Wielospecjalistyczna rehabilitacja pacjentki z Amelogenesis imperfecta


Andre Rodrigues, Rolando Rodrigues, Mariana Rocha, Maria Jach

Celem pracy jest przedstawienie sposobu rehabilitacji pacjentki z Amelogenesis imperfecta z użyciem koron NobelProcera™ (Nobel Biocare, Szwecja). W tym celu w pierwszej fazie rehabilitacji przeprowadzono leczenie endodontyczne, zacementowano wkłady z włókna szklanego oraz wszczepiono implant w odcinku bezzębnym. Pacjentka została również poddana zabiegowi chirurgii periodontologicznej w celu skorygowania kształtu dziąseł. Za pomocą tymczasowych koron akrylowych uformowano strukturę tkanek miękkich tak, by uzyskać zadowalającą estetykę, umożliwiającą przejście do etapu rehabilitacji ostatecznej.

Amelogenesis imperfecta, rehabilitacja jamy ustnej, estetyka, ceramika

Summary

The aim of the study was to describe a method of rehabilitation of patient with amelogenesis imperfecta using NobelProcera™ (Nobel Biocare, Szwecja) crowns. With this end in view, during the initial phase of treatment, endodontic treatment was carried out, glass fibre posts were cemented and an implant was placed in the edentulous segment. The female patient also underwent periodontal surgery with the aim of correcting gingival contour. With the help of temporary acrylic crowns, the shape of the soft tissue was formed in such a way as to give good aesthetics, thus allowing for moving on to the stage of definitive rehabilitation.

Amelogenesis imperfecta, rehabilitation of oral cavity, aesthetics, ceramics

5.40PLN

Leczenie zespołowe pacjentki z protruzją zębów siecznych w odcinku przednim – opis przypadku

Marta Gałecka

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, której w wyniku trzymiesięcznego leczenia zespołowego istotnie zmieniono położenie i kształt nieestetycznych zębów w odcinku przednim.

protruzja, zęby sieczne, leczenie zespołowe, CAD/CAM Cerec, Clear Aligner

Summary
The article presents a case of a female patient in whom, following three months of treatment by a team of specialists, significantly was changed the unaesthetic positioning and shape of the anterior segment.

protrusion, central incisors, team treatment, CAD/CAM Cerec, Clear Aligner


 

5.40PLN

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta po urazie zębów siecznych przyśrodkowych górnych – opis przypadku

Interdisciplinary treatment of patient after trauma to upper central incisors – case description
Tomasz Grotowski, Eliza Górniak, Piotr Arkuszewski


Autorzy pracy przedstawili problem właściwego zaplanowania i złożonego, kilkuetapowego leczenia wielospecjalistycznego na podstawie opisu przypadku pacjenta. Ze względu na przebyty uraz zębów siecznych górnych przyśrodkowych i współistniejącą wadę zgryzu wymagał on leczenia ortodontycznego, chirurgicznego i protetycznego. Wszystkie etapy leczenia zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem. Uzyskany końcowy efekt był zadowalający pod względem funkcjonalnym i estetycznym zarówno dla pacjenta, jak i zespołu lekarskiego.
ortodoncja, wszczepy zębowe jednofazowe, resorpcja korzeni, chirurgia periodontologiczna, koszt biologiczny, ubytki kostne

Summary
The authors of the study describe the subject of appropriate and complex treatment planning in interdisciplinary multi-staged treatment as described in a patient. Due to the trauma sustained by the upper central incisors and coexistent malocclusion the patient required orthodontics, surgery and prosthetic treatment. All stages were carried out in accordance to the arranged plan. The final effect achieved was acceptable from the functional and aesthetic points of view, both by the patient and by the medical team.
orthodontics, one stage dental implants, tooth resorption, periodontal surgery, biological cost, bony defects.

5.40PLN

Postępowanie z przednowotworowymi i potencjalnie nowotworowymi zmianami występującymi na błonie śluzowej jamy ustnej

Agnieszka Droździk, Katarzyna Grocholewicz, Mariusz Lipski


Wykrycie w czasie badania zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej wymaga od stomatologa powzięcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania, zwłaszcza jeśli są to zmiany przednowotworowe i potencjalnie nowotworowe. Właściwie i szybko przeprowadzona diagnostyka może poprawić rokowanie i zmniejszyć śmiertelność. Informacje zawarte w artykule pozwolą stomatologom odpowiednio ocenić zmianę, zdiagnozować ją i leczyć bądź skierować pacjenta do specjalisty biegłego w diagnostyce i leczeniu nowotworów.

zmiana przednowotworowa, profi laktyka onkologiczna, biopsja

 

Agnieszka Droździk, Katarzyna Grocholewicz, Mariusz Lipski

The discovery during examination, of lesions on the oral mucous membrane require the dentist to undertake decisions regarding further treatment, especially if they are precancerous and potentially neoplastic. Appropriate and quickly carried out diagnosis may improve the prognosis and reduce morbidity. Information contained in the article allows dentists to make the appropriate evaluation of the lesion, diagnose it and treat it or refer the patient to a specialist who deals with the diagnosis and treatment of neoplasms.

precancerous lesion, oral cancer prevention, biopsy

5.40PLN

Obraz kliniczny guzkowego zapalenia tętnic w jamie ustnej

Clinical picture of polyarteritis nodosa in oral cavity. Case description

Anna Matosek, Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Wieteska-Klimczak, Piotr Gietka, Aneta Tomaszewska-Jaźwiec, Piotr Buda, Anna Smorczewska-Kiljan, Marek Woynarowski, Dorota Olczak-Kowalczyk

Guzkowe zapalenie tętnic jest chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym, którą charakteryzuje uogólnione, martwicze zapalenie średnich lub małych tętnic, prowadząc do uszkodzenia ścian naczyń, a następnie do niedokrwienia zaopatrywanych przez nie tkanek. Etiopatogeneza guzkowego zapalenia tętnic nie jest dobrze poznana. Choroba ta występuje w jamie ustnej pod postacią owrzodzeń i martwicy, np. języka i wargi. Zmiany goją się długotrwale, często z pozostawieniem blizny z ubytkiem. Celem pracy jest przedstawienie zmian w jamie ustnej w przebiegu guzkowego zapalenia tętnic na podstawie przypadku 5-letniej dziewczynki.

guzkowe zapalenie tętnic, polyarteritis nodosa, PAN, owrzodzenie wargi i języka

 

Anna Matosek, Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Wieteska-Klimczak, Piotr Gietka, Aneta Tomaszewska-Jaźwiec, Piotr Buda, Anna Smorczewska-Kiljan, Marek Woynarowski, Dorota Olczak-Kowalczyk

Polyarteritis nodosa is an autoimmune disease that is characterised by a generalised, necrotising inflammation of medium or small arteries, leading to damage of vessel walls with subsequent ischaemia in the tissues they supply. The aetiopathology of polyarteritis nodosa is not well known. This disease occurs in the oral cavity in the form of ulcers and necrosis, e.g. of tongue and lips. The changes heal over a long period, often leaving scars with small craters. The aim of the study is to describe the lesions that occur in the oral cavity during the course of polyarteritis nodosa, based on the case of a 5-year-old girl.

polyarteritis nodosa, PAN, lips and tongue ulceration

5.40PLN

Zębiak złożony kości szczęki – opis przypadku

Compound odontoma in maxilla – case description

Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski, Marcin Baran

Zębiak złożony może występować w każdym odcinku wyrostka zębodołowego żuchwy i szczęki, jednak najczęściej spotykaną lokalizacją jest odcinek boczny trzonu żuchwy i odcinek przedni szczęki. Jest to guz zawierający w swoim składzie wszystkie komponenty tkanek zębowych – zębinę, cement i szkliwo, rozłożone chaotycznie i w niewłaściwych proporcjach (1, 2). Rośnie powoli, nie dając wyraźnych symptomów klinicznych. Najczęściej pojawia się w drugiej dekadzie życia (3, 4). Jest wykrywany podczas rutynowych zdjęć rentgenowskich. W wielu przypadkach zębiakom towarzyszą wady zgryzu, zęby zatrzymane, torbiele zawiązkowe, nieprawidłowe ustawienie zębów (1, 5).

W pracy przedstawiono przypadek dużego zębiaka złożonego, zlokalizowanego w świetle zatoki szczękowej i perforującego w kierunku przedsionka jamy ustnej. 
 

zębiak złożony, zęby zatrzymane, leczenie

 

Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski, Marcin Baran

The compound odontoma may occur in every segment of the mandibular and maxillary alveolus. The most frequently found localisations, however, are the side of the body of the mandible and the anterior segment of the maxilla. It is a tumour that has in its composition all the components of dental tissues – dentine, cementum and enamel, spread out chaotically and in inappropriate proportions (1, 2). It grows slowly, not giving clear clinical symptoms. It most commonly appears during the second decade of life (3, 4). It is discovered in routine X-ray films. In many cases, odontomas are associated with malocclusion, retained teeth, dentigerous cysts, improper positioning of teeth (1, 5). The study describes a case of a large compound odontoma localised in the cavity of the maxillary sinus and perforating in the direction of the buccal sulcus.

compound odontoma, retained teeth, treatment

5.40PLN

Estetyczna rekonstrukcja powierzchni żującej zęba trzonowego

Karol Babiński


W artykule przedstawiono przypadek kliniczny wymiany nieszczelnego wypełnienia na nowe wypełnienie estetyczne z zastosowaniem materiału kompozytowego Charisma Classic (Heraeus Kulzer) i z uwzględnieniem nowoczesnych technik aplikacji materiałów złożonych.

leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, wypełnienia kompozytowe, technika warstwowa, kompozyt, inhibicja tlenowa

 

Karol Babiński

The article describes the clinical exchange of a leaky fi lling for a new aesthetic fi lling using the composite material Charisma Classic (Heraeus Kulzer). This also takes into account modern techniques for the application of composites.

conservative treatment, aesthetic dentistry, composite fi llings, layering technique, composite, oxygen, inhibition

5.40PLN

Odtwórcze leczenie stomatologiczne

Restorative dental treatment – reconstruction of lateral incisor in the maxilla using an insert of composite material reinforced with glass fibre and composite Enamel HRi Function

Adam Romaniuk-Demonchaux

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek odbudowy korony zęba na zniszczonym korzeniu w odcinku przednim łuku zębowego. Do odbudowy korony zęba zastosowano nowoczesny system wkładów koronowo-korzeniowych EnaPost oraz materiał kompozytowy aplikowany techniką warstwową.

odbudowa korony zęba, wkład koronowo-korzeniowy, materiał kompozytowy

 

Adam Romaniuk-Demonchaux

Summary

The study presents a case of reconstruction of crown on a damaged root in the anterior segment of the dental arch. For the reconstruction of the crown use was made of the modern system of crown crown-root insert EnaPost together with a composite material applied with the use of the layering technique.

reconstruction of tooth crown, root crown insert, composite material

5.40PLN

Zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej

Maxillofacial surgical procedures in growing patients with endocrinological diseases

Monika Seifert, Kamil H. Nelke, Hanna Gerber

Zabieg operacyjny u osób cierpiących na choroby o podłożu endokrynologicznym, takie jak cukrzyca, może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem powikłań, w tym także zgonu. Appendektomia jest najczęstszą przyczyną nagłych zabiegów operacyjnych u dzieci, natomiast największą grupę zabiegów planowanych stanowią zabiegi otolaryngologiczne. Także stany zapalne zębopochodne i ropnie przyzębne wymagają od lekarzy praktyków umiejętności ich rozpoznawania i leczenia. Skuteczne przeprowadzenie operacji wymaga ścisłej współpracy chirurga, anestezjologa oraz diabetologa/ endokrynologa. Specyfika regionu głowy i szyi oraz przeprowadzane w nim zabiegi wymagają szczególnego planowania i przygotowania pacjenta. Obciążenie schorzeniami endokrynologicznymi u pacjentów w wieku rozwojowym należy do rzadkości. Coraz częściej jednak spotyka się cukrzycę typu pierwszego u dzieci. W związku z tym zabiegi w jamie ustnej oraz regionie głowy i szyi, przebiegające z przerwaniem ciągłości tkanek, wymagają każdorazowo specjalnego algorytmu postępowania. Autorzy pracy przedstawiają najnowsze wytyczne oraz postępowanie z pacjentami w wieku rozwojowym.

zabieg operacyjny, cukrzyca, choroby endokrynologiczne

 

Monika Seifert, Kamil H. Nelke, Hanna Gerber

Surgical procedures in patients with diseases of an endocrine nature, such as diabetes are more likely to be associated with complications, including even death. Appendicectomy is the most common cause of acute surgical procedures in children, the greatest group for elective surgery being otolaryngology. Also, inflammatory conditions of dental origin and dental abscess require dental clinicians to have the skill to diagnose and treat them. Effective procedures demand strict cooperation between surgeon, anaesthesiologist and diabetologist/endocrinologist. Specific regions of the head and neck where surgery is carried out, require particular planning and preparation of the patient. Growing patients affected with endocrine disease are rare. However, type I diabetes is more and more frequently being found in children. In connection with this, procedures in the oral cavity and in the region of the head and neck that follow a course that interrupts the continuity of the tissues, require a special algorythm of procedure every time. The authors present the latest guidelines and procedure with growing patients.

surgical procedure, diabetes, endocrinological diseases

5.40PLN

Wykorzystanie radiologii stomatologicznej w celu identyfikacji złamanego narzędzia

Use of dental radiology in identification of the fractured endodontic instrument in medico-legal expertise

Paweł Świderski, Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska

W pracy przedstawiono analizę radiologiczną materiału dowodowego w postaci zdjęć rentgenowskich, załączonego do akt postępowania karnego w sprawie domniemanego błędu lekarskiego popełnionego podczas leczenia endodontycznego górnego zęba przedtrzonowego. Wykonane przekształcenia obrazu są rozstrzygające co do faktu pozostawienia narzędzia, a analiza radiologiczna okazała się niezwykle przydatna do sformułowania wniosków opinii. W dyskusji omówiono istotne dla sprawy kwestie medyczno-sądowe.

błąd lekarski, narzędzie endodontyczne, powikłanie

Paweł Świderski, Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska


The paper presents radiological analysis of dental evidence (X-ray images) attached to the documentation of criminal proceedings for the alleged dental malpractice during endodontic treatment of maxillary premolar. The image transformations were conclusive and decided if the instrument had been broken and radiological analysis has proven to be extremely useful for expert opinion. The medico-legal aspects relevant to the case were discussed.

dental malpractice, endodontic instrument, complication

5.40PLN