Sedacja wziewna N2O/O2 w praktyce stomatologicznej

Tomasz Kalinowski, Michał Biały, Dariusz Łasut


Lęk przed bólem jest najczęstszą przyczyną unikania wizyt w gabinecie stomatologicznym. Sedacja wziewna N2O/O2 wydaje się być alternatywą dla pacjentów cierpiących na dentofobię. Dzięki tej metodzie uzyskuje się odprężenie i uspokojenie pacjenta. Wzrasta również próg odczuwania bólu. W pracy, na podstawie opisu własnych przypadków, omówiono pozytywne i negatywne strony wykorzystania podtlenku azotu.
sedacja wziewna, podtlenek azotu, dentofobia

Inhalation sedation with N2O/O2 in dental practice
Tomasz Kalinowski, Michał Biały, Dariusz Łasut


Fear of pain is the most common reason for missing appointments to the dental office. Inhalation sedation with N2O/O2 appears to be an alternative for patients with phobia of dentistry. Thanks to this method it is possible to achieve relaxation and sedation of the patient. The pain threshold is also raised. The study, which is based on descriptions of the author’s own cases, discusses the positive and negative sides of using nitrous oxide.
inhalation sedation, nitrous oxide, dentophobia

5.40PLN

Wpływ wielowizytowego leczenia kanałowego na szczelność wypełnienia systemu kanałowego

Przemysław Kustra, Joanna Zarzecka, Agata Skrzypek, Katarzyna Musiał, Anna Kokoszka


Celem badań było wykazanie wpływu wypełnień czasowych kanału korzeniowego na szczelność materiału zastosowanego do wypełnienia ostatecznego. W badaniu użyto zębów 48 ludzkich, które podzielono na cztery grupy. Po opracowaniu kanałów wypełniono czasowo ich światło. Zastosowano wodorotlenek wapnia, chlorheksydynę, mieszaninę wodorotlenku wapnia z chlorheksydyną. Ostatnią grupę (kontrolną) wypełniono 0,9 % roztworemNaCl. Po siedmiu dniach usunięto materiały wypełniające kanały korzeniowe oraz wypełniono je ostatecznie gutaperką, metodą kondensacji bocznej z użyciem AH Plus. Następnie zęby przygotowano do badań mikroskopowych, w których oceniano wskaźnik mikroprzecieku. Najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu 0,9% roztworuNaCl. Stwierdzono, że zastosowane materiały do czasowego wypełniania systemu kanałowego istotnie modyfikują adhezję materiału do ścian kanału
leczenie endodontyczne, mikroprzeciek brzeżny, opatrunek wewnątrzkanałowy

Influence of multi-visit endodontic treatment on sealing ability of the canal system filling material
Przemysław Kustra, Joanna Zarzecka, Agata Skrzypek, Katarzyna Musiał, Anna Kokoszka


The aim of the study was to show the influence of temporary fillings in the root canal, on the seal of the material used for the final filling. The study made use of 48 human teeth that were divided into four. Roots canals after mechanical preparation were temporary filled. Was applied calcium hydroxide, chlorhexidine, a mixture of calcium hydroxide and chlorhexidine. The final group(control) was filled with a 0,9 % solution of NaCl. After seven days the materials filling the root canals were removed and a final filling of guttapercha was placed using the lateral condensation method with AH Plus. The teeth were then prepared for study under the microscope for evaluation of the indicator for micro-fracture. The best results were obtained after using 0,9 % solution NaCl. It was found that the materials used for temporary filling of the canal system significantly modify the adhesion of the material to the root canal wals.
endodontic treatment, marginal micro-leakage, intracanal dressing

5.40PLN

Diastema i wędzidełko wargi górnej w aspekcie leczenia ortodontycznego

Maciej Greinke


Diastema jako szpara między zębami siecznymi przyśrodkowymi może występować fizjologicznie. Diastema patologiczna wymaga w wielu przypadkach leczenia wielospecjalistycznego. Jej przyczyną jest najczęściej przerost wędzidełka wargi górnej. Wędzidełko to odznacza się dużą zmiennością budowy, co powoduje występowanie problemów periodontologicznych i wymaga ingerencji chirurgicznej przed leczeniem, w trakcie leczenia lub po zakończonym leczeniu ortodontycznym. W pracy przedstawiono trzy przypadki, w których konieczne były zabiegi wycięcia wędzidełka wargi górnej oraz jeden przypadek leczenia diastemy rzekomej jako przygotowanie do leczenia protetycznego. Wykazano, że leczenie chirurgiczne pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów i nie wpływa hamująco na późniejsze leczenie ortodontyczne.
diastema, wędzidełko wargi górnej

Diastema and upper labial frenum from the aspect of orthodontic treatment. Case descriptions
Maciej Greinke


The diastema, as a space between central incisor teeth, may arise for physiological reasons. A pathological diastema, in many cases, requires treatment by multiple specialists. Its cause is most commonly overgrowth of the upper labial frenum. This type of frenum is characterised by large differences in morphology, which cause periodontal problems and require surgical intervention before treatment, during treatment or after completing orthodontic treatment. The study described three cases in which it was necessary to excise the upper labial frenum and one case of treating supposed diastema as a preparation for prosthetic treatment. It was shown that surgical treatment allows for positive effects and does not have a retarding influence on future orthodontic treatment.
diastema, frenum of upper lip

5.40PLN

Metoda postępowania z ubytkiem kości od strony przedsionkowej w zębodole z wykorzystaniem tkanki autologicznej i ksenogenicznej – opis przypadku

Jacek Żurek, Dariusz Filipek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski


Celem pracy jest opisanie postępowania stomatologicznego, które ma zapewnić warunki do dalszego leczenia i uzyskanie optymalnego efektu estetycznego w odcinku przednim szczęki u młodej pacjentki. Przedstawiono metodę zamknięcia zębodołu poekstrakcyjnego z jednoczesną augmentacją tkanki kostnej i tkanek miękkich biomateriałem odzwierzęcym.
augmentacja, ubytek kości

Method of treatment of bone defect on buccal surface in tooth socket using autologous and xenogenic tissues – case description
Jacek Żurek, Dariusz Filipek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski


The aim of the study was to describe the dental procedures that are to ensure conditions for further treatment and to obtain the optimum aesthetic effect in the anterior segment of the maxilla in a young female patient. A description is given of a method of closing a post-extraction socket with concurrent augmentation of bone tissue and soft tissue with animal-derived biomaterial.
augmentation, bone loss

5.40PLN

Zmiany patologiczne w jamie ustnej w przebiegu choroby refluksowej – opis 4 przypadków

Anna Wójcicka, Stanisława Zyta Grabowska, Elżbieta Maciorkowska


Wprowadzenie. Refluks żołądkowo-przełykowy jest czynnościowym zaburzeniem górnego odcinka przewodu pokarmowego, polegającym na zarzucaniu treści pokarmowej z żołądka do przełyku i następnie do jamy ustnej. Choroba refluksowa będąca jego następstwem manifestuje się objawami z przewodu pokarmowego i spoza przewodu pokarmowego. W obrębie jamy ustnej stwierdza się liczne charakterystyczne zmiany patologiczne powstające w jej wyniku. Są to przede wszystkim erozje tkanek zębów, halitoza i zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. U tych chorych obserwuje się również skłonność do periodontopatii i dynamicznie postępującego procesu próchnicowego zębów.
Cel. Celem pracy była obserwacja i leczenie zmian patologicznych w obrębie zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u chorych ze zdiagnozowaną chorobą refluksową.
Podsumowanie. Wyniki przeprowadzonych u pacjentów badań podmiotowych i przedmiotowych wskazywały na to, że zmiany w jamie ustnej powstały w następstwie pierwotnej choroby refluksowej. Najczęstszym schorzeniem były nadżerki tkanek twardych zębów. Chorzy leczeni z powodu choroby refluksowej przełyku wymagają skojarzonego leczenia internistyczno-stomatologicznego i wydaje się słuszne opracowanie dla pacjentów z GERD (gastroesopheagal reflux diesease) kompleksowego i wielospecjalistycznego programu leczenia, dostosowanego indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia jamy ustnej każdego z nich.
choroba refluksowa, maska stomatologiczna

Pathological changes in oral cavity during reflux disease – case descriptions of four cases
Anna Wójcicka, Stanisława Zyta Grabowska, Elżbieta Maciorkowska


Introduction. Gastroesophageal reflux is a functional disturbance of the upper part of the alimentary tract, which consists of refluxing food matter from the stomach to the oesophagus and then to the oral cavity. Reflux disease, being its consequence, manifests itself with symptoms from the alimentary tract and from outside it. In the region of the oral cavity are found numerous characteristic pathological changes as a result of the disease. They are, first of all, erosion of dental tissues, halitosis and changes in the region of the oral mucous membrane. In these patients there is also found a tendency to periodontopathies and a dynamically progressing carious process of the teeth. Aim. The aim of the study was to observe and treat pathological changes in the region of the teeth, periodontium, and oral mucous membrane in patients with diagnosed reflux disease. Summary. The results obtained from clinical examination and medical history of the patients showed that the changes in the oral cavity arose as a consequence of primary reflux disease. The most common were erosion cavities of the hard dental tissues. Patients treated for reflux disease of the oesophagus require combined physician-dentist treatment and it appears sensible to prepare for gastroesophageal reflux disease (GERD) patients a complex and multi-specialist programme of treatment adapted to individual needs and state of oral health of each of them.
gastroesophageal reflux disease, dental mask

5.40PLN

Materiał złożony Reflectys – wstępne doniesienie kliniczne

Marcin Aluchna


W pracy przedstawiono wstępne informacje na temat właściwości i zastosowania nowego materiału złożonego przeznaczonego do pracy klinicznej.
materiały złożone, nanotechnologia, wypełnienia bezpośrednie

Reflectys composite material – initial clinical report
Marcin Aluchna


The study describes initial information on the subject of the properties and use of a new composite material indicated for clinical use.
composite materials, nanotechnology, direct fillings

5.40PLN

Badania diagnostyczne i planowanie leczenia implantoprotetycznego przez lekarzy stomatologów ogólnie praktykujących

Arkadiusz Makowiecki i Konstanty Sławecki


W ciągu ostatnich lat leczenie implantologiczne, wcześniej dostępne tylko dla wąskiej grupy przekonanych i zamożnych pacjentów, stało się jedną z podstawowych i ogólnodostępnych metod leczenia w stomatologii. Jest to wynik współdziałania kilku czynników, takich jak pogłębienie wiedzy o możliwościach leczenia implantologicznego wśród lekarzy stomatologów i jej rozpowszechnienie w społeczeństwie, przy coraz bardziej konkurencyjnej ofercie cenowej tego rodzaju leczenia w odniesieniu do tradycyjnych metod.
Celem pracy jest przedstawienie algorytmu postępowania przed planowanym leczeniem implantologicznym opracowanego na podstawie piśmiennictwa oraz obserwacji własnych. W pracy opisano podstawowe błędy popełniane na etapie planowania leczenia implantologicznego. Porusza ona wszystkie kluczowe aspekty konieczne do gruntownego przygotowania każdego pacjenta do najlepszej opcji leczenia implantologicznego.
planowanie leczenia, wszczepy stomatologiczne, diagnostyka, kwalifikacja, ocena, klasyfikacja kości, tomografia komputerowa

Diagnostic examination and treatment planning for implant prosthetics by general dental practitioners
Arkadiusz Makowiecki i Konstanty Sławecki


During recent years implant treatment, previously available only to a narrow group of convinced and well-off patients, has become one of the basic and generally available methods of treatment in dentistry. This is a result of the combined action of a number of factors such as a deepening of knowledge about the possibilities of treatment with implants amongst dentists and its dissemination in the population, together with ever more competitive financial offers for this type of treatment in relation to traditional methods. The aim of the study was to present the algorithm for procedure before treatment planning for implants planned on the literature and on personal observations. The study describes basic mistakes that are made at the treatment planning stage for implants. It brings up all the key aspects necessary for the thorough preparation of each patient for the best option for implants.
treatment planning, dental implants, diagnostics, qualification, evaluation, bone classification, computed tomography

5.40PLN

Nowe standardy w stomatologii estetycznej stosowane w celu poprawy estetyki twarzy i uśmiechu

Agnieszka Zwolak, Anna Wiktor-Stoma, Grzegorz Michalczewski, Leszek Szalewski, Janusz Borowicz


W ostatnich latach obserwuje się stale rosnący, dynamiczny rozwój technologii materiałowych, stosowanych w stomatologii estetycznej dających możliwości zaspokajania oczekiwań najbardziej wymagających pacjentów. Dostępność informacji na temat zabiegów medycyny estetycznej w mediach oraz ich niewielka inwazyjność przyczyniają się do ich popularyzacji w wielu gabinetach stomatologicznych. Nowoczesne preparaty i techniki zabiegowe pomagają w powstrzymywaniu coraz bardziej widocznych z wiekiem zmian, poprawiają też niedoskonałości urody.
botoks, kwas hialuronowy, estetyka

Summary

During recent years there has been observed a continuously growing, dynamic development of material technologies used in aesthetic dentistry, that give possibilities to satisfy the expectations of the most demanding patients. The accessibility of information on the subject of procedures in aesthetic medicine in the media and their low invasiveness contribute to their popularisation in many dental officesModern preparations and techniques of procedure help in the halting of ever increasing changes seen with age. They also improve the imperfections of good looks.
botox, hyaluronic acid, aesthetics

5.40PLN

Drugie zęby przedtrzonowe szczęki jedno- czy dwukanałowe? Obrazowanie w CBCT

Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Piotr Stodolny


CBCT (cone beam computed tomogrphy) umożliwia uzyskanie różnych przekrojów zęba, widoku zęba w różnych płaszczyznach. Niezastąpiony w ocenie endodontycznej jest widok w płaszczyźnie horyzontalnej, tzw. przekrój osiowy. Przekrój osiowy, prowadzony prostopadle do osi długiej zęba, pozwala ocenić budowę korzenia, a tym samym kanału korzeniowego.
Celem pracy jest ocena przekrojów osiowych zębów 15 i 25 u pacjentów, którym wykonano badanie CBCT ze wskazań laryngologicznych, chirurgicznych lub ortodontycznych. Materiał badany stanowiły skany przekrojów osiowych 50 pacjentów. Badanie wykonano za pomocą aparatu i-CAT Vision.
Korzenie zębów drugich przedtrzonowych szczęki cechuje duża zmienność budowy. Badanie CBCT – przekrój osiowy oraz funkcja „linii” – daje pełny obraz budowy korzenia, a tym samym systemu kanałowego. Lekarz kierujący pacjenta na badanie CBCT powinien go uświadomić o ważności jego wykonania dla innych specjalności medycznych.
kanał korzeniowy, badanie CBCT

Maxillary second premolars – one or two canals? CBCT imaging
Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Piotr Stodolny


CBCT (cone beam computed tomography) makes it possible to obtain various sections, views of the tooth, in various planes. Indispensable in endodontics is the view in the horizontal plane, the so called axial plane. The axial cross section, at right angles to the long axis of the tooth, allows for assessment of the root morphology and, at the same, of the root canal. The aim of the study was to evaluate axial sections of teeth 15 and 25 in patients who underwent CBCT studies after referral for laryngological, surgical or orthodontic indications. The materials used for the study were axial scans of 50 patients. The study was carried out with the help of the i-CAT Vision apparatus. Roots of maxillary second premolars are characterised by much variability in morphology. CBCT studies – axial cross sections and the “line” function – give a complete picture of root morphology and of the canal system at the same time. The doctor referring the patient for CBCT examination should make the patient aware of the importance of this procedure for other medical specialties.
root canal, CBCT examination

5.40PLN

Wykorzystanie fizjoterapii u pacjenta z guzem mostowo-móżdżkowym i następowym porażeniem nerwu twarzowego

Violetta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska, Halina Brzeźniak, Agata Baranowska


Celem pracy jest przedstawienie możliwości fizjoterapii zastosowanej u pacjenta z guzem mostowo-móżdżkowym. Przedstawiono opis przypadku pacjenta po kilkukrotnym leczeniu operacyjnym, rehabilitowanego w Przychodni Fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Po przeprowadzeniu fizjoterapii uzyskano zmniejszenie asymetrii twarzy, poprawę siły i funkcji mięśni mimicznych twarzy, zmniejszenie zaburzeń równowagi oraz poprawę kontroli wyciekania płynów podczas spożywania pokarmów.
Fizjoterapia stanowi niezbędny element usprawniania pacjenta z guzem mostowo-móżdżkowym. Systematyczna praca, oparta na całościowym podejściu do pacjenta i aktywizowaniu go w toku terapii przynosi wymierne pozytywne efekty.
fizjoterapia, guz kąta mostowo-móżdżkowego, nerw twarzowy, nerw przedsionkowo-ślimakowy

Use of physiotherapy in patient with cerebellopontine tumour and ensuing facial nerve palsy
  Violetta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska, Halina Brzeźniak, Agata Baranowska


The aim of the study was to present the possibilities of physiotherapy in a patient with cerebellopontine tumour. A description is given of a case of a patient who underwent a number of operations and who was rehabilitated in the Clinic of Physiotherapy in Szczecin. After the physiotherapy a reduction in the asymmetry of the face was obtained, together with improvement in the strength and function of the mimetic muscles of the face, reduction in disturbances of equilibrium and improvement in the control of fluid leakage during eating. Physiotherapy constitutes an indispensable element of rehabilitation in patients with cerebellopontine tumour. Systematic working on the patient, based on a holistic approach and patient activation during the course of therapy, give measurably positive effects.

 

5.40PLN

Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych pacjentek w okresie okołoporodowym oraz zachowań prozdrowotnych kobiet ciężarnych. Badania ankietowe i kliniczne

Justyna Klepacz-Szewczyk i Halina Pawlicka


Wstęp. Kobieta ciężarna w swoim szczególnym stanie fizjologicznym powinna być objęta kompleksową opieką lekarską zarówno ze strony lekarza ginekologa, jak i lekarza dentysty. Zmiany zachodzące w organizmie w czasie ciąży sprzyjają rozwojowi stanów patologicznych w jamie ustnej.
Cel pracy. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentek Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w okresie okołoporodowym. Analiza zachowań prozdrowotnych kobiet ciężarnych.
Materiał i metody. Przeprowadzono badanie ankietowe i kliniczne 70 pacjentek z ICZMP. Analizowano wartości wskaźników zapadalności na próchnicę oraz potrzeb periodontologicznych.
Wyniki. Wśród przyszłych matek 35% ograniczyło wizyty u dentysty z powodu ciąży, a 30% nie odwiedziło gabinetu stomatologicznego. W większości (92%) kobiety ciężarne wybierają prywatny gabinet dentystyczny. Średnia wartość wskaźnika PUW wśród zbadanej populacji wynosi 12,3 (Me 12). Natomiast wg wskaźnika CPITN do kategorii potrzeb leczniczych zaliczono 43% kobiet, a 29% do kategorii II. Respondentki w 78% szczotkowały zęby dwa razy dziennie oraz stosowały płyn do płukania jamy ustnej (54%) i nitkę dentystyczną (42%) jako dodatkowe metody higienizacji. Prawie 2/3 uczestniczek badania uważa stan swojego uzębienia za dostateczny, tylko co czwarta kobieta jest zdania, że stan swoich zębów może ocenić jako bardzo dobry.
Wnioski. W czasie ciąży standardem powinno stać się badanie stomatologiczne i ustalenie planu profilaktyki lub leczenia. Publiczna opieka stomatologiczna powinna zwiększać świadomość kobiet spodziewających się dziecka przez programy edukacyjne skierowane do kobiet ciężarnych. Istotne jest opracowanie warunków współpracy na poziomie lekarz dentysta – lekarz ginekolog w przypadku wspólnej ciężarnej pacjentki.
kobieta ciężarna, ciąża, jama ustna

Evaluation of dental condition and dental treatment needs of patients during the perinatal period and health care behaviour of pregnant women. Questionnaires and clinical studies
Justyna Klepacz-Szewczyk i Halina Pawlicka


Background. The pregnant woman in her particular physiological state should be covered by interdisciplinary medical care both on the part of the gynaecologist and of the dentist. The changes that occur in the organism during pregnancy favour the development of pathologies in the oral cavity. Objectives. An evaluation of the health of the oral cavity in patients at the Institute and Medical Centre for Polish Mothers (ICZMP) during the perinatal period. Analysis of the health behaviours of pregnant women. Materials and methods. Questionnaire and clinical examinations were carried out on 70 patients from the ICZMP. Analysis was carried out on the values for the indicators for caries susceptibility and for the periodontal treatment needs. Results. Amongst the mothers to be, 35% restricted visits to the dentist due to pregnancy, and 30% did not visit the dental office. The majority (92%) of pregnant women choose a private dental office. The mean value for DMF among the examined population is 12.3 (Me 12). However, according to the indicator CPITN, 43% of women are in the treatment needs category, and 29% are in category II. In 78% respondents brushed their teeth twice daily and used mouthwashes (54%) and dental floss (42%) as additional hygienic methods. Almost 2/3 of those taking part in the study regard the state of their dentition as satisfactory, only one in four women is of the opinion that the state of her dentition can be evaluated as very good. Conclusions. During pregnancy it should be the standard to have dental examination with determination of a preventive plan or treatment. Public dental care should increase awareness in expectant women by educational programs directed at them. It is essential to work out the conditions for cooperation on the level dentist – gynecologist in cases where there is a pregnant woman under the care of both.
pregnant woman, pregnancy, oral cavity

5.40PLN

Granuloma pyogenicum exulcerans – opis przypadku

Agnieszka Krywult, Teresa Szupiany, Jorge Sanchez Lugo, Jolanta Pytko-Polończyk


Ziarniniak ropotwórczy to nienowotworowa zmiana patologiczna występująca pojedynczo na skórze oraz błonie śluzowej jamy ustnej. W jej przebiegu dochodzi do zwiększenia objętości dziąsła. Ziarniniak ten jest też określany jako ropny lub naczyniotwórczy, choć obecnie przez wzgląd na obraz histologiczny, brak treści ropnej oraz bogate unaczynienie sugeruje się nazywać tę zmianę lobular capillary haemangioma. Etiologii ziarniniaka upatruje się w urazach, szczególnie przewlekłych, w zmianach hormonalnych, a także jako następstwo stosowania niektórych leków.
W pracy przedstawiono przypadek 58-letniej pacjentki, która została skierowana do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie przez prowadzącego ją lekarza stomatologa z powodu braku poprawy w leczeniu zmiany, którą błędnie zdiagnozowano jako przetokę wewnątrzustną w przebiegu przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych zęba 34. Chora zgłosiła się do Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego UKS, gdzie po przeprowadzeniu badania podmiotowego, przedmiotowego i diagnostyki radiologicznej postawiono rozpoznanie – ziarniniak ropotwórczy. Zmianę usunięto chirurgicznie w całości, z marginesem tkanek zdrowych. Przeprowadzono również leczenie endodontyczne zębów, sąsiadujących ze zmianą, które nie wykazywały cech żywotności.
Badanie histopatologiczne potwierdziło wstępne rozpoznanie. Okresowe kontrole nie wykazały tendencji do wznowy.
lobular capillary haemangioma, ziarniniak ropotwórczy, granuloma pyogenicum exulcerans, leczenie ziarniniaka ropotwórczego

Pyogenic granuloma – case report
Agnieszka Krywult, Teresa Szupiany, Jorge Sanchez Lugo, Jolanta Pytko-Polończyk


The pyogenic granuloma is a non-neoplastic lesion occurring singly on the skin and on the oral mucous membrane. During its development the volume of the gum becomes enlarged. This granuloma is also described as pyogenic or angiogenic, although, because of the histological picture, the lack of pus content and the rich amount of blood vessels, this deserves to be named lobular capillary haemangioma. The aetiology of granuloma is considered to be found in trauma – especially chronic, hormonal changes and also as a sequel to using certain medicines. The study describes a case of a 58-year-old female patient who was referred to the University Dental Clinic in Cracow by her dentist due to the absence of improvement in the treatment of changes that had been wrongly diagnosed as an intra-oral fistula in connection with chronic inflammation in the periapical tissues of tooth 34. The patient presented at The Central Outpatient Dental Clinic, where, after the taking of the medical history, clinical examination and radiology, pyogenic granuloma was diagnosed. The change was completely excised together with a margin of healthy tissue. Endodontic treatment was also carried out of adjoining teeth that did not show any signs of vitality. Histopathological examination confirmed the initial diagnosis. Regular control visits did not show any tendency of recurrence.
lobular capillary haemangioma, pyogenic granuloma, treatment of pyogenic granuloma

5.40PLN

Rekonstrukcja estetyczna zębów 12-11 i 21-22 – licówki porcelanowe. Fotoreportaż kliniczny

Jacek Ciesielski


W kolejnym przypadku z praktyki autora opisanym w fotoreportażu klinicznym spotykamy się z pacjentka, która zgłosiła się do kliniki na konsultację z powodu problemów estetycznych. Zaniepokoiła ją zarówno zmiana kształtu zębów, jak i ich koloru. Jednocześnie była zainteresowana jak najmniej agresywną metodą odbudowy. Jako rekomendowaną w takich przypadkach metodę zastosowano licówki porcelanowe.
odbudowa, licówki porcelanowe, starcie zębów, koncepcja mini-max

Aesthetic reconstruction of teeth 12-11 and 21-22 – porcelain facings. Clinical photo report
Jacek Ciesielski


In a further case from the author’s practice illustrated with a clinical photo report, we meet a female patient who presented at the clinic for a consultation regarding aesthetic problems. She was disturbed both by the change of shape of teeth as well as their colour. At the same time she was interested in a maximally least aggressive method of reconstruction. As is recommended in such cases, the method used was porcelain facings.
reconstruction, porcelain facings, wear of teeth, mini-max concept

5.40PLN