Zmodyfikowana technika ściany z tkanek miękkich (soft tissue wall technique) jako element kompleksowego leczenia recesji dziąsłowej typu RT3

Zmodyfikowana technika ściany z tkanek miękkich (soft tissue wall technique) jako element kompleksowego leczenia recesji dziąsłowej typu RT3

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 10: 12-18.
Agnieszka Droździk

Streszczenie
W artykule przedstawiono kompleksowe leczenie recesji typu trzeciego przyśrodkowych zębów siecznych dolnych. Jego elementem było chirurgiczne pokrycie recesji, wykorzystujące zmodyfikowaną technikę ściany tkanek miękkich. Aplikacja podnabłonkowej tkanki łącznej z łukowatymi fragmentami nabłonka oraz białek macierzy szkliwa pozwoliła na zwiększenie skuteczności pokrycia recesji oraz maksymalizację uzysku przyczepu łącznotkankowego w przestrzeni międzyzębowej. Tym samym zostały stworzone lepsze warunki do planowanego leczenia ortodontycznego. Po trzech latach obserwowano stabilny i zadowalający pod względem estetycznym wynik leczenia.

Abstract
The article presents comprehensive treatment of the third type recessions of lower central incisors. Surgical coverage using modified soft tissue wall technique was a part of this treatment. The application of subepithelial connective tissue with collars of epithelium and enamel matrix proteins allowed to increase the coverage of recessions and maximize the gain of connective tissue attachment in the interdental space. Thus, suitable conditions were created for planned orthodontic treatment. Stable and aesthetically pleasing treatment results were observed three years after surgery.

Hasła indeksowe: recesja typu 3, chirurgiczne pokrycie recesji, technika ściany tkanek miękkich
Key words: type 3 recession defect, RT3, surgical root coverage, soft tissue wall technique

Piśmiennictwo: 

1. Górska R (red. oprac. pol.). Choroby przyzębia. Klasyfikacja 2017. Wydawnictwo PZWL. Warszawa 2018.
2. Chambrone L, Salinas Ortega MA, Sukekava F i wsp. Root coverage procedures for treating localised and multiple recession‑type defects. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 10(10): CD007161.
3. Cairo F. Periodontal plastic surgery of gingival recessions at single and multiple teeth. Periodontol 2000. 2017; 75(1): 296‑316.
4. Zucchelli G, Testori T, De Sanctis M. Clinical and anatomical factors limiting treatment outcomes of gingival recession. A new method to predetermine the line of root coverage. J Periodontol. 2006; 77(4): 714‑721.
5. Cairo F, Cortellini P, Tonetti M i wsp. Coronally advanced flap with and without connective tissue graft for the treatment of single maxillary gingival recession with loss of inter‑dental attachment. A randomized controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2012; 39(8): 760‑768.
6. Zucchelli G, Mounssif I, Marzadori M i wsp. Connective tissue graft wall technique and enamel matrix derivative for the treatment of infrabony defects. Case reports. Int J Periodontics Restorative Dent. 2017; 37(5): 673‑681.
7. Rasperini G, Acunzo R, Barnett A i wsp. The soft tissue wall technique for the regenerative treatment of non‑contained intrabony defects. A case series. Int J Periodontics Restorative Dent. 2013; 33(3): e79‑87.
8. Hürzeler MB, Weng D. A single‑incision technique to harvest subepithelial connective tissue grafts from the palate. Int J Periodontics Restorative Dent. 1999; 19(3): 279‑287.