ARTYKUŁ Z FILMEM: Opis przypadku leczenia kanałowego zęba 37 z przewlekłym stanem (...)

ARTYKUŁ Z FILMEM: Opis przypadku leczenia kanałowego zęba 37 z przewlekłym stanem (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 5: 10-24.

ARTYKUŁ Z FILMEM: Opis przypadku leczenia kanałowego zęba 37 z przewlekłym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG oraz ponownego leczenia kanałowego zęba 36 z usunięciem złamanych narzędzi

Marcin Nowosielski

Film 1. Irygacja kanałów aktywowana SWEEPS.
nowosielski1

Film 2. Dezynfekcja kanału laserem Nd:YAG.
nowosielski2

Streszczenie

Opis przypadku leczenia kanałowego zęba 37 oraz ponownego leczenia kanałowego zęba 36 z usunięciem złamanych narzędzi, z rozległym, przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych z użyciem lasera Er:YAG (2940 nm) do wspomożenia procesu aktywacji roztworów płuczących oraz lasera Nd:YAG (1064 nm) w celu dezynfekcji głębszych struktur zębinowych, wraz z rekonstrukcją korony jako przygotowanie do dalszego leczenia protetycznego. W leczeniu zęba 37 zastosowano zachowawcze podejście do usuwania twardych tkanek zęba (tak zwane Truss Access), którego bezpieczne i przewidywalne wykorzystanie uwarunkowane było zastosowaniem lasera Er:YAG podczas procedur płukania komory i systemu kanałowego. Zastosowanie powyższego urządzenia pomogło i znacząco przyspieszyło proces usunięcia złamanych narzędzi z zęba 36 dzięki wykorzystaniu tak zwanej fali uderzeniowej (shockwave) wywołanej przez efekt fotoakustyczny (photon induced photoacoustic streaming).
 

Abstract

Description of the case of root canal treatment of tooth 37 and re-treatment of tooth 36 with the removal of broken instruments, with extensive, chronic inflammation of the periapical tissues with the use of the Er:YAG laser (2940 nm) to support the activation process of rinsing solutions and the Nd: YAG laser (1064 nm) to disinfect the deeper ones dentin structures, along with the reconstruction of crown structures as a preparation for further prosthetic treatment. In the treatment of tooth 37, a conservative approach to the removal of hard tooth tissues (the so-called Truss Access) was used, the safe and predictable use of which was conditioned by the use of the Er:YAG laser during the rinsing procedures of the chamber and the canal system. The use of the above device helped and significantly accelerated the process of removing broken tools from tooth 36 thanks to the use of the so-called Photon induced photoacoustic streaming.
 
Hasła indeksowe: leczenie kanałowe, laser Nd:YAG, laser Er:YAG, wkład koronowo-korzeniowy, powtórne leczenie kanałowe, wydłużenie korony klinicznej, gingiwektomia, Photon Induced Photoacoustic Streaming – PIPS, SWEEPS, usunięcie złamanego narzędzia, leczenie kanałowe pod mikroskopem
 
Key words: root canal treatment, Nd:YAG laser, Er: YAG laser, crown-root inlay, root canal re-treatment, clinical crown lengthening, gingivectomy, Photon Induced Photoacoustic Streaming – PIPS, SWEEPS, removal of a broken instrument, root canal treatment under a microscope


poprzedni artykuł