Regulamin publikacji

Regulamin publikacji

 

Postanowienia ogólne

 1. Redakcja przyjmuje do druku prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe oraz opisy przypadków z praktyki klinicznej.
 2. Prace można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: dwalczak@czelej.com.pl
 3. Nadesłana praca jest poddawana wstępnej kwalifikacji przez Radę Naukową MS.
 4. O przyjęciu pracy lub jej odrzuceniu przez Radę Naukową MS autor jest informowany w ciągu 4 tygodni od momentu wpłynięcia pracy do redakcji.

Struktura pracy

 1. Na początku każdej pracy należy umieścić streszczenie (do 250 słów) oraz hasła indeksowe (do 4) w języku polskim i angielskim.
 2. Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora (autorów) w pełnym brzmieniu, tytuł pracy w języku polskim i angielskim, nazwę placówki naukowej oraz tytuł naukowy, imię i nazwisko jej kierownika. Zachęcamy do dołączania do pracy krótkiego (do 100 słów) biogramu (biogramów) oraz zdjęcia autora (autorów).
 3. Oryginalne prace naukowe powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski, a tekst należy podzielić na ustępy zawierające zwartą treść.
 4. Prace z uczelni medycznych muszą być parafowane przez pracownika naukowego odpowiedzialnego za tok prowadzonych badań i opatrzone jego pieczątką.
 5. Na końcu pracy należy umieścić piśmiennictwo ułożone według kolejności cytowania. Każda pozycja – pisana od nowego wiersza, musi być opatrzona numerem i zawierać: nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma, w którym została opublikowana, rok wydania, nr tomu, nr zeszytu, numery stron. W przypadku podręczników należy podać nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła i rozdziału, wydawcę, miejsce i rok wydania, numery stron. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, wówczas należy podać nazwisko trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”. Redakcja zastrzega sobie możliwość niepublikowania piśmiennictwa z adnotacją: „Piśmiennictwo dostępne na stronie internetowej www. magazyn-stomatologiczny.pl”. Powołania w tekście, umieszczone w nawiasach okrągłych, powinny być oznaczone cyframi arabskimi.
 6. Opracowanie techniczne tekstu:
a) Czcionka Times New Roman 14, format A4, odstęp 1,5. Nie należy stosować dodatkowych wyróżnień (pogrubienia, kursywa, podkreślenia itp.). W przypadku prac dłuższych redakcja zastrzega sobie prawo do podziału na części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem).
b) Dokument powinien być stworzony w formacie Word (rozszerzenie .doc lub .rtf). Tekst pracy, łącznie z informacjami wstępnymi, streszczeniami, hasłami, piśmiennictwem, tytułami tabel i podpisami pod ryciny należy umieścić w jednym pliku.
c) Wszystkie ryciny powinny być w formie elektronicznej w formacie .tif, .jpg, .eps, .png, rozdzielczość minimum 300 dpi, skala 1:1. Ryciny powinny być opatrzone numerem i podpisem. Dodatkowo można je umieścić w jednym pliku w formacie Word – mogą być w zmniejszonej rozdzielczości – i podpisać identycznie jak w dokumencie tekstowym. To samo dotyczy tabel.
d) Prace niespełniające ww. kryteriów będą zwracane autorom do poprawy, co wydłuży czas publikacji.
 
Tryb publikowania i recenzowania prac
 1. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych, korygowania literówek i drobnych błędów merytorycznych (nieprawidłowe mianownictwo, niewłaściwa pisownia nazwisk), a także skrótów tekstu bez porozumienia z autorem.
 2. Prace podlegają ocenie recenzentów wyznaczonych każdorazowo przez redaktora naczelnego „Magazynu Stomatologicznego”. Procedurę recenzowania dostosowano do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyznaczonych recenzentów powinny cechować najwyższe kompetencje w danej dziedzinie stomatologii. Redakcja czuwa, by nie doszło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy – by obu podmiotów nie łączyły relacje osobiste, stosunki podległości zawodowej ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach poprzedzających napisanie recenzji.
 3. Prace są wysyłane do oceny dwóm niezależnym recenzentom (niebędącym pracownikami wydawcy „Magazynu Stomatologicznego”). W procedurze recenzowania są zachowane zasady anonimowości (recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości, tzw. single-blind review process lub double-blind review process). Autor pracy jest informowany o wyniku recenzji (może również zapoznać się z jej treścią). Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji, dopuszczenie do publikacji po uwzględnieniu merytorycznych uwag recenzenta lub jej odrzucenie.
 4. Lista recenzentów współpracujących z redakcją „Magazynu Stomatologicznego” jest zamieszczona na stronie https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a47/Recenzenci.html/m49.
 5. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora (autorów), że nie była nigdzie publikowana ani wysłana do druku w innym czasopiśmie. Obowiązujący tekst oświadczenia – dostosowany do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej – można pobrać oświadczenie autorskie oświadczenie autorskie na stronie „Magazynu Stomatologicznego”. Zawiera on deklarację o wkładzie każdego z autorów w powstanie pracy.
 6. Na podany w oświadczeniu adres korespondencyjny zostaną przesłane wszystkie egzemplarze autorskie „Magazynu Stomatologicznego” (po jednym dla każdego z autorów).
 7. Bez wypełnionego oświadczenia praca nie zostanie przyjęta do oceny.
 8. Poprawność metod statystycznych w pracach oryginalnych, w których są omawiane wyniki badań z ich użyciem, weryfikuje zatrudniony przez redakcję redaktor statystyczny.
Postanowienia końcowe
 1. Zgodnie z prawem autorskim, autor powinien skonsultować z wydawnictwem Czelej chęć wydrukowania w innym czasopiśmie artykułu opublikowanego pierwotnie w „Magazynie Stomatologicznym” .
 2. Wydawnictwo Czelej nabywa całość wyłącznych i nieograniczonych autorskich praw majątkowych do wydrukowanych prac oraz zamieszczonych w nich rycin i zdjęć na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszego oświadczenia, w tym prawo do ich wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych CD, DVD i innych oraz na stronach internetowych należących do Wydawnictwa.
 3. Wydruki prac wraz z recenzją pozostają w dokumentacji redakcji.
 4. Prace niespełniające wymagań zawartych w niniejszym regulaminie nie będą przyjmowane.
 5. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.
Wytyczne dotyczące przygotowania fotoreportażu klinicznego

Struktura Fotoreportażu:
- Tytuł pracy w języku polskim i angielskim
- Dane autora (imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, adres do korespondencji, biogram do 100 słów, zdjęcie)
- Krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (nie obowiązkowe, ale wskazane)
- Wprowadzenie:
a) opis zastanej sytuacji,
b) diagnostyka,
c) plan leczenia (zaproponowany pacjentowi oraz wybrany do wdrożenia)
- Zdjęcia z krótkim opisem/podpisami do rycin, krok po kroku obrazujące przeprowadzane etapy leczenia (mile widziane są także zdjęcia pokazujące efekt leczenia po kilku/kilkunastu miesiącach)
oraz/lub film(y)
- Końcowe wnioski/podsumowanie.

Techniczne opracowanie tekstu:
Prosimy o dostarczenie materiałów w dwóch folderach:

I FOLDER
Dokument w formacie Word (rozszerzenie .doc lub .rtf). Czcionka Times New Roman 14, format A4, odstęp 1,5. Nie należy stosować dodatkowych wyróżnień (pogrubienia, kursywa, podkreślenia itp.), ani blokować miejsc.

II FOLDER
- Ryciny powinny być zapisane w formacie .tif, .jpg, .eps, rozdzielczość minimum 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy powinny być wyeksportowane do formatu .eps, .pdf (w wysokiej rozdzielczości do druku, czcionki – opisy zamienione na krzywe).
- Ryciny, rysunki i schematy należy przesłać w postaci .jpg. jako oddzielne elementy w jednym folderze, opatrzone numerem i podpisem.
O standardach etycznego postępowania w celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej publikowanych prac oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom (takim jak plagiat, ghostwriting, guest authorship), przyjętych przez Wydawnictwo Czelej, można przeczytać tutaj:
https://czelej.com.pl/standardyetyczne