Diagnostyka i leczenie resorpcji wewnętrznej korzenia

Diagnostyka i leczenie resorpcji wewnętrznej korzenia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 5: 28-34.

OPIS PRZYPADKU
Diagnostyka i leczenie resorpcji wewnętrznej korzenia

Diagnosis and treatment of internal root resorption – a case raport

Kamila Kozak-Jastrzębska

Streszczenie
Patologiczna resorpcja korzeni zębów stanowi realne ryzyko ich utraty. Początkowo procesy te przebiegają bez wyraźnych objawów klinicznych. Zęby nadal mogą wykazywać reakcję na bodźce termiczne i elektryczne, a rutynowe zdjęcia rentgenowskie nie zawsze pozwalają na wczesne postawienie diagnozy. Badaniem, które stanowi podstawę diagnostyki oraz pozwala zaplanować leczenie, jest tomografia komputerowa wiązki stożkowej. Sukces leczenia resorpcji korzenia zależy od prawidłowego opracowania systemu kanałowego oraz jego szczelnego wypełnienia. Dzięki zastosowaniu najnowszych metod obrazowania można odnaleźć dodatkowe struktury anatomiczne, niewidoczne na zdjęciach rentgenowskich, wykonywanych w systemie 2D. W przypadku resorpcji wewnętrznej korzenia antyseptyczne leczenie kanałowe jest metodą z wyboru zahamowania postępu choroby oraz zachowania zęba w łuku zębowym na lata. Nierzadko w wyniku zaawansowanej resorpcji korzenia konieczne jest wykonanie zabiegu chirurgicznego w postaci apektomii. Generuje to powstanie ubytków śródkostnych w obrębie wyrostka zębodołowego. Zastosowanie w tych przypadkach materiałów kościozastępczych przyspiesza proces gojenia kości i zmniejsza dolegliwości pozabiegowe u pacjentów.

Abstract
The pathological resorption of tooth roots represents a real risk for their loss. Initially, these processes proceed without any recognizable clinical symptoms. Teeth can still respond to thermal and electrical stimulation, and routine X-rays do not always allow early diagnosis. The examination that forms the basis for diagnosis and treatment planning is cone-ray tomography. The success of root resorption treatment depends on the correct development of the canal system and its dense filling. Thanks to the latest imaging techniques, additional structures can be found that are not visible on X-ray images in the 2D system. For internal root resorption, antiseptic root canal treatment is the method of choice to inhibit the progression of the disease and keep the tooth in the tooth arch for years. Often an apectomy is required in case of excessive root resorption. This leads to the formation of intrabone defects in the tooth process. The use of bone replacement materials in these cases speeds up the bone healing process and reduces postoperative discomfort in patients.

Hasła indeksowe: resorpcja wewnętrzna korzenia, leczenie endodontyczne, resekcja wierzchołka korzenia, CBCT

Key words: internal root resorption, endodontic treatment, root apex resection, CBCT

Piśmiennictwo

 1. Andresen AKH, Jonsson MV, Sulo G i wsp. Radiographic features in 2D imaging as predictors for justified CBCT examinations of canine-induced root resorption. Dentomaxillofac Radiol. 2022; 51(1): 20210165.
 2. Abbott PV, Lin S. Tooth resorption – Part 2: A clinical classification. Dent Traumatol. 2022; 38(4): 267-285.
 3. Patel S, Saberi N, Pimental T i wsp. Present status and future directions. Root resorption. Int Endod J. 2022; 55Suppl 4: 892-921.
 4. Jiang H, Kitaura H, Liu L i wsp. The miR‐155‐5p inhibits osteoclast differentiation through targeting CXCR2 in orthodontic root resorption. J Periodontal Res. 2021; 56(4): 761-773.
 5. Khanna AB. Applications of cone beam computed tomography in endodontics. Evid-Based Endod. 2020; 5(1).
 6. Berkhman MV. Diagnosis and treatment of internal resorption of teeth. A review of literature and clinical case. Endod Today. 2020; 18(1): 47-52.
 7. Rahmel S, Schulze RKW. Accuracy in detecting artificial root resorption in panoramic radiography versus tomosynthetic panoramic radiographs. J Endod. 2019; 45(5): 634-639.
 8. Pogorzelska A, Stróżyńska-Sitkiewicz A, Szopiński K. Resorpcja korzeni indukowana leczeniem ortodontycznym ‒ przegląd piśmiennictwa. Nowa Stomatol. 2019; 24(2): 48-55.
 9. Prażmo E, Mielczarek A. Aktualne koncepcje etiologii i terapii resorpcji zębów. Nowa Stomatol. 2014; 1: 53-58.
 10. Seget-Bieniasz A, Lizurek T, Urbanowicz-Śmigiel B. CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych – zębopochodne zmiany zapalne w zatoce szczękowej. Opis przypadku. Endodoncja w Praktyce. 2015; 3: 19-26.
 11. Szyszkowska A, Krawczyk P. Materiały stosowane do odbudowy ubytków kostnych w stomatologii – praca poglądowa. Implantoprotetyka. 2008; 33: 21-24.