Analiza wiedzy i zachowań prozdrowotnych rodziców

Analiza wiedzy i zachowań prozdrowotnych rodziców

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 1: 62-72.

ARTYKUŁ ORYGINALNY
Analiza wiedzy i zachowań prozdrowotnych rodziców korzystających z różnych źródeł informacji, dotyczących zdrowia jamy ustnej u dzieci najmłodszych

Analysis of the knowledge and pro-health behavior of parents using various sources of information on oral health in the youngest children

Weronika Wrzesińska-Narożniak, Kornelia Zboińska, Milena Erdmańczyk, Magdalena Sulińska, Agnieszka Kus-Bartoszek, Anna Jarząbek

Streszczenie
Higiena jamy ustnej obejmuje szereg zabiegów mających na celu utrzymanie jamy ustnej w zdrowiu. Jej głównym zadaniem jest przeciwdziałanie odkładaniu się biofilmu bakteryjnego. Ma ona szczególne znaczenie w wieku rozwojowym, gdyż nieprzestrzeganie jej zasad prowadzi do wystąpienia próchnicy, powikłań miejscowych i ogólnoustrojowych oraz innych chorób jamy ustnej. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy rodziców na temat higieny jamy ustnej dzieci w wieku 0-6 lat w zależności od źródła pozyskiwanych informacji. Badaniem ankietowym, przeprowadzonym wśród rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, objęto 204 rodziców. Respondentów podzielono na dwie grupy w zależności od źródła, z jakiego czerpali wiedzę na temat zdrowia jamy ustnej. Grupa A złożona była z rodziców/opiekunów korzystających z tradycyjnych źródeł, z wyłączeniem social mediów. Grupę B utworzyli rodzice/opiekunowie czerpiący wiedzę z mediów społecznościowych prowadzonych przez dentystów. Ankieta składała się z 21 pytań wielokrotnego i jednokrotnego wyboru. Analizowano wiek, płeć, wykształcenie rodziców i wiedzę na temat zdrowia jamy ustnej oraz nawyki higieniczne i profilaktykę próchnicy stosowaną u dzieci. Przeprowadzone badanie wykazało, że tradycyjny sposób pozyskiwania wiedzy od lekarza stomatologa był niewystarczający. Większą świadomością na temat zdrowia jamy ustnej wykazali się rodzice, którzy korzystali z treści tworzonych przez influencerów ze środowiska medycznego.

Abstract
Introduction. Oral hygiene includes a number of measures to keep oral hygiene healthy. Their main task is to prevent the accumulation of bacterial biofilms. It is particularly important in the developmental age, as failure to adhere to these rules leads to caries, local and systemic complications and other diseases of the oral cavity. Aim. The aim of the work was to assess the level of knowledge of parents about the oral hygiene of children aged 0 to 6 years depending on the source of information. Materials and methods. The survey was conducted among 204 parents of children aged 0-6 years. The respondents were divided into two groups according to the source of the knowledge acquired. A – parents of children who do not obtain knowledge from social media run by dentists, B – parents obtain knowledge from social media run by dentists. The survey consisted of 21 multiple or single-choice questions. The following were analysed: parents’ age, education, knowledge about oral health, as well as hygiene habits and caries prevention in children. Results. As the study shows, the traditional way of learning from a dentist is often not enough. Parents who use content created by influencers from the medical community show a greater awareness of oral health.

Hasła indeksowe: social media, higiena jamy ustnej, edukacja, profilaktyka

Key words: social media, oral hygiene, education, prevention


Piśmiennictwo
 1. Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Kaczmarek U. (red.). Współczesna stomatologia wieku rozwojowego Otwock: Med Tour Press International; 2017.
 2. Lipczyńska M, Kuzańska A, Szczepańska J i wsp. Ocena wiedzy matek na temat zasad profilaktyki i higieny jamy ustnej w okresie ciąży oraz u ich dzieci w wieku niemowlęcym. Nowa Stomatol. 2016; 21(4): 225-232.
 3. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej na lata 2016-2020. Ministerstwo Zdrowia, Online: https://www.gov.pl/web/zdrowie/monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2016-2020 [dostęp: 10.08.2022].
 4. Benjamin RM. Surgeon General’s perspectives. Public Health Rep. 125: 2010, 2010.
 5. Zanio-Kulaszewska A, Zduniak A, Zawadziński M i wsp. Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim. Nowa Pediatr. 2012; 16(2): 32-39.
 6. Janus S, Olczak-Kowalczyk D, Wysocka M. Rola lekarzy niestomatologów w zapobieganiu próchnicy wczesnego dzieciństwa. Nowa Pediatr. 2011; 15(1): 6-14.
 7. Kargul A, Koperny M, Bała M i wsp. Ocena stanu wiedzy na temat czynników wywołujących chorobę próchnicową oraz metod jej zapobiegania na podstawie badania ankietowego wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Dent Med Probl. 2015; 52(3): 316-323.
 8. Grzesiak I, Kaczmarek U. Wiedza prozdrowotna matek i świadomość stanu uzębienia ich dzieci w wieku do 3 lat. Dent Med Probl. 2004; 41(1): 59-66.
 9. Berkowitz RJ. Mutans streptococci. Acquisition and transmission. Pediatr Dent. 2006; 28(2): 106-109.
 10. Soika I, Turska-Szybka A, Dudek M i wsp. Świadomość stomatologiczna oraz zachowania prozdrowotne rodziców dzieci 3-letnich na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego na terenie województwa mazowieckiego. Nowa Stomatol. 2017; 22(4): 159-170.
 11. Szczepańska J, Hilt A, Daszkowska M i wsp. Zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dla dzieci i młodzieży w kolejnych grupach wiekowych. Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Online: https://ptsd.net.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zalecenia_w_zakresie_higieny_jamy_ustnej_dla_dzieci_i_mlodziezy_w_kolejnych_grupach_wiekowych.pdf [dostęp: 10.08.2022].
 12. Małkiewicz EH, Borkowska T, Wierzbicka M. Świadomość stomatologiczna i zachowania zdrowotne opiekunów dzieci, zainteresowanych programami profilaktycznymi. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(1): 90-96.
 13. Ullah R, Zafar MS, Shahani N. Potential fluoride toxicity from oral medicaments. A review. Iran J Basic Med Sci. 2017; 20(8): 841-848.
 14. Olczak-Kowalczyk D, Borysewicz-Lewicka M, Adamowicz-Klepalska B i wsp. Consensus statement of Polish experts on individual caries prevention with fluoride in children and adolescents. Nowa Stomatol. 2016; 21(1): 47-73.
 15. Próchnica zębów. W: Cameron AC, Widmer RP (red.). Stomatologia dziecięca. Kaczmarek U (red. wyd. pol.). Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013, s. 44.
 16. Burgette JM, Dahl ZT, Yi JS i wsp. Mothers’ sources of child fluoride information and misinformation from social connections. JAMA Netw Open. 2022; 5(4): e226414.
 17. International Association of Paediatric Dentistry. Online: https://iapdworld.org/parents/children-0-2-years-of-age/ [dostęp: 10.08.2022].
 18. Turska-Szybka A, Grudziąż-Sękowska J, Olczak-Kowalczyk D. Czynniki ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa i indywidualna ocena poziomu ryzyka na podstawie CAMBRA. Nowa Stomatol. 2011; 16(3): 119-127.
 19. Bagińska J. Próchnica wczesna – problem nie tylko stomatologiczny. Nowa Stomatol. 2004; 3: 128-132.
 20. Czerżyńska M, Orłow P, Milewska AJ i wsp. Dentofobia. Nowa Stomatol. 2017; 22(1): 13-22.
 21. Olczak-Kowalczyk D, Gozdowski D, Kaczmarek U. Próchnica zębów stałych u dzieci w wieku 5 i 7 lat w Polsce i jej związek z próchnicą zębów mlecznych. Nowa Stomatol. 2017; 22(3): 129-141.
następny artykuł