Chlorheksydyna – leczenie stomatopatii protetycznej w dobie lekooporności Candida albicans

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Chlorhexidine – an insight into oral stomatopathy treatment in the face of increasing drug resistance in Candida albicans

Autorzy:
 Andrzej Miskiewicz, Grzegorz Szparecki, Maciej Nowak, Renata Górska


Streszczenie 
Cel pracy. Badanie miało na celu ustalenie skuteczności 0,2% chlorheksydyny w żelu w leczeniu stomatopatii protetycznej u pacjentów użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne na bazie płyty akrylowej. 
Metody badawcze.
 Badanie przeprowadzono w grupie 15 pacjentów ze stomatopatią protetyczną zdiagnozowaną na podstawie badania klinicznego, potwierdzonego badaniem mikologicznym wraz z mikogramem. Ilościowe oraz jakościowe oznaczenie grzybów z rodzaju Candida spp. TCC oraz gatunku Candida albicans wykonano z użyciem techniki RT-PCR na materiale z błony śluzowej podniebienia oraz płyty użytkowanej protezy, pobranym przed leczeniem oraz po trzech tygodniach stosowania 0,2% chlorheksydyny w żelu (Elugel®, Pierre Fabre). 

Wyniki. Zastosowane leczenie przyniosło znaczną poprawę oraz ustąpienie subiektywnych dolegliwości związanych ze stomatopatią. Przed leczeniem jej stopień wynosił od 0 do II, po terapii został zredukowanydo 0-I (p = 0,005) lub też objawy całkowicie ustąpiły. W grupie pacjentów użytkujących protezy w okresie dłuższym niż 5 lat, po zastosowanym leczeniu doszło do znacznego spadku kolonizacji Candida albicans (p = 0,043). Ponadto w badaniu stwierdzono umiarkowany stopień korelacji zaawansowania stomatopatii protetycznej w odniesieniu do ilościowej kolonizacji jamy ustnej przez Candida albicans (R2 = 0,5035). 
Wnioski. Zastosowanie 0,2% chlorheksydyny w żelu jest skuteczną metodą w redukcji objawów klinicznych w przebiegu stomatopatii protetycznej. U pacjentów użytkujących ruchome uzupełniania protetyczne w okresie dłuższym niż 5 lat zastosowanie chlorheksydyny redukuje kolonizację grzybów z gatunku Candida albicans. 

Hasła indeksowe: chlorheksydyna, stomatopatia protetyczna, Candida albicans, lekooporność 

Summary
Objectives. The objective of the study was to establish the efficacy of chlorhexidine oral gel in oral stomatopathy therapy in patients with acrylic removable partial dentures and full dentures. 
Study design. A Real –Time PCR was performed in order to detect Candida spp. DNA and TCC in the group of 15 patients diagnosed with oral stomatopathy according to Newton’s classification and confirmed by cytological detection of oral Candida. The biological material was taken from oral mucosa and acrylic plate of a dentures before and after three weeks of using chlohexidine gel (Elugel®). 
Results. The treatment applied in the study resulted in complete removal of stompathopathic signs in patients. Pretreatment prosthetic stomatopathy grades in patients participating in the study ranged from 0 to II, whereas after treatment in all patients the score dropped down to 0 or I (p = 0.005) or relief of symptoms. Moreover, in patients with over 5 years’ history of prosthesis’ usage Candida albicans load was significantly reduced after the therapy (p = 0.043). On the other hand, Candida albicans load was found to moderately correlate with stomatopathy grade (R2=0.5035). 
Conclusions. The use of 0,2%chlorhexidine gel in treatment of patient with oral stomatopathy is effective in dramatically reducing the clinical signs. Furthermore in patients with over 5 years’ history of prosthesis’ usage chlorhexidine reverses microbiological changes underlying stompathopathy. 

Key words: chlorhexidine, prosthetic stomatopathy, Candida albicans, drug resistance