Powtórna endodoncja mikroskopowa z mikrochirurgią endodontyczną zęba 16 w czteroletniej obserwacji – opis przypadku

Powtórna endodoncja mikroskopowa z mikrochirurgią endodontyczną zęba 16 w czteroletniej obserwacji – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 1: 26-29.

Michał Rawicki

Streszczenie
Powtórne leczenie kanałowe należy do rutynowych zabiegów stomatologicznych. Jest to procedura o wiele trudniejsza do przeprowadzenia niż leczenie pierwotne i gorzej rokująca. Dlatego też przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić dokładny wywiad, badanie przedmiotowe oraz dodatkowe badania, aby uniknąć błędnego rozpoznania, leczenia i w konsekwencji niepowodzenia leczenia. W niniejszej pracy przedstawiłem opis przypadku zęba gdzie rozpoznaniem wstępnym był ziarniniak zapalny, ostatecznym zaś torbiel korzeniowa. Leczenie obejmowało powtórną endodoncję i leczenie chirurgiczne – resekcję wierzchołków korzeni opisywanego zęba i wyłuszczenie torbieli. W czteroletniej obserwacji klinicznej leczenie takie zagwarantowało sukces terapeutyczny.

Abstract
A repeat root canal treatment belongs to routine dental procedures. This procedure is much more difficult to carry out than the primary treatment and has a worse prognosis. Therefore, before starting  the treatment, a careful history, physical examination, and additional examinations should be performed to avoid misdiagnosis, treatment and subsequent treatment failure. In this paper, I present a case report of a tooth where the initial diagnosis was an inflammatory granuloma, and the final diagnosis was a root cyst. The treatment included a repeated endodontics and surgical treatment - resection of the root apex of the described tooth and the enucleation of the cyst. In four years of clinical follow-up such treatment guaranteed therapeutic success.

Hasła indeksowe: powtórne leczenie kanałowe, mikrochirurgia endodontyczna, resekcja wierzchołka korzenia zęba, wyłuszczenie torbieli

Key words: repeat root canal treatment, endodontic microsurgery, root apex resection, cystic enucleation