1,4 MLN ZŁ W KONKURSIE „ZAPOBIEGANIE PRÓCHNICY ZĘBÓW U UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

1,4 MLN ZŁ W KONKURSIE „ZAPOBIEGANIE PRÓCHNICY ZĘBÓW U UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”
 
Gmina Wrocław ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”. W gabinetach stomatologicznych na terenie siedmiu szkół podstawowych we Wrocławiu, realizowany ma być program ograniczenia występowania próchnicy zębów u uczniów. Konkurs skierowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021, poz. 711 t.j.).

Cel programu: Ograniczenie występowania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych poprzez zintensyfikowane działania edukacyjne, zapobiegawcze i lecznicze.

Termin realizacji zadania: Od 14 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Miejsce realizacji zadania: Realizacja programu musi odbywać się w wybranym lub wybranych gabinetach dentystycznych na terenie szkół we Wrocławiu:
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich 210-218
 • Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Wilanowska 31
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Ścinawska 21
 • Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Św. Jerzego 4
 • Szkoła Podstawowa nr 83, al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32,
 • Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Gen. Romualda Traugutta 37
 • Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Prosta 16

Środki przeznaczone na realizację zadania: W 2022 r. Gmina Wrocław przekaże na realizację programu dotację do wysokości 700 tys. zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie projektu budżetu na rok 2022 oraz po złożeniu ofert. W 2023 r. Gmina Wrocław przekaże na realizację programu dotację do wysokości 700 tys. zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie projektu budżetu na rok 2023 lub po jego uchwaleniu przez Radę Miejska Wrocławia oraz po złożeniu ofert.

Adresaci programu: Świadczenia stomatologiczne i profilaktyczne będą skierowane do uczniów szkół podstawowych, w wieku 6-15 lat, w których znajdują się gabinety stomatologiczne oraz uczniowie z innych szkół, którzy chcą korzystać z programu. Warunkiem udziału w programie jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych zalecanych przez lekarza.

Realizacja Programu będzie uwzględniała dwa etapy:
 • Etap I czynności organizacyjne:
  • oferent przyjmuje sprzęt stomatologiczny, który stanowi własność Gminy Wrocław w nieodpłatne użyczenie, na zasadach określonych w umowie wraz ze spisaniem protokołu odbiorczego,
  • zakup niezbędnych materiałów i sprzętu do realizacji programu,
  • przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej programu.
 • Etap II realizacja zadań merytorycznych:
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej programu na terenie szkoły, w której znajduje się gabinet stomatologiczny oraz w szkołach znajdujących się w bliskiej okolicy,
  • zamieszczenie informacji o programie w szczególności na stronie internetowej szkoły posiadającej gabinet stomatologiczny, który będzie realizował program,
  • zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących realizacji programu z rodzicami, opiekunami prawnymi,  nauczycielami uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną (zaleca się spotkania w grupach nie mniejszych niż 12 osób w formie stacjonarnej lub online),
  • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów (działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane w ramach programu muszą być dostosowane do wieku dzieci i uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną),
  • uzyskanie od rodziców/opiekunów prawnych pisemnej zgody na udział dziecka w programie,
  • prowadzenie rejestracji na wizytę w szkolnym gabinecie dentystycznym,
  • przeprowadzenie w szkolnym gabinecie dentystycznym indywidualnych zajęć edukacyjnych z dzieckiem i rodzicem z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej, przeprowadzenie w szkolnym gabinecie dentystycznym badania stomatologicznego u ucznia z oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów stałych, oceną ortodontyczną, kontrolą higieny jamy ustnej oraz określeniem potrzeb profilaktycznych i leczniczych,
  • stabilizacja u dzieci próchnicy zębów mlecznych poprzez atraumatyczne leczenie zębów z wypełnianiem glassjonomerem,
  • lakowanie zębów poprzez stosowanie glassjonomeru jako tymczasowego laku szczelinowego, zabezpieczającego przed rozwojem próchnicy w wyrzynających się zębach trzonowych i monitorowanie jego retencji zgodnie z programem,
  • kontrola zalakowanych zębów połączonej z uzupełnieniem laku,
  • leczenie próchnicy „punktowej” w zębach stałych trzonowych i przedtrzonowcach poprzez wypełnienie zapobiegawcze, obejmujące wypełnienie małego ubytku kompozytem z jednoczesnym zalakowaniem sąsiadujących bruzd,
  • wymiana laku tymczasowego na lak ostateczny kompozytowy,
  • lakierowanie zębów,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej,
  • dokumentowanie innych zadań programu,
  • opracowanie sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji programu, prezentujących wyniki stopnia osiągnięcia celów programu,
  • monitorowaniu i ewaluacji programu,
  • zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nazwa kryterium – liczba punktów:
 • spójność celu i warunków ogłoszenia konkursowego z ofertą, w tym z zakresem merytorycznym i rzeczowym, harmonogramem oraz kosztorysem 0-15 pkt,
 • racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu rzeczowego Programu, aktualnych średnich cen i stawek na rynku usług 0-20 pkt,
 • liczba uczniów objęta programem 0-10 pkt,
 • doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych dla dzieci, w tym realizacja Programu „Zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”  0-10 pkt,
 • kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia: oferenta - 0-15 pkt, podmiotu wykonującego działalność leczniczą wskazanego przez oferenta - 0-7 pkt,
 • odległość gabinetu oferenta/podmiotu wykonującego działalność leczniczą wskazanego przez oferenta posiadającego kontrakt z NFZ od gabinetu dentystycznego w szkole: do 2 km – 15 pkt,  do 5 km – 10 pkt,  do 10 km – 4 pkt,  powyżej 10 km – 1 pkt (odległości liczone według Google MAPS),
 • zapewnienie równego traktowania wszystkich uczestników, w tym dostępności Programu dla osób ze szczególnymi potrzebami – 0 - 4 pkt.

Komisja konkursowa wybierze jedną ofertę do każdej ze wskazanych szkół, która uzyska największą liczbę punków. Oferty wraz z dokumentami należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia,  50-031 Wrocław, ul. Bogusławskiego 8, 10 (parter). Oferty wraz z dokumentami należy składać w kopercie lub teczce, zamkniętej, uniemożliwiającej otwarcie bez uszkodzenia zamknięcia, oznaczonej w następujący sposób: Konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”, należy podać nazwę i adres oferenta.

Kontakt: Patrycja Ottenbreit, e-mail: patrycja.ottenbreit@um.wroc.pl, tel. 71 777 70 45; Bożena Lewicka, e-mail: bozena.lewicka@um.wroc.pl, tel. 71 777 79 61.

Termin składania ofert: do 20 stycznia 2022 r. do godz. 12:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7 lutego 2022 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu: do 7 lutego 2022 r.


Źródło: https://www.infodent24.pl