Cyfrowa metoda naprawy uzupełnień protetycznych (...)

Cyfrowa metoda naprawy uzupełnień protetycznych (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 6: 14-23.


REPORTAŻ KLINICZNY
Cyfrowa metoda naprawy uzupełnień protetycznych opartych na precyzyjnych elementach retencyjnych – proteza szkieletowa na zatrzaskach

Digital method of repairing prosthetic restorations based on precise retention elements – skeletal denture on latches

Aleksandra Nitecka-Buchta, Dominik Szymański, Paweł Lipski, Paweł Kasprzyk, Danuta Ilczuk-Rypuła, Stefan Baron

Streszczenie
Uzupełnienia protetyczne oparte na precyzyjnych elementach retencyjnych, użytkowane przez pacjentów, z czasem ulegają uszkodzeniu, a ich naprawa wiąże się z koniecznością wymiany zarówno uzupełnień stałych osadzonych w jamie ustnej, jak i elementów ruchomych. Zatrzaski ulegają zużyciu, proteza szkieletowa wymaga wymiany z powodu zmian biomorfotycznych podłoża, a całość odbudowy protetycznej, osadzona w jamie ustnej, musi zostać wymieniona, co pociąga za sobą znaczne koszty. Z tego powodu zarówno lekarze, jak i pacjenci często rezygnują z tej metody odbudowy braków zębowych. Zastosowanie cyfrowych technologii w stomatologii zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Lekarze stomatolodzy i technicy dentystyczni posiłkują się metodami obrazowania trójwymiarowego we wszystkich dziedzinach stomatologii. Dlaczego więc nie zastosować cyfrowych wycisków do naprawy uzupełnień protetycznych opartych na precyzyjnych elementach retencyjnych, takich jak zatrzaski? Autorzy pracy używali skanera wewnątrzustnego CS 3600 (Carestream, USA) w celu wymiany protezy szkieletowej opartej na zatrzaskach, bez konieczności wymiany stałych elementów uzupełnienia zacementowanych w jamie ustnej pacjenta.

Abstract
Prosthetic restorations based on precise retention elements, used by patients, get damaged over time, and their repair requires the replacement of both: permanent restorations embedded in the oral cavity and moving parts. The fasteners wear out, the skeletal denture requires replacement due to biomorphotic changes in the prosthetic base, and the entire prosthetic restoration embedded in the oral cavity must be replaced, which entails significant costs. For this reason, both doctors and patients often give up this method of restoring missing teeth. The use of digital technologies in dentistry is gaining more and more supporters. Dentists and dental technicians use three-dimensional imaging methods in all areas of dentistry. So why not use digital impressions to repair prosthetic restorations based on precise retention elements such as latches? The authors used the CS 3600 intraoral scanner (Carestream, USA) to replace a skeletal prosthesis without the need to replace permanent restoration components cemented in the patient’s mouth.

Hasła indeksowe: proteza szkieletowa, zatrzaski, skaner wewnątrzustny, naprawa protez, cyfrowe wyciski

Key words: skeletal prosthesis, latches, intraoral scanner, denture repair, digital impressions

PIŚMIENNICTWO

 1. Güth JF, Runkel C, Beuer F i wsp. Accuracy of five intraoral scanners compared to indirect digitalization. Clin Oral Investig. 2017; 21(5): 1445-1455.
 2. Güth JF, Keul C, Stimmelmayr M i wsp. Accuracy of digital models obtained by direct and indirect data capturing. Clin Oral Investig. 2013; 17(4): 1201-1208.
 3. Fukazawa S, Odaira C, Kondo H. Investigation of accuracy and reproducibility of abutment position by intraoral scanners. J Prosthodont Res. 2017; 61(4): 450-459.
 4. Park GH, Son K, Lee KB. Feasibility of using an intraoral scanner for a complete-arch digital scan. J Prosthet Dent. 2019; 121(5): 803-810.
 5. Vecsei B, Joós-Kovács G, Borbély J i wsp. Comparison of the accuracy of direct and indirect three-dimensional digitizing processes for CAD/CAM systems – an in vitro study. J Prosthodont Res. 2017; 61(2): 177-184.
 6. Ender A, Attin T, Mehl A. In vivo precision of conventional and digital methods of obtaining complete-arch dental impressions. J Prosthet Dent. 2016; 115(3): 313-320.
 7. Muallah J, Wesemann C, Nowak R i wsp. Accuracy of full-arch scans using intraoral and extraoral scanners. An in vitro study using a new method of evaluation. Int J Comput Dent. 2017; 20(2): 151-164.
 8. Renne W, Ludlow M, Fryml J i wsp. Evaluation of the accuracy of 7 digital scanners. An in vitro analysis based on 3-dimensional comparisons. J Prosthet Dent. 2017; 118(1): 36-
 9. Sim JY, Jang Y, Kim WC i wsp. Comparing the accuracy (trueness and precision) of models of fixed dental prostheses fabricated by digital and conventional workflows. J Prosthodont Res. 2019; 63(1): 25-30.
 10. Sfondrini MF, Gandini P, Malfatto M i wsp. Computerized casts for orthodontic purpose using powder-free intraoral scanners. Accuracy, execution time, and patient feedback. Biomed Res Int. 2018; 2018(4): 1-8.
 11. Su TS, Sun J. Comparison of repeatability between intraoral digital scanner and extraoral digital scanner. An in-vitro study. J Prosthodont Res. 2015; 59(4): 236-242.
 12. Flügge TV, Schlager S, Nelson K i wsp. Precision of intraoral digital dental impressions with iTero and extraoral digitization with the iTero and a model scanner. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013; 144(3): 471-478.
 13. Jeong ID, Lee JJ, Jeon JH i wsp. Accuracy of complete-arch model using an intraoral video scanner. An in vitro study. J Prosthet Dent. 2016; 115(6): 755-759.
 14. Gan N, Xiong Y, Jiao T. Accuracy of intraoral digital impressions for whole upper jaws, including full dentitions and palatal soft tissues. PLoS One. 2016; 11(7): e0158800.
 15. Kuhr F, Schmidt A, Rehmann P i wsp. A new method for assessing the accuracy of full arch impressions in patients. J Dent. 2016; 55: 68-74.
 16. Ahlholm P, Sipilä K, Vallittu P i wsp. Digital versus conventional impressions in fixed prosthodontics. A review. J Prosthodont. 2018; 27(1): 35-41.
 17. Ender A, Mehl A. In-vitro evaluation of the accuracy of conventional and digital methods of obtaining full-arch dental impressions. Quintessence Int. 2015; 46(1): 9-17.
 18. Bosniac P, Rehmann P, Wöstmann B. Comparison of an indirect impression scanning system and two direct intraoral scanning systems in vivo. Clin Oral Investig. 2019; 23(5): 2421-2427.
 19. Oh KC, Lee B, Park YB i wsp. Accuracy of three digitization methods for the dental arch with various tooth preparation designs. An in vitro study. J Prosthodont. 2019; 28(2): 195-201.
 20. Schimmel M, Akino N, Srinivasan M i wsp. Accuracy of intraoral scanning in completely and partially edentulous maxillary and mandibular jaws. An in vitro analysis. Clin Oral Investig. 2021; 25(4): 1839-1847.