Pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki w praktyce stomatologa ogólnie praktykującego

Paweł Czosnek


Celem pracy jest przybliżenie stomatologom ogólnym problematyki udzielania pierwszej pomocy w przypadkach urazów części twarzowej czaszki. Przedstawiono podstawowe zasady postępowania w sytuacji złamania żuchwy i (lub) szczęki oraz obrażeń tkanek miękkich okolicy twarzy. Za pomocą licznych fotografii zobrazowano typowe wiązania ligaturowe wykorzystywane w traumatologii tej okolicy ciała.
urazy twarzy, pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki, unieruchomienie żuchwy i (lub) szczęki

First aid in trauma to facial skeleton in general dental practice
Paweł Czosnek


The aim of the study is to familiarise general dental practitioners with the subject of emergency first aid in cases of trauma to the facial skeleton. The basic principles of procedure in cases of fractures of the mandible and (or) maxilla are described together with soft tissue trauma in the region of the face. With the aid of numerous pictures, typical fixation ligatures used in trauma to this part of the body are illustrated.
facial trauma, emergency first aid in trauma to facial skeleton, immobilisation of mandible and (or) maxilla

5.40PLN

Pacjent z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczony w ramach procedur chirurgii jednego dnia

Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach


W pracy opisano przypadek pacjenta z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczonego w ramach procedur chirurgii jednego dnia.
leczenie, obrzęk Quinckego, chirurgia jednego dnia

A patient with hereditary angioedema treated in one-day surgical procedures
Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach


The study describes a patient with hereditary angioedema treated in one-day surgical procedures.
treatment, Quincke oedema, one-day surgery

5.40PLN

Wybrane sposoby zespoleń złamań wyrostków kłykciowych żuchwy

Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut


W piśmiennictwie przedstawiono wiele różnych metod leczenia pacjentów ze złamaniami w obrębie wyrostków kłykciowych żuchwy. Zwrócono również uwagę na możliwe powikłania pozabiegowe.
W pracy poddano analizie wczesne i odległe wyniki leczenia 18 pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Łodzi leczonych z powodu złamania wyrostka kłykciowego żuchwy w latach 2010-2011.
Pacjentów poddano leczeniu zachowawczo-ortopedycznemu oraz chirurgicznemu z zastosowaniem różnych materiałów zespalających. Zanalizowano występujące powikłania i czas ich utrzymywania się.
złamanie wyrostka kłykciowego, osteosynteza minipłytkowa

Selected methods of immobilising of mandibular condyles fractures
Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut

 
The literature describes many different methods for treating patients with fractures in the region of the mandibular condyles. Much attention is also paid to possible postoperative complications. The study involve early and long term results of treatment in 18 patients treated at the Clinic of Maxillofacial Surgery in Lodz for fracture of mandibular condyles during the years 2010-2011.The patients received conservative-orthopaedic treatment and surgery using various immobilising materials. An analysis was carried out of postoperative complications and of their duration.
fracture of mandibular condyle, osteosynthesis with miniplates

5.40PLN

Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia kieszeni nadokostnowej

Mateusz Włodarz


W pracy opisano technikę zabiegową zastosowaną do pokrycia kilku sąsiadujących recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia kieszeni nadokostnowej z przeszczepem podnabłonkowym. Po rocznym okresie obserwacji uzyskano całkowite pokrycie recesji I klasy i częściowe pokrycie recesji IV klasy wg Millera.
recesja dziąsłowa, przeszczep, tkanka łączna

Coverage of multiple gingival recession using coronally positioned pouch procedure
Mateusz Włodarz


The study describes the surgical technique used for covering of multiple neighbouring gingival recession using coronally positioned pouch procedure with subepithelial connective tissue graft. After a year of observation there was complete coverage of class I recession and partial coverage of class IV recession according to Miller.
gingival recession, graft, connective tissue

5.40PLN

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z użyciem chirurgii piezoelektrycznej. Opis przypadku

Jacek Matys


W pracy omówiono przypadek podniesienia dna zatoki szczękowej z dojściem przez grzbiet wyrostka zębodołowego za pomocą urządzenia Piezotom Solo firmy Acteon. W opisywanym przypadku przedstawiono metody chirurgii minimalnie inwazyjnej, umożliwiające szybki powrót pacjenta do aktywności zawodowej. Zabieg przeprowadzono z jednoczesnym wszczepieniem dwóch implantów zębowych.
podniesienie dna zatoki szczękowej, wszczep zębowy, piezochirurgia

Internal sinus lift using piezoelectric surgery method – case report
Jacek Matys


The study describes a case of internal sinus lifting with access via the crest of the dental alveolus with the help of the Piezotom Solo device manufactured by Acteon. In the case described, minimally invasive surgical methods were used that enabled a quick return by the patient to professional work. The procedure was carried out with two simultaneous dental implants.
sinus lift, dental implant, piezosurgery

5.40PLN

Profilaktyka antybiotykowa w leczeniu periodontologicznym

Karolina Skoczek-Szlosser, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol


W pracy dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa na temat profilaktyki antybiotykowej w leczeniu periodontologicznym pacjentów z grup ryzyka. Przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące wskazań i wyboru profilaktyki antybiotykowej przed zabiegami periodontologicznymi. Mimo wieloletnich obserwacji, ze względu na działania uboczne antybiotyków i coraz większy wzrost oporności bakterii, nadal rozważa się celowość podania antybiotyku przed zabiegami naruszającymi ciągłość tkanek przyzębia w jamie ustnej. Istnieje wiele opublikowanych badań przedstawiających skuteczność profilaktyki antybiotykowej, ale nie brakuje również dowodów na brak jej wpływu, a nawet szkodliwość. Istniejące zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca (AHA) i innych grup eksperckich są oparte na wiarygodnych i skrupulatnie przeprowadzanych badaniach. Skuteczność osłony antybiotykowej zależy przede wszystkim od jej prawidłowego stosowania przez lekarzy, w zgodzie z aktualnymi wytycznymi.
profilaktyka antybiotykowa, bakteriemia, zapalenia przyzębia

Antibiotic prophylaxis in periodontal treatment
Karolina Skoczek-Szlosser, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol


The study reviewed current literature regarding antibiotic prophylaxis in periodontal treatment in risk group patients. A presentation was given of current indications regarding indications for and choice of antibiotic cover before periodontal procedures. Despite observations over many years, of the side effects of antibiotics and of the ever greater increase in resistance of bacteria, consideration is still being given as to the sense of giving antibiotics before procedures that break the integrity of the periodontal tissues in the oral cavity. There exist many published studies that present the effectiveness of antibiotic prophylaxis, but there is also no lack of evidence for the absence of effects, and even for its harm. There exist the recommendations of the American Heart Association (AHA) and of other groups of experts that are based on reliable and scrupulously carried out studies. The effectiveness of antibiotic prophylaxis depends above all, on its proper use by doctors, in agreement with current recommendations.
antibiotic prophylaxis, bacteraemia, periodontitis

5.40PLN

Wpływ zabiegów ortognatycznych na tylną przestrzeń oddechową (PAS) – przegląd piśmiennictwa

Kamila Bubeła i Krzysztof Woźniak


Zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej są często stosowane w leczeniu wad szkieletowych zgryzu. Procedury chirurgiczne wpływają nie tylko na wygląd twarzy, ale również na tylną przestrzeń oddechową (posterior airway space, PAS). Dokonany w pracy przegląd piśmiennictwa wskazuje na ryzyko wystąpienia redukcji PAS u pacjentów po zabiegach cofnięcia żuchwy, co należy uwzględnić w planie leczenia osób, u których występują objawy obturacyjnego bezdechu sennego.
tylna przestrzeń dróg oddechowych, chirurgia ortognatyczna

Influence of orthognathic procedures on posterior airway space (PAS) – review of the literature
Kamila Bubeła i Krzysztof Woźniak


Procedures related to orthognathic surgery are often used in the treatment of skeletal defects of the bite. Surgical procedures not only influence the appearance of the face but also the posterior airway space (PAS). The review of the literature carried out in the study indicates the risk of reduction of the PAS in patients after procedures of retrognathia, which should be taken into account in the treatment plan of individuals in whom there are symptoms of obstructive sleep apnea.
posterior airway space, orthognathic surgery

5.40PLN

Rekonstrukcja estetyczna tkanek twardych zębów bocznych z zastosowaniem nowoczesnych akcesoriów do materiałów złożonych

Angelo Putignano


W pracy przedstawiono estetyczną rekonstrukcję tkanek twardych zębów bocznych z użyciem nanohybrydowego materiału złożonego. Na podstawie bogatej dokumentacji fotograficznej autor zaprezentował poszczególne etapy wykonania wypełnień techniką warstwową z zastosowaniem podbarwiaczy, nowoczesnych akcesoriów do kompozytów oraz środków do ich opracowania i polerowania.
materiały złożone, rekonstrukcje w odcinku bocznym, wypełnienia estetyczne, technika warstwowa, podbarwiacze, modelowanie wypełnienia, charakteryzacja, akcesoria do kompozytów

Aesthetic reconstruction of hard dental tissue in buccal teeth using modern accessories for composite materials
Angelo Putignano


The study describes aesthetic reconstruction of hard dental tissues in buccal teeth using nanohybrid composite material. On the basis of rich photographic documentation the author describes the individual stages in fillings using the layering technique, toners, modern accessories for composites and tools for their insertion and polishing.
composite materials, reconstruction in the buccal region, aesthetic filling, layering technique, toners, modelling of filling, characterisation, accessories for composites

5.40PLN

Wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej – zespół Goldenhara

Michał Kornet, Maciej Michalak, Agnieszka Kornet, Joanna Wysokińska-Miszczuk


W 1952 roku Goldenhar opisał i zdefiniował po raz pierwszy zespół oczno-uszny, nazwany następnie od jego nazwiska zespołem Goldenhara. W trakcie diagnostyki jest istotne zebranie dokładnego wywiadu od rodziców dziecka oraz wykonanie wielu badań dodatkowych. Zespół Goldenhara należy do grupy zespołów I i II łuku skrzelowego. Cechuje go występowanie charakterystycznych dla niego zaburzeń obejmujących, zazwyczaj jednostronnie, ucho zewnętrzne, żuchwę, kręgosłup. Często pojawiają się także dodatkowe zaburzenia ze strony narządów wewnętrznych. Z upływem czasu powstało wiele podziałów i klasyfikacji zespołu, takich jak OMENS, Munro i Lauritzena, Próżańskiego, Kabana. Zespół Goldenhara należy różnicować z zespołami Franceschettiego, Weyersa-Thiera, Hallermanna-Streiffa i zespołem uszno-kręgowym. Jego leczenie jest wieloetapowe i wielospecjalistyczne, a postępowanie zależy od stopnia nasilenia wad i powinno być wprowadzone jak najszybciej po urodzeniu. Noworodki z zespołem Goldenhara wymagają szczególnej opieki ze względu na utrudnione połykanie, wady wzroku i słuchu, a także zapewnienia drożności dróg oddechowych. Wcześnie rozpoczęte leczenie, wraz z interdyscyplinarną współpracą lekarzy i lekarzy dentystów, jest koniecznym warunkiem możliwości uzyskania przez pacjentów obciążonych wadami rozwojowymi poprawy wyglądu, wymowy, sposobu oddychania, połykania, funkcjonalności narządów wzroku i słuchu oraz komfortu psychicznego.
zespół Goldenhara, zespół oczno-uszny

Developmental defects in dental practice – Goldenhar syndrome
Michał Kornet, Maciej Michalak, Agnieszka Kornet, Joanna Wysokińska-Miszczuk


In 1952 Goldenhar described and defined for the first time, the eye-ear syndrome, that was subsequently called the Goldenhar syndrome. During diagnosis it is essential to collect a precise history from the parents of the child together with the carrying out of many additional investigations. The Goldenhar syndrome belongs to the group of syndromes I and II of the branchial arch. It is characterised by the incidence of characteristic defects that encompass, usually unilaterally, of the external ear, mandible and spinal column. There frequently occur additional disturbances in internal organs. With the passage of time there have arisen many divisions and classifications of the syndrome, such as OMENS, Munro and Lauritz, Próżański, Kaban. The Goldenhar syndrome should be differentiated from the Franceschetti, Weyers-Thier, Hallermann-Streiff syndromes and from the auriculo-vertebral syndrome. Its treatment has many stages and requires many specialists. The procedures depend on the level of intensity of defects and should be introduced as soon as possible after birth. Neonates with Goldenhar’s syndrome demand especial care due to impaired swallowing, defects in vision and hearing, and also the ensuring of airway patency. Treatment that is applied early, together with interdisciplinary cooperation between doctors and dentists, is an essential condition for the possibility of attainment by patients suffering from developmental defects, an improvement in appearance, speech, way of breathing, swallowing, functioning of the ocular and aural organs and psychological comfort.
Goldenhar syndrome, eye-ear syndrome

5.40PLN

Protezy elastyczne i wykorzystanie technologii tworzyw termoplastycznych w praktyce stomatologicznej

Krzysztof Polanowski


W artykule opisano podstawowe zastosowanie technologii materiałów termoplastycznych w stomatologii z uwzględnieniem różnic wynikających z ich parametrów fizykochemicznych, które wpływają na zakres ich stosowania. Praca zawiera wskazówki praktyczne dotyczące konkretnych przypadków klinicznych.
  protezy elastyczne, protezy nylonowe, protetyka stomatologiczna, materiały termoplastyczne

Elastic dentures and use of thermoplastic resin technology in dental practice
Krzysztof Polanowski


The article describes the basic use of thermoplastic material technology in dental practice, taking into account the differences arising from their physiochemical parameters, that infuence the scope of their use. The study contains practical indications regarding concrete clinical cases.
elastic dentures, nylon dentures, dental prosthetics, thermoplastic materials

5.40PLN

Zamknięcie perforacji dna komory preparatem Pro Root MTA. Opis dwu przypadków

Maciej Górski, Damian Lichota, Katarzyna Barczak, Mariusz Lipski


W pracy, na podstawie 2 przypadków, opisano leczenie endodontyczne zębów z perforacją zlokalizowaną w obrębie dna komory. Zamknięcie perforacji materiałem MTA zapewniło pozytywny wynik leczenia.
perforacje zębów, MTA

Closure of perforation in floor of pulp chamber using Pro Root MTA preparation. Description of two cases
Maciej Górski, Damian Lichota, Katarzyna Barczak, Mariusz Lipski


The study, on the basis of 2 cases, describes the endodontic treatment of teeth with perforation localised in the region of the pulp chamber. Closure of the perforation with MTA material, ensured a positive result of treatment.
tooth perforations, MTA

5.40PLN

Ocena skuteczności odzyskiwania zatrzymanych kłów metodą wyrzynania zamkniętego w grupie 86 pacjentów

Magdalena Zalwert-Zając, Krzysztof Mól, Michał Jesion


W pracy oceniono skuteczność odzyskiwania zatrzymanych kłów metodą wyrzynania zamkniętego. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że technika ta jest najbardziej zbliżona do naturalnego procesu wyrzynania się zębów i dzięki jej zastosowaniu w większości przypadków można uzyskać prawidłowe ukształtowanie struktur przyzębia.
zęby zatrzymane, technika wyrzynania zamkniętego

Evaluation of effectiveness of recovery of retained canines using the method of closed eruption in a group of 86 patients
Magdalena Zalwert-Zając, Krzysztof Mól, Michał Jesion


The study evaluated the effectiveness of recovery of retained canines using the method of closed eruption. On the basis of the data obtained it was demonstrated that this technique is most like the natural process of tooth eruption and thanks to its use, in the majority of cases, it is possible to obtain a proper shaping of the periodontal structures.
retained teeth, closed eruption technique

5.40PLN

Świadomość prozdrowotna pacjentów z chorobami serca i układu krążenia w zakresie zdrowia jamy ustnej

Paulina Dębicka-Bidziński, Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


Celem pracy było określenie świadomości stomatologicznej oraz zachowań prozdrowotnych pacjentów z chorobami serca i układu krążenia. Badaniem objęto 125 chorych zakwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych, przeprowadzanych w Klinice Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Badania wykazały, że u pacjentów tych istnieje duże zapotrzebowanie na działania z zakresu promocji zdrowia jamy ustnej i poprawy świadomości prozdrowotnej.
choroby układu krążenia, świadomość prozdrowotna, zębopochodne ogniska zakażenia

Health education awareness regarding oral cavity in patients with heart and cardiovascular diseases
Paulina Dębicka-Bidziński, Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


The aim of the study was to ascertain the dental awareness and health habits of patients with heart and cardiovascular diseases. The study involved 125 patients who qualified for cardiosurgery at The Cardiosurgery Clinic of the Independent Public Hospital No 2, The Pomeranian Medical University in Szczecin. The studies showed in these patients that there exists a large need for action in the promotion of oral health and improvement of health awareness.
cardiovascular diseases, health awareness, dental focal infection

7.56PLN