Granice regeneracji i zarządzanie powikłaniami

Granice regeneracji i zarządzanie powikłaniami

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 9: 24-32.

REPORTAŻ KLINICZNY
Codzienne przypadki krakowskiego „endomaniaka”. Granice regeneracji i zarządzanie powikłaniami

Everyday cases of Krakow’s endomaniac. The frontiers of regeneration and management of complications

Maciej Lepszy

Streszczenie
Poniżej przedstawiono opis leczenia endodontycznego warunkowego, zakończonego terapeutycznym sukcesem. Zarządzanie powikłaniami i podejmowanie decyzji w trakcie powtórnego leczenia jest sprawą bardzo trudną. Często wymaga zmiany podejścia, czasem uzyskaniu kompromisu terapeutycznego. Oparcie decyzji na podejściu do pacjenta z poszanowaniem biologii oraz nastawienie na usunięcie przyczyny braku regeneracji jest kluczem do uzyskania pozytywnych efektów.

Abstract
Below is a description of conditional endodontic treatment, which ended with therapeutic success. Managing complications and making decisions during retreatment is a very diffi cult matter. It often requires a change of approach, sometimes reaching a therapeutic compromise. Basing our decisions on the approach to the Patient with respect for biology and focus on removing the cause of lack of regeneration is the key to achieving positive results.

Hasła indeksowe: MTA, złamanie narzędzia, perforacja, CBCT

Key words: MTA, tool separation, perforation, CBCT