Profilaktyka antybiotykowa w leczeniu periodontologicznym

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Karolina Skoczek-Szlosser, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol


W pracy dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa na temat profilaktyki antybiotykowej w leczeniu periodontologicznym pacjentów z grup ryzyka. Przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące wskazań i wyboru profilaktyki antybiotykowej przed zabiegami periodontologicznymi. Mimo wieloletnich obserwacji, ze względu na działania uboczne antybiotyków i coraz większy wzrost oporności bakterii, nadal rozważa się celowość podania antybiotyku przed zabiegami naruszającymi ciągłość tkanek przyzębia w jamie ustnej. Istnieje wiele opublikowanych badań przedstawiających skuteczność profilaktyki antybiotykowej, ale nie brakuje również dowodów na brak jej wpływu, a nawet szkodliwość. Istniejące zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca (AHA) i innych grup eksperckich są oparte na wiarygodnych i skrupulatnie przeprowadzanych badaniach. Skuteczność osłony antybiotykowej zależy przede wszystkim od jej prawidłowego stosowania przez lekarzy, w zgodzie z aktualnymi wytycznymi.
profilaktyka antybiotykowa, bakteriemia, zapalenia przyzębia

Antibiotic prophylaxis in periodontal treatment
Karolina Skoczek-Szlosser, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol


The study reviewed current literature regarding antibiotic prophylaxis in periodontal treatment in risk group patients. A presentation was given of current indications regarding indications for and choice of antibiotic cover before periodontal procedures. Despite observations over many years, of the side effects of antibiotics and of the ever greater increase in resistance of bacteria, consideration is still being given as to the sense of giving antibiotics before procedures that break the integrity of the periodontal tissues in the oral cavity. There exist many published studies that present the effectiveness of antibiotic prophylaxis, but there is also no lack of evidence for the absence of effects, and even for its harm. There exist the recommendations of the American Heart Association (AHA) and of other groups of experts that are based on reliable and scrupulously carried out studies. The effectiveness of antibiotic prophylaxis depends above all, on its proper use by doctors, in agreement with current recommendations.
antibiotic prophylaxis, bacteraemia, periodontitis