Trudności w leczeniu pacjenta z zespołem Treachera Collinsa

Justyna Meisel-Denes, Katarzyna Cwajda, Urszula Kaczmarek


Zespół Treachera Collinsa (TCS) jest autosomalnym dominującym zaburzeniem rozwojowym części twarzowej czaszki, dotyczącym wielkości i kształtu uszu, powiek, kości jarzmowych i szczęk. Występuje z częstością 1 na 50 000 żywych urodzeń. Manifestacja objawów u pacjentów z zespołem jest zróżnicowana.
W pracy opisano przypadek 4-letniej dziewczynki z zespołem Treachera Collinsa.
zespół Treachera Collinsa, opis przypadku

Difficulties in treatment of patient with Treacher Collins syndrome
Justyna Meisel-Denes, Katarzyna Cwajda, Urszula Kaczmarek


Treacher Collins syndrome (TCS) is an autosomal dominant developmental defect in the facial skeleton and affects the size and shape of ears, eyelids, zygomatic bones and jaws. It occurs 1 in 50 000 live births. The signs manifested in patients with this syndrome are varied. The study describes a case of a four-year-old girl with Treacher Collins syndrome.
Treacher Collins syndrome, case report

5.40PLN

Rewizja leczenia endodontycznego zęba 32 ze zmianą zlokalizowaną w przegrodzie międzyzębowej. Badanie CBCT jako współczesne narzędzie diagnostyczne

Bartłomiej Górski i Katarzyna Brus-Sawczuk


Diagnostyka różnicowa zmian o charakterze osteolizy zlokalizowanych w przegrodach międzyzębowych jest bardzo trudna. Ogniska tego typu są najczęściej spowodowane chorobą przyzębia brzeżnego, jednak zawsze należy pamiętać o innych możliwych czynnikach sprawczych. W przypadku zmian, które mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia periodontologicznego i endodontycznego, nie goją się, zawsze należy wykluczyć tło nowotworowe.
Celem pracy jest przedstawienie przypadku klinicznego, w którym patologia miazgi zęba 32 spowodowała powstanie zmiany osteolitycznej, widocznej na zdjęciu zębowym w połowie wysokości przegrody międzyzębowej, której obraz imitował zmianę typową dla zapalenia przyzębia brzeżnego. Nietypowy obraz był najprawdopodobniej powodem niedostatecznego leczenia wdrożonego przez lekarza kierującego.
Badanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej wykazało, że przyczyną powstania i progresji zmiany była patologia miazgi zęba (ząb był leczony endodontycznie w 2009 roku). Po rewizji leczenia endodontycznego zaobserwowano ustąpienie wysięku ropnego z kieszonki dziąsłowej, a po 3 miesiącach dokumentacja radiologiczna wykazała wyraźny proces gojenia się zmiany.
zespół endo-perio, diagnostyka, tomografia komputerowa wiązki stożkowej

Endodontic re-treatment of tooth 32 with change located in interdental septum. CBCT examination as a modern diagnostic tool

Bartłomiej Górski i Katarzyna Brus-Sawczuk


Differential diagnosis of changes of an osteolytic character, localised in the interdental septa, is very difficult. Foci of this type are most commonly caused by disease of the marginal periodontium, but other possible causative factors should always be remembered. In the case of changes that, despite correctly carried out endodontic treatment, do not heal, neoplasm should be checked for. The aim of the study was to describe a clinical case in which pathology of the pulp of tooth 32 caused osteolytic changes visible on dental film at half height of the interdental septum, whose image imitated change typical of that for inflammation of the marginal periodontium. The untypical image was most probably a result of inadequate treatment initiated by the directing dentist. Examination using cone-beam computed tomography showed that the cause and progression of the change was tooth pulp pathology (the tooth had been treated endodontically in 2009). After endodontic re-treatment, the pus exudate was seen to abate from the gingival pocket and, after 3 months radiological documentation showed a distinct process of healing of the change.
endo-perio syndrome, diagnostics, cone-beam computed tomography (CBCT)

5.40PLN

Urazy zębów z punktu widzenia pacjentów w różnym wieku

Tomasz Stefański, Agnieszka Słota, Matylda Siedlok, Dominika Sikorska, Paweł Stadnicki, Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Lidia Postek-Stefańska


Uwaga lekarza dentysty koncentruje się przede wszystkim na diagnostyce i leczeniu pourazowych uszkodzeń zębów. Warto jednak, aby uwzględniał również to, jak pacjenci postrzegają doznane urazy. Może to wpłynąć na motywację do podjęcia leczenia i systematyczne zgłaszanie się na wizyty kontrolne, a w efekcie zaważyć na końcowym wyniku terapii. Celem pracy było porównanie, jak pacjenci w różnym wieku postrzegają pourazowe uszkodzenia zębów, a także sprawdzenie ich wiedzy na temat sposobu przechowywania wybitego zęba do czasu replantacji. Przeprowadzono wywiad kwestionariuszowy wśród dzieci (7-9 lat), młodzieży (13-15 lat) i dorosłych – rodziców lub opiekunów dzieci (25-40 lat). Respondentom pokazano zestaw sześciu standaryzowanych zdjęć różnych pourazowych uszkodzeń zęba siecznego przyśrodkowego szczęki i okolicznych tkanek i poproszono o ich ocenę pod kątem: a) bolesności, b) estetyki, c) trudności leczenia, d) konieczności podjęcia leczenia. Druga część pytań dotyczyła pourazowych uszkodzeń zębów doświadczonych przez ankietowanych w przeszłości oraz wiedzy na temat sposobu przechowywania wybitego zęba. W badaniu uczestniczyło 312 osób. Postrzeganie pourazowych uszkodzeń zębów przez dzieci, młodzież i dorosłych różniło się. Wcześniejsze doświadczenie urazu przez pacjenta znamiennie wpływało na subiektywną ocenę pourazowych uszkodzeń zębów przedstawionych na fotografiach (p < 0,05). Tylko 10,9% wszystkich respondentów wskazało właściwy sposób przechowywania wybitego zęba. Odpowiedzi dzieci, młodzieży i dorosłych na to pytanie nie różniły się znamiennie (p > 0,05). Niedostateczna wiedza na temat przechowywania i możliwości leczenia wybitego zęba powoduje konieczność zwiększenia działań edukacyjnych w tym zakresie nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim wśród dorosłych.

pourazowe uszkodzenia zębów, postrzeganie, dzieci, młodzież, dorośli

Traumatic dental injuries from the viewpoint of patients at different ages
Tomasz Stefański, Agnieszka Słota, Matylda Siedlok, Dominika Sikorska, Paweł Stadnicki, Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Lidia Postek-Stefańska


The dentist attention tend to focus mainly on diagnosis and treatment of the traumatic dental injuries. However, it is worthwhile to also take into account how patients perceive their injuries. This may influence motivation to undergo treatment and regular attendance at follow-up appointments, and, in effect, it can have an impact on the final treatment outcome. The aim of the study was to compare the perception of traumatic dental injuries among patients from different age groups and also to check their knowledge of how to store an avulsed tooth until the time of its replantation. A questionnaire interview was carried out among children (7-9 years), adolescents (13-15 years) and adults who were parents or guardians (25-40 years). The respondents were shown a set of six standardized photographs of various traumatic injuries to the maxillary central incisor with surrounding tissues and were asked to rank the injuries in terms of: a) pain, b) aesthetics, c) difficulties in treatment, d) the necessity to undergo treatment. The other questions concerned the experience of previous traumatic dental injury and the knowledge of how to store an avulsed tooth. The study involved 312 individuals. Differences were identified in the way of perceiving traumatic dental injuries by children, adolescents and adults. Previous experience of trauma by the patient significantly influenced the subjective perception of dental trauma as presented in the photographs (p < 0.05). Only 10.9% of all respondents indicated a correct storage medium for avulsed tooth. The replies of children, adolescents and adults to this question did not significantly differ (p > 0,05). Insufficient knowledge of the storage media and the possibility of treatment of avulsed tooth indicate the need for more education in this field not only in children and adolescents but particularly in adults.
traumatic dental injuries, perception, children, adolescents, adults

5.40PLN

Świadomość prozdrowotna pacjentów z chorobami serca i układu krążenia w zakresie zdrowia jamy ustnej

Paulina Dębicka-Bidziński, Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


Celem pracy było określenie świadomości stomatologicznej oraz zachowań prozdrowotnych pacjentów z chorobami serca i układu krążenia. Badaniem objęto 125 chorych zakwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych, przeprowadzanych w Klinice Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Badania wykazały, że u pacjentów tych istnieje duże zapotrzebowanie na działania z zakresu promocji zdrowia jamy ustnej i poprawy świadomości prozdrowotnej.
choroby układu krążenia, świadomość prozdrowotna, zębopochodne ogniska zakażenia

Health education awareness regarding oral cavity in patients with heart and cardiovascular diseases
Paulina Dębicka-Bidziński, Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


The aim of the study was to ascertain the dental awareness and health habits of patients with heart and cardiovascular diseases. The study involved 125 patients who qualified for cardiosurgery at The Cardiosurgery Clinic of the Independent Public Hospital No 2, The Pomeranian Medical University in Szczecin. The studies showed in these patients that there exists a large need for action in the promotion of oral health and improvement of health awareness.
cardiovascular diseases, health awareness, dental focal infection

7.56PLN

Ocena skuteczności odzyskiwania zatrzymanych kłów metodą wyrzynania zamkniętego w grupie 86 pacjentów

Magdalena Zalwert-Zając, Krzysztof Mól, Michał Jesion


W pracy oceniono skuteczność odzyskiwania zatrzymanych kłów metodą wyrzynania zamkniętego. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że technika ta jest najbardziej zbliżona do naturalnego procesu wyrzynania się zębów i dzięki jej zastosowaniu w większości przypadków można uzyskać prawidłowe ukształtowanie struktur przyzębia.
zęby zatrzymane, technika wyrzynania zamkniętego

Evaluation of effectiveness of recovery of retained canines using the method of closed eruption in a group of 86 patients
Magdalena Zalwert-Zając, Krzysztof Mól, Michał Jesion


The study evaluated the effectiveness of recovery of retained canines using the method of closed eruption. On the basis of the data obtained it was demonstrated that this technique is most like the natural process of tooth eruption and thanks to its use, in the majority of cases, it is possible to obtain a proper shaping of the periodontal structures.
retained teeth, closed eruption technique

5.40PLN

Wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej – zespół Goldenhara

Michał Kornet, Maciej Michalak, Agnieszka Kornet, Joanna Wysokińska-Miszczuk


W 1952 roku Goldenhar opisał i zdefiniował po raz pierwszy zespół oczno-uszny, nazwany następnie od jego nazwiska zespołem Goldenhara. W trakcie diagnostyki jest istotne zebranie dokładnego wywiadu od rodziców dziecka oraz wykonanie wielu badań dodatkowych. Zespół Goldenhara należy do grupy zespołów I i II łuku skrzelowego. Cechuje go występowanie charakterystycznych dla niego zaburzeń obejmujących, zazwyczaj jednostronnie, ucho zewnętrzne, żuchwę, kręgosłup. Często pojawiają się także dodatkowe zaburzenia ze strony narządów wewnętrznych. Z upływem czasu powstało wiele podziałów i klasyfikacji zespołu, takich jak OMENS, Munro i Lauritzena, Próżańskiego, Kabana. Zespół Goldenhara należy różnicować z zespołami Franceschettiego, Weyersa-Thiera, Hallermanna-Streiffa i zespołem uszno-kręgowym. Jego leczenie jest wieloetapowe i wielospecjalistyczne, a postępowanie zależy od stopnia nasilenia wad i powinno być wprowadzone jak najszybciej po urodzeniu. Noworodki z zespołem Goldenhara wymagają szczególnej opieki ze względu na utrudnione połykanie, wady wzroku i słuchu, a także zapewnienia drożności dróg oddechowych. Wcześnie rozpoczęte leczenie, wraz z interdyscyplinarną współpracą lekarzy i lekarzy dentystów, jest koniecznym warunkiem możliwości uzyskania przez pacjentów obciążonych wadami rozwojowymi poprawy wyglądu, wymowy, sposobu oddychania, połykania, funkcjonalności narządów wzroku i słuchu oraz komfortu psychicznego.
zespół Goldenhara, zespół oczno-uszny

Developmental defects in dental practice – Goldenhar syndrome
Michał Kornet, Maciej Michalak, Agnieszka Kornet, Joanna Wysokińska-Miszczuk


In 1952 Goldenhar described and defined for the first time, the eye-ear syndrome, that was subsequently called the Goldenhar syndrome. During diagnosis it is essential to collect a precise history from the parents of the child together with the carrying out of many additional investigations. The Goldenhar syndrome belongs to the group of syndromes I and II of the branchial arch. It is characterised by the incidence of characteristic defects that encompass, usually unilaterally, of the external ear, mandible and spinal column. There frequently occur additional disturbances in internal organs. With the passage of time there have arisen many divisions and classifications of the syndrome, such as OMENS, Munro and Lauritz, Próżański, Kaban. The Goldenhar syndrome should be differentiated from the Franceschetti, Weyers-Thier, Hallermann-Streiff syndromes and from the auriculo-vertebral syndrome. Its treatment has many stages and requires many specialists. The procedures depend on the level of intensity of defects and should be introduced as soon as possible after birth. Neonates with Goldenhar’s syndrome demand especial care due to impaired swallowing, defects in vision and hearing, and also the ensuring of airway patency. Treatment that is applied early, together with interdisciplinary cooperation between doctors and dentists, is an essential condition for the possibility of attainment by patients suffering from developmental defects, an improvement in appearance, speech, way of breathing, swallowing, functioning of the ocular and aural organs and psychological comfort.
Goldenhar syndrome, eye-ear syndrome

5.40PLN

Zamknięcie perforacji dna komory preparatem Pro Root MTA. Opis dwu przypadków

Maciej Górski, Damian Lichota, Katarzyna Barczak, Mariusz Lipski


W pracy, na podstawie 2 przypadków, opisano leczenie endodontyczne zębów z perforacją zlokalizowaną w obrębie dna komory. Zamknięcie perforacji materiałem MTA zapewniło pozytywny wynik leczenia.
perforacje zębów, MTA

Closure of perforation in floor of pulp chamber using Pro Root MTA preparation. Description of two cases
Maciej Górski, Damian Lichota, Katarzyna Barczak, Mariusz Lipski


The study, on the basis of 2 cases, describes the endodontic treatment of teeth with perforation localised in the region of the pulp chamber. Closure of the perforation with MTA material, ensured a positive result of treatment.
tooth perforations, MTA

5.40PLN

Protezy elastyczne i wykorzystanie technologii tworzyw termoplastycznych w praktyce stomatologicznej

Krzysztof Polanowski


W artykule opisano podstawowe zastosowanie technologii materiałów termoplastycznych w stomatologii z uwzględnieniem różnic wynikających z ich parametrów fizykochemicznych, które wpływają na zakres ich stosowania. Praca zawiera wskazówki praktyczne dotyczące konkretnych przypadków klinicznych.
  protezy elastyczne, protezy nylonowe, protetyka stomatologiczna, materiały termoplastyczne

Elastic dentures and use of thermoplastic resin technology in dental practice
Krzysztof Polanowski


The article describes the basic use of thermoplastic material technology in dental practice, taking into account the differences arising from their physiochemical parameters, that infuence the scope of their use. The study contains practical indications regarding concrete clinical cases.
elastic dentures, nylon dentures, dental prosthetics, thermoplastic materials

5.40PLN

Rekonstrukcja estetyczna tkanek twardych zębów bocznych z zastosowaniem nowoczesnych akcesoriów do materiałów złożonych

Angelo Putignano


W pracy przedstawiono estetyczną rekonstrukcję tkanek twardych zębów bocznych z użyciem nanohybrydowego materiału złożonego. Na podstawie bogatej dokumentacji fotograficznej autor zaprezentował poszczególne etapy wykonania wypełnień techniką warstwową z zastosowaniem podbarwiaczy, nowoczesnych akcesoriów do kompozytów oraz środków do ich opracowania i polerowania.
materiały złożone, rekonstrukcje w odcinku bocznym, wypełnienia estetyczne, technika warstwowa, podbarwiacze, modelowanie wypełnienia, charakteryzacja, akcesoria do kompozytów

Aesthetic reconstruction of hard dental tissue in buccal teeth using modern accessories for composite materials
Angelo Putignano


The study describes aesthetic reconstruction of hard dental tissues in buccal teeth using nanohybrid composite material. On the basis of rich photographic documentation the author describes the individual stages in fillings using the layering technique, toners, modern accessories for composites and tools for their insertion and polishing.
composite materials, reconstruction in the buccal region, aesthetic filling, layering technique, toners, modelling of filling, characterisation, accessories for composites

5.40PLN

Wpływ zabiegów ortognatycznych na tylną przestrzeń oddechową (PAS) – przegląd piśmiennictwa

Kamila Bubeła i Krzysztof Woźniak


Zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej są często stosowane w leczeniu wad szkieletowych zgryzu. Procedury chirurgiczne wpływają nie tylko na wygląd twarzy, ale również na tylną przestrzeń oddechową (posterior airway space, PAS). Dokonany w pracy przegląd piśmiennictwa wskazuje na ryzyko wystąpienia redukcji PAS u pacjentów po zabiegach cofnięcia żuchwy, co należy uwzględnić w planie leczenia osób, u których występują objawy obturacyjnego bezdechu sennego.
tylna przestrzeń dróg oddechowych, chirurgia ortognatyczna

Influence of orthognathic procedures on posterior airway space (PAS) – review of the literature
Kamila Bubeła i Krzysztof Woźniak


Procedures related to orthognathic surgery are often used in the treatment of skeletal defects of the bite. Surgical procedures not only influence the appearance of the face but also the posterior airway space (PAS). The review of the literature carried out in the study indicates the risk of reduction of the PAS in patients after procedures of retrognathia, which should be taken into account in the treatment plan of individuals in whom there are symptoms of obstructive sleep apnea.
posterior airway space, orthognathic surgery

5.40PLN

Profilaktyka antybiotykowa w leczeniu periodontologicznym

Karolina Skoczek-Szlosser, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol


W pracy dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa na temat profilaktyki antybiotykowej w leczeniu periodontologicznym pacjentów z grup ryzyka. Przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące wskazań i wyboru profilaktyki antybiotykowej przed zabiegami periodontologicznymi. Mimo wieloletnich obserwacji, ze względu na działania uboczne antybiotyków i coraz większy wzrost oporności bakterii, nadal rozważa się celowość podania antybiotyku przed zabiegami naruszającymi ciągłość tkanek przyzębia w jamie ustnej. Istnieje wiele opublikowanych badań przedstawiających skuteczność profilaktyki antybiotykowej, ale nie brakuje również dowodów na brak jej wpływu, a nawet szkodliwość. Istniejące zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca (AHA) i innych grup eksperckich są oparte na wiarygodnych i skrupulatnie przeprowadzanych badaniach. Skuteczność osłony antybiotykowej zależy przede wszystkim od jej prawidłowego stosowania przez lekarzy, w zgodzie z aktualnymi wytycznymi.
profilaktyka antybiotykowa, bakteriemia, zapalenia przyzębia

Antibiotic prophylaxis in periodontal treatment
Karolina Skoczek-Szlosser, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol


The study reviewed current literature regarding antibiotic prophylaxis in periodontal treatment in risk group patients. A presentation was given of current indications regarding indications for and choice of antibiotic cover before periodontal procedures. Despite observations over many years, of the side effects of antibiotics and of the ever greater increase in resistance of bacteria, consideration is still being given as to the sense of giving antibiotics before procedures that break the integrity of the periodontal tissues in the oral cavity. There exist many published studies that present the effectiveness of antibiotic prophylaxis, but there is also no lack of evidence for the absence of effects, and even for its harm. There exist the recommendations of the American Heart Association (AHA) and of other groups of experts that are based on reliable and scrupulously carried out studies. The effectiveness of antibiotic prophylaxis depends above all, on its proper use by doctors, in agreement with current recommendations.
antibiotic prophylaxis, bacteraemia, periodontitis

5.40PLN

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z użyciem chirurgii piezoelektrycznej. Opis przypadku

Jacek Matys


W pracy omówiono przypadek podniesienia dna zatoki szczękowej z dojściem przez grzbiet wyrostka zębodołowego za pomocą urządzenia Piezotom Solo firmy Acteon. W opisywanym przypadku przedstawiono metody chirurgii minimalnie inwazyjnej, umożliwiające szybki powrót pacjenta do aktywności zawodowej. Zabieg przeprowadzono z jednoczesnym wszczepieniem dwóch implantów zębowych.
podniesienie dna zatoki szczękowej, wszczep zębowy, piezochirurgia

Internal sinus lift using piezoelectric surgery method – case report
Jacek Matys


The study describes a case of internal sinus lifting with access via the crest of the dental alveolus with the help of the Piezotom Solo device manufactured by Acteon. In the case described, minimally invasive surgical methods were used that enabled a quick return by the patient to professional work. The procedure was carried out with two simultaneous dental implants.
sinus lift, dental implant, piezosurgery

5.40PLN

Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia kieszeni nadokostnowej

Mateusz Włodarz


W pracy opisano technikę zabiegową zastosowaną do pokrycia kilku sąsiadujących recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia kieszeni nadokostnowej z przeszczepem podnabłonkowym. Po rocznym okresie obserwacji uzyskano całkowite pokrycie recesji I klasy i częściowe pokrycie recesji IV klasy wg Millera.
recesja dziąsłowa, przeszczep, tkanka łączna

Coverage of multiple gingival recession using coronally positioned pouch procedure
Mateusz Włodarz


The study describes the surgical technique used for covering of multiple neighbouring gingival recession using coronally positioned pouch procedure with subepithelial connective tissue graft. After a year of observation there was complete coverage of class I recession and partial coverage of class IV recession according to Miller.
gingival recession, graft, connective tissue

5.40PLN

Wybrane sposoby zespoleń złamań wyrostków kłykciowych żuchwy

Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut


W piśmiennictwie przedstawiono wiele różnych metod leczenia pacjentów ze złamaniami w obrębie wyrostków kłykciowych żuchwy. Zwrócono również uwagę na możliwe powikłania pozabiegowe.
W pracy poddano analizie wczesne i odległe wyniki leczenia 18 pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Łodzi leczonych z powodu złamania wyrostka kłykciowego żuchwy w latach 2010-2011.
Pacjentów poddano leczeniu zachowawczo-ortopedycznemu oraz chirurgicznemu z zastosowaniem różnych materiałów zespalających. Zanalizowano występujące powikłania i czas ich utrzymywania się.
złamanie wyrostka kłykciowego, osteosynteza minipłytkowa

Selected methods of immobilising of mandibular condyles fractures
Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut

 
The literature describes many different methods for treating patients with fractures in the region of the mandibular condyles. Much attention is also paid to possible postoperative complications. The study involve early and long term results of treatment in 18 patients treated at the Clinic of Maxillofacial Surgery in Lodz for fracture of mandibular condyles during the years 2010-2011.The patients received conservative-orthopaedic treatment and surgery using various immobilising materials. An analysis was carried out of postoperative complications and of their duration.
fracture of mandibular condyle, osteosynthesis with miniplates

5.40PLN

Pacjent z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczony w ramach procedur chirurgii jednego dnia

Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach


W pracy opisano przypadek pacjenta z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczonego w ramach procedur chirurgii jednego dnia.
leczenie, obrzęk Quinckego, chirurgia jednego dnia

A patient with hereditary angioedema treated in one-day surgical procedures
Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach


The study describes a patient with hereditary angioedema treated in one-day surgical procedures.
treatment, Quincke oedema, one-day surgery

5.40PLN

Pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki w praktyce stomatologa ogólnie praktykującego

Paweł Czosnek


Celem pracy jest przybliżenie stomatologom ogólnym problematyki udzielania pierwszej pomocy w przypadkach urazów części twarzowej czaszki. Przedstawiono podstawowe zasady postępowania w sytuacji złamania żuchwy i (lub) szczęki oraz obrażeń tkanek miękkich okolicy twarzy. Za pomocą licznych fotografii zobrazowano typowe wiązania ligaturowe wykorzystywane w traumatologii tej okolicy ciała.
urazy twarzy, pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki, unieruchomienie żuchwy i (lub) szczęki

First aid in trauma to facial skeleton in general dental practice
Paweł Czosnek


The aim of the study is to familiarise general dental practitioners with the subject of emergency first aid in cases of trauma to the facial skeleton. The basic principles of procedure in cases of fractures of the mandible and (or) maxilla are described together with soft tissue trauma in the region of the face. With the aid of numerous pictures, typical fixation ligatures used in trauma to this part of the body are illustrated.
facial trauma, emergency first aid in trauma to facial skeleton, immobilisation of mandible and (or) maxilla

5.40PLN

Odma powietrzna w trakcie leczenia endodontycznego

Ewa Marek i Mariusz Lipski


Odma powietrzna jest jednym z wielu powikłań, które mogą wystąpić w trakcie leczenia endodontycznego zębów. Zazwyczaj ogranicza się do umiarkowanego, ale dość wolno ustępującego obrzęku tkanek miękkich. Powietrze, które dostało się do tkanki podskórne,j niesie jednak niebezpieczeństwo wywołania infekcji w postaci cellulitis, czyli zapalenia tkanki łącznej lub martwicy powięzi.
W pracy opisano przypadek wystąpienia odmy powietrznej po wprowadzeniu powietrza pod ciśnieniem z dmuchawki dentystycznej do kanału zęba 12 z perforacją w obrębie ściany mezjalnej korzenia.
odma powietrzna, leczenie kanałowe, powikłania

Air emphysema during course of endodontic treatment
Ewa Marek i Mariusz Lipski


Air emphysema is one of the many complications that may occur during the course of endodontic treatment. This is usually restricted to moderate, but rather slowly abating, swelling of the soft tissues. Air that has entered the subcutaneous tissue, however, carries with it the danger of eliciting infection in the form of cellulitis, that is, inflammation of connective tissue or necrosis of fascia. The study describes a case of air emphysema after introducing compressed air from a dental syringe into the canal of tooth 12 with a perforation in the region of the mesial wall of the root.
air emphysema, root canal treatment, complications

5.40PLN

Zmiany ciśnienia tętniczego krwi, tętna i saturacji występujące u pacjentów podczas leczenia próchnicy zębów. Badanie wstępne

Barbara Kochańska, Marcin Derwich, Magdalena Lisiak, Marzena Gidzińska


W pracy omówiono wahania skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi, tętna i saturacji występujące podczas standardowego leczenia stomatologicznego. Badaniem objęto 41 ogólnie zdrowych ochotników (23 kobiety, 18 mężczyzn) w wieku 19-44 lat (26 ± 6,5), u których w zębach bocznych szczęki (n = 24) i żuchwy (n = 17) stwierdzono próchnicę wymagającą zastosowania inwazyjnych metod leczenia. Pomiary przeprowadzano przed leczeniem stomatologicznym, w jego trakcie i po zakończeniu leczenia stomatologicznego. Do pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna wykorzystano standardowy ciśnieniomierz automatyczny Microlife A 100, a do pomiaru saturacji pulsoksymetr palcowy CMS 50D. Uzyskane wyniki sugerują, że podczas leczenia stomatologicznego dochodzi do znamiennych wahań wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi, tętna i saturacji. Po zakończeniu leczenia wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz tętna są istotnie niższe, a saturacji istotnie wyższe niż przed jego rozpoczęciem.
lęk stomatologiczny, ciśnienie tętnicze, tętno, saturacja

Changes in arterial blood pressure, pulse and saturation in patients during treatment of dental caries. Initial studies
Barbara Kochańska, Marcin Derwich, Magdalena Lisiak, Marzena Gidzińska


The study describes fluctuations in systolic and diastolic arterial blood pressure, pulse and saturation occurring during standard dental treatment. The study involved 41 generally healthy volunteers (23 females, 18 males) between the ages of 19-44 years (26 ± 6.5), in whom caries requiring the use of invasive methods was found in the maxillary (n = 24) and mandibular (n = 17) buccal teeth. Measurements were taken before dental treatment, during and after finishing dental treatment. To measure the arterial pressure and pulse use was made of a standard Microlife A 100 meter, and to measure saturation the pulse finger the oxymeter CMS 50D. The results suggest that during dental treatment there are significant fluctuations in the values of the systolic and diastolic blood pressure, pulse and saturation. After finishing treatment the values of systolic and diastolic arterial pressure and the pulse are significantly lower, and the saturation is significantly higher than before starting.
dental fear, arterial pressure, pulse, saturation

5.40PLN

Zespół Cornelii de Lange

Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik, Grażyna Grzesiak-Janas


W pracy opisano przypadek rzadko występującego zespołu Cornelli de Lange.
zespół Cornelli de Lange

Child with a rare genetic disease – Cornelia de Lange syndrome
Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik, Grażyna Grzesiak-Janas


The study describes a rare case of Cornelia de Lange syndrome.
Cornelia de Lange syndrome

5.40PLN

Skuteczność zabiegów profilaktycznych w przypadku radiologicznie zdiagnozowanych wczesnych ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów stałych

Anna Dziewulska, Elżbieta Weyna, Marta Mirska-Miętek


Znajomość mechanizmu procesów de- i remineralizacji umożliwia wdrożenie leczenia próchnicy zgodnie z ideą minimalnej inwazyjności. Zjawiska zachodzące we wczesnej fazie procesu próchnicowego mają charakter odwracalny, a ich wykrycie na tym etapie daje szansę pełnej remineralizacji. Wczesna diagnostyka radiologiczna pozwala często uniknąć kosztownego leczenia odtwórczego. Celem pracy było monitorowanie ubytków rozwijających się na powierzchniach stycznych zębów bocznych, wykrytych w badaniu techniką radiografii cyfrowej w projekcji skrzydłowo-zgryzowej. Podczas 18-miesięcznej obserwacji stwierdzono, że 89 (74,17%) ubytków pozostało na tym samym etapie zaawansowania, 20 (16,67%) ognisk próchnicy zmniejszyło swój zasięg, a 11 (9,17%) uległo progresji.
remineralizacja, diagnostyka próchnicy wczesnej, radiografia cyfrowa, monitorowanie procesu próchnicowego

Effectiveness of preventive procedures in cases of radiologically diagnosed early carious cavities on the contact surfaces of permanent teeth
Anna Dziewulska, Elżbieta Weyna, Marta Mirska-Miętek


Knowledge of the mechanisms of the processes of de- and remineralisation enable the introduction of treating caries in accordance with the idea of minimal invasion. The phenomena appearing in the early phase of the cariogenic process have a reversible character, and their discovery at this stage gives a change for full remineralisation. Early radiological diagnosis often allows the avoidance of costly restorative treatment. The aim of the study was to monitor cavities developing on the contact surfaces of posterior teeth, discovered in examinations using the technique of digital bitewing radiography. During18-month observation, it was found that 89 (74.7%) cavities remained at the same stage of advancement, 20 (16.67%) foci of caries reduced their extent and 11 (9.16%) progressed.
remineralisation, diagnosis of early caries, digital radiography, monitoring of carious process

5.40PLN