Anomalie rozwojowe korzeni zębów przedtrzonowych i trzonowych wykrywane dzięki tomografii z użyciem promienia rentgenowskiego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Piotr Stodolny
 
Współczesna tomografia stożkowa CBCT (Cone Beam Computed Tomography) dzięki swoim możliwościom daje lekarzowi szansę wglądu w niewidoczną część tkanek zęba, w różnych płaszczyznach, bez jego usunięcia. Duże znaczenie w ocenie mają przekroje transsektalne i przekroje „radiologiczne” (zwłaszcza przekrój w płaszczyźnie osiowej).
Celem pracy jest przedstawienie anomalii rozwojowych korzeni oraz systemu kanałowego zębów przedtrzonowych i trzonowych w obrazowaniu CBCT.
Oceniano obrazy z badania CBCT przeprowadzonego u 50 pacjentów w wieku 30-40 lat. Pacjenci byli kierowani na badanie CBCT z różnych powodów (skierowanie od laryngologa, ortodonty, chirurga). Skany oglądano w przekroju widoku panoramicznego, przekroju w płaszczyźnie osiowej oraz przekroju w płaszczyźnie dowolnie wybranej przez badającego. W badaniach wykorzystano aparat 3D i-CAT, który ma funkcję tzw. linii – pozwalającej na „cięcie” zęba w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Opisana metoda wykonywania zdjęć techniką CBCT stwarza możliwość wykrycia niewidocznych indywidualnych anomalii rozwojowych. Dodatkowa funkcja wykonania przekroju korzenia zęba w dowolnej płaszczyźnie za pomocą tzw. linii umożliwia potwierdzenie widocznych w przekroju osiowym nieprawidłowości w budowie korzenia. Anomalie te przyczyniają się w dużej mierze do powikłań leczenia endodontycznego kończących się niekiedy utratą zęba. Dlatego zawsze należy zapytać pacjenta, czy w ostatnim czasie miał wykonywane badanie CBCT.
korzeń zęba, CBCT
 
Developmental anomalies of tooth roots in premolars and molars discovered with the help of cone beam computed tomography

Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Piotr Stodolny

Modern cone beam computed tomography, thanks to its possibilities, gives the doctor an opportunity to get a look at the invisible part of dental tissues, in various views without its removal. The transsectal sections and the “radiological” (especially the axial) sections have a big meaning in evaluation. The aim of the study is to present developmental anomalies of the roots and of the canal systems of premolars and molars in CBCT imaging. Evaluation was made of CBCT images carried out in 50 patients aged 30-40 years. Patients were referred for CBCT scan for various reasons (referred by the laryngologist, orthodontist and surgeon). The scans were viewed in panoramic view, axial view and in any view requested by the examiner. For the examination, use was made of the 3D i-CAT apparatus, which has the so-called function of the line allowing for “section” of the tooth in any plane required. The described method of taking pictures with the CBCT technique creates the possibilities of discovering invisible individual developmental anomalies. The additional function of making a section of the tooth root in any desired plane with the so-called line, allows for the confirmation of irregularities in the tooth morphology that are visible in the axial plane. The anomalies are, to a large measure, a cause for complications in endodontic treatment that, not infrequently end up in loss of the tooth. Therefore, the patient should always be asked as to whether, in the recent past, he has had CBCT examination.
tooth root, CBCT