Zatrzymany ząb sieczny szczęki. Opis przypadku

Zatrzymany ząb sieczny szczęki. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 11: 36-42.


Zatrzymany ząb sieczny szczęki. Opis przypadku

Impacted maxillary incisor. A case report

Anna Hojnacka

Streszczenie
Możemy mówić o zębie, że jest zatrzymany, gdy ma całkowicie uformowany korzeń i nie pojawia się w jamie ustnej 2 lata po terminie prawidłowego wyrzynania. Etiologia zaburzenia jest wieloczynnikowa i jeszcze całkowicie niepoznana. W piśmiennictwie wymienia się między innymi: przyczyny miejscowe (na przykład zęby nadliczbowe), dilacerację, ostre urazowe przemieszczenie zęba w wyniku ostatnio przebytego urazu oraz czynniki ogólnoustrojowe. Leczenie wymaga postępowania interdyscyplinarnego: ortodontycznego, chirurgicznego i niekiedy periodontologicznego. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zatrzymanym zębem siecznym przyśrodkowym szczęki oraz opisano postępowanie w leczeniu tego zaburzenia.

Abstract
Tooth is impacted when its root is completely formed but the tooth is not observed in the oral cavity 2 years after its typical eruption time. The etiology of the disorder is multifactorial and the relationship is not known yet, other local causes (e.g. supernumerary teeth), dilaceration, acute traumatic tooth displacement as a result of recent trauma and a systemic point are also mentioned in the literature. Treatment requires an interdisciplinary procedure: orthodontic, surgical and sometimes periodontal. The article presents a case of a patient with an impacted central incisor of the maxilla and describes the treatment of this disorder.

Hasła indeksowe: zatrzymany ząb, etiologia, diagnostyka

Key words: impacted tooth, etiology, diagnosis

PIŚMIENNICTWO

 1. Karłowska I. Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów. Wyd. 3. uaktual. i rozszerz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
 2. Kryst L. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wyd. 5. zm. i uzup. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007.
 3. Becker A. Orthodontic treatment of impacted teeth. 3. Chichester: Wiley-Blackwell; 2012.
 4. Gebert TJ, Palma VC, Borges AH i wsp. Dental transposition of canine and lateral incisor and impacted central incisor treatment: a case report. Dental Press J Orthod. 2014; 19(1): 106-112.
 5. Zilberman Y, Malron M, Shteyer A. Assessment of 100 children in Jerusalem with supernumerary teeth in the premaxillary region. ASDC J Dent Child. 1992; 59(1): 44-47.
 6. Kurol J. Early treatment of tooth-eruption disturbances. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002; 121(6): 588-591.
 7. Grover PS, Lorton L. The incidence of unerupted permanent teeth and related clinical cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1985; 59(4): 420-425.
 8. Jacoby H. The etiology of maxillary canine impactions. Am J Orthod. 1983; 84(2): 125-132.
 9. Becker A. The orthodontic treatment of impacted teeth. London: Taylor & Francis; 1998.
 10. Betts A, Camilleri GE. A review of 47 cases of unerupted maxillary incisors. Int J of Paediatr Dent. 1999; 9(4): 285-292.
 11. Abramczyk J, Kresa P, Czochrowska E i wsp. Anomalie towarzyszące zatrzymanym kłom. Forum Ortod. 2015, 11(1): 16-24.
 12. Smailiene D, Sidlauskas A, Bucinskiene J. Impaction of the central maxillary incisor associated with supernumerary teeth: initial position and spontaneous eruption timing. 2006; 8(4): 103-107.
 13. Huber KL, Suri L, Taneja P. Eruption disturbances of the maxillary incisors: a literature review. J Clin Pediatr Dent. 2008; 32(3): 221-230.
 14. Brin I, Zilberman Y, Azaz B. The unerupted maxillary central incisor: review of its etiology and treatment. ASDC J Dent Child. 1982; 49(5): 352-356.
 15. Kiziewicz P, Grochowska-Tatarczuk M, Grodzka I i wsp. Mnogie zatrzymanie zębów w przednim odcinku – problem ortodontyczno-chirurgiczny. Opis przypadku. Forum Ortod. 2017; 13(3): 222-234.
 16. Chaushu S, Chaushu G, Becker A. The role of digital volume tomography in the imaging of impacted teeth. World J Orthod. 2004; 5(2):120-132.
 17. Jones JW. A medico-legal review of some current UK guidelines in orthodontics: a personal view. Br J Orthod. 1999; 26(4): 307-324.
 18. Duncan WK, Ashrafi MH, Meister F Jr i wsp. Management of the nonerupted maxillary anterior tooth. J Am Dent Assoc. 1983; 106(5): 640-644.
 19. Kavadia-Tsatala S, Tsalikis L, Kaklamanos EG i wsp. Orthodontic and periodontal considerations in managing teeth exhibiting significant delay in eruption. World J Orthod. 2004; 5(3): 224-229.
 20. Chokron A, Reveret S, Salmon B i wsp. Strategies for treating an impacted maxillary central incisor. Int Orthod. 2010; 8(2): 152-176.
 21. Roberts-Harry D, Sandy J. Orthodontics. Part 10: Impacted teeth. Br Dent J. 2004; 196(6): 319-327.
 22. Ericson S, Kurol J. Radiographic examination of ectopically erupting maxillary canines. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1987; 91(6): 483-492.