Implantologia minimalnie inwazyjna – mit czy rzeczywista konieczność. Część III. Fotoreportaż kliniczny

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Minimally invasive implantology – myth or a real necessity. Part III. Clinical photo report

Autorzy:
 Justyna Mędzin i Rafał Mędzin

Streszczenie
Artykuł stanowi podsumowanie cyklu dotyczącego implantologii minimalnie inwazyjnej i stosowanej techniki „one abutment – one time”. Zaprezentowano możliwość wykorzystania tej metody, a także przedstawiono krok po kroku laboratoryjne etapy wykonania maski dziąsłowej i profilu wyłonienia, bez sporządzania wycisku transferowego.

Hasła indeksowe: odbudowa zębów, implantologia minimalnie inwazyjna, technika „one abutment – one time”

Summary
The article is a summary of the cycle regarding minimally invasive implantology and use of the „one abutment – one time” technique. A description is given of the possibility of using this method together with the step by step laboratory stages of making a gingival mask and emergence profile without preparing a transfer impression.

Key words: restoration of teeth, minimally invasive implantology, “one abutment – one time” technique