Diagnostyka obrazowa wady rozszczepowej

Ingrid Różyło-Kalinowska, Monika Bekiesińska-Figatowska, T. Katarzyna Różyło
 
Wada rozszczepowa stanowi 17% wszystkich wad rozwojowych, tym samym jest drugą po wadach serca najczęstszą wadą wrodzoną u dzieci. Celem pracy było przedstawienie współczesnych możliwości obrazowania w diagnostyce wady rozszczepowej. Na podstawie obserwacji własnych i przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że obrazowanie wady rozszczepowej jest istotne na wszystkich etapach diagnozowania i postępowania leczniczego, a wybór metody obrazowania (ultrasonografia, MR, rentgenografia, CBCT, TK) należy dostosować do wieku pacjenta oraz potrzeb leczniczych.
wada rozszczepowa, diagnostyka radiologiczna, diagnostyka obrazowa
 
Imaging diagnostics of cleft lip and palate
Ingrid Różyło-Kalinowska, Monika Bekiesińska-Figatowska, T. Katarzyna Różyło

Cleft lip and palate makes up 17% of all developmental defects and is at the same time the second most common congenital defect in children, after heart defects. The aim of the study was to present modern possibilities of imaging in the diagnosis of cleft lip and palate. On the basis of personal observation and a review of the literature, it can be stated that imaging of cleft lip and palate defect is significant at all stages of diagnosis and the treatment and choice of imaging method (ultrasonography, MR, radiography, CBCT, CT) should be adapted to the age of the patient and to the treatment needs.
cleft lip and palate, radiodiagnostics, diagnostic imaging
Ingrid Różyło-Kalinowska, Monika Bekiesińska-Figatowska, T. Katarzyna Różyło
 
 
Ingrid Różyło-Kalinowska, Monika Bekiesińska-Figatowska, T. Katarzyna Różyło
 
Wada rozszczepowa stanowi 17% wszystkich wad rozwojowych, tym samym jest drugą po wadach serca najczęstszą wadą wrodzoną u dzieci. Celem pracy było przedstawienie współczesnych możliwości obrazowania w diagnostyce wady rozszczepowej. Na podstawie obserwacji własnych i przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że obrazowanie wady rozszczepowej jest istotne na wszystkich etapach diagnozowania i postępowania leczniczego, a wybór metody obrazowania (ultrasonografia, MR, rentgenografia, CBCT, TK) należy dostosować do wieku pacjenta oraz potrzeb leczniczych.
wada rozszczepowa, diagnostyka radiologiczna, diagnostyka obrazowa
 
Imaging diagnostics of cleft lip and palate
Ingrid Różyło-Kalinowska, Monika Bekiesińska-Figatowska, T. Katarzyna Różyło

Cleft lip and palate makes up 17% of all developmental defects and is at the same time the second most common congenital defect in children, after heart defects. The aim of the study was to present modern possibilities of imaging in the diagnosis of cleft lip and palate. On the basis of personal observation and a review of the literature, it can be stated that imaging of cleft lip and palate defect is significant at all stages of diagnosis and the treatment and choice of imaging method (ultrasonography, MR, radiography, CBCT, CT) should be adapted to the age of the patient and to the treatment needs.
cleft lip and palate, radiodiagnostics, diagnostic imaging
Ingrid Różyło-Kalinowska, Monika Bekiesińska-Figatowska, T. Katarzyna Różyło
 
Wada rozszczepowa stanowi 17% wszystkich wad rozwojowych, tym samym jest drugą po wadach serca najczęstszą wadą wrodzoną u dzieci. Celem pracy było przedstawienie współczesnych możliwości obrazowania w diagnostyce wady rozszczepowej. Na podstawie obserwacji własnych i przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że obrazowanie wady rozszczepowej jest istotne na wszystkich etapach diagnozowania i postępowania leczniczego, a wybór metody obrazowania (ultrasonografia, MR, rentgenografia, CBCT, TK) należy dostosować do wieku pacjenta oraz potrzeb leczniczych.
wada rozszczepowa, diagnostyka radiologiczna, diagnostyka obrazowa
 
Imaging diagnostics of cleft lip and palate
Ingrid Różyło-Kalinowska, Monika Bekiesińska-Figatowska, T. Katarzyna Różyło

Cleft lip and palate makes up 17% of all developmental defects and is at the same time the second most common congenital defect in children, after heart defects. The aim of the study was to present modern possibilities of imaging in the diagnosis of cleft lip and palate. On the basis of personal observation and a review of the literature, it can be stated that imaging of cleft lip and palate defect is significant at all stages of diagnosis and the treatment and choice of imaging method (ultrasonography, MR, radiography, CBCT, CT) should be adapted to the age of the patient and to the treatment needs.
cleft lip and palate, radiodiagnostics, diagnostic imaging

5.40PLN

Anomalie rozwojowe korzeni zębów przedtrzonowych i trzonowych wykrywane dzięki tomografii z użyciem promienia rentgenowskiego

Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Piotr Stodolny
 
Współczesna tomografia stożkowa CBCT (Cone Beam Computed Tomography) dzięki swoim możliwościom daje lekarzowi szansę wglądu w niewidoczną część tkanek zęba, w różnych płaszczyznach, bez jego usunięcia. Duże znaczenie w ocenie mają przekroje transsektalne i przekroje „radiologiczne” (zwłaszcza przekrój w płaszczyźnie osiowej).
Celem pracy jest przedstawienie anomalii rozwojowych korzeni oraz systemu kanałowego zębów przedtrzonowych i trzonowych w obrazowaniu CBCT.
Oceniano obrazy z badania CBCT przeprowadzonego u 50 pacjentów w wieku 30-40 lat. Pacjenci byli kierowani na badanie CBCT z różnych powodów (skierowanie od laryngologa, ortodonty, chirurga). Skany oglądano w przekroju widoku panoramicznego, przekroju w płaszczyźnie osiowej oraz przekroju w płaszczyźnie dowolnie wybranej przez badającego. W badaniach wykorzystano aparat 3D i-CAT, który ma funkcję tzw. linii – pozwalającej na „cięcie” zęba w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Opisana metoda wykonywania zdjęć techniką CBCT stwarza możliwość wykrycia niewidocznych indywidualnych anomalii rozwojowych. Dodatkowa funkcja wykonania przekroju korzenia zęba w dowolnej płaszczyźnie za pomocą tzw. linii umożliwia potwierdzenie widocznych w przekroju osiowym nieprawidłowości w budowie korzenia. Anomalie te przyczyniają się w dużej mierze do powikłań leczenia endodontycznego kończących się niekiedy utratą zęba. Dlatego zawsze należy zapytać pacjenta, czy w ostatnim czasie miał wykonywane badanie CBCT.
korzeń zęba, CBCT
 
Developmental anomalies of tooth roots in premolars and molars discovered with the help of cone beam computed tomography

Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Piotr Stodolny

Modern cone beam computed tomography, thanks to its possibilities, gives the doctor an opportunity to get a look at the invisible part of dental tissues, in various views without its removal. The transsectal sections and the “radiological” (especially the axial) sections have a big meaning in evaluation. The aim of the study is to present developmental anomalies of the roots and of the canal systems of premolars and molars in CBCT imaging. Evaluation was made of CBCT images carried out in 50 patients aged 30-40 years. Patients were referred for CBCT scan for various reasons (referred by the laryngologist, orthodontist and surgeon). The scans were viewed in panoramic view, axial view and in any view requested by the examiner. For the examination, use was made of the 3D i-CAT apparatus, which has the so-called function of the line allowing for “section” of the tooth in any plane required. The described method of taking pictures with the CBCT technique creates the possibilities of discovering invisible individual developmental anomalies. The additional function of making a section of the tooth root in any desired plane with the so-called line, allows for the confirmation of irregularities in the tooth morphology that are visible in the axial plane. The anomalies are, to a large measure, a cause for complications in endodontic treatment that, not infrequently end up in loss of the tooth. Therefore, the patient should always be asked as to whether, in the recent past, he has had CBCT examination.
tooth root, CBCT

5.40PLN

Limfadenopatia szyjna – przyczyny i możliwości diagnostyczne

Anna Dubis i Andrzej Urbanik
 
W pracy omówiono przyczyny limfadenopatii szyjnej oraz możliwości diagnostyki obrazowej węzłów chłonnych głowy i szyi.
węzły chłonne, ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania scyntygraficzne
 
Cervical lymphadenopathy – causes and diagnostic possibilities
Anna Dubis i Andrzej Urbanik

The study describes the causes of cervical lymphadenopathy and the diagnostic possibilities of imaging the lymph nodes of the head and neck.
lymph nodes, ultrasonography, computer tomography, magnetic resonance imaging,scintigraphic examination

5.40PLN

Wykorzystanie tomografii komputerowej z promieniem stożkowym w diagnostyce złamania wyrostka kłykciowego – opis przypadku

Tomasz Kulczyk, Maria Woszczyk, Marta Dyszkiewicz-Konwińska
 
W pracy przedstawiono przypadek wykorzystania tomografii komputerowej z promieniem stożkowym w diagnostyce, planowaniu i ocenie wyników leczenia nietypowego złamania wyrostka kłykciowego u 18-letniej pacjentki.
tomografia stożkowa, staw skroniowo-żuchwowy, złamanie
 
Use of cone beam computed tomography in diagnosis of fracture of condylar process – case description

Tomasz Kulczyk, Maria Woszczyk, Marta Dyszkiewicz-Konwińska

The study describes a case of using cone beam computed tomography in the diagnosis, planning and evaluation of results of treatment of non-typical condylar fracture in an 18-year-old female.
CBCT, temporomandibular joint, fracture
Tomasz Kulczyk, Maria Woszczyk, Marta Dyszkiewicz-Konwińska
 
 

5.40PLN

Ocena kliniczna i radiologiczna leczenia chirurgicznego zlokalizowanego agresywnego zapalenia przyzębia – opis przypadku

Małgorzata Pietruska, Magdalena Cholewa, Ewa Duraj, Anna Skurska, Ewa Dolińska, Jan Krzysztof Pietruski, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik
 
Celem pracy było przedstawienie przypadku 28-letniej pacjentki z rozpoznaniem zlokalizowanego agresywnego zapalenia przyzębia, u której zastosowano 3 różne metody leczenia chirurgicznego pionowych ubytków śródkostnych. Efekty przeprowadzonej terapii oceniono klinicznie i radiologicznie w czasie obserwacji 12-miesięcznej.
zlokalizowane agresywne zapalenie przyzębia, ubytki śródkostne, terapia regeneracyjna
 
Clinical and radiographic evaluation of surgical treatment of localiZed aggressive periodontitis – case report

Małgorzata Pietruska, Magdalena Cholewa, Ewa Duraj, Anna Skurska, Ewa Dolińska, Jan Krzysztof Pietruski, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik

The aim of the study was to describe a case of a 28-year old female patient with diagnosed localised aggressive periodontitis, in whom 3 different methods of surgical treatment of vertical intrabony defects were used. The effects of the therapy applied were evaluated clinically and radiologically during a 12-month observation period.
localized aggressive periodontitis, intrabony defects, regenerative therapy
Małgorzata Pietruska, Magdalena Cholewa, Ewa Duraj, Anna Skurska, Ewa Dolińska, Jan Krzysztof Pietruski, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik
 
Celem pracy było przedstawienie przypadku 28-letniej pacjentki z rozpoznaniem zlokalizowanego agresywnego zapalenia przyzębia, u której zastosowano 3 różne metody leczenia chirurgicznego pionowych ubytków śródkostnych. Efekty przeprowadzonej terapii oceniono klinicznie i radiologicznie w czasie obserwacji 12-miesięcznej.
zlokalizowane agresywne zapalenie przyzębia, ubytki śródkostne, terapia regeneracyjna
 
Clinical and radiographic evaluation of surgical treatment of localiZed aggressive periodontitis – case report
Małgorzata Pietruska, Magdalena Cholewa, Ewa Duraj, Anna Skurska, Ewa Dolińska, Jan Krzysztof Pietruski, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik

The aim of the study was to describe a case of a 28-year old female patient with diagnosed localised aggressive periodontitis, in whom 3 different methods of surgical treatment of vertical intrabony defects were used. The effects of the therapy applied were evaluated clinically and radiologically during a 12-month observation period.
localized aggressive periodontitis, intrabony defects, regenerative therapy
Małgorzata Pietruska, Magdalena Cholewa, Ewa Duraj, Anna Skurska, Ewa Dolińska, Jan Krzysztof Pietruski, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik
 
Celem pracy było przedstawienie przypadku 28-letniej pacjentki z rozpoznaniem zlokalizowanego agresywnego zapalenia przyzębia, u której zastosowano 3 różne metody leczenia chirurgicznego pionowych ubytków śródkostnych. Efekty przeprowadzonej terapii oceniono klinicznie i radiologicznie w czasie obserwacji 12-miesięcznej.
zlokalizowane agresywne zapalenie przyzębia, ubytki śródkostne, terapia regeneracyjna
 
Clinical and radiographic evaluation of surgical treatment of localiZed aggressive periodontitis – case report
Małgorzata Pietruska, Magdalena Cholewa, Ewa Duraj, Anna Skurska, Ewa Dolińska, Jan Krzysztof Pietruski, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik

The aim of the study was to describe a case of a 28-year old female patient with diagnosed localised aggressive periodontitis, in whom 3 different methods of surgical treatment of vertical intrabony defects were used. The effects of the therapy applied were evaluated clinically and radiologically during a 12-month observation period.
localized aggressive periodontitis, intrabony defects, regenerative therapy

5.40PLN

Zastosowanie telerentgenografii w protetyce stomatologicznej

Jolanta Kostrzewa-Janicka i Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
 
Badanie radiologiczne metodą teleradiografii pozwala na odwzorowanie struktur kostnych czaszki w ustawieniu profilowym lub w pozycji przednio-tylnej w postaci praktycznie niepowiększonego obrazu. Daje to możliwość określenia wymiarów liniowych i kątowych struktur czaszki, co powoduje szerokie zastosowanie tego badania w stomatologii. Celem pracy jest przedstawienie czynności diagnostyczno-leczniczych i badawczych opartych na wykorzystaniu telerentgenogramów głowy i analizy cefalometrycznej w protetyce stomatologicznej.
leczenie protetyczne, telerentgenogram boczny głowy, cefalometria
 
Cephalometric imaging in prosthetic dentistry
Jolanta Kostrzewa-Janicka i Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Radiological examination using teleradiography allows imaging of skeletal structures of cranium at lateral and anterior-posterior projection with practically no magnification. This gives the possibility of determining linear and angular measurements of cranium structures, which allows for wide application of this examination in dentistry. The aim of the study was to describe the diagnostic-therapeutic and research activities based on the use of teleradiograms of the head and cephalometric analysis in dental prosthetics.
prosthodontic treatment, lateral cephalometric radiograph, cephalometry
Jolanta Kostrzewa-Janicka i Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
 
Badanie radiologiczne metodą teleradiografii pozwala na odwzorowanie struktur kostnych czaszki w ustawieniu profilowym lub w pozycji przednio-tylnej w postaci praktycznie niepowiększonego obrazu. Daje to możliwość określenia wymiarów liniowych i kątowych struktur czaszki, co powoduje szerokie zastosowanie tego badania w stomatologii. Celem pracy jest przedstawienie czynności diagnostyczno-leczniczych i badawczych opartych na wykorzystaniu telerentgenogramów głowy i analizy cefalometrycznej w protetyce stomatologicznej.
leczenie protetyczne, telerentgenogram boczny głowy, cefalometria
 
Cephalometric imaging in prosthetic dentistry
Jolanta Kostrzewa-Janicka i Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Radiological examination using teleradiography allows imaging of skeletal structures of cranium at lateral and anterior-posterior projection with practically no magnification. This gives the possibility of determining linear and angular measurements of cranium structures, which allows for wide application of this examination in dentistry. The aim of the study was to describe the diagnostic-therapeutic and research activities based on the use of teleradiograms of the head and cephalometric analysis in dental prosthetics.
prosthodontic treatment, lateral cephalometric radiograph, cephalometry

5.40PLN

Biometria ultradźwiękowa tkanek miękkich jamy ustnej – problemy kliniczne

Wojciech Bednarz i Bartosz Slak
 
Autorzy przedstawiają aktualne możliwości badania grubości dziąseł i ruchomej błony śluzowej pokrywającej kości szczęk oraz błony śluzowej podniebienia twardego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody ultrasonograficznej. Wskazują ograniczenia i niedokładności biometrii inwazyjnej, uważanej za najdokładniejszą metodę oznaczania grubości tkanek miękkich jamy ustnej. Przedstawiając także problemy z uzyskiwaniem powtarzalnych wyników ultradźwiękowego badania grubości dziąseł, proponują dokonywanie pomiarów w innych punktach pomiarowych niż ustalanych obecnie.
grubość dziąseł, metoda ultrasonograficzna, pomiar
 
Ultrasonic biometry of the oral soft tissues – clinical problems
Wojciech Bednarz i Bartosz Slak
The authors describe present-day possibilities for examining the thickness of gingiva and mobile mucosa that covers maxillary bone and mucosa of the hard palate, with particular consideration for the use of the ultrasonic method. They show the limitations and inadequacies of invasive biometry, regarded as the most accurate method of measuring the thickness of soft tissue in the oral cavity. Also showing the problems in obtaining repeatable results of ultrasonic examination of gingival thickness, they propose the taking of measurements in places different to where they are done currently.
gingival thickness, ultrasonic method, measurement

5.40PLN

Mały atlas błędów technicznych i artefaktów pojawiających się w pantomografii

Ingrid Różyło-Kalinowska, Anna Michalska, T. Katarzyna Różyło
 
Celem pracy było przedstawienie pojawiających się na zdjęciach pantomograficznych błędów technicznych i artefaktów wraz z przyczynami ich powstania i metodami uniknięcia. Materiał stanowiły zdjęcia pantomograficzne pochodzące ze zbioru radiogramów odrzuconych w ramach systemu zapewnienia jakości w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2009-2012. Stwierdzono, że znajomość przyczyn powstawania błędów i artefaktów jest kluczem do eliminacji ich występowania w praktyce klinicznej. Z kolei redukcja liczby zdjęć wymagających powtórzenia jest ważnym elementem ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z zasadą ALARA.
radiografia stomatologiczna, błędy techniczne, artefakty
 
Small atlas of technical mistakes and artifacts occurring in pantomography
Ingrid Różyło-Kalinowska, Anna Michalska, T. Katarzyna Różyło

The aim of the study was to show the technical mistakes and artifacts found on pantomographic pictures that come from the collection of radiographs rejected during quality assurance program at The Department of Dental and Maxillofacial Radiology, Lublin Medical University, during the years 2009-2012. It was found that knowledge of the causes of the origin of the mistakes and artifacts is a key to eliminating their occurrence in clinical practice. In addition, a reduction in the number of films requiring repeats is an important element in radiological protection of the patient in accordance with the ALARA rule.
dental radiography, technical mistakes, artifacts

5.40PLN

Monitorowanie leczenia endodontycznego na podstawie przypadków własnych

Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska i Piotr Kaczyński
 
Głównym celem monitorowania leczenia endodontycznego jest ocena procesu gojenia się lub rozwoju stanów zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych. W pracy podkreślono znaczenie badania radiologicznego na wszystkich etapach terapii oraz konieczność długoterminowej obserwacji leczonych zębów. Na podstawie doniesień z piśmiennictwa oraz przypadków własnych opisano zasady monitorowania leczenia kanałowego i zaprezentowano jego odległe rezultaty.
leczenie endodontyczne, monitorowanie
 
Monitoring of endodontic treatment – based on the authors’ own cases
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska i Piotr Kaczyński
The main aim of monitoring endodontic treatment is to assess the process of healing or the development of inflammatory states in the periapical tissues. The study underlines the significance of radiological examination at all stages of treatment and the necessity of long term observation of treated teeth. The principles of monitoring root canal treatment and presenting its long term results are described on the basis of the literature and on the authors’ own cases.
endodontic treatment, monitoring
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska i Piotr Kaczyński
 
 

5.40PLN

Zatrzymane zęby trzonowe w obrazie CBCT, TK i pantomograficznym

Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Grażyna Wilk, Anna Dojs
 
Zębem zatrzymanym nazywa się w pełni wykształcony ząb stały, który po okresie wymiany fizjologicznej pozostaje w obrębie kości szczęki lub żuchwy. Najczęściej zatrzymaniu ulegają w żuchwie zęby mądrości, a w szczęce kły. Stosunek zębów zatrzymanych do zębów sąsiadujących może być nieinwazyjny lub też może się przyczynić do resorpcji ich korzeni. Następuje to w wyniku ucisku spowodowanego migracją zęba.
Celem pracy jest porównanie dokumentacji rentgenowskiej pacjentów, u których stwierdzono zatrzymane zęby mądrości. Materiał pracy stanowią skany przekrojów osiowych uzyskane podczas badania TK lub CBCT oraz zdjęcia pantomograficzne. Wzajemne położenie zatrzymanego zęba mądrości oraz zęba trzonowego drugiego, a zwłaszcza występująca w takich sytuacjach resorpcja, są możliwe do określenia dopiero na podstawie analizy skanów przekrojów osiowych. Na podstawie tylko zdjęcia pantomograficznego nie zawsze można wskazać resorpcję bądź ją wykluczyć. Zdjęcia CBCT czy TK pozwalają dokładnie zlokalizować każdy korzeń zęba i powziąć decyzję dotyczącą zabiegu chirurgicznego.
ząb zatrzymany, przekrój osiowy, resorpcja zęba

 
Retained molar teeth in CBCT, CT and pantomographic imaging. Case reports
Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Grażyna Wilk, Anna Dojs
The nomenclature “retained tooth” means a fully formed permanent tooth, which, after the period of physiological changes, remains in the region of the bone of the maxilla or mandible. The most commonly retained teeth are, in the mandible, the wisdom teeth and, in the maxilla, the canines. The relationship of retained teeth to adjoining teeth may be non-invasive or it may also be a cause of resorption of their roots. This arises as a result of pressure caused by tooth migration. The aim of the study was to compare radiographic documentation of patients in whom there was a diagnosis of retained wisdom teeth. Materials for the study were axial scans obtained during CT or CBCT examinations and pantomographic images. The mutual relationship in position of the retained wisdom tooth and the second molar, and especially the resorption that occurs in such situations can be determined only on an analysis of axial sections scans. On the basis of the pantomographic picture alone it is not always possible to show resorption or to exclude it. CBCT or CT pictures allow for accurate localisation of each root and to undertake a decision regarding surgery.
retained tooth, axial section, tooth resorption

5.40PLN

Badanie CBCT w rozpoznaniu zespołu Eagle’a – opis przypadku

Ingrid Różyło-Kalinowska, Andrzej Bożyk, Anna Wiktor, Evelina Krasicka, Janusz Borowicz
 
Zespół Eagle’a to zespół objawów powstałych w wyniku elongacji i kalcyfikacji wyrostka rylcowatego czy mineralizacji więzadła rylcowo-gnykowego lub rylcowo-żuchwowego, których przyczyna pozostaje nadal nieokreślona. Diagnoza jest oparta na badaniu klinicznym i radiologicznym. Konwencjonalne badania radiologiczne przedstawiają ogólny obraz struktur anatomicznych, ale niekiedy ocena wyrostka rylcowatego bywa trudna z powodu dwuwymiarowego charakteru obrazu i rzutowania się innych kości. Tomografia stożkowa (Cone-Beam Computed Tomography, CBCT) to stosunkowo nowa metoda obrazowania przekrojowego w stomatologii, która jest coraz częściej stosowana w praktyce z uwagi na wysoką precyzję obrazowania struktur twardych przy relatywnie niskiej dawce promieniowania jonizującego w porównaniu z „medyczną” tomografią komputerową (TK). W pracy przedstawiono możliwości diagnostyczne badania CBCT w rozpoznaniu zespołu Eagle’a.
zespół Eagle’a, elongacja wyrostka rylcowatego, tomografia stożkowa CBCT
 
CBCT examination in diagnosing Eagle’s syndrome – case description
Ingrid Różyło-Kalinowska, Andrzej Bożyk, Anna Wiktor, Evelina Krasicka, Janusz Borowicz
Eagle’s syndrome is a collection of symptoms that arise as a result of the elongation and calcification of the styloid process, that is, mineralization of the stylohyoid or stylo-mandibular ligaments and whose cause remains unknown. Diagnosis is based on clinical and radiological examination. Conventional radiological examinations show the general picture of anatomical structures but sometimes evaluation of the styloid process can be difficult due to the two dimensional character of the picture and the projection of other bones. Cone-Beam Computed Tomography, (CBCT) is a relatively new method of sectional imaging in dentistry, which is more and more commonly used in practice due to the high precision of imaging hard structures with relatively low doses of ionising radiation in comparison with “medical” computer tomography (CT). The study describes the diagnostic posibilities of CBCT examination in the diagnosis of Eagle’s syndrome.
Eagle’s syndrome, elongation of stylo-hyoid process, cone-beam computed tomography, CBCT

5.40PLN