ARTYKUŁ Z FILMEM: Endodoncja ekstremalna czy kompromisowa? Opis przypadku

ARTYKUŁ Z FILMEM: Endodoncja ekstremalna czy kompromisowa? Opis przypadku

Michał Dębicki


Streszczenie
Mężczyzna w wieku 27 lat został poddany leczeniu endodontycznemu, którego konieczność wynikała z jatrogennej perforacji korzeni zębów 36 i 37 wywołujących stan zapalny miazgi i przyzębia. Perforacje powstały podczas próby wprowadzenia mikroimplantów ortodontycznych niezbędnych do leczenia ortodontycznego stanowiącego etap leczenia przedprotetycznego. Po diagnostyce opartej m. in. o obrazowanie CBCT, perforacje w obu zębach zamknięto z użyciem mikroskopu zabiegowego materiałami biozgodnymi i przeprowadzono leczenie endodontyczne. Nie usuwano tkwiących w kości i w tkankach zęba złamanych wierteł przygotowujących przestrzeń pod planowane mikroimplanty ortodontyczne. Czteroletni okres obserwacji pozwolił potwierdzić słuszność podjętej decyzji o pozostawieniu zarówno zębów, jak i nie usuwaniu złamanych fragmentów wierteł.

Abstract
A 27-year-old male underwent endodontic treatment, the necessity of which was due to the iatrogenic perforation of the roots of teeth 36 and 37, causing pulpitis and periodontitis. Perforations formed during an attempt to introduce orthodontic microimplants necessary for orthodontic treatment constituting a stage of pre-prosthetic treatment. After diagnostics based on e.g. o CBCT imaging, perforations in both teeth were filled with a surgical microscope with biocompatible materials and endodontic treatments were performed. Broken drills stuck in the bone and in the tissues of the teeth, which prepared the space for the planned orthodontic microimplants, were not removed. The four-year observation period allowed to confirm the correctness of the decision made to keep both the teeth and not to remove the broken drill parts.

Hasła indeksowe: perforacja, leczenie endodontyczne, MTA, Biodentine, mikroimplanty ortodontyczne, powikłania, jatrogenia

Key words: perforation, root canal treatment, MTA, Biodentine, orthodontic microimplants, complications, iatrogenic disease

PIŚMIENNICTWO
1. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int. Endod. J. 2006; 39(12): 921-30.

1

Film 1. Badanie CBCT potwierdzające lokalizację złamanych fragmentów narzędzi oraz perforację korzeni zębów w płaszczyźnie horyzontalnej. W filmie kursorem wskazywane są kolejne miejsca preparacji przestrzeni dla implantów ortodontycznych. Zmieniający się obraz przekroju horyzontalnego widoczny jest w lewej, górnej części ekranu.


2
Film 2. Badanie CBCT potwierdzające lokalizację złamanych fragmentów narzędzi oraz perforację korzeni zębów w płaszczyźnie strzałkowej. W filmie kursorem wskazywane są kolejne miejsca preparacji przestrzeni dla implantów ortodontycznych. Zmieniający się obraz przekroju strzałkowego widoczny jest w prawej, górnej części ekranu.