Wybrane sposoby zespoleń złamań wyrostków kłykciowych żuchwy

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut


W piśmiennictwie przedstawiono wiele różnych metod leczenia pacjentów ze złamaniami w obrębie wyrostków kłykciowych żuchwy. Zwrócono również uwagę na możliwe powikłania pozabiegowe.
W pracy poddano analizie wczesne i odległe wyniki leczenia 18 pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Łodzi leczonych z powodu złamania wyrostka kłykciowego żuchwy w latach 2010-2011.
Pacjentów poddano leczeniu zachowawczo-ortopedycznemu oraz chirurgicznemu z zastosowaniem różnych materiałów zespalających. Zanalizowano występujące powikłania i czas ich utrzymywania się.
złamanie wyrostka kłykciowego, osteosynteza minipłytkowa

Selected methods of immobilising of mandibular condyles fractures
Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut

 
The literature describes many different methods for treating patients with fractures in the region of the mandibular condyles. Much attention is also paid to possible postoperative complications. The study involve early and long term results of treatment in 18 patients treated at the Clinic of Maxillofacial Surgery in Lodz for fracture of mandibular condyles during the years 2010-2011.The patients received conservative-orthopaedic treatment and surgery using various immobilising materials. An analysis was carried out of postoperative complications and of their duration.
fracture of mandibular condyle, osteosynthesis with miniplates