Pośrednie licówki ceramiczne: tradycyjne, addycyjne z minimalną preparacją (...)

Pośrednie licówki ceramiczne: tradycyjne, addycyjne z minimalną preparacją (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 10: 72-76.


Pośrednie licówki ceramiczne: tradycyjne, addycyjne z minimalną preparacją, minimalnie inwazyjne czy no‑prep?

Indirect ceramic veneers: traditional, additive with minimal preparation, minimally invasive or no‑prep?

Marta Szczepaniak, Rafał Szymański

Streszczenie
Pośrednie licówki ceramiczne są powszechnie stosowane w dzisiejszej stomatologii odtwórczej i estetycznej. Dzięki rozwojowi nowoczesnych materiałów i technik adhezyjnych wciąż poszerza się spektrum wskazań do tego typu uzupełnień. Ze względu na coraz częstsze stosowanie licówek na zęby zdrowe ze wskazań czysto estetycznych, planując preparację, klinicysta powinien kierować się zasadami stomatologii minimalnie inwazyjnej. W pracy opisano możliwe rodzaje preparacji pod pośrednie licówki ceramiczne: preparację tradycyjną na pełną głębokość przyszłej licówki, preparację na pełną głębokość z użyciem addycyjnego diagnostycznego wax‑up, preparację minimalnie inwazyjną oraz brak preparacji w przypadku wykonywania licówek typu no‑prep. Przedstawiono charakterystykę każdego z postępowań, zakres wskazań do wykonania licówek ceramicznych konkretnego typu, oraz wady i zalety każdego z nich.

Abstract
Indirect ceramic veneers are commonly used in today’s conservative and aesthetic dentistry. Thanks to the development of modern materials and new adhesive techniques, the spectrum of indications for these restorations is still expanding. Due to the increasing cases of using veneers for only aesthetic reasons, when planning the preparation, the clinician should follow the principles of minimally invasive dentistry. The paper describes the possible types of preparation for indirect ceramic veneers: traditional preparation to the full depth of the future veneer, full depth preparation using the additional diagnostic wax‑up, minimally invasive preparation and no preparation in the case of no‑prep veneers. The characteristics of each procedure are presented, as well as the range of indications for making a specific type of ceramic veneers and the advantages and disadvantages of each of them.

Hasła indeksowe: pośrednie licówki ceramiczne, preparacja minimalnie inwazyjna, licówki no‑prep

Key words: indirect porcelain veneers, minimally invasive veneers, no‑prep veneers

PIŚMIENNICTWO

 1. Mierzwińska-Nastalska E, Szczyrek P. Rodzaje uzupełnień ceramicznych. W: Mierzwińska-Nastalska E (red.). Uzupełnienia ceramiczne. Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne. Otwock: Med Tour Press International; 2011, s. 101-129.
 2. Dejak B, Śmielak B. Licówki. W: Dejak B (red.). Vademecum wykonywania protez stałych i ruchomych. Otwock: Med Tour Press International; 2020, s. 69-78.
 3. El-Mowafy O, El-Aawar N, El-Mowafy N. Porcelain veneers. An update. Dent Med Probl. 2018; 55(2): 207-211.
 4. Belser UC, Magne P, Magne M. Ceramic laminate veneers. Continuous evolution of indications. J Esthet Dent. 1997; 9(4): 197-207.
 5. Magne P, Douglas WH. Porcelain veneers. Dentin bonding optimization and biomimetic recovery of the crown. Int J Prosthodont. 1999; 12(2): 111-121.
 6. Magne P. Composite resins and bonded porcelain. The postamalgam era? J Calif Dent Assoc. 2006; 34(2): 135-147.
 7. Szerszeń M, Surowiecki D, Kowalczyk K i wsp. Porównanie precyzji i powtarzalności technik preparacji zębów pod licówki ceramiczne. Protet Stomatol. 2020; 70(1): 51-58.
 8. Nicastro M. Licówki mikroinwazyjne czy bez preparacji? W: Żarow M, Devoto W, Hardan L i wsp. (red.). Licówki. Warszawa: Kwintesencja; 2020, s. 253-270.
 9. Pryliński M. Vademecum materiałoznawstwa protetycznego. Ceramika dentystyczna. Otwock: Med Tour Press International; 2020.
 10. Dejak B, Wojciechowska-Hauk M, Suchorzewski A. Podstawowe materiały stosowane w protetyce i technologie ich laboratoryjnego przetwarzania. W: Dejak B (red.). Vademecum wykonywania protez stałych i ruchomych. Otwock: Med Tour Press International; 2020, s. 347-388.
 11. Szczyrek P, Mierzwińska-Nastalska E. Współczesne ceramiki dentystyczne W: Mierzwińska-Nastalska E (red.). Uzupełnienia ceramiczne. Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne. Otwock: Med Tour Press International; 2011, s. 40-65.
 12. Magne P, Belser U. Suliborski B (red. wyd. pol.). Adhezyjne uzupełnienia porcelanowe w odcinku przednim. Podejście biomimetyczne. Warszawa: Kwintesencja; 2010.
 13. Śmielak B. „No-preparation” and minimally invasive veneers in clinical practice. Part 1. Smile Dental Journal. 2015; 10(1): 12-15.
 14. Yu X, Oullet D, Ibsen R. Perio evaluation of long-term prep versus non-prep porcelain veneer restorations. J Dent Res. 1998; 77: 954.
 15. D’Arcangelo C, Vadini M, D’Amario M i wsp. Protocol for a new concept of no-prep ultrathin ceramic veneers. J Esthet Restor Dent. 2018; 30(3): 173-179.
następny artykuł