Zastosowanie prefabrykowanych na podstawie tomografii komputerowej szablonów chirurgicznych w zabiegach implantologicznych a możliwość powstania powikłań.

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Zastosowanie prefabrykowanych na podstawie tomografii komputerowej szablonów chirurgicznych w zabiegach implantologicznych a możliwość powstania powikłań. Analiza przypadków klinicznych
Jarosław Marciniak, Krzysztof Dowgierd, Paweł Aleksandrowicz, Sylwia Miszczuk, Joanna Wysokińska-Miszczuk


Celem pracy jest pogłębienie informacji dotyczących przyszłości implantologii wspomaganej nawigacją komputerową. Praca stanowi analizę przypadków klinicznych, w których zastosowano szablony chirurgiczne i implantację natychmiastową. Koncepcja użycia prefabrykowanych na podstawie tomografii komputerowej szablonów chirurgicznych, jak się wydaje, stanowi przyszłość implantologii. Implantacja była i jest procesem bazującym na intuicji chirurga, który opiera się na własnym doświadczeniu i wyobraźni przestrzennej w celu uzyskania optymalnej pozycji wszczepów. Wykonanie szablonów chirurgicznych z zastosowaniem oprogramowania komputerowego, zawierającego potrzebne informacje protetyczne, które wykorzystuje się podczas zabiegu chirurgicznego, stało się możliwe dzięki użyciu procesu stereolitografii.
W pracy przedstawiono przypadki kliniczne potwierdzające fakt, że wciąż jeszcze nie da się zastąpić intuicji chirurga podczas zabiegów chirurgicznych. Opieranie się jedynie na nowoczesnej technologii, która jest tylko jednym z narzędzi, nie zastąpi podstawowych umiejętności i wyobraźni chirurga.
Nobel Guide, SimPlant, wszczepy zębowe, szablony chirurgiczne

Use of prefabricated surgical templates based on computerised axial tomography in implantologic procedures and possible complications. Analysis of clinical cases
Jarosław Marciniak, Krzysztof Dowgierd, Paweł Aleksandrowicz, Sylwia Miszczuk, Joanna Wysokińska-Miszczuk
The aim of the study was to get better acquainted with information regarding the future of implantology aided by computerised navigation. The study constitutes an analysis of clinical cases in which use was made of surgical templates and immediate implants. The concept of using surgical templates prefabricated on the basis of computerised axial tomography appears to have a future in implantology. Implantation was and is a process that is based on the intuition of the surgeon who depends on his own experience and spatial imagination, with the aim of achieving the optimal position for the implants. The making of surgical templates using computer programming that contains necessary prosthetic information which is utilised during the surgical procedure has been made possible due to the use of stereolithography. The study describes clinical cases that confirm the fact that it is still not possible to replace the surgeon’s intuition during surgical procedures. Relying only on modern technology which is only one of the tools, cannot replace the basic skills and imagination of the surgeon.
Nobel Guide, SimPlant, dental implants, surgical templates