Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjenta po zabiegu odcinkowej resekcji żuchwy z powodu choroby nowotworowej. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Joanna Cubera, Katarzyna Cubera, Tomasz Cubera, Robert Brodowski


Leczenie chirurgiczne nowotworów części twarzowej czaszki prowadzi do powstania znacznego ubytku tkanek uniemożliwiających przeprowadzenie prawidłowej rehabilitacji protetycznej pacjentów. W pracy przedstawiono kliniczny przykład rehabilitacji implantoprotetycznej pacjenta, u którego wykonano resekcję odcinkową żuchwy w przebiegu choroby nowotworowej. W ramach leczenia implantoprotetycznego wykonano protezę całkowitą dolną wspartą na 2 wszczepach śródkostnych zaopatrzonych w samodzielne zaczepy kulowe oraz protezę całkowitą górną. Przeprowadzone leczenie protetyczne znacznie poprawiło retencję i stabilizację uzupełnień protetycznych, przyczyniając się do poprawy jakości życia pacjenta.
nowotwory części twarzowej czaszki, rehabilitacja implantoprotetyczna, wszczepy śródkostne, protezy nakładowe

Implant prosthetic rehabilitation of patient after partial resection of mandible due to neoplastic disease. Case description
Joanna Cubera, Katarzyna Cubera, Tomasz Cubera, Robert Brodowski

Surgical treatment of neoplasms of the facial skeleton gives rise to the loss of significant amounts of tissue that prevent proper prosthetic rehabilitation. The study gives a clinical example of a patient in whom partial resection of the mandible was carried out following neoplasm. A full lower prosthesis was constructed, supported on two intrabony implants with independent ball clasps and a full upper prosthesis. The prosthetic treatment significantly improved retention and stabilisation of the prostheses, which improved the quality of life for the patient.

neoplasms of facial skeleton, implant prosthetic rehabilitation, endosseous implants, overdentures