Implantacja bezpłatowa – wolna od bólu i objawów zapalnych

Implantacja bezpłatowa – wolna od bólu i objawów zapalnych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 3: 58-62.

Implantacja bezpłatowa – wolna od bólu i objawów zapalnych

Flapless implantation – free from pain and inflammatory symptoms

Thomas Ziebart

Streszczenie
W przypadku dostatecznej ilości zdrowej tkanki twardej i miękkiej, zabieg implantacji może zostać przeprowadzony bardzo delikatnie, z pominięciem mobilizacji płata śluzówkowo-okostnowego. Z przeprowadzonych wśród pacjentów sondaży wynika, iż metoda ta uchodzi za prawie bezbolesną, zmniejszeniu ulega również ryzyko wystąpienia pozabiegowego stanu zapalnego. W poniższym artykule przedstawiono opisy przypadków oraz wyniki badań klinicznych.

Abstract
In the case of a sufficient amount of healthy hard and soft tissue, the implantation procedure can be performed very gently, omitting the mobilization of the mucoperiosteal flap. The surveys carried out among patients show that this method is considered almost painless, and the risk of postoperative inflammation is also reduced. The following article presents case reports and clinical trial results.

Hasła indeksowe: implantacja bezpłatowa, płat śluzówkowo-okostnowy, stan zapalny

Key words: flapless implantation, mucoperiosteal flap, inflammation

Artykuł został opublikowany w: Ziebart T. Implantation ohne Lappenbildung: entzündungs- und schmerzarm. Implantologie Journal. 2022; 4: 18-20.

Piśmiennictwo
1. Al-Juboori MJ. Flap designs for implant-related surgical procedures. Implant Dent. 2016; 25(6): 845-854.
2. Al-Juboori MJ, Abdulrahaman S, Subramaniam R i wsp. Less morbidity with flapless implant. Dent Implantol Update. 2012; 23(4): 25-30.
3. Jain D, Gaur G. Flapless implant Placement: a case report. J Oral Implantol. 2014; 40(3): 321-324.
4. Höckl K, Stoll P, Stoll V i wsp. Flapless implant surgery and its effect on peri implant soft tissue. Oral Maxillofac Surgery. 2011; 40(10): 6-17.