Prawo lekarza dentysty do odmowy leczenia

Prawo lekarza dentysty do odmowy leczenia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 5: 60-68.


Prawo lekarza dentysty do odmowy leczenia

Dentist’s right to refuse treatment

Dorota Kałużna, Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Dawid Gruszczyński, Barbara Malicka, Kacper Nijakowski

Streszczenie
Obecny stan prawny dopuszcza możliwość odmowy przez lekarza podjęcia lub zaprzestania udzielania świadczenia zdrowotnego, ale tylko w określonych sytuacjach. Celem pracy była ocena świadomości lekarzy dentystów na temat ich prawa do odmowy podjęcia lub zaprzestania leczenia. W autorskim badaniu ankietowym udział wzięło 100 lekarzy dentystów z Poznania i Wrocławia. Wszyscy lekarze dentyści wiedzieli, że mają zgodnie z prawem możliwość odmowy leczenia pacjenta. Blisko 3/4 ankietowanych uważało, że zna procedurę odstąpienia od leczenia pacjenta. W przypadku odmowy leczenia praktycznie wszyscy lekarze dentyści (97%) poinformowali pacjenta o możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza oraz o przyczynie odstąpienia od leczenia, jak również odnotowali ten fakt w dokumentacji medycznej wraz z uzasadnieniem. Brak współpracy ze strony pacjenta należał do najczęściej zgłaszanych przyczyn odmówienia mu leczenia. Podsumowując, większość dentystów zdawało sobie sprawę z prawnej możliwości odmowy leczenia pacjenta oraz znało procedurę odstąpienia i prawidłowo z niej korzystało.

Abstract
The current state of the law allows a physician to refuse or discontinue a health care service, but only in certain situations. Our study aimed to assess dentists’ awareness of their right to refuse treatment. The author survey involved 100 dentists from Poznań and Wrocław. All dental practitioners knew that they were legally allowed to refuse to treat a patient. Nearly 3/4 of the respondents thought they knew the procedure for withdrawing treatment from a patient. In fact, in the case of treatment refusal, practically all dentists (97%) informed the patient about the possibility of obtaining the service from another doctor and about the refusal reason, as well as noted this fact in the medical records together with the justification. Lack of patient cooperation was among the most frequently reported reasons for treatment refusal. In summary, most dentists were aware of the legal option to refuse treatment to a patient and were familiar with the refusal procedure and used it correctly.

Hasła indeksowe: prawo medyczne, odmowa leczenia, lekarze dentyści

Key words: medical law, treatment refusal, dentists

PIŚMIENNICTWO

 1. Kodeks etyki lekarskiej. Online: https://nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej [dostęp: 19.12.2020].
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020, poz. 514).
 3. Stychlerz A. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza POZ. Forum Med Rodz. 2009; 3(3): 249-251.
 4. Gajewski W. Z problematyki bioetycznej. Podstawowe zasady bioetyczne. Eskulap Świętokrzyski. Online: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil56/gazeta/numery/n2005/n200506/n20050608 [dostęp: 19.12.2020].
 5. Urbaniak M. Odmowa i zaniechanie leczenia a prawo pacjenta do rezygnacji ze świadczeń opieki zdrowotnej. MW. 2017; 9: 73-82.
 6. Kocańda K. Odmowa leczenia – wybrane zagadnienia. Folia Cardiol. 2019; 14(1): 120-123.
 7. Karkowska D. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach – prawa pacjenta, Kraków: Wolters Kluwer Polska; 2008.
 8. Susło R, Trnka JD, Drobnik J. Odmowa leczenia w przypadku lekarza rodzinnego. Fam Med Primary Care Rev. 2008; 10(3): 1086-1090.
 9. Koenner M. Trudne pytanie – odmowa leczenia. Online: http://www.prawodlalekarza.pl/trudne-pytanie-odmowa-leczenia/ [dostęp: 19.12.2020].
 10. Zoń KM. Sposób zachowania się pacjenta jako przyczyna uzasadniająca realizację prawa lekarza do odmowy leczenia. Acta UWr. Prawo. 2016; 3705(320): 177-188.
 11. Miller E. Odmowa leczenia przez lekarza. Online: https://eim.waw.pl/blog/odmowa-leczenia-przez-lekarza [dostęp: 19.12.2020].
 12. Zdanowska J. Problem odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w podmiocie leczniczym. Pielęg Pol. 2017; 2(64): 288-292.
 13. Byzdra-Pawlak M, Kosma K, Fortak-Karasińska K. Koronawirus SARS-CoV-2. Konsekwencje prawne odmowy udzielenia pomocy chorym z obawy przed zakażeniem. Puls Med. Online: https://pulsmedycyny.pl/koronawirus-sars-cov-2-konsekwencje-prawne-odmowy-udzielenia-pomocy-chorym-z-obawy-przed-zakazeniem-989253 [dostęp: 19.12.2020].
 14. Jury says dentist did not regard patient as HIV-positive. AIDS Policy Law. 1999; 14(8): 1, 9.
 15. Kubiak R, Serwach M, Wrona G. COVID-19 – wybrane aspekty prawne. Cz. 1. Odpowiedzialność za zakażenie SARS-CoV-2. Med Prakt. 2020; 5: 153-162.
 16. Coulthard P. Dentistry and coronavirus (COVID-19) – moral decision-making. Br Dent J. 2020; 228(7): 503-505.
 17. Nijakowski K, Lehmann A, Zdrojewski J i wsp. The Effectiveness of the Blended Learning in Conservative Dentistry with Endodontics on the Basis of the Survey among 4th-Year Students during the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(9): 4555.
 18. Spagnuolo G, De Vito D, Rengo S i wsp. COVID-19 outbreak. An overview on dentistry. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(6): 2094.
 19. Kulsrud Z. Clarifying the WHO guidance on dental care during COVID-19. An interview with dr. Julie Hawley. Online: https://www.dentistryiq.com/covid-19/article/14182607/clarifying-the-who-guidance-on-dental-care-during-covid19-an-interview-with-dr-julie-hawley [dostęp: 19.12.2020].
 20. NHS England and NHS Improvement coronavirus. COVID-19 guidance and standard operating procedure. Online: https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/covid-19-guidance-and-standard-operating-procedure-urgent-dental-care-systems-in-the-context-of-coronavirus/ [dostęp: 19.12.2020].
 21. Krithikadatta J, Nawal RR, Amalavathy K i wsp. Endodontic and dental practice during COVID‑19 pandemic. Position statement from the Indian Endodontic Society, Indian Dental Association, and International Federation of Endodontic Associations. 2020; 32(2): 55-66.
 22. Booth J. WHO calls for delay of all non-urgent dental care in areas with high SARS-CoV-2 transmission. Online: https://www.dental-tribune.com/news/who-calls-for-delay-of-all-non-urgent-dental-care/ [dostęp: 19.12.2020].
 23. Nijakowski K, Cieślik K, Łaganowski K i wsp. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Spectrum of Performed Dental Procedures. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(7): 3421.
 24. Koenner M, Malinowska M. Odmowa leczenia w sytuacji zagrożenia koronawirusem – kwestie prawne i etyczne. Online: http://www.prawodlalekarza.pl/odmowa-leczenia-w-sytuacji-zagrozenia-koronawirusem-kwestie-prawne-i-etyczne-pdf-do-sciagniecia/ [dostęp: 19.12.2020].
 25. Kozłowski M. Kiedy lekarz może odmówić leczenia? Online: https://prawnieomedycynie.pl/kiedy-lekarz-moze-odmowic-leczenia/ [dostęp: 19.12.2020].
 26. McCarthy GM, Koval JJ, MacDonald JK. Factors associated with refusal to treat HIV-infected patients. The results of a national survey of dentists in Canada. Am J Public Health. 1999; 89(4): 541-545.
 27. Dobrakowski R, Hałoń A, Simon K. Aspekty prawne i etyczne opieki stomatologicznej nad pacjentami zakażonymi HIV. Dent Med Probl. 2005; 42(3): 399-403.
 28. Dura W, Lipski M. Jak uniknąć zakażenia HIV w gabinecie stomatologicznym? Mag Stomatol. 2012; 22(9): 165-167.
 29. Garus-Pakowska A, Górajski M, Szatko F. Knowledge and Attitudes of Dentists with Respect to the Risks of Blood-Borne Pathogens. A Cross-Sectional Study in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2017; 14(1): 69.
 30. Porter SA, Grey WL. Ethical dilemmas confronting dentists in Queensland, Australia. Aust Dent J. 2002; 47(3): 241-248.
następny artykuł