Badanie CBCT w rozpoznaniu zespołu Eagle’a – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Ingrid Różyło-Kalinowska, Andrzej Bożyk, Anna Wiktor, Evelina Krasicka, Janusz Borowicz
 
Zespół Eagle’a to zespół objawów powstałych w wyniku elongacji i kalcyfikacji wyrostka rylcowatego czy mineralizacji więzadła rylcowo-gnykowego lub rylcowo-żuchwowego, których przyczyna pozostaje nadal nieokreślona. Diagnoza jest oparta na badaniu klinicznym i radiologicznym. Konwencjonalne badania radiologiczne przedstawiają ogólny obraz struktur anatomicznych, ale niekiedy ocena wyrostka rylcowatego bywa trudna z powodu dwuwymiarowego charakteru obrazu i rzutowania się innych kości. Tomografia stożkowa (Cone-Beam Computed Tomography, CBCT) to stosunkowo nowa metoda obrazowania przekrojowego w stomatologii, która jest coraz częściej stosowana w praktyce z uwagi na wysoką precyzję obrazowania struktur twardych przy relatywnie niskiej dawce promieniowania jonizującego w porównaniu z „medyczną” tomografią komputerową (TK). W pracy przedstawiono możliwości diagnostyczne badania CBCT w rozpoznaniu zespołu Eagle’a.
zespół Eagle’a, elongacja wyrostka rylcowatego, tomografia stożkowa CBCT
 
CBCT examination in diagnosing Eagle’s syndrome – case description
Ingrid Różyło-Kalinowska, Andrzej Bożyk, Anna Wiktor, Evelina Krasicka, Janusz Borowicz
Eagle’s syndrome is a collection of symptoms that arise as a result of the elongation and calcification of the styloid process, that is, mineralization of the stylohyoid or stylo-mandibular ligaments and whose cause remains unknown. Diagnosis is based on clinical and radiological examination. Conventional radiological examinations show the general picture of anatomical structures but sometimes evaluation of the styloid process can be difficult due to the two dimensional character of the picture and the projection of other bones. Cone-Beam Computed Tomography, (CBCT) is a relatively new method of sectional imaging in dentistry, which is more and more commonly used in practice due to the high precision of imaging hard structures with relatively low doses of ionising radiation in comparison with “medical” computer tomography (CT). The study describes the diagnostic posibilities of CBCT examination in the diagnosis of Eagle’s syndrome.
Eagle’s syndrome, elongation of stylo-hyoid process, cone-beam computed tomography, CBCT