ARTYKUŁ Z FILMEM: Kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością, czyli wykorzystanie laserów i szlifu bezstopniowego w celu odbudowy korony zęba

ARTYKUŁ Z FILMEM: Kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością, czyli wykorzystanie laserów i szlifu bezstopniowego w celu odbudowy korony zęba


When the future meets the past, i.e. the use of lasers and vertiprep grinding to restore a heavy damaged tooth

Marcin Nowosielski

Streszczenie
Opis przypadku leczenia zęba 24 ze znaczną utratą tkanek twardych, próchnicą poddziąsłową i nieszczelnością rozległej odbudowy kompozytowej z wykorzystaniem lasera Er:YAG, lasera Nd:YAG, druku 3D oraz techniki szlifu bezstopniowego, mający na celu zobrazowanie, w jaki sposób łącząc wykorzystanie nowoczesnych urządzeń oraz zachowawcze podejście można przeprowadzić nawet najbardziej skomplikowane procedury odtwórcze przewidywalnie, bezpiecznie i szybko.
 
Abstract
Case report of tooth treatment 24 with significant loss of hard tissues, subgingival caries and leakage of extensive composite reconstruction, using the Er: YAG laser, Nd: YAG laser, 3D printing and vertipreop technique, aimed at illustrating how with the combination of the use of modern devices and conservative approach even the most complex restoration procedures, can be carried out predictably, safely and quickly.
 
Hasła indeksowe: stomatologia zachowawcza, leczenie kanałowe, korona protetyczna, szlif bezstopniowy, laser Er:YAG, laser Nd:YAG, druk 3D, gingiwektomia, wydłużenie korony klinicznej, stomatologia laserowa, mikroskop zabiegowy
 
Key words: conservative dentistry, root canal treatment, prosthetic crown, vertiprep, Er: YAG laser, Nd: YAG laser, 3D printing, gingivectomy, clinical crown extension, laser dentistry, surgical microscope


Film 1. Procedura głębokiej dezynfekcji zębiny korzenia przy użyciu lasera Nd:YAG. 


Film 2. Finishing szlifu bezstopniowego przy użyciu kątnicy przyspieszającej i wiertła typu Batt Burr (wiertła z nietnącym, bezpiecznym końcem). 


Film 3. Uzyskanie hemostazy z wykorzystaniem procesu koagulacji przy użyciu lasera Nd:YAG.