Cefalometryczna ocena porównawcza zmian szkieletowych i zębowo-wyrostkowych oraz pomiar stopnia ruchomości zębów po zastosowaniu aparatów Pendulum K i Pendex

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Izabela J. Szarmach, Marta Grochowska

Streszczenie
Wprowadzenie. Aparat Pendulum wprowadzony do leczenia przez Hilgersa służy do dystalizacji zębów trzonowych szczęki. Towarzyszące mechanice cofania zębów trzonowych efekty niepożądane skłoniły licznych autorów do wprowadzenia jego modyfikacji w postaci aparatów Pendex i Pendulum K.
Cel pracy. Celem pracy była ocena cefalometryczna zmian szkieletowych i zębowo-wyrostkowych oraz pomiar stopnia ruchomości zębów aparatem Periotest M po leczeniu aparatami Pendulum K i Pendex. 
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły 24 zdjęcia cefalometryczne i 24 modele gipsowe 12 pacjentów (6 dziewcząt, 6 chłopców) oraz pomiary wykonane aparatem Periotest M przed leczeniem i po leczeniu aparatami Pendulum K i Pendex. Oceny zmian szkieletowych i zębowo-wyrostkowych dokonano według metodyki Ghosha i Nanda.
Wyniki i wnioski. W grupie leczonej aparatem Pendulum K wielkość uzyskanego miejsca wyniosła 11,5 mm, a w grupie z wykorzystaniem aparatu Pendex – 8,5 mm. W badaniu odnotowano większe dystalne nachylenie koron zębów trzonowych w grupie I i większą tendencję do otwierania zgryzu w grupie II. Następstwem dystalizacji zębów trzonowych było rozchwianie zębów cofanych i kotwicowych, większe w grupie leczonej aparatem Pendex.
dystalizacja, aparat Pendulum K, aparat Pendex 

Introduction. The Pendulum appliance, introduced for treatment by Hilgers, serves for the distalization of maxillary molars. The associated mechanics of moving distally the molar teeth and the associated unwanted effects inclined numerous workers to introduce modifications in the form of the Pendex and Pendulum K appliances.
Aim of study. The aim of the study was to make a cephalometric evaluation of skeletal and dentoalveolar changes and measurement of the degree of mobility of teeth using the Periotest M apparatus after treatment with the Pendulum K and Pendex Appliances. 
Materials and methods. The test material consisted of 24 cephalometric pictures and 24 plaster study models of 12 patients (6 girls, 6 boys) and measurements using the Periotest M apparatus after treatment with the Pendulum K and Pendex appliances. Evaluation of skeletal and dentoalveolar changes was carried out according to the method of Gosh and Nanda.
Results and conclusions. In the group treated with the Pendulum K appliance, the size of the space achieved was 11.5 mm, and in the group using the Pendex appliance 8.5 mm. In the study there was found to be a greater distal inclination of the crowns of the molars in group I and a greater tendency to opening of the bite in group II. A sequel to distalzation of molar teeth was a loosening of the teeth moved backwards and of anchor teeth which was greater in the group treated with the Pendex appliance.
distalization, Pendulum K appliance, Pendex appliance