oceny higieny i stanu zapalnego. Używanie szczoteczek TRIO Compact skutkuje lepszym oczyszczaniem przestrzeni międzyzębowych niż zastosowanie wyłącznie nici dentystycznej.
chlorheksydyna, szczoteczki międzyzębowe, choroba przyzębia

Effectiveness of using interdental brushes in everyday oral hygiene in patients with chronic periodontitis
Magdalena Napora, Monika Adamczyk, Agata Gieorgijewska
The study evaluated the influence of using TRIO Compact® interdental brushes and Elugel® preparation in home hygiene by 45 patients after SRP (scaling, root planing) procedures, who were being treated for chronic periodontitis. Use was made of indices for oral hygiene (PI, API) and for inflammation (BOP) and of gingival pocket depth. On the basis of the studies carried, there was found to be a poor state of oral hygiene (PI > 50%, API = 100%) and a high BOP index (about 40%). After two weeks of using the brushes, values for all the parameters in both groups were reduced. Reduction of the PI, API and BOP indices was significantly greater when compared to the control. In the questionnaire survey, a significant majority of patients was positively disposed to the implements received. Chlorhexidine, which disturbs the metabolic processes of bacteria, fungi and some viruses, is an antiseptic frequently used in the treatment of periodontal disease. The use of chlorhexidine gel contributes to an improvement of parameters for evaluation of oral hygiene and inflammation. The use of TRIO Compact brushes results in more effective cleaning of interdental spaces than does sole use of dental floss.
chlorhexidine, interdental brushes, periodontal disease

5.40PLN

Zaopatrzenie protetyczne pacjentów po chirurgicznym leczeniu nowotworów

Katarzyna Zdonek

Celem pacy było przedstawienie sposobów zaopatrzenia protetycznego pacjentów z deformacjami i ubytkami tkanek okolicy szczękowo-twarzowej po chirurgicznym leczeniu nowotworów. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe występujące u tych pacjentów utrudniają poszczególne etapy leczenia i determinują wybór odpowiedniej metody postępowania terapeutycznego.
rehabilitacja protetyczna, leczenie protetyczne po operacjach części twarzowej czaszki

Prosthetic methods for patients after surgical treatment for neoplasms, based on the literature
Katarzyna Zdonek

The aim of the study was to describe prosthetic methods for patients with deformations and missing tissue in the maxillofacial area following surgical treatment of neoplasms. Morphological and functional disturbances arising in these patients make particular stages of treatment difficult and determine the choice of appropriate means for therapeutic procedures.
prosthetic rehabilitation, prosthetic treatment after surgery to the facial skeleton

5.40PLN

Postępowanie w przypadku niemożliwych do usunięcia złamanych narzędzi endodontycznych – ominąć je, zostawić czy dokonać resekcji wierzchołka korzenia?

Bartłomiej Górski i Maciej Kubiński

Wykorzystanie możliwości płynących z zastosowania mikroskopu operacyjnego i ultradźwięków wpłynęło na zwiększenie odsetka powodzeń w usuwaniu złamanych narzędzi endodontycznych. Obecnie większość z nich można skutecznie usunąć z kanału korzeniowego. Stopień trudności ich usuwania zależy przede wszystkim od możliwości uzyskania bezpośredniego dostępu do części koronowej złamanego instrumentu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy szukać rozwiązań alternatywnych. Celem pracy jest przedstawienie tych sposobów na podstawie prezentacji przypadków klinicznych. W pewnych sytuacjach zabieg chirurgiczny może być najlepszą opcją, którą można zaproponować pacjentowi.
złamane narzędzie, resekcja wierzchołka korzenia, MTA

Procedure in the case of impossible to remove fractured endodontic instruments – bypass them, leave them or do the apical root resection?
Bartłomiej Górski i Maciej Kubiński

Making use of the possibilities that come with the operating microscope and ultrasound have given rise to an increase in the percentage of success in removing fractured endodontic instruments. At present the majority of them can be effectively removed from the root canal. The degree of difficulty in their removal depends first of all on the possibility of getting direct access to the coronal part of the fractured instrument. If there is no such possibility, alternative solutions have to be found. The aim of this study is to present these methods based on the presentation of clinical cases. In certain situations, surgical procedures may be the best option that can be offered to the patient.
fractured instrument, apical root resection, MTA

 

5.40PLN

Usunięcie złamanego narzędzia endodontycznego metodą zmodyfikowanej igły iniekcyjnej. Opis przypadku

Michał Dębicki i Mariusz Lipski

W pracy opisano przypadek usunięcia złamanego fragmentu narzędzia endodontycznego pozostawionego w obrębie środkowego odcinka kanału. Stworzenie odpowiedniego dostępu do złamanego narzędzia, dobry wgląd zapewniony dzięki mikroskopowi zabiegowemu i zastosowanie odpowiednio zmodyfikowanej igły iniekcyjnej zapewniło skuteczne usunięcie instrumentu.
leczenie endodontyczne, złamane narzędzie, zmodyfikowana igła iniekcyjna

Removal of fractured endodontic instrument using the modified injection needle method. Case description
Michał Dębicki i Mariusz Lipski

The study describes a case of removal of fractured fragment of endodontic instrument left in the central part of the canal. The creation of appropriate access to the fractured instrument, a good view ensured thanks to an operating microscope and the use of an appropriately modified injection needle ensured effective removal of the instrument.
endodontic treatment, fractured instrument, modified injection needle

5.40PLN

Usunięcie złamanego narzędzia metodą igły iniekcyjnej z zastosowaniem ręcznego pilnika. Opis przypadku

Michał Dębicki i Mariusz Lipski

W pracy opisano przypadek usunięcia złamanego fragmentu narzędzia endodontycznego pozostawionego w obrębie środkowego odcinka kanału. Stworzenie odpowiedniego dostępu do złamanego narzędzia, dobry wgląd zapewniony dzięki mikroskopowi zabiegowemu i zastosowanie odpowiednio zmodyfikowanej igły iniekcyjnej zapewniło skuteczne usunięcie instrumentu.
leczenie endodontyczne, złamane narzędzie, zmodyfikowana igła iniekcyjna

Removal of fractured endodontic instrument using the modified injection needle method. Case description
Michał Dębicki i Mariusz Lipski

The study describes a case of removal of fractured fragment of endodontic instrument left in the central part of the canal. The creation of appropriate access to the fractured instrument, a good view ensured thanks to an operating microscope and the use of an appropriately modified injection needle ensured effective removal of the instrument.
endodontic treatment, fractured instrument, modified injection needle

5.40PLN

Jak bezpiecznie usunąć narzędzie endodontyczne złamane w części wierzchołkowej kanału korzeniowego?

Bartłomiej Górski, Katarzyna Brus-Sawczuk

Ryzyko złamania narzędzia istnieje w każdym przypadku leczenia endodontycznego. Obecnie, dzięki postępom w wizualizacji pola zabiegowego i dostępnemu instrumentarium, jest możliwe usunięcie większości złamanych narzędzi. Mikroskop zabiegowy i ultradźwięki znacznie poprawiły rokowanie tego zabiegu.
Celem pracy jest przedstawienie czynników zwiększających ryzyko złamania narzędzia w kanale zęba, a także opis – na podstawie przypadków klinicznych – techniki stosowanej podczas usuwania instrumentów złamanych w części wierzchołkowej kanału.
złamane narzędzie, wiertła typu Gates, narzędzia ultradźwiękowe

How to safely remove endodontic instrument fractured in apical part of root canal
Bartłomiej Górski, Katarzyna Brus-Sawczuk

The risk of fracture of instrument exists in every case of endodontic treatment. These days, thanks to advances in visualisation of the operating field and available instrumentarium, it is possible to remove the majority of fractured instruments. The operating microscope and ultrasound have significantly improved the prognosis for this procedure. The aim of the study is to show the factors that increase the risk of fracturing instruments in the root canal, and also to describe, on the basis of clinical cases, the techniques used during the removal of instruments fractured in the apical part of the canal.
fractured instrument, Gates type bur, ultrasonic instruments

5.40PLN

Powikłania występujące podczas usuwania złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych

Paulina Kroczyńska i Mariusz Lipski

W pracy opisano powikłania, do jakich może dojść podczas usuwania złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych. Szczególną uwagę zwrócono na deformacje pierwotnego przebiegu kanału, perforacje, uszkodzenie termiczne tkanek otaczających ząb oraz na pionowe pęknięcie korzeni.
leczenie kanałowe, złamanie narzędzia, powikłania podczas usuwania złamanego narzędzia

Summary
The study describes the complications that can arise during removal of fractured instruments from root canals. Particular attention is drawn to the deformation of the course of the original canal, to perforations, to thermal damage to tissues surrounding the tooth and to vertical fracture of roots.
root canal treatment, fracture of instrument, complications during removal of fractured instrument

5.40PLN

Leczenie dzieci z autyzmem w ramach procedur chirurgii jednego dnia

Treatment of children with autism in one-day surgical procedures

Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach, Grażyna Grzesiak-Janas

W pracy omówiono leczenie dzieci z autyzmem w ramach procedur chirurgii jednego dnia.
autyzm, chirurgia jednego dnia

Summary
The study describes the treatment of children with autism in one-day surgical procedures

autism, one-day surgery

5.40PLN

Samoocena studentów – absolwentów UM w Lublinie z lat 2004-2010

 

Self assessment of students of Medical University in Lublin – graduated during years 2004-2010 regarding independent dental practice in conservative dentistry and endodontics

Teresa Bachanek, Maria Cieszko-Buk, Ilona Wójcik-Chęcińska, Renata Chałas

Celem pracy było zbadanie opinii absolwentów Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dotyczącej przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji. Badaniem objęto 575 studentów V roku stomatologii, kończących studia w latach 2004-2010. Materiał badań stanowiła anonimowa ankieta, którą studenci wypełniali po egzaminie dyplomowym, oceniając zakończony cykl zajęć klinicznych i teoretycznych. Wyniki badań wykazały, że studenci pozytywnie ocenili uzyskane w toku nauczania przeddyplomowego przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji i że stanie się ono dobrym punktem wyjścia do stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności praktycznych wynikających z istoty zawodu lekarza stomatologa.

studenci stomatologii, kształcenie, badania ankietowe

Summary

The aim of the study was to examine the opinion of graduated dental students from the Dental Department, Medical University, Lublin regarding their preparation for independent dental practice in the fields of conservative dentistry and endodontics. The study involved 575 Vth Year dental students who finished their studies during the years 2004-2010. The material studied was an anonymous questionnaire that students filled in after the final examination, evaluating the completed course of clinical and theoretical studies. The results showed that students positively assessed what they obtained from the teaching in preparation for independent practice in conservative dentistry and endodontics. This they considered to be a good point of departure for permanent and independent updating of the knowledge and practical skills that come from the essence of the profession of the dentist.

dental students, formation, questionnaire surveys

5.40PLN

Dysplazja ektodermalna

 

Ectodermal dysplasia – features of disorders and case descriptions

Kamila Bubeła, Jolanta Jarowicz, Krzysztof Woźniak, Halina Ey-Chmielewska

Dysplazje ektodermalne (ED) stanowią heterogenną grupę zaburzeń rozwojowych dotyczących struktur pochodzenia ektodermalnego. Celem pracy jest przedstawienie charakterystycznych cech ED oraz zalecanych metod postępowania na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych.

dysplazja ektodermalna, wady wrodzone

Summary

Ectodermal dysplasias (ED) constitute a heterogeneous group of developmental disturbances in structures of ectodermal origin. The aim of the study was to describe the characteristic features of ED and the recommended methods of procedure, on the basis of the literature and the author's own observations

ectodermal dysplasia, congenital defects

5.40PLN

Metoda anatomicznej blokady nerwu zębodołowego dolnego Gow-Gatesa – przegląd piśmiennictwa

Kamil Henryk Nelke

Istnieje wiele metod i technik deponowania środków znieczulających w obrębie żuchwy. W pracy skoncentrowano się na anatomicznej blokadzie nerwu zębodołowego dolnego wykonywanej metodą Gow-Gatesa. Metoda ta umożliwia uzyskanie znieczulenia w obrębie żuchwy z jednego wkłucia i niezmiernie rzadko wymaga powtórzenia iniekcji w celu zniesienia dolegliwości bólowych. Standardowe metody blokady nerwu wymagają podania środka znieczulającego w okolicy otworu żuchwowego. Technika Gow-Gatesa pozwala na podanie środka znieczulającego blisko gałęzi nerwu żuchwowego, dzięki czemu uzyskuje się bardzo skuteczne znieczulenie (blokadę) z minimalnymi objawami toksycznymi. Metoda ta ma opracowany unikatowy algorytm matematyczny oraz uwzględnia anatomię żuchwy w taki sposób, aby jak najbezpieczniej i najskuteczniej zdeponować środek znieczulający we wskazanym miejscu.

metoda Gow-Gatesa, nerw zębodołowy dolny, blokada nerwu, znieczulenie

Method of Gow-Gates anatomical blockade of inferior alveolar nerve – review of the literature
Kamil Henryk Nelke

There exist many methods and techniques of depositing anaesthetic agents in the region of the mandible. This study concentrated on the anatomical blockade of the inferior alveolar nerve carried out using the Gow-Gates method. This method enables the attainment of anaesthesia in the region of the mandible with one injection and extremely rarely does it require further injection in order to eradicate pain. Standard methods of nerve block require the depositing of the anaesthetic agent in the region of the mandibular foramen. The Gow-Gatesa technique allows the depositing of the anaesthetic agent very close to the branch of the mandibular nerve, thanks to which very effective anaesthesia (blockade) is obtained with minimal toxic effects. A unique mathematical algorithm has been elaborated for this method which takes into account the anatomy of the mandible in such a way that the anaesthetic agent can be deposited in the location indicated most safely and effectively.

Gow-Gates method, inferior alveolar nerve, nerve blockade, anaesthesia

5.40PLN