Ocena skuteczności zastosowania szczoteczek międzyzębowych w codziennej higienie jamy ustnej pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia

Magdalena Napora, Monika Adamczyk, Agata Gieorgijewska

W pracy oceniono wpływ zastosowania szczoteczek międzyzębowych TRIO Compact® i preparatu Elugel® w higienie domowej 45 pacjentów po zabiegu SRP (skaling, root planing), leczonych z powodu przewlekłego zapalenia przyzębia, na wskaźniki higieny jamy ustnej (PI, API) i stan zapalny (BOP) oraz głębokość kieszonek przyzębnych (PD).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zły stan higieny jamy ustnej chorych (PI > 50%, API = 100%) oraz wysoki wskaźnik BOP (ok. 40%). Po dwóch tygodniach stosowania szczoteczek wartości wszystkich mierzonych parametrów w obu grupach się obniżyły. Zmniejszenie wskaźnika PI, API i BOP w grupie badanej było istotnie większe w porównaniu z grupą kontrolną. W badaniu ankietowym znaczna większość pacjentów pozytywnie oceniła otrzymane przybory.
Chlorheksydyna, która zakłóca procesy metaboliczne bakterii, grzybów oraz niektórych wirusów, jest antyseptykiem często wykorzystywanym w leczeniu chorób przyzębia. Stosowanie żelu z chlorheksydyną przyczynia się do poprawy parametrów oceny higieny i stanu zapalnego. Używanie szczoteczek TRIO Compact skutkuje lepszym oczyszczaniem przestrzeni międzyzębowych niż zastosowanie wyłącznie nici dentystycznej.
chlorheksydyna, szczoteczki międzyzębowe, choroba przyzębia

Effectiveness of using interdental brushes in everyday oral hygiene in patients with chronic periodontitis
Magdalena Napora, Monika Adamczyk, Agata Gieorgijewska
The study evaluated the influence of using TRIO Compact® interdental brushes and Elugel® preparation in home hygiene by 45 patients after SRP (scaling, root planing) procedures, who were being treated for chronic periodontitis. Use was made of indices for oral hygiene (PI, API) and for inflammation (BOP) and of gingival pocket depth. On the basis of the studies carried, there was found to be a poor state of oral hygiene (PI > 50%, API = 100%) and a high BOP index (about 40%). After two weeks of using the brushes, values for all the parameters in both groups were reduced. Reduction of the PI, API and BOP indices was significantly greater when compared to the control. In the questionnaire survey, a significant majority of patients was positively disposed to the implements received. Chlorhexidine, which disturbs the metabolic processes of bacteria, fungi and some viruses, is an antiseptic frequently used in the treatment of periodontal disease. The use of chlorhexidine gel contributes to an improvement of parameters for evaluation of oral hygiene and inflammation. The use of TRIO Compact brushes results in more effective cleaning of interdental spaces than does sole use of dental floss.
chlorhexidine, interdental brushes, periodontal disease

5.40PLN

Zaopatrzenie protetyczne pacjentów po chirurgicznym leczeniu nowotworów

Katarzyna Zdonek

Celem pacy było przedstawienie sposobów zaopatrzenia protetycznego pacjentów z deformacjami i ubytkami tkanek okolicy szczękowo-twarzowej po chirurgicznym leczeniu nowotworów. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe występujące u tych pacjentów utrudniają poszczególne etapy leczenia i determinują wybór odpowiedniej metody postępowania terapeutycznego.
rehabilitacja protetyczna, leczenie protetyczne po operacjach części twarzowej czaszki

Prosthetic methods for patients after surgical treatment for neoplasms, based on the literature
Katarzyna Zdonek

The aim of the study was to describe prosthetic methods for patients with deformations and missing tissue in the maxillofacial area following surgical treatment of neoplasms. Morphological and functional disturbances arising in these patients make particular stages of treatment difficult and determine the choice of appropriate means for therapeutic procedures.
prosthetic rehabilitation, prosthetic treatment after surgery to the facial skeleton

5.40PLN

Postępowanie w przypadku niemożliwych do usunięcia złamanych narzędzi endodontycznych – ominąć je, zostawić czy dokonać resekcji wierzchołka korzenia?

Bartłomiej Górski i Maciej Kubiński

Wykorzystanie możliwości płynących z zastosowania mikroskopu operacyjnego i ultradźwięków wpłynęło na zwiększenie odsetka powodzeń w usuwaniu złamanych narzędzi endodontycznych. Obecnie większość z nich można skutecznie usunąć z kanału korzeniowego. Stopień trudności ich usuwania zależy przede wszystkim od możliwości uzyskania bezpośredniego dostępu do części koronowej złamanego instrumentu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy szukać rozwiązań alternatywnych. Celem pracy jest przedstawienie tych sposobów na podstawie prezentacji przypadków klinicznych. W pewnych sytuacjach zabieg chirurgiczny może być najlepszą opcją, którą można zaproponować pacjentowi.
złamane narzędzie, resekcja wierzchołka korzenia, MTA

Procedure in the case of impossible to remove fractured endodontic instruments – bypass them, leave them or do the apical root resection?
Bartłomiej Górski i Maciej Kubiński

Making use of the possibilities that come with the operating microscope and ultrasound have given rise to an increase in the percentage of success in removing fractured endodontic instruments. At present the majority of them can be effectively removed from the root canal. The degree of difficulty in their removal depends first of all on the possibility of getting direct access to the coronal part of the fractured instrument. If there is no such possibility, alternative solutions have to be found. The aim of this study is to present these methods based on the presentation of clinical cases. In certain situations, surgical procedures may be the best option that can be offered to the patient.
fractured instrument, apical root resection, MTA

 

5.40PLN

Usunięcie złamanego narzędzia endodontycznego metodą zmodyfikowanej igły iniekcyjnej. Opis przypadku

Michał Dębicki i Mariusz Lipski

W pracy opisano przypadek usunięcia złamanego fragmentu narzędzia endodontycznego pozostawionego w obrębie środkowego odcinka kanału. Stworzenie odpowiedniego dostępu do złamanego narzędzia, dobry wgląd zapewniony dzięki mikroskopowi zabiegowemu i zastosowanie odpowiednio zmodyfikowanej igły iniekcyjnej zapewniło skuteczne usunięcie instrumentu.
leczenie endodontyczne, złamane narzędzie, zmodyfikowana igła iniekcyjna

Removal of fractured endodontic instrument using the modified injection needle method. Case description
Michał Dębicki i Mariusz Lipski

The study describes a case of removal of fractured fragment of endodontic instrument left in the central part of the canal. The creation of appropriate access to the fractured instrument, a good view ensured thanks to an operating microscope and the use of an appropriately modified injection needle ensured effective removal of the instrument.
endodontic treatment, fractured instrument, modified injection needle

5.40PLN

Usunięcie złamanego narzędzia metodą igły iniekcyjnej z zastosowaniem ręcznego pilnika. Opis przypadku

Michał Dębicki i Mariusz Lipski

W pracy opisano przypadek usunięcia złamanego fragmentu narzędzia endodontycznego pozostawionego w obrębie środkowego odcinka kanału. Stworzenie odpowiedniego dostępu do złamanego narzędzia, dobry wgląd zapewniony dzięki mikroskopowi zabiegowemu i zastosowanie odpowiednio zmodyfikowanej igły iniekcyjnej zapewniło skuteczne usunięcie instrumentu.
leczenie endodontyczne, złamane narzędzie, zmodyfikowana igła iniekcyjna

Removal of fractured endodontic instrument using the modified injection needle method. Case description
Michał Dębicki i Mariusz Lipski

The study describes a case of removal of fractured fragment of endodontic instrument left in the central part of the canal. The creation of appropriate access to the fractured instrument, a good view ensured thanks to an operating microscope and the use of an appropriately modified injection needle ensured effective removal of the instrument.
endodontic treatment, fractured instrument, modified injection needle

5.40PLN

Jak bezpiecznie usunąć narzędzie endodontyczne złamane w części wierzchołkowej kanału korzeniowego?

Bartłomiej Górski, Katarzyna Brus-Sawczuk

Ryzyko złamania narzędzia istnieje w każdym przypadku leczenia endodontycznego. Obecnie, dzięki postępom w wizualizacji pola zabiegowego i dostępnemu instrumentarium, jest możliwe usunięcie większości złamanych narzędzi. Mikroskop zabiegowy i ultradźwięki znacznie poprawiły rokowanie tego zabiegu.
Celem pracy jest przedstawienie czynników zwiększających ryzyko złamania narzędzia w kanale zęba, a także opis – na podstawie przypadków klinicznych – techniki stosowanej podczas usuwania instrumentów złamanych w części wierzchołkowej kanału.
złamane narzędzie, wiertła typu Gates, narzędzia ultradźwiękowe

How to safely remove endodontic instrument fractured in apical part of root canal
Bartłomiej Górski, Katarzyna Brus-Sawczuk

The risk of fracture of instrument exists in every case of endodontic treatment. These days, thanks to advances in visualisation of the operating field and available instrumentarium, it is possible to remove the majority of fractured instruments. The operating microscope and ultrasound have significantly improved the prognosis for this procedure. The aim of the study is to show the factors that increase the risk of fracturing instruments in the root canal, and also to describe, on the basis of clinical cases, the techniques used during the removal of instruments fractured in the apical part of the canal.
fractured instrument, Gates type bur, ultrasonic instruments

5.40PLN

Powikłania występujące podczas usuwania złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych

Paulina Kroczyńska i Mariusz Lipski

W pracy opisano powikłania, do jakich może dojść podczas usuwania złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych. Szczególną uwagę zwrócono na deformacje pierwotnego przebiegu kanału, perforacje, uszkodzenie termiczne tkanek otaczających ząb oraz na pionowe pęknięcie korzeni.
leczenie kanałowe, złamanie narzędzia, powikłania podczas usuwania złamanego narzędzia

Summary
The study describes the complications that can arise during removal of fractured instruments from root canals. Particular attention is drawn to the deformation of the course of the original canal, to perforations, to thermal damage to tissues surrounding the tooth and to vertical fracture of roots.
root canal treatment, fracture of instrument, complications during removal of fractured instrument

5.40PLN

Leczenie dzieci z autyzmem w ramach procedur chirurgii jednego dnia

Treatment of children with autism in one-day surgical procedures

Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach, Grażyna Grzesiak-Janas

W pracy omówiono leczenie dzieci z autyzmem w ramach procedur chirurgii jednego dnia.
autyzm, chirurgia jednego dnia

Summary
The study describes the treatment of children with autism in one-day surgical procedures

autism, one-day surgery

5.40PLN

Samoocena studentów – absolwentów UM w Lublinie z lat 2004-2010

 

Self assessment of students of Medical University in Lublin – graduated during years 2004-2010 regarding independent dental practice in conservative dentistry and endodontics

Teresa Bachanek, Maria Cieszko-Buk, Ilona Wójcik-Chęcińska, Renata Chałas

Celem pracy było zbadanie opinii absolwentów Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dotyczącej przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji. Badaniem objęto 575 studentów V roku stomatologii, kończących studia w latach 2004-2010. Materiał badań stanowiła anonimowa ankieta, którą studenci wypełniali po egzaminie dyplomowym, oceniając zakończony cykl zajęć klinicznych i teoretycznych. Wyniki badań wykazały, że studenci pozytywnie ocenili uzyskane w toku nauczania przeddyplomowego przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji i że stanie się ono dobrym punktem wyjścia do stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności praktycznych wynikających z istoty zawodu lekarza stomatologa.

studenci stomatologii, kształcenie, badania ankietowe

Summary

The aim of the study was to examine the opinion of graduated dental students from the Dental Department, Medical University, Lublin regarding their preparation for independent dental practice in the fields of conservative dentistry and endodontics. The study involved 575 Vth Year dental students who finished their studies during the years 2004-2010. The material studied was an anonymous questionnaire that students filled in after the final examination, evaluating the completed course of clinical and theoretical studies. The results showed that students positively assessed what they obtained from the teaching in preparation for independent practice in conservative dentistry and endodontics. This they considered to be a good point of departure for permanent and independent updating of the knowledge and practical skills that come from the essence of the profession of the dentist.

dental students, formation, questionnaire surveys

5.40PLN

Dysplazja ektodermalna

 

Ectodermal dysplasia – features of disorders and case descriptions

Kamila Bubeła, Jolanta Jarowicz, Krzysztof Woźniak, Halina Ey-Chmielewska

Dysplazje ektodermalne (ED) stanowią heterogenną grupę zaburzeń rozwojowych dotyczących struktur pochodzenia ektodermalnego. Celem pracy jest przedstawienie charakterystycznych cech ED oraz zalecanych metod postępowania na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych.

dysplazja ektodermalna, wady wrodzone

Summary

Ectodermal dysplasias (ED) constitute a heterogeneous group of developmental disturbances in structures of ectodermal origin. The aim of the study was to describe the characteristic features of ED and the recommended methods of procedure, on the basis of the literature and the author's own observations

ectodermal dysplasia, congenital defects

5.40PLN

Metoda anatomicznej blokady nerwu zębodołowego dolnego Gow-Gatesa – przegląd piśmiennictwa

Kamil Henryk Nelke

Istnieje wiele metod i technik deponowania środków znieczulających w obrębie żuchwy. W pracy skoncentrowano się na anatomicznej blokadzie nerwu zębodołowego dolnego wykonywanej metodą Gow-Gatesa. Metoda ta umożliwia uzyskanie znieczulenia w obrębie żuchwy z jednego wkłucia i niezmiernie rzadko wymaga powtórzenia iniekcji w celu zniesienia dolegliwości bólowych. Standardowe metody blokady nerwu wymagają podania środka znieczulającego w okolicy otworu żuchwowego. Technika Gow-Gatesa pozwala na podanie środka znieczulającego blisko gałęzi nerwu żuchwowego, dzięki czemu uzyskuje się bardzo skuteczne znieczulenie (blokadę) z minimalnymi objawami toksycznymi. Metoda ta ma opracowany unikatowy algorytm matematyczny oraz uwzględnia anatomię żuchwy w taki sposób, aby jak najbezpieczniej i najskuteczniej zdeponować środek znieczulający we wskazanym miejscu.

metoda Gow-Gatesa, nerw zębodołowy dolny, blokada nerwu, znieczulenie

Method of Gow-Gates anatomical blockade of inferior alveolar nerve – review of the literature
Kamil Henryk Nelke

There exist many methods and techniques of depositing anaesthetic agents in the region of the mandible. This study concentrated on the anatomical blockade of the inferior alveolar nerve carried out using the Gow-Gates method. This method enables the attainment of anaesthesia in the region of the mandible with one injection and extremely rarely does it require further injection in order to eradicate pain. Standard methods of nerve block require the depositing of the anaesthetic agent in the region of the mandibular foramen. The Gow-Gatesa technique allows the depositing of the anaesthetic agent very close to the branch of the mandibular nerve, thanks to which very effective anaesthesia (blockade) is obtained with minimal toxic effects. A unique mathematical algorithm has been elaborated for this method which takes into account the anatomy of the mandible in such a way that the anaesthetic agent can be deposited in the location indicated most safely and effectively.

Gow-Gates method, inferior alveolar nerve, nerve blockade, anaesthesia

5.40PLN

Ocena zaburzeń czynności układu stomatognatycznego u dzieci z zespołem Downa leczonych w Krakowskiej Poradni Stomatologicznej

 

Ewa Szklarska i Elżbieta Radwańska

Wstęp. Jedną z cech zespołu Downa jest ogólne osłabienie mięśni, które w układzie stomatognatycznym manifestuje się wysuwaniem języka i nawykowym otwieraniem ust, co wpływa na mimikę twarzy, a także upośledza czynności ssania, żucia, połykania, oddychania i mowy.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena wyników leczenia ortodontycznego 139 dzieci z Zespołem Downa.

Materiał i metody. Analizie poddano dzieci z trisomią 21 leczone w Krakowskiej Poradni Stomatologicznej w wieku od 1 miesiąca życia do 13 lat. Badaniem objęto 139 dzieci, 63 dziewczęta i 76 chłopców, o różnym stopniu upośledzenia umysłowego. Rehabilitacja była prowadzona średnio przez 30 miesięcy według opracowanego w poradni modelu. Oceniano czynność ssania, żucia, połykania oraz tor oddychania za pomocą opracowanej przez autorkę klinicznej skali punktowej.

Wyniki. Pod wpływem rehabilitacji ustno-twarzowej zmniejszyła się liczba dzieci z zaburzeniami badanych czynności, nie obserwowano zaburzeń o dużym stopniu nasilenia. Najlepsze efekty rehabilitacji obserwowano u niemowląt i dzieci do lat 3.

Wnioski. W wyniku rehabilitacji ustno-twarzowej stwierdzono istotną statystycznie poprawę czynności ssania, żucia, połykania oraz toru oddychania u dzieci z zespołem Downa. 

zespół Downa, ssanie, żucie, połykanie

Summary

Introduction. One of the features of Down’s Syndrome is generalised muscular weakness that manifests itself in the stomatognathic system by protrusion of the tongue and habitual opening of the mouth which influences mimical facial movements and also impairs the functions of sucking, chewing, swallowing, breathing and speech. Aim of study. The aim of the study was to evaluate the results of orthodontic treatment of 139 children with Down’s syndrome.

Materials and methods. Children between the ages of one month and thirteen years were treated at the Cracow Dental Clinic. The study involved 139 children, 63 girls and 76 boys, with various degrees of mental impairment. Rehabilitation was carried out over a mean period of thirty months according to a model developed at the clinic. Evaluation was made of the functions of sucking, chewing, swallowing and pattern of breathing with the help of a clinical point scale worked out by the author.

Results. Under the influence of orofacial rehabilitation there was a reduction in the number of children with disturbances in the functions studied. No disturbances of a great level of severity were observed. The best effects of rehabilitation were observed in infants and children up to three years of age.

Conclusions. There was found to be a statistically significant improvement in the functions of sucking, chewing, swallowing and pattern of breathing in Down’s syndrome children as a result of orofacial rehabilitation.

Down’s syndrome, sucking, chewing, swallowing

5.40PLN

Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych z martwą miazgą

 

Adam Zawadka i Aneta Olszewska

Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych z martwą miazgą wiąże się z wieloma trudnościami i dość często kończy się niepowodzeniem. Udowodniono, iż dotychczas stosowane metody leczenia tych zębów nie są satysfakcjonujące. Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie piśmiennictwa, nowych kierunków postępowania w przypadkach zębów z martwą miazgą z nieukończonym rozwojem korzenia. Dzięki zastosowaniu nowych technik leczenia staje się możliwe przywrócenie i zachowanie żywej miazgi zęba.

zęby niedojrzałe, regeneracja miazgi, komórki macierzyste

Summary

The endodontic treatment of permanent immature teeth with non-vital pulp is associated with many difficulties and relatively frequently ends in failure. It has been shown that the methods used up till now, for treating these teeth have not been satisfactory. The aim of this study is to make a comparison, on the basis of the literature, of new approaches in procedure in cases of teeth with non-vital pulp and incomplete root apex. Thanks to the use of new techniques, it is becoming possible to regenerate and retain a vital pulp.

immature teeth, pulp regeneration, stem cells

5.40PLN

Zespołowe leczenie ortodontyczno-protetyczne – opis przypadku

 

Piotr Kowalski i Milan Kamínek

W pracy opisano zasady leczenia wielospecjalistycznego prowadzonego przez zespół lekarzy – ortodontę, protetyka i implantologa podczas rehabilitacji protetycznej uzębienia pacjenta z zaburzeniami ortodontycznymi. W celu uzyskania satysfakcjonującego wyniku jest konieczne opracowanie dobrego, zespołowego planu leczenia, a także wzajemna komunikacja i współpraca między poszczególnymi specjalistami. Kompleksowe, wspólne rozwiązanie przedstawiono na przykładzie opisu przypadku pacjentki.

współpraca interdyscyplinarna, rehabilitacja protetyczna, leczenie ortodontyczne

 
Summary

The study describes the principles of interdisciplinary treatment carried out by a team consisting of – orthodontist, prosthetist and implants, during prosthetic rehabilitation of a patient with orthodontic disturbances. In order to achieve a satisfactory result it is necessary to elaborate a good, interdisciplinary treatment plan and also to have mutual communication and cooperation between individual specialists. Complex, joint solutions are presented on the basis of a description of the case of a female patient.

interdisciplinary collaboration, prosthetic rehabilitation, orthodontic treatment

5.40PLN

Terapia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia – problem interdyscyplinarny. Przegląd metod postępowania

 
Therapy of dysfunction of stomatognathic apparatus – an interdisciplinary problem. Review of methods of procedure

Wioletta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Edward Kijak, Danuta Lietz-Kijak, Anna Machoy-Mokrzyńska, Irena Bułatowicz, Ewa Sobolewska

Złożona etiologia i różnorodność objawów dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych sprawiają, iż ustalenie diagnozy i wybranie właściwej metody leczenia zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia wymaga znacznej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin medycznych. W pracy przedstawiono możliwości leczenia pacjentów z dysfunkcją układu stomatognatycznego, do których zalicza się postępowanie stomatologiczne – protetyczne, ortodontyczne, a także fizjoterapeutyczne, psychologiczne i farmakologiczne. W wielu przypadkach jest konieczne równoczesne, wielopłaszczyznowe prowadzenie terapii, która umożliwia całkowite bądź częściowe odtworzenie prawidłowych stosunków anatomiczno-czynnościowych układu ruchowego narządu żucia dzięki likwidacji ich przyczyn, zwalczaniu parafunkcji oraz eliminacji towarzyszących tym zaburzeniom objawów (1).

dysfunkcje ssż, leczenie, terapia manualna

Summary

The complex aetiology and diversity of symptoms of dysfunction of the temporomandibular joint, make the diagnosis and choice of appropriate methods of treatment of functional disturbances of the stomatognathic apparatus require substantial knowledge from many medical disciplines. The study describes the possibilities of treating patients with dysfunction of the stomatognathic apparatus. These include dental procedures (prosthetic, orthodontic) also physiotherapeutic, psychological and pharmacological. In many cases it is also necessary to carry out therapy from many aspects that enables complete or partial restoration of proper anatomic-functional relationships of the chewing apparatus thanks to the elimination of causes, parafunctions and elimination of associated symptoms of these disturbances (1).

TMJ dysfunction, treatment, manual therapy

5.40PLN

Wielospecjalistyczna rehabilitacja pacjentki z Amelogenesis imperfecta


Andre Rodrigues, Rolando Rodrigues, Mariana Rocha, Maria Jach

Celem pracy jest przedstawienie sposobu rehabilitacji pacjentki z Amelogenesis imperfecta z użyciem koron NobelProcera™ (Nobel Biocare, Szwecja). W tym celu w pierwszej fazie rehabilitacji przeprowadzono leczenie endodontyczne, zacementowano wkłady z włókna szklanego oraz wszczepiono implant w odcinku bezzębnym. Pacjentka została również poddana zabiegowi chirurgii periodontologicznej w celu skorygowania kształtu dziąseł. Za pomocą tymczasowych koron akrylowych uformowano strukturę tkanek miękkich tak, by uzyskać zadowalającą estetykę, umożliwiającą przejście do etapu rehabilitacji ostatecznej.

Amelogenesis imperfecta, rehabilitacja jamy ustnej, estetyka, ceramika

Summary

The aim of the study was to describe a method of rehabilitation of patient with amelogenesis imperfecta using NobelProcera™ (Nobel Biocare, Szwecja) crowns. With this end in view, during the initial phase of treatment, endodontic treatment was carried out, glass fibre posts were cemented and an implant was placed in the edentulous segment. The female patient also underwent periodontal surgery with the aim of correcting gingival contour. With the help of temporary acrylic crowns, the shape of the soft tissue was formed in such a way as to give good aesthetics, thus allowing for moving on to the stage of definitive rehabilitation.

Amelogenesis imperfecta, rehabilitation of oral cavity, aesthetics, ceramics

5.40PLN

Leczenie zespołowe pacjentki z protruzją zębów siecznych w odcinku przednim – opis przypadku

Marta Gałecka

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, której w wyniku trzymiesięcznego leczenia zespołowego istotnie zmieniono położenie i kształt nieestetycznych zębów w odcinku przednim.

protruzja, zęby sieczne, leczenie zespołowe, CAD/CAM Cerec, Clear Aligner

Summary
The article presents a case of a female patient in whom, following three months of treatment by a team of specialists, significantly was changed the unaesthetic positioning and shape of the anterior segment.

protrusion, central incisors, team treatment, CAD/CAM Cerec, Clear Aligner


 

5.40PLN

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta po urazie zębów siecznych przyśrodkowych górnych – opis przypadku

Interdisciplinary treatment of patient after trauma to upper central incisors – case description
Tomasz Grotowski, Eliza Górniak, Piotr Arkuszewski


Autorzy pracy przedstawili problem właściwego zaplanowania i złożonego, kilkuetapowego leczenia wielospecjalistycznego na podstawie opisu przypadku pacjenta. Ze względu na przebyty uraz zębów siecznych górnych przyśrodkowych i współistniejącą wadę zgryzu wymagał on leczenia ortodontycznego, chirurgicznego i protetycznego. Wszystkie etapy leczenia zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem. Uzyskany końcowy efekt był zadowalający pod względem funkcjonalnym i estetycznym zarówno dla pacjenta, jak i zespołu lekarskiego.
ortodoncja, wszczepy zębowe jednofazowe, resorpcja korzeni, chirurgia periodontologiczna, koszt biologiczny, ubytki kostne

Summary
The authors of the study describe the subject of appropriate and complex treatment planning in interdisciplinary multi-staged treatment as described in a patient. Due to the trauma sustained by the upper central incisors and coexistent malocclusion the patient required orthodontics, surgery and prosthetic treatment. All stages were carried out in accordance to the arranged plan. The final effect achieved was acceptable from the functional and aesthetic points of view, both by the patient and by the medical team.
orthodontics, one stage dental implants, tooth resorption, periodontal surgery, biological cost, bony defects.

5.40PLN