Ocena wybranych czynników rokowniczych w leczeniu implantologicznym jamy ustnej

Adam Szyszkowski i Marcin Kozakiewicz

Leczenie implantologiczne braków zębowych jest przewidywalne i cechuje je wysoka skutecznością sukcesów leczniczych. W związku z coraz bardziej powszechnym zastosowaniem wszczepów zębowych istotne jest określenie wpływu wybranych czynników rokowniczych na leczenie implantologiczne.
W pracy zanalizowano wpływ takich czynników, jak powierzchnia wszczepu (bliższa/dalsza), płeć, palenie tytoniu, rodzaju systemu implantologicznego. Analizie poddano 102 implanty wszczepione 38 pacjentom. Określono zanik poziomu kości przy powierzchni wszczepu w momencie obciążenia go odbudową protetyczną oraz po 12 i 24 miesiącach od obciążenia (marginal bone loss, wskaźnik MBL). Oceny tej dokonano na wewnątrzustnych cyfrowych zdjęciach radiologicznych wykonanych techniką kąta prostego z wykorzystaniem pozycjonerów i indeksów silikonowych. Do analizy zaniku kostnego użyto programu komputerowego Dental Studio 2.0.
W niniejszej pracy nie wykazano wpływu powierzchni wszczepu (bliższa/dalsza), płci, palenia tytoniu, rodzaju systemu implantologicznego na wartość wskaźnika MBL
wszczepy zębowe, czynniki rokownicze, zanik brzeżny kości, radiologiczne zdjęcia zębowe

Evaluation of selected prognostic factors in oral implantology

Adam Szyszkowski i Marcin Kozakiewicz

Treatment for missing teeth with implants is predictable and is known for its high effectiveness in treatment success. In connection with the ever more universal use of dental implants, it is pertinent to determine the influence of selected prognostic factors in treatment with implants. The study made an analysis of influences on such factors as: surface of implant (proximal/distal), gender, cigarette smoking, implant type. Analysis was carried out on 102 implants placed in 38 patients. An evaluation was made of the loss of bone level near the surface of the implant at the moment of it being loaded by the prosthetic superstructure and 12 and 24 months after loading (marginal bone loss, MBL). This evaluation was made on intraoral digital radiographs using the right angle technique using positioners and silicone indices. The computer program Dental Studio 2.0 was used to analyse the loss of bone. In this study there was not shown to be any influence of the implant surfaces (proximal/distal), gender, cigarette smoking, implant type on the value of the MBL index
dental implants, prediction factors, marginal bone loss, intra-oral radiographs

5.40PLN

Metody oceny stabilizacji pierwotnej i wtórnej wszczepów zębowych

Arkadiusz Makowiecki i Artur Błaszczyszyn
Praca zawiera dokładne omówienie różnych metod oceny stabilizacji wszczepów zębowych, od metod historycznych po współczesne, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii. Dokonano analizy różnych sposobów oceny stabilizacji wszczepów, biorąc pod uwagę czynniki wpływające na dokładność pomiaru. Ustalono, że obecnie tylko połączenie analizy radiologicznej z miejscowym badaniem klinicznym i badaniami za pomocą urządzenia Osstell® zapewniają obiektywną i kompleksową ocenę stabilizacji wszczepu.
stabilizacja pierwotna, stabilizacja wtórna, wszczep zębowy

Methods of evaluating primary and secondary stability of dental implants
Arkadiusz Makowiecki i Artur Błaszczyszyn
The study contains an accurate description of various evaluation methods of dental implants stability, from historical methods to contemporary ones, being a consequence of the development of modern technologies. Analysis was made of various ways of evaluating the stability of implants, bearing in mind the factors influencing accuracy of measurement. It was established, that at present only the combination of radiological analysis with local clinical examination and examinations using the Osstell® apparatus ensure an objective and complex evaluation of implant stability.
primary stability, secondary stability, dental implant

5.40PLN

Zastosowanie mostów protetycznych Procera Implant Bridge, w szczególności CM Bridge, w rehabilitacji pacjentów bezzębnych – opis przypadków

 
Jarosław Marciniak, Monika Marciniak, Paweł Aleksandrowicz, Sylwia Miszczuk, Joanna Wysokińska-Miszczuk


Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykonania estetycznej odbudowy protetycznej opartej na wszczepach zębowych u pacjenta bezzębnego. Wykorzystanie mostów systemu Procera zwiększa dokładność wykonania i umożliwia wyprodukowanie całkowicie pasywnych uzupełnień protetycznych przykręcanych bezpośrednio do wszczepów zębowych. Pozwala też zmniejszyć liczbę wizyt potrzebnych do wykonania pracy ostatecznej.
Praca stanowi analizę przypadków klinicznych opartych na diagnostyce i nawigacji 3D Nobel Guide i Navigator. W obydwu przypadkach zastosowano szablony chirurgiczne zaprojektowane w systemach nawigacji i natychmiastowe obciążenie mostami czasowymi. Jako uzupełnienia ostateczne wykonano mosty CM Bridge będące odmianą Procera Implant Bridge.
Nobel Guide, SimPlant, wszczepy zębowe, szablony chirurgiczne, Procera Implant Bridge, CM Bridge

Use of prosthetic Procera Implant Bridge, especially the CM Bridge, in edentulous patients rehabilitation. Case descriptions
Jarosław Marciniak, Monika Marciniak, Paweł Aleksandrowicz, Sylwia Miszczuk, Joanna Wysokińska-Miszczuk


The aim of the study was to describe the possibilities of aesthetic prosthetic reconstruction based on dental implants in an edentulous patient. Use of system Procera bridges increases the accuracy of construction and enables the production of totally passive prostheses that are screwed directly into implants. This also allows a decrease in the number of visits necessary to complete the final stage. The study is an analysis of clinical cases based on 3D software Nobel Guide and Navigator diagnosis and treatment planning. In both cases use was made of surgical templates designed in navigation systems and immediate loading with temporary bridges. The final restorations were CM Bridge bridges, being a type of the Procera Implant Bridge.
Nobel Guide, SimPlant, dental implants, surgical templates, Procera Implant Bridge, CM Bridge

5.40PLN

Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjenta po zabiegu odcinkowej resekcji żuchwy z powodu choroby nowotworowej. Opis przypadku

Joanna Cubera, Katarzyna Cubera, Tomasz Cubera, Robert Brodowski


Leczenie chirurgiczne nowotworów części twarzowej czaszki prowadzi do powstania znacznego ubytku tkanek uniemożliwiających przeprowadzenie prawidłowej rehabilitacji protetycznej pacjentów. W pracy przedstawiono kliniczny przykład rehabilitacji implantoprotetycznej pacjenta, u którego wykonano resekcję odcinkową żuchwy w przebiegu choroby nowotworowej. W ramach leczenia implantoprotetycznego wykonano protezę całkowitą dolną wspartą na 2 wszczepach śródkostnych zaopatrzonych w samodzielne zaczepy kulowe oraz protezę całkowitą górną. Przeprowadzone leczenie protetyczne znacznie poprawiło retencję i stabilizację uzupełnień protetycznych, przyczyniając się do poprawy jakości życia pacjenta.
nowotwory części twarzowej czaszki, rehabilitacja implantoprotetyczna, wszczepy śródkostne, protezy nakładowe

Implant prosthetic rehabilitation of patient after partial resection of mandible due to neoplastic disease. Case description
Joanna Cubera, Katarzyna Cubera, Tomasz Cubera, Robert Brodowski

Surgical treatment of neoplasms of the facial skeleton gives rise to the loss of significant amounts of tissue that prevent proper prosthetic rehabilitation. The study gives a clinical example of a patient in whom partial resection of the mandible was carried out following neoplasm. A full lower prosthesis was constructed, supported on two intrabony implants with independent ball clasps and a full upper prosthesis. The prosthetic treatment significantly improved retention and stabilisation of the prostheses, which improved the quality of life for the patient.

neoplasms of facial skeleton, implant prosthetic rehabilitation, endosseous implants, overdentures

5.40PLN

Zastosowanie prefabrykowanych na podstawie tomografii komputerowej szablonów chirurgicznych w zabiegach implantologicznych a możliwość powstania powikłań.

Zastosowanie prefabrykowanych na podstawie tomografii komputerowej szablonów chirurgicznych w zabiegach implantologicznych a możliwość powstania powikłań. Analiza przypadków klinicznych
Jarosław Marciniak, Krzysztof Dowgierd, Paweł Aleksandrowicz, Sylwia Miszczuk, Joanna Wysokińska-Miszczuk


Celem pracy jest pogłębienie informacji dotyczących przyszłości implantologii wspomaganej nawigacją komputerową. Praca stanowi analizę przypadków klinicznych, w których zastosowano szablony chirurgiczne i implantację natychmiastową. Koncepcja użycia prefabrykowanych na podstawie tomografii komputerowej szablonów chirurgicznych, jak się wydaje, stanowi przyszłość implantologii. Implantacja była i jest procesem bazującym na intuicji chirurga, który opiera się na własnym doświadczeniu i wyobraźni przestrzennej w celu uzyskania optymalnej pozycji wszczepów. Wykonanie szablonów chirurgicznych z zastosowaniem oprogramowania komputerowego, zawierającego potrzebne informacje protetyczne, które wykorzystuje się podczas zabiegu chirurgicznego, stało się możliwe dzięki użyciu procesu stereolitografii.
W pracy przedstawiono przypadki kliniczne potwierdzające fakt, że wciąż jeszcze nie da się zastąpić intuicji chirurga podczas zabiegów chirurgicznych. Opieranie się jedynie na nowoczesnej technologii, która jest tylko jednym z narzędzi, nie zastąpi podstawowych umiejętności i wyobraźni chirurga.
Nobel Guide, SimPlant, wszczepy zębowe, szablony chirurgiczne

Use of prefabricated surgical templates based on computerised axial tomography in implantologic procedures and possible complications. Analysis of clinical cases
Jarosław Marciniak, Krzysztof Dowgierd, Paweł Aleksandrowicz, Sylwia Miszczuk, Joanna Wysokińska-Miszczuk
The aim of the study was to get better acquainted with information regarding the future of implantology aided by computerised navigation. The study constitutes an analysis of clinical cases in which use was made of surgical templates and immediate implants. The concept of using surgical templates prefabricated on the basis of computerised axial tomography appears to have a future in implantology. Implantation was and is a process that is based on the intuition of the surgeon who depends on his own experience and spatial imagination, with the aim of achieving the optimal position for the implants. The making of surgical templates using computer programming that contains necessary prosthetic information which is utilised during the surgical procedure has been made possible due to the use of stereolithography. The study describes clinical cases that confirm the fact that it is still not possible to replace the surgeon’s intuition during surgical procedures. Relying only on modern technology which is only one of the tools, cannot replace the basic skills and imagination of the surgeon.
Nobel Guide, SimPlant, dental implants, surgical templates

5.40PLN

Grafen – rewolucja w stomatologii? Część I

Łukasz Lassmann
Odkrycie grafenu w 2004 roku przyniosło jego odkrywcom Nagrodę Nobla niespełna 6 lat później. Obecnie jest on uznawany za najbardziej wytrzymałą substancję na ziemi. Grafen jest przezroczysty, antybakteryjny, nieprzepuszczalny dla niczego prócz wody, antykorozyjny i samoregenerujący się. Ponadto wspomaga gojenie się ran, wykrywa bakterie, transportuje leki, a po drobnej modyfikacji jest również biozgodny. Ogromny potencjał kryjący się w tej substancji został już dostrzeżony przez branżę medyczną, choć jedna z jej gałęzi nadal pozostaje niewzruszona. Celem pracy, będącej wstępem do badań klinicznych, jest przegląd piśmiennictwa na temat właściwości grafenu, a także próba ukazania jego potencjalnych zastosowań w przemyśle stomatologicznym.
grafen, proteza, akryl, powłoka

Graphene – revolution in dentistry?
Łukasz Lassmann
The discovery of graphene in 2004 brought to its discoverers the Nobel Prize, not fully six years later. It is at present the most durable substance on the earth. Graphene is transparent, antibacterial, impermeable to everything except water, anticorrosive and regenerates itself. Furthermore it helps wound healing, detects bacteria, transports drugs, and, after a small modification, is biocompatible. The great potential that is hidden in this substance has already been observed in the medical field, although one of its branches still remains unaffected. The aim of the study, being an introduction to clinical studies, is a review of the literature regarding the properties of graphene and also an attempt to show its potential uses in the dental industry.
graphene, denture, acrylic, coating

5.40PLN

Zmiany w jamie ustnej w przebiegu kiły nabytej wczesnej I-rzędowej

Róża Peterson-Jęckowska, Małgorzata Janowska-Bugaj, Agnieszka Żebrowska, Anna J. Kurnatowska


W ostatniej dekadzie na całym świecie zwiększyła się częstość występowania kiły, co ma niewątpliwie związek ze wzrostem ryzykownych zachowań seksualnych (1). Ponieważ zmiany chorobowe w przebiegu kiły imitują wiele schorzeń, ważna jest czujność samych chorych, zwłaszcza w razie pojawienia się niepokojących objawów w okolicy narządów płciowych, w jamie ustnej bądź na skórze.
W artykule przedstawiono przypadek występowania kiły nabytej wczesnej I-rzędowej u 21-letniej pacjentki, u której objawy manifestowały się tylko w postaci zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. Na podstawie piśmiennictwa omówiono objawy kiły, jej diagnostykę i leczenie.
choroby przenoszone drogą płciową, kiła nabyta, kiła wczesna

Changes in oral cavity during the course of early acquired primary syphilis
Róża Peterson-Jęckowska, Małgorzata Janowska-Bugaj, Agnieszka Żebrowska, Anna J. Kurnatowska


During the last decade the incidence of syphilis has increased all over the world this being, without doubt, connected with the increase of risky sexual behaviour. Because pathological changes during the course syphilis mimic many conditions it is important for patients themselves to be vigilant, especially in the case of the appearance of disturbing symptoms in the region of the sexual organs, the oral cavity and the skin. The article describes a case of acquired early primary syphilis in a 21-year-old female in whom signs manifested themselves only in the form of changes on the oral mucous membrane. The symptoms of syphilis, its diagnosis and treatment are discussed on the basis of the literature.
sexually retransmitted diseases, acquired syphilis, primary syphilis

5.40PLN

Rzadki przypadek. Zespół Jarcho-Levina

Anna Janas, Patryk Siwik, Piotr Osica, Daniel Olszewski i Grażyna Grzesiak-Janas
W pracy przedstawiono opis przypadku rzadko występującego zespołu Jarcho-Levina.
zespół Jarcho-Levina

Jarcho-Levin syndrome
Anna Janas, Patryk Siwik, Piotr Osica, Daniel Olszewski i Grażyna Grzesiak-Janas
The study describes a rare case of Jarcho-Levin syndrome.
Jarcho-Levin syndrome

5.40PLN

Kompleksowe leczenie protetyczne pacjenta z rozpoznanym starciem patologicznym zębów oraz objawami periodontopatii

Kompleksowe leczenie protetyczne pacjenta z rozpoznanym starciem patologicznym zębów oraz objawami periodontopatii i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Opis przypadku
Agata Grygorcewicz


W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta leczonego protetycznie z powodu starcia patologicznego zębów przednich szczęki i żuchwy oraz braków skrzydłowych w obu szczękach, z towarzyszącymi objawami periodontopatii i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Przeprowadzenie całkowitej rehabilitacji protetycznej pozwoliło uzyskać prawidłowe ułożenie żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych, odpowiednią wysokość zwarcia, korzystny efekt estetyczny i bardzo szybką adaptację pacjenta do nowych warunków okluzyjnych.
starcie patologiczne zębów, periodontopatia

Interdisciplinary prosthetic treatment of patient with diagnosed pathological wear of teeth and with symptoms of periodontopathy and temporomandibular joint dysfunction. Case description
Agata Grygorcewicz


The study describes a case report of a patient treated prosthetically for pathological wear of anterior maxillary and mandibular teeth and for absence of posterior teeth in both jaws, with associated symptoms of periodontopathy and temporomandibular joint dysfunction. Complete prosthetic restoration allowed for the achievement of correct mandibular positioning in the temporomandibular joints, appropriate vertical dimension, a good aesthetic effect and very quick adaptation by the patient to the new occlusal conditions.
pathological wear of teeth, periodontopathy

5.40PLN

Leczenie endodontyczne pięciokanałowych zębów trzonowych dolnych – doświadczenia własne

Wojciech Wilkoński i Lidia Jamróz-Wilkońska


Celem pracy był opis leczenia endodontycznego pięciokanałowych zębów trzonowych żuchwy o różnych wariantach anatomicznych. Przedstawiono i omówiono postępowanie zgodne z najnowocześniejszymi standardami i wytycznymi, umożliwiające leczenie zębów o skomplikowanej budowie wewnętrznej podczas jednej wizyty.
narzędzia rotacyjne, technika crown-down, anatomia kanałów korzeniowych

Endodontic treatment of mandibular molars with five canals – personal experience
Wojciech Wilkoński i Lidia Jamróz-Wilkońska


The aim of the study was to describe endodontic treatment of mandibular molars with five canals with various anatomies. There is a presentation and discussion of procedures in accordance with the latest standards that enable one visit treatment of teeth with complicated internal anatomy.
rotary instruments, crown-down technique, root canal anatomy

5.40PLN

Kontrolowana ekstruzja zęba

Liwia Minch, Michał Chrobak, Beata Kawala
Wprowadzenie. Kontrolowana ekstruzja zęba uszkodzonego poniżej brzegu wyrostka zębodołowego pozwala niejednokrotnie na uniknięcie ekstrakcji.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie zasad postępowania podczas kontrolowanej ekstruzji zęba na podstawie opisu przypadku klinicznego.
Opis przypadku. Plan leczenia uwzględniał ponowne leczenie endodotyczne zęba 23, a następnie przeprowadzenie jego kontrolowanej ekstruzji z zastosowaniem zakotwiczenia w postaci drutu stalowego oraz wyciągów elastycznych, które były aktywowane co trzy tygodnie. Całkowity czas ekstruzji wynosił 7 tygodni.
Wnioski. Zaprezentowany sposób postępowania daje szeroką możliwość wykorzystanie korzeni zębów jako filarów do odbudowy protetycznej przy zachowaniu spełniającej wymogi estetyczne linii dziąseł.
ekstruzja, leczenie interdyscyplinarne, urazy zębów

Controlled extrusion of tooth – case description
Liwia Minch, Michał Chrobak, Beata Kawala
Background. Controlled extrusion of tooth damaged below the edge of the dental alveolus not infrequently allows for the avoidance of extraction. Objectives. The aim of the study was to present the principles of procedure during controlled extrusion of a tooth as demonstrated by a clinical case. Case description. The treatment plan took into account endodontic re-treatment of tooth 23. Subsequently its controlled extrusion was carried out using anchorage in the form of a steel wire and elastic traction that was activated every three weeks. The total time for extrusion was 7 weeks. Conclusions. The procedures presented give wide possibilities for using tooth roots as buttresses for prostheses, at the same time fulfilling aesthetic requirements of the gum line.
extrusion, interdisciplinary treatment, teeth injures

5.40PLN

Samoadhezyjny materiał kompozytowy w codziennej praktyce stomatologicznej

Piotr Puchała


W pracy omówiono zastosowanie samoadhezyjnego materiału kompozytowego w wypełnianiu ubytków w zębach bocznych. Na podstawie dwóch przypadków klinicznych autor zaprezentował możliwości wykorzystania materiału jako podkładu typu total liner oraz do całkowitego wypełnienia ubytków klasy I w obszarach nienarażonych na duże obciążenia.
samoadhezyjny materiał kompozytowy, total liner, ubytki klasy I, niewielkie ubytki na powierzchni żującej, leczenie minimalnie inwazyjne

Self-adhesive composite material in everyday dental practice
Piotr Puchała


The study discusses the use of self-adhesive composite material in filling posterior teeth. On the basis of two clinical cases, the author presented the possibilities of using the material as a total liner type lining and for complete filling of class I cavities in areas not exposed to much loading.
self-adhesive composite material, total liner, class I cavities, small cavities on occlusal surface, minimally invasive treatment

5.40PLN

Ocena preparatu Biodentine w badaniach mikrospektralnych

Ewelina Mielko i Renata Chałas
Biodentine jest bioaktywnym materiałem stosowanym w stomatologii zachowawczej i endodoncji. Celem pracy było zbadanie składu chemicznego i struktury tego preparatu. W badaniu wykorzystano ludzkie zęby, w których opracowano ubytki klasy I wg Blacka i wypełniono je materiałem Biodentine, a następnie wykonano podłużne szlify o grubości 1 mm. Próbki zbadano w elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM), a ich skład chemiczny określono za pomocą dyspersyjnej spektrometrii rentgenowskiej (EDS) z funkcją tworzenia obrazu. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych stwierdzono, że materiał Biodentine ma strukturę krystaliczną  i jest zbudowany z jasnych i ciemnych kryształów z różną zawartością węgla, tlenu, krzemu, wapnia i cyrkonu.
Biodentine, badania mikrospektralne, skaningowy mikroskop elektronowy

Microspectral examination of Biodentine preparation
Ewelina Mielko i Renata Chałas
Biodentine is a bioactive material used in conservative dentistry and endodontics. The aim of the study was to examine the chemical composition and structure of this preparation. The study was carried out using human teeth in which class I Black cavities were prepared and then filled with Biodentine material. Next, longitudinal cuts with a thickness of 1 mm were made. Samples were examined in the scanning electron microscope (SEM), and their chemical composition was determined with the help of energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) with image creating function. It was found, on the basis of the author’s own studies, that Biodentine has a crystalline structure and is made up of light and dark crystals with various quantities of carbon, oxygen, silicon, calcium and zirconium.
Biodentine, microspectral examination, scanning electron microscope

5.40PLN