Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem leczenia implantologicznego (...)

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem leczenia implantologicznego (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 7-8: 74-79.


Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem leczenia implantologicznego. Opis przypadku

Prosthetic rehabilitation with dental implants – case report

Piotr Trafidło

Streszczenie
W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, która utraciła zęby na skutek zapalenia przyzębia, w wyniku czego nastąpił zanik wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy oraz utrata tkanek miękkich. Zastosowano leczenie implantologiczne bez wcześniejszej odbudowy tkanki kostnej, umożliwiając wykonanie stałego uzupełnienia protetycznego na wszczepach zębowych. Etapy zabiegu zilustrowano zdjęciami. W wyniku takiego postępowania zostałosiągnięty sukces leczniczy, czynnościowy oraz estetyczny.

Abstract
The article presents the case of a patient who lost her teeth as a result of periodontitis, which caused an atrophy of the alveolar process and loss of soft tissues. Oral implantological treatment was used without any previous bone tissue reconstruction enabling permanent prosthetic restoration on implants. The stages of the procedure were illustrated with photographs. As a result of this kind of proceedings, healing, functional and aesthetic success has been achieved.

Hasła indeksowe: zapalenie przyzębia, implantologia, osteointegracja, estetyka

Key words: periodontitis, implantology, osseointegration, aesthetics

PIŚMIENNICTWO

 1. Śmielak B. Rozległe konstrukcje stałe oparte na implantach na podstawie przypadków klinicznych. Cześć III. Procedury protetyczne. Mag Stomatol. 2017; 27(11): 24-30.
 2. Fiske J, Davis DM, Leung KC i wsp. The emotional effects of tooth loss in partially dentate people attending prosthodontic clinics in dental schools in England, Scotland and Hong Kong: a preliminary investigation. Int Dent J. 2001; 51(6): 457-462.
 3. Assunção WG, Barão VA, Delben JA i wsp. A comparison of patient satisfaction between treatment with conventional complete dentures and overdentures in the elderly a literature review. Gerodontology. 2010; 27(2): 154-162.
 4. Douglass CW, Shih A, Ostry L. Will there be a need for complete dentures in the United States in 2020? J Prosthet Dent. 2002; 87(1): 5-8.
 5. Thomason JM, Lund JP, Chehade A i wsp. Patient satisfaction with mandibular Implant overdentures and conventional dentures 6 months after delivery. Int J Prosthodont. 2003; 16(5): 467-473.
 6. Maciejewska I, Nowakowska J, Bereznowski Z. Osteointegracja wszczepów zębowych – etapy gojenia kości. Praca poglądowa. Protet Stomatol. 2006; 56(3): 214-219.
 7. Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna. Warszawa: PZWL; 2013.
 8. Borsuk-Nastaj B, Machnikowski I, Mierzwińska-Nastalska E i wsp. Ocena przebudowy struktury kostnej podczas procesu integracji wszczepów śródkostnych i po obciążeniu uzupełnieniami protetycznymi. Stom Współcz. 2007; 14(2): 8-16.
 9. Esposito M, Hirsch JM, Lekholm U i wsp. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants (II). Etiopathogenesis. Eur J Oral Sci. 1998; 106(3): 721-764.
 10. Pietruski J, Pietruska M, Dzięcioł J i wsp. Morfologia dziąsła w procesie osteointegracji implantów. Czas Stomatol. 2001; 54(6): 372-376.
 11. Morawiec T, Srebrzyńska A, Krywult A i wsp. Metody określania stabilizacji wszczepów zębowych. Mag Stomatol. 2008; 18(9): 82-86.
 12. Allen PF. Assessment of oral health related quality of life. Health Qual Life Outcomes. 2003; 8(1): 40.
 13. Locker D. Measuring oral health: a conceptual framework. Community Dent Health. 1988; 5(1): 3-18.
 14. Sischo L, Broder HL. Oral health-related quality of life: what, why, how, and future implications. J Dent Res. 2011; 90(11): 1264-1270.
 15. Gałczyńska-Rusin M, Koczorowski R. Jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej. Dental Forum. 2010; 38(2): 71-77.
 16. Gift HC, Atchison KA. Oral health, health, and health-related quality of life. Med Care. 1995; 33(11): NS57-77.
 17. McGrath C, Bedi R. The importance of oral health to older people's quality of life. 1999; 16(1): 59-63.