Replantacja zęba siecznego stałego z nieukształtowanym wierzchołkiem korzenia po całkowitym zwichnięciu – obserwacja 3-letnia

Patrycja Proc


W pracy opisano postępowanie z całkowicie zwichniętym zębem 21 oraz częściowo zwichniętymi zębami 11 i 22 u pacjenta M.L., lat 7. Ząb 21 z niezamkniętym wierzchołkiem był przetransportowany w mleku i został replantowany po około 20 minutach od urazu. Zęby 12, 11, 21, 22, 63 unieruchomiono szyną półsztywną na tydzień. Miazga zęba 21 obumarła po 2 miesiącach od replantacji, co zostało potwierdzone użyciem przepływomierza Periflux 5010. Zastosowano stymulację rozwoju wierzchołka korzenia z użyciem preparatów wodorotlenku wapnia, co doprowadziło po 9 miesiącach do wytworzenia się bariery z tkanki zmineralizowanej w wierzchołku korzenia. W obserwacji 3-letniej nie stwierdzono objawów patologicznych. Zaobserwowano natomiast obliterację kanału zęba 22. Pacjent obecnie jest leczony ortodontycznie.
zwichnięcie całkowite, replantacja, apeksyfikacja

Replantation of permanent incisor with unformed root apex after complete avulsion – 3-year observation
Patrycja Proc


The study describes procedure with complete avulsion of 21 and partial avulsion of 11 and 22 in patient M.L., aged 7 years. Tooth 21 with unclosed apex, was transported in milk and was replanted within about 20 minutes after injury. Teeth 12, 11, 21, 22, 63 were immobilised with a semi-rigid splint for a week. The pulp of tooth 21 was non-vital two months after replantatation, which was confirmed using the the laser Doppler flowmetry device PeriFlux 5010. Stimulation of apical development using calcium hydroxide preparations was used, which, after 9 months, lead to the formation of a barrier of mineralised tissue at the root apex. Three-year observation did not reveal any pathological changes. There was, however, observed to be obliteration of the root canal of tooth 22. The patient is at present undergoing orthodontic treatment.
complete avulsion, replantation, apexification

5.40PLN

Zaburzenia rozwojowe zębów a trudności w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym

Beata Nyrka i T. Katarzyna Różyło


Całkowicie zatrzymane zęby przedtrzonowe są rzadkim zaburzeniem rozwojowym występującym tylko w uzębieniu stałym. W pracy przedstawiono wielospecjalistyczne leczenie pacjentki, u której w szczęce po stronie lewej stwierdzono obecność niewyrzniętego drugiego zęba przedtrzonowego ułożonego podniebiennie. Leczenie polegało na chirurgicznym odsłonięciu zęba połączonym z leczeniem ortodontycznym, mającym na celu sprowadzenie go do zgryzu.
zatrzymany ząb przedtrzonowy, diagnostyka radiologiczna, leczenie wielospecjalistyczne

Developmental disturbances of teeth and difficulties in orthodontic-surgical treatment
Beata Nyrka i T. Katarzyna Różyło


Completely retained premolar teeth are a rare developmental defect that occurs only in the permanent dentition. The study describes multi-specialist treatment of a female patient, who, in the left side of the maxilla, had present an unerupted second premolar situated palatally. Treatment consisted of surgical exposure in connection with orthodontic treatment whose aim was to position it into the occlusion.
retained premolar tooth, radiological diagnosis, multi-specialist treatment

5.40PLN

Śluzak zębopochodny zlokalizowany w szczęce

Anna Janas, Partyk Siwik, Piotr Osica, Rafał Stelmach


W pracy przedstawiono opis przypadku rzadko występującego szkliwiaka zębopochodnego szczęki.
śluzak, szczęka

Odontogenic myxoma located in maxilla
Anna Janas, Partyk Siwik, Piotr Osica, Rafał Stelmach


The article describes a rare case of odontogenic myxoma occurring in the maxilla.
yxoma, maxilla

5.40PLN

Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem systemu Self-Adjusting File (SAF)

Adam Zawadka i Zvi Metzger


W pracy przedstawiono metodę trójwymiarowego opracowania systemu kanałowego z wykorzystaniem jednonarzędziowego systemu Self-Adjusting File (SAF) z jednoczesną irygacją. Proponowany sposób pracy z użyciem systemu SAF oparto na sześciomiesięcznym doświadczeniu jednego z operatorów oraz na danych z piśmiennictwa. W tym czasie opracowano ponad 100 kanałów korzeniowych o różnej trudności.

opracowanie kanału korzeniowego, irygacja, system Self-Adjusting File

Six months experience in clinical practice with the Self-Adjusting File System (SAF)
Adam Zawadka i Zvi Metzger


The study describes a three-dimentional method of preparing root canals using the one-instrument Self-Adjusting File (SAF) system with concurrent irrigation. The proposed method of working using the SAF system is based on six months experience of one of the workers and on data from the literature. During this period over 100 root canals of varying difficulty were instrumented.
root canal preparation, irrigation, Self-Adjusting File system

5.40PLN

Zastosowanie koferdamu i nowego preparatu do retrakcji w praktyce zachowawczej

Marcin Aluchna
W pracy opisano możliwości stabilizacji koferdamu i alternatywnej metody izolacji pola zabiegowego z wykorzystaniem preparatu Expasyl w określonych zabiegach zachowawczych.
koferdam, izolacja pola zabiegowego, retrakcja

Use of rubber dam and a new preparation for retraction in conservative dentistry
Marcin Aluchna
The study describes the possibilities of stabilising rubber dam and alternative methods of isolating the operative field using the preparation Expasyl in selected conservative procedures.
rubber dam, isolation of operative field, retraction

5.40PLN

Funkcja leczniczo-rehabilitacyjna protez tymczasowych

Maciej Paweł Wołowiec


Praca o charakterze poglądowym stanowi minikompendium wiedzy o protezie tymczasowej i jej funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej.
Opierając się na piśmiennictwie, w sposób skrótowy przedstawiono główne zadania uzupełnień tymczasowych w procesie leczniczo-rehabilitacyjnym narządu żucia i cel ich stosowania w wieloetapowym leczeniu protetycznym.
Praca jest próbą ogólnego, systematyzującego opisu działań lekarza protetyka stomatologicznego, który prowadząc postępowanie leczniczo-rehabilitacyjne, tworzy optymalne warunki do funkcjonowania tymczasowych uzupełnień protetycznych.
protezy tymczasowe, układ stomatognatyczny

Therapeutic-rehabilitational function of temporary prostheses
Maciej Paweł Wołowiec


The study, which is a review of the literature, constitutes a mini-compendium of knowledge about temporary prostheses and their therapeutic-rehabilitational functions. Based on the literature, in an abridged way, the main functions of temporary restorations are presented in the therapeutic-rehabilitational process of the stomatognathic system with the aim of using them in multi-stage prosthetic treatment. The study is an attempt to make a generalised, systematised description of the actions of the dental prosthetist, who, carrying out therapeutic-rehabilitational functions, creates optimal conditions for the functioning of temporary prostheses.
temporary prostheses, stomatognathic system

5.40PLN

Rehabilitacja protetyczna po zabiegach resekcyjnych

Leszek Szalewski, Andrzej Bożyk, Grzegorz Michalczewski, Janusz Borowicz


Zabiegi chirurgiczne mające na celu leczenie nowotworów okolicy szczękowo-twarzowej niosą ze sobą utratę dużej lub nawet bardzo dużej ilości tkanek własnych pacjenta, doprowadzając często do połączenia między jamą ustną a nosową. Pacjenci ci wymagają natychmiastowej specjalistycznej rehabilitacji protetycznej z wykorzystaniem obturatorów, aby zminimalizować negatywne skutki zabiegu chirurgicznego. Twardy materiał akrylowy obturatora stwarza niekorzystne warunki do gojenia się ran pooperacyjnych, dlatego wszystkie obturatory i protezy pooperacyjne powinny być podścielone materiałem elastycznym. Po pierwszej fazie leczenia należy wykonać docelowe uzupełnienia protetyczne. Pracownicy Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznemu w Lublinie wykorzystują podścielenie miękkie jako wycisk czynnościowy. Dzięki takiemu postępowaniu można uzyskać idealnie odwzorowane podłoże protetyczne. Autorzy przedstawiają także własny przypadek kliniczny pacjenta leczonego opisaną metodą.
protezy podniebienia, protezy szczękowo-twarzowe, podścielenie protezy zębowej

Prosthetic rehabilitation after surgical resection
Leszek Szalewski, Andrzej Bożyk, Grzegorz Michalczewski, Janusz Borowicz


Surgical procedures with the aim of treating neoplasms in the maxillo-facial region, are associated with the loss of large or even very large quantities of patient tissue that frequently lead to a connection between the oral cavity and the nasal cavities. These patients require immediate specialist prosthetic rehabilitation with the use of obturators, in order to minimise the negative aspects of the surgical procedure. The hard acrylic material of the obturator creates unfavourable conditions for postoperative wound healing and all postoperative obturators and prostheses should, therefore, be lined with elastic material. After the initial phase of treatment, final prostheses should be made. At The Department of Dental Prosthetics, Lublin Medical University, they use a soft lining as a functional impression. Thanks to such a procedure it is possible to obtain an ideal reproduction of the base for the prosthesis. The authors also present their own clinical case of a patient treated by the method described.
palatal prostheses, maxillo-facial prostheses, lining of dental prosthesis

5.40PLN

Ocena tkanek przyzębia u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym pod względem zasadności rehabilitacji protetycznej

Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz, Tomasz Dąbrowa


Cel pracy. Celem pracy była analiza nasilenia zmian w tkankach przyzębia u pacjentów z różnym stopniem redukcji łuków zębowych pod względem zasadności przeprowadzenia rehabilitacji protetycznej.
Materiał i metody. Materiał badań stanowiło 120 pacjentów obojga płci, w wieku 41-65 lat, którzy zgłosili się do Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2007-2011. Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy A, B i C, po 40 osób każda, w zależności od stopnia redukcji łuków zębowych. Wszystkich pacjentów poddano badaniu podmiotowemu i przedmiotowemu poszerzonemu o ocenę stanu tkanek przyzębia przeprowadzoną z wykorzystaniem wskaźnika PPI, wskaźnika PBI oraz klasyfikacji recesji periodontalnych wg Millera. Do oceny instrumentalnej tkanek przyzębia zastosowano urządzenie Periotest. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki badań. Ocena tkanek przyzębia wykazała znaczne zaawansowanie zmian zapalnych oraz zanikowych w grupie B w porównaniu z grupą A. W grupie pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym częściej występował zanik brodawki dziąsłowej oraz stan zapalny i ubytek tkanek przyzębia, a także stwierdzono większą liczbę zębów z recesją periodontalną i wzmożonym rozchwianiem w porównaniu z grupą C z pełnymi łukami zębowymi.
Wnioski. Przypadki z ekstremalnie zredukowanym łukiem zębowym charakteryzuje największy ubytek tkanek przyzębia, w związku z tym stanowią one grupę pacjentów o największych potrzebach leczniczych.
zredukowany łuk zębowy, tkanki przyzębia, rehabilitacja protetyczna

Evaluation of periodontal tissues in patients with shortened dental arch from aspect of justification of prosthetic treatment
Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz, Tomasz Dąbrowa


Objectives. The aim of the study was to analyse the intensity of change in periodontal tissue of patients with various degrees of reduction in dental arches from the aspect of carrying out prosthetic treatment. Materials and methods. The material for the study consisted of 120 patients, males and females between the ages of 41-65 years, who presented at the Chair and Department of Prosthetics, Medical Academy, Wroclaw during the years 2007-2011. The patients were divided into three groups, A, B and C, with 40 individuals in each, depending on the level of reduction of the dental arches. All of the patients underwent medical history and clinical examination that included the state of the periodontal tissues, using the PPI, PBI indices and classification of periodontal recession according to Miller. Instrumental examination of the periodontal tissues use was made of the Periotest. The results were subjected to statistical analysis. Results. Evaluation of the periodontal tissues showed significant progression of inflammatory conditions with minimal in group B when compared to group A. With the group of patients with reduced dental arch there was a larger incidence of disappearance of gingival papilla with inflammatory states and loss of periodontal tissue; there was also found to be a larger number of teeth with periodontal recession and increased mobility when compared to group C with complete dental arches. Conclusions. Cases with extreme reduction of dental arch are most commonly characterised by the greatest loss of periodontal tissue. Because of this they form the group of patients with the greatest treatment needs.
shortened dental arch, periodontal tissues, prosthetic rehabilitation

5.40PLN

Wykorzystanie uzębienia resztkowego zaopatrzonego we wkłady korzeniowe (kopuły korzeniowe) jako podparcia protez szkieletowych – opis przypadków

Paweł Mieszkowski, Anna Mieszkowska, Janusz Borowicz


Stomatolodzy praktycy w codziennej pracy stają często przed problemem wykorzystania niektórych zębów w odbudowie ciągłości łuków zębowych. Dotyczy to przypadków, gdy istniejące zęby są w stanie, który stawia pod znakiem zapytania możliwość ich zachowania w jamie ustnej lub odtworzenia metodami konwencjonalnymi.
Celem pracy jest opisanie leczenia protetycznego zmierzającego do zachowania zębów wstępnie zakwalifikowanych do ekstrakcji.
W pracy przedstawiono opisy przypadków czterech pacjentów (2 kobiety, 2 mężczyzn), u których występowały zęby z cechami rozchwiania, ze znacznym zanikiem wyrostka zębodołowego, wydłużone – przekraczające znacznie płaszczyznę zgryzową, nieprawidłowo leczone endodontycznie, które wstępnie zakwalifikowano do usunięcia. W wymienionych przypadkach podjęto się leczenia protetycznego z zastosowaniem odlewanych wkładów korzeniowych (kopuł korzeniowych), które wykorzystano następnie jako podparcie protez szkieletowych.
Po kilkuletniej obserwacji (od 2 do 9 lat) stwierdzono zadowalające funkcjonowanie zastosowanych uzupełnień protetycznych u wszystkich pacjentów. Jedynie w jednym przypadku (po 9 latach) było konieczne usunięcie jednego z dwóch zachowanych zaopatrzonych we wkłady korzeni.
Z perspektywy protetycznej zastosowane postępowanie nie tylko stwarza większy komfort użytkowania protezy, ale jest wskazane ze względów fizjologicznych. Pozostawienie zębów spowalnia bowiem zanik okolicznego wyrostka zębodołowego, a zachowanie receptorów przyzębia sprzyja lepszej koordynacji nerwowo- mięśniowej, co pozwala kontrolować i stopniować siły wyzwalane podczas żucia, zachowanie zaś wielkości wyrostka zębodołowego poprawia retencję i stabilizację protez ruchomych.
wkłady korzeniowe, kopuły korzeniowe

Use of residual dentition with root inlays (root copings) as a support for skeleton dentures – case descriptions
Paweł Mieszkowski, Anna Mieszkowska, Janusz Borowicz


Dental clinicians in everyday practice often face the problem of utilizing certain teeth in the reconstruction of the continuity of the dental arches. This concerns cases where the existing teeth are in a condition that questions the possibility of their retention in the oral cavity or the possibility of reconstruction by the use of conventional methods. The aim of the study was to describe prosthetic treatment aiming to retain teeth that were initially qualified for extraction. The study describes four cases of patients (2 females, 2 males) in whom there were teeth that were mobile, with significant alveolar resorption, elongated – significantly exceeding the occlusal plane, improperly treated endodontically, that were initially qualified for removal. In the cases mentioned prosthetic treatment was undertaken using cast root posts (root copings) that were subsequently used as denture abutments for skeleton dentures. After a few years of observation (from 2 to 9 years) there was found to be satisfactory function of the dentures used in all of the patients. Only in one case (after 9 years) was it necessary to remove one of the two retained roots fitted with root posts. From the prosthetic perspective the procedure used, not only creates greater comfort for the patient, but is indicated for physiological reasons. The retention of teeth, however, retards the resorption of the alveolar process and the behaviour of the periodontal receptors favours better neuromuscular coordination, which allows for the control and gradual increase of forces released during chewing, thus retaining the size of the alveolar process, improving the retention and stability of removable prostheses.
 

5.40PLN

Złożone leczenie protetyczne pacjenta użytkującego protezę teleskopową w żuchwie – opis przypadku

Tomasz Dąbrowa, Michał Biały, Włodzimierz Więckiewicz


Wstęp. Protezy teleskopowe są korzystnym rozwiązaniem dla pacjentów z uzębieniem resztkowym. Zapewniają dobre obciążenie zębów filarowych i stabilność protezy podczas aktu żucia. Eliminują ruchy ciągnące, rwące i chwiejące, które występują podczas użytkowania protez częściowych z klamrami.
Cel pracy. Autorzy przedstawili przypadek pacjenta użytkującego protezę teleskopową w żuchwie od 12 lat.
Wynik. 82-letni pacjent zgłosił się w celu leczenia protetycznego. Od 12 lat użytkował protezę całkowitą w szczęce i teleskopową w żuchwie. W trakcie leczenia wykonano nową protezę całkowitą w szczęce i przebudowano całkowicie protezę teleskopową. Uzupełnienia oddano do dalszego użytkowania.
Podsumowanie. System koron teleskopowych ma wiele zalet, które przemawiają za celowością stosowania tych uzupełnień protetycznych w leczeniu osób starszych o ograniczonej motoryce, słabym wzroku i niemogących mieć zastosowanych wszczepów śródkostnych.
korona teleskopowa, protezy ruchome częściowe

Complex prosthetic treatment of patient using telescopic prosthesis in mandible – case description
Tomasz Dąbrowa, Michał Biały, Włodzimierz Więckiewicz


Background. Telescopic prostheses are a useful solution for patients with residual dentition. They ensure good loading of abutment teeth and stability of denture during eating. They eliminate the pulling, tearing and unsteady movements that occur during use of partial dentures with clasps. Objectives. The authors described a case of a patient using a telescopic prostheses in the mandible for twelve years. Result. The 82-year-old patient appeared for prosthetic treatment. He has been using a complete denture in the maxilla and a telescopic one in the mandible for 12 years. During treatment a new full denture was made in the maxilla and the telescopic denture was totally rebuilt. The finished dentures were returned for further use to the patient. Conclusions. The telescopic crowns system has many advantages that indicate the aptness of using these prostheses in the treatment of elderly peoples with limited mobility, poor vision and who are not candidatesfor intraosseous implants.
telescopic crown, removable partial prostheses

5.40PLN

Próchnica różnych grup zębów u dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na obszarach wiejskich obwodu lwowskiego

Nina I. Smolar, Elwira W. Bezwuszko, Christina G. Musij-Semenciw


W pracy przedstawiono wyniki badania dotyczącego frekwencji i intensywności próchnicy zębów mlecznych dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich obwodu lwowskiego. Ustalono, że frekwencja próchnicy wynosi 84,69 ± 2,21% , a intensywność 4,35 ± 0,17. U dzieci powyżej drugiego roku życia dominowała próchnica zębów przednich. W wieku od trzech do sześciu lat zaobserwowano wzrost intensywności próchnicy zębów trzonowych. Dane te świadczą o konieczności wprowadzenia i stosowania środków zapobiegających próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym.
dzieci, zęby mleczne, próchnica, obszary wiejskie

Caries in various groups of teeth in children living in rural areas of Lviv region
  Nina I. Smolar, Elwira W. Bezwuszko, Christina G. Musij-Semenciw


The study describes the results of examination of changes in incidence and intensity of dental caries in deciduous teeth in pre-school children from rural areas of Lviv region. It was found that the mean incidence of caries is 84.69 ± 2.21% with changes in intensity of 4.35 ± 0.17. In children above the second year of life caries of the anterior teeth dominated. In the ages of three to six years an increase of caries intensity was found in molars. This data confirms the necessity of introducing and applying dental prevention measures in pre-school children.
children, deciduous teeth, caries, rural areas

5.40PLN

Powikłania znieczulenia ogólnego w gabinecie stomatologicznym

Katarzyna Wochna, Anna Smędra-Kaźmirska, Agnieszka P. Jurczyk, Maciej Barzdo, Wojciech Krajewski, Jarosław Berent


Praca stanowi próbę zaprezentowania obszernego tematu, jakim są powikłania znieczulenia ogólnego, do których może dojść podczas leczenia w gabinecie stomatologicznym. Autorzy przedstawili trzy przypadki kliniczne, opiniowane w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kątem prawidłowości postępowania medycznego, ilustrujące różnorodność potencjalnych komplikacji, z którymi może się zetknąć w swojej praktyce zarówno lekarz dentysta, jak i lekarz anestezjolog. W rozdziale „Omówienie i dyskusja” starano się przybliżyć obraz postępowania karnego w sytuacji podejrzenia popełnienia błędu medycznego przez lekarzy oraz tego, w jaki sposób wielospecjalistyczne zespoły biegłych konstruują opinie sądowo-lekarskie, natomiast w rozdziale „Wnioski” podjęto próbę wskazania, jak można się starać zmniejszyć częstość występowania powikłań po zabiegach stomatologicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.
leczenie stomatologiczne, znieczulenie ogólne, powikłania, opinia sądowo-lekarska
Complications of general anesthesia in the dental office
Katarzyna Wochna, Anna Smędra-Kaźmirska, Agnieszka P. Jurczyk, Maciej Barzdo, Wojciech Krajewski, Jarosław Berent


The study consists of an attempt to present a wide subject, as are the complications of general anaesthesia, that may occur during treatment in the dental office. The authors presented three clinical cases that were asked for a judgement from the Department of Forensic Medicine at the Medical University in Lodz from the point of view of the correctness of medical procedure. This illustrated the variety of potential complications that can be confronted in clinical practice both by the dentist as well as by the anaesthesiologist. In the chapter entitled “Overview and Discussion” an attempt was made to elucidate criminal proceedings in the situation where there is a suspicion that a medical mistake has been made by the doctor. There is also a discussion as to how multi-specialised teams construe medical legal opinions. In the chapter entitled “Conclusions” an attempt was made to indicate how there can be a reduction in the incidence of complications after dental procedures under general anaesthesia.
dental treatment, general anesthesia, complications, medico-legal opinion

5.40PLN

Porównanie dokładności obrazowania radiogramów 2D z obrazowaniem tomografii stożkowej 3D podczas diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego

Mariusz Kochanowski, Anna Maria Wierzowiecka, Cezary Langot, Beata Dejak


W pracy opisano zalety tomografii stożkowej. Przedstawiono przypadki, w których badanie w postaci obrazowania 2D okazało się niewystarczające do postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia właściwego leczenia. Przypadki te pokazują, że badanie trójwymiarowe tomografii stożkowej o zmiennym polu obrazowania może być w niektórych przypadkach koniecznym składnikiem procedury diagnostycznej i prawidłowego planowania leczenia.
stożkowa tomografia komputerowa (CBCT), tomografia spiralna, rekonstrukcja obrazów 3D, zdjęcie pantomograficzne

Accuracy of imaging in 2D radiograms as compared to 3D CBCT images during diagnosis and planning of dental treatment
Mariusz Kochanowski, Anna Maria Wierzowiecka, Cezary Langot, Beata Dejak


The study describes the advantages of cone beam computed tomography. Cases are presented in which examination in the form of 2D imaging turned out to be insufficient to make proper diagnosis and to undertake the proper treatment. These cases show that three dimensional cone beam computer tomography with a variable field of imaging may, in some cases, be a necessary constituent of diagnostic procedure and proper treatment planning.
cone beam computed tomography (CBCT), spiral tomography, 3D reconstruction, panoramic radiograph

5.40PLN

Kompleksowe leczenie stomatologiczne wraz z rehabilitacją protetyczną pacjenta w podeszłym wieku z uzębieniem resztkowym w szczęce i brakami skrzydłowymi w żuchwie z zastosowaniem dolnej protezy

Kompleksowe leczenie stomatologiczne wraz z rehabilitacją protetyczną pacjenta w podeszłym wieku z uzębieniem resztkowym w szczęce i brakami skrzydłowymi w żuchwie z zastosowaniem dolnej protezy szkieletowej klasycznej oraz górnej protezy teleskopowej.
Justyna Witalińska-Łabuzek i Wojciech Żydzik


W pracy przedstawiono leczenie pacjenta w podeszłym wieku, wymagającego kompleksowego leczenia stomatologicznego, poczynając od fazy higienizacyjnej, a na zaawansowanym leczeniu protetycznym kończąc. Podkreślono znaczenie higienizacji dla powodzenia leczenia stomatologicznego oraz zadowolenie pacjenta z rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem protezy szkieletowej klasycznej oraz protezy teleskopowej.
kompleksowe leczenie stomatologiczne, proteza teleskopowa, proteza szkieletowa klasyczna, higienizacja

Complex dental treatment together with prosthetic rehabilitation of an elderly patient with residual dentition in the maxilla and absence of posterior teeth in the mandible, using a classical lower skeleton denture together with an upper telescopic denture. Case description
Justyna Witalińska-Łabuzek i Wojciech Żydzik


The study describes the treatment of an elderly patient, requiring complex dental treatment, starting with the hygiene stage and finishing with advanced prosthetics. Emphasis is made of the meaning of hygiene for successful dental treatment and for the satisfaction of the patient with prosthetic work using a classical skeleton denture and a telescopic denture.

5.40PLN

Chirurgiczne usuwanie zatrzymanych zębów trzonowych trzecich oraz analiza histopatologiczna okołozębowych zmian zapalnych

Chirurgiczne usuwanie zatrzymanych zębów trzonowych trzecich oraz analiza histopatologiczna okołozębowych zmian zapalnych – doświadczenia własne
Damian Dudek, Krzysztof Helewski, Małgorzata Żaba, Katarzyna Sołtykiewicz, Michał Matusek, Romuald Wojnicz


W pracy przedstawiono doświadczenia kliniczne autorów dotyczące chirurgicznego usuwania zatrzymanych zębów trzonowych trzecich i analizy histopatologicznej zapalnych zmian okołokoronowych. W latach 2008-2011 w badanej grupie 963 osób ogólnie zdrowych wykonano 2062 zabiegi chirurgicznego usunięcia zębów częściowo lub całkowicie zatrzymanych w warunkach ambulatoryjnych. Ponadto odnotowano klinicznie i radiologicznie 747 przypadków występowania zmian patologicznych, które poddano badaniu histopatologicznemu. Analiza wykazała występowanie zapaleń, torbieli oraz kilku przypadków początkowych stadiów szkliwiaka w zmianach o niewielkich wymiarach oraz typowym i mało niepokojącym obrazie radiologicznym.
zatrzymane zęby trzonowe trzecie, usuwanie chirurgiczne, analiza histopatologiczna, okołozębowe zmiany zapalne

Surgical removal of impacted mandibular third molars and histopathological examination of pericoronal inflammatory lesions – personal experience
Damian Dudek, Krzysztof Helewski, Małgorzata Żaba, Katarzyna Sołtykiewicz, Michał Matusek, Romuald Wojnicz


The study describes the clinical experience of the authors regarding surgical removal of third mandibular molars and histopathological analysis of inflammatory lesions surrounding the teeth. During the years 2008-2011 in the examined group of 963 generally healthy individuals, there were 2062 out-patient surgical procedures for removal of teeth that were partially or totally retained. In addition, there were noticed clinically and radiologically, 747 cases of pathological changes which were examined by histopathology. Analysis revealed incidences of inflammation, cysts and a few cases of initial stage ameloblastoma of small dimensions, typical and not causing concern in the radiological picture.
impacted third mandibular molars, surgical removal, histopathological analysis, pericoronal inflammatory lesions

5.40PLN

Szybkie rozszerzanie szczęki (RME) u dorosłej pacjentki – opis przypadku

Andrzej Świrski, Katarzyna Olszewska, Anna Sękowska, Małgorzata Partyka, Izabella Dunin-Wilczyńska


Leczenie zaburzeń wzrostu szczęki w wymiarze poprzecznym u pacjentów dorosłych utrudnia skostnienie szwu podniebiennego i szwu skrzydło¬wo-podniebiennego, które w miarę dojrzewania zwiększają swój opór na ekspansję. Współczesna ortodoncja nie określa jednoznacznie górnej granicy wieku, do której można jeszcze skutecznie rozsuwać szew podniebienny metodą ortodontyczną. Wśród ortodontów dość powszechny jest pogląd, iż rozsuwanie szwu podniebiennego po 16. roku życia bez zabiegu chirurgicznego może być nieskuteczne i obarczone ryzykiem powikłań, jednak w piśmiennictwie zdania są podzielone.
Autorzy przedstawili przypadek 30-letniej pacjentki z wadą klasy II z towarzyszącym zwężeniem szczęki i nasilonymi stłoczeniami w obu łukach zębowych, leczonej metodą szybkiego rozszerzania szczęki bez wspomagania chirurgicznego.
szew podniebienny, zwężenie szczęki, szybkie poszerzanie szczęki, dorośli

Rapid maxillary expansion in adult patient – case description
Andrzej Świrski, Katarzyna Olszewska, Anna Sękowska, Małgorzata Partyka, Izabella Dunin-Wilczyńska


Treatment of disturbances in lateral growth of the maxilla in adult patients makes ossification of the palatal and pterygoid-palatal sutures difficult. These sutures increase their resistance to expansion as maturity progresses. Modern orthodontics does not unequivocally determine the upper age limit to which it is still possible to effectively widen the palatal suture using orthodontics. Among orthodontists there is quite a widespread opinion that widening of the palatal suture after the sixteenth year of life without surgery may be ineffective and is burdened with the risk of complications. Opinions, however, are divided in the literature. The authors describe a case of a 30-year-old female patient with Class II malocclusion with associated narrowing of the maxilla and increased intensity of crowding in both dental arches. She was treated using the method of rapid maxillary expansion without additional surgery.
palatal suture, narrowing of maxilla, rapid maxillary expansion, adults

5.40PLN

Implantologia minimalnie inwazyjna – mit czy rzeczywista konieczność

Justyna Mędzin i Rafał Mędzin


Praca stanowi fotoreportaż kliniczny 2 przypadków odbudów zębów w odcinku bocznym, w tym opartych na wszczepach Naturactis® i Ankylos®, z wykorzystaniem zmodyfikowanej przez autorów techniki minimalnie inwazyjnej „one abutment – one time”.
odbudowa zębów, implantologia minimalnie inwazyjna, technika „one abutment – one time”

Minimally invasive implantology – myth or a real necessity
ustyna Mędzin i Rafał Mędzin


The study is a clinical photo report of two cases of restoration of posterior teeth, supported on Naturactis® and Ankylos® implants, using a technique, modified by the authors, that is minimally invasive “one abutment – one time”.
restoration of teeth, minimally invasive implantology “one abutment – one time”

5.40PLN

Przepchnięcie podchlorynu sodu do tkanek przyzębia na skutek nierozpoznanej perforacji korzenia – opis przypadku

Daniel Bieszczad i Jarosław Wichliński


Autorzy opisują diagnostykę i leczenie pacjenta po jatrogennym wprowadzeniu podchlorynu sodu do tkanek przyzębia na skutek nierozpoznanej perforacji korzenia.
podchloryn sodu, przypadkowe wtłoczenie podchlorynu sodu, nierozpoznana perforacja korzenia

Extrusion of sodium hypochlorite into periodontal tissues as a result of an undiagnosed root perforation – case description
Daniel Bieszczad i Jarosław Wichliński


The authors describe the diagnosis and treatment of a patient after iatrogenic introduction of sodium hypochlorite into the periodontal tissues as a result of undiagnosed root perforation.
sodium hypochlorite, accidental introduction of sodium hypochlorite, undiagnosed root perforation

5.40PLN

Radykalna zmiana koloru, kształtu i ustawienia zębów z zastosowaniem dostępnych technik nowoczesnej stomatologii z wykorzystaniem wkładów z włókna szklanego

Adam Romaniuk-Demonchaux


W pracy opisano kompleksowe leczenie estetyczne z zastosowaniem wybielania zębów, odbudowy filarów z wykorzystaniem włókna szklanego oraz uzupełnień protetycznych stałych – koron pełnoceramicznych.
wkłady z włókna szklanego, wybielanie, korony pełnoceramiczne, estetyka, ceramika skaleniowa

Radical change of colour, shape and positioning of teeth using available techniques of modern dentistry and glass fibre posts
Adam Romaniuk-Demonchaux


The study describes complex aesthetic treatment using tooth whitening, reconstruction of abutments using glass fibre and fixed prostheses – all ceramic crowns.
glass fibre posts, whitening, all ceramic crowns, aesthetics, feldspar ceramics

5.40PLN

Długoczasowe obserwacje stomatologiczne pacjenta z autoimmunologicznym zespołem wielogruczołowym typu 1

Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Matosek, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Anna Malinowska


Autoimmunologiczny zespół wielogruczoło¬wy typu 1 (APS 1) jest rzadkim schorzeniem autosomalnie recesywnym, wywołanym mutacją genu AIRE. Rozpoznanie zespołu stawia się na podstawie obecności 2 z 3 głównych składowych: kandydozy śluzówkowo-skórnej, niedoczynności przytarczyc i niedoczynności kory nadnerczy. Celem pracy jest prezentacja wyników 5-letniej obserwacji klinicznej pacjenta z APS 1.
autoimmunologiczny zespół wielogruczołowy typu 1, kandydoza śluzówkowo-skórna, leukoplakia, hipoplazja szkliwa

Long term dental observation of patient with autoimmune polyendocrine syndrome type 1
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Matosek, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Anna Malinowska


Autoimmune polyendocrine syndrome type 1 (APS 1) is a rare, autosomal recessive disease elicited by mutation of the AIRE gene. Diagnosis of the syndrome is based on the presence of 2 out of the 3 main components: mucocutaneous candidiasis, hypoparathyroidism and adrenal insufficiency. The aim of the study is to present the results of 5-year clinical observation of a patient with APS 1.
autoimmune polyendocrine syndrome type I, mucocutaneous candidiasis, leukoplakia, enamel hypoplasia

5.40PLN