Horyzontalne złamanie korzenia zęba siecznego przyśrodkowego (...)

Horyzontalne złamanie korzenia zęba siecznego przyśrodkowego (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 12: 39-51.


Horyzontalne złamanie korzenia zęba siecznego przyśrodkowego w dwóch aktach. Podejście zachowawcze oraz implantoprotetyczne

Horizontal fracture of the central incisor root. Conservative and implantoprosthetic approach

Jakub Urban, Michał Sypień

Streszczenie
Zachowanie i odtworzenie funkcji oraz estetyki zębów jest kluczowym zadaniem lekarza dentysty w codziennej praktyce. Częstymi czynnikami zaburzającymi integralność morfologiczno‑funkcjonalną w rejonie odcinka przedniego są urazy zębów. Z jednej strony to zdarzenia nieprzewidywalne, z drugiej – rolą lekarza jest minimalizowanie ryzyka biostrukturalnego za pomocą wzmacniania zębów osłabionych rozległymi odbudowami czy wypełnionymi endodontycznie. Prawidłowa ocena parametrów decydujących o rokowaniu jest kluczowa podczas wyboru metody leczenia dla zębów stałych, zębów w fazie rozwoju, zębów po urazie oraz strukturalnie osłabionych.

Abstract
Maintaining the function and aesthetics of teeth is a key aspiration of a dentist in his daily work. Tooth injuries are frequent factors disturbing the morphological and functional integrity in the anterior region. On the one hand, these are unpredictable events, on the other hand, the dentist’s role is to minimize the biostructural risk by strengthening the teeth weakened by extensive restorations or root canal treatment. Correct assessment of the parameters determining the prognosis is key to choose the treatment method for permanent teeth, teeth at the stage of development, teeth after injury and structurally weakened teeth.

Hasła indeksowe: złamanie poziome, uraz zębowy, implant zębowy

Key words: horizontal fracture, dental trauma, dental implant

PIŚMIENNICTWO

  1. Andreasen JO, Andreasen FM, Mejàre I i wsp. Healing of 400 intra‐alveolar root fractures. 1 i 2. Dent Traumatol. 2004; 20(4): 192-202; 203-211.
  2. Trope M, Chivian N, Sigurdsson A. Traumatic injuries. W: Cohen S, Burns RC (red.). Pathways of the pulp. St. Louis, MO: Mosby, 1998; s. 567-572.
  3. Cvek M, Andreasen JO, Borum MK. Yearshealing of 208 intra‐alveolar root fractures in patients aged 7-17. Dent Traumatol. 2001; 17(2): 53-62.
  4. Tziafas D, Margelos I. Repair of untreated root fracture: a case report. Endod Dent Traumatol.1993; 9(1): 40-43.
  5. Pan CS, Walker RT. Root fractures: a case of dental non‐intervention. Endod Dent Traumatol. 1988; 4(4): 186-188.
  6. Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L (red.). Textbook and color atlas of traumatic injuries to teeth. 4. Oxford: Blackwell Munksgaard, 2007.
  7. Cvek M, Mejàre I, Andreasen JO. Healing and prognosis of teeth with intra‐alveolar fractures involving the cervical part of the root. Dent Traumatol. 2002; 18(2):57-65.
  8. Belobrov I, Weis MV, Parashos P. Conservative treatment of a cervical horizontal root fracture and a complicated crown fracture: a case report. Aust Dent J. 2008;53(3):260-264.
  9. Diangelis AJ, Andreasen JO, Ebeleseder KA i wsp. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations of permanent teeth. Dent Traumatol. 2012;28(1):2-12.
  10. Andreasen FM, Flores MT, Andreasen JO i wsp. Pourazowe uszkodzenia zębów. 1 pol. Kaczmarek U (red. i tłum.). Wrocław 2005.