Sedacja wziewna N2O/O2 w praktyce stomatologicznej

Tomasz Kalinowski, Michał Biały, Dariusz Łasut


Lęk przed bólem jest najczęstszą przyczyną unikania wizyt w gabinecie stomatologicznym. Sedacja wziewna N2O/O2 wydaje się być alternatywą dla pacjentów cierpiących na dentofobię. Dzięki tej metodzie uzyskuje się odprężenie i uspokojenie pacjenta. Wzrasta również próg odczuwania bólu. W pracy, na podstawie opisu własnych przypadków, omówiono pozytywne i negatywne strony wykorzystania podtlenku azotu.
sedacja wziewna, podtlenek azotu, dentofobia

Inhalation sedation with N2O/O2 in dental practice
Tomasz Kalinowski, Michał Biały, Dariusz Łasut


Fear of pain is the most common reason for missing appointments to the dental office. Inhalation sedation with N2O/O2 appears to be an alternative for patients with phobia of dentistry. Thanks to this method it is possible to achieve relaxation and sedation of the patient. The pain threshold is also raised. The study, which is based on descriptions of the author’s own cases, discusses the positive and negative sides of using nitrous oxide.
inhalation sedation, nitrous oxide, dentophobia

5.40PLN

Wpływ wielowizytowego leczenia kanałowego na szczelność wypełnienia systemu kanałowego

Przemysław Kustra, Joanna Zarzecka, Agata Skrzypek, Katarzyna Musiał, Anna Kokoszka


Celem badań było wykazanie wpływu wypełnień czasowych kanału korzeniowego na szczelność materiału zastosowanego do wypełnienia ostatecznego. W badaniu użyto zębów 48 ludzkich, które podzielono na cztery grupy. Po opracowaniu kanałów wypełniono czasowo ich światło. Zastosowano wodorotlenek wapnia, chlorheksydynę, mieszaninę wodorotlenku wapnia z chlorheksydyną. Ostatnią grupę (kontrolną) wypełniono 0,9 % roztworemNaCl. Po siedmiu dniach usunięto materiały wypełniające kanały korzeniowe oraz wypełniono je ostatecznie gutaperką, metodą kondensacji bocznej z użyciem AH Plus. Następnie zęby przygotowano do badań mikroskopowych, w których oceniano wskaźnik mikroprzecieku. Najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu 0,9% roztworuNaCl. Stwierdzono, że zastosowane materiały do czasowego wypełniania systemu kanałowego istotnie modyfikują adhezję materiału do ścian kanału
leczenie endodontyczne, mikroprzeciek brzeżny, opatrunek wewnątrzkanałowy

Influence of multi-visit endodontic treatment on sealing ability of the canal system filling material
Przemysław Kustra, Joanna Zarzecka, Agata Skrzypek, Katarzyna Musiał, Anna Kokoszka


The aim of the study was to show the influence of temporary fillings in the root canal, on the seal of the material used for the final filling. The study made use of 48 human teeth that were divided into four. Roots canals after mechanical preparation were temporary filled. Was applied calcium hydroxide, chlorhexidine, a mixture of calcium hydroxide and chlorhexidine. The final group(control) was filled with a 0,9 % solution of NaCl. After seven days the materials filling the root canals were removed and a final filling of guttapercha was placed using the lateral condensation method with AH Plus. The teeth were then prepared for study under the microscope for evaluation of the indicator for micro-fracture. The best results were obtained after using 0,9 % solution NaCl. It was found that the materials used for temporary filling of the canal system significantly modify the adhesion of the material to the root canal wals.
endodontic treatment, marginal micro-leakage, intracanal dressing

5.40PLN

Diastema i wędzidełko wargi górnej w aspekcie leczenia ortodontycznego

Maciej Greinke


Diastema jako szpara między zębami siecznymi przyśrodkowymi może występować fizjologicznie. Diastema patologiczna wymaga w wielu przypadkach leczenia wielospecjalistycznego. Jej przyczyną jest najczęściej przerost wędzidełka wargi górnej. Wędzidełko to odznacza się dużą zmiennością budowy, co powoduje występowanie problemów periodontologicznych i wymaga ingerencji chirurgicznej przed leczeniem, w trakcie leczenia lub po zakończonym leczeniu ortodontycznym. W pracy przedstawiono trzy przypadki, w których konieczne były zabiegi wycięcia wędzidełka wargi górnej oraz jeden przypadek leczenia diastemy rzekomej jako przygotowanie do leczenia protetycznego. Wykazano, że leczenie chirurgiczne pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów i nie wpływa hamująco na późniejsze leczenie ortodontyczne.
diastema, wędzidełko wargi górnej

Diastema and upper labial frenum from the aspect of orthodontic treatment. Case descriptions
Maciej Greinke


The diastema, as a space between central incisor teeth, may arise for physiological reasons. A pathological diastema, in many cases, requires treatment by multiple specialists. Its cause is most commonly overgrowth of the upper labial frenum. This type of frenum is characterised by large differences in morphology, which cause periodontal problems and require surgical intervention before treatment, during treatment or after completing orthodontic treatment. The study described three cases in which it was necessary to excise the upper labial frenum and one case of treating supposed diastema as a preparation for prosthetic treatment. It was shown that surgical treatment allows for positive effects and does not have a retarding influence on future orthodontic treatment.
diastema, frenum of upper lip

5.40PLN

Metoda postępowania z ubytkiem kości od strony przedsionkowej w zębodole z wykorzystaniem tkanki autologicznej i ksenogenicznej – opis przypadku

Jacek Żurek, Dariusz Filipek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski


Celem pracy jest opisanie postępowania stomatologicznego, które ma zapewnić warunki do dalszego leczenia i uzyskanie optymalnego efektu estetycznego w odcinku przednim szczęki u młodej pacjentki. Przedstawiono metodę zamknięcia zębodołu poekstrakcyjnego z jednoczesną augmentacją tkanki kostnej i tkanek miękkich biomateriałem odzwierzęcym.
augmentacja, ubytek kości

Method of treatment of bone defect on buccal surface in tooth socket using autologous and xenogenic tissues – case description
Jacek Żurek, Dariusz Filipek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski


The aim of the study was to describe the dental procedures that are to ensure conditions for further treatment and to obtain the optimum aesthetic effect in the anterior segment of the maxilla in a young female patient. A description is given of a method of closing a post-extraction socket with concurrent augmentation of bone tissue and soft tissue with animal-derived biomaterial.
augmentation, bone loss

5.40PLN

Zmiany patologiczne w jamie ustnej w przebiegu choroby refluksowej – opis 4 przypadków

Anna Wójcicka, Stanisława Zyta Grabowska, Elżbieta Maciorkowska


Wprowadzenie. Refluks żołądkowo-przełykowy jest czynnościowym zaburzeniem górnego odcinka przewodu pokarmowego, polegającym na zarzucaniu treści pokarmowej z żołądka do przełyku i następnie do jamy ustnej. Choroba refluksowa będąca jego następstwem manifestuje się objawami z przewodu pokarmowego i spoza przewodu pokarmowego. W obrębie jamy ustnej stwierdza się liczne charakterystyczne zmiany patologiczne powstające w jej wyniku. Są to przede wszystkim erozje tkanek zębów, halitoza i zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. U tych chorych obserwuje się również skłonność do periodontopatii i dynamicznie postępującego procesu próchnicowego zębów.
Cel. Celem pracy była obserwacja i leczenie zmian patologicznych w obrębie zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u chorych ze zdiagnozowaną chorobą refluksową.
Podsumowanie. Wyniki przeprowadzonych u pacjentów badań podmiotowych i przedmiotowych wskazywały na to, że zmiany w jamie ustnej powstały w następstwie pierwotnej choroby refluksowej. Najczęstszym schorzeniem były nadżerki tkanek twardych zębów. Chorzy leczeni z powodu choroby refluksowej przełyku wymagają skojarzonego leczenia internistyczno-stomatologicznego i wydaje się słuszne opracowanie dla pacjentów z GERD (gastroesopheagal reflux diesease) kompleksowego i wielospecjalistycznego programu leczenia, dostosowanego indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia jamy ustnej każdego z nich.
choroba refluksowa, maska stomatologiczna

Pathological changes in oral cavity during reflux disease – case descriptions of four cases
Anna Wójcicka, Stanisława Zyta Grabowska, Elżbieta Maciorkowska


Introduction. Gastroesophageal reflux is a functional disturbance of the upper part of the alimentary tract, which consists of refluxing food matter from the stomach to the oesophagus and then to the oral cavity. Reflux disease, being its consequence, manifests itself with symptoms from the alimentary tract and from outside it. In the region of the oral cavity are found numerous characteristic pathological changes as a result of the disease. They are, first of all, erosion of dental tissues, halitosis and changes in the region of the oral mucous membrane. In these patients there is also found a tendency to periodontopathies and a dynamically progressing carious process of the teeth. Aim. The aim of the study was to observe and treat pathological changes in the region of the teeth, periodontium, and oral mucous membrane in patients with diagnosed reflux disease. Summary. The results obtained from clinical examination and medical history of the patients showed that the changes in the oral cavity arose as a consequence of primary reflux disease. The most common were erosion cavities of the hard dental tissues. Patients treated for reflux disease of the oesophagus require combined physician-dentist treatment and it appears sensible to prepare for gastroesophageal reflux disease (GERD) patients a complex and multi-specialist programme of treatment adapted to individual needs and state of oral health of each of them.
gastroesophageal reflux disease, dental mask

5.40PLN