Ankyloglosja – fakty i mity na temat wędzidełka języka w świetle aktualnej wiedzy. Część I

Ankyloglosja – fakty i mity na temat wędzidełka języka w świetle aktualnej wiedzy. Część I

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 4: 50-59.

Aneta Olszewska, Malwina Kuźniak, Dominika Kozłowska-Wojnar

Streszczenie

Ankyloglosja (grec. agkilos – ‘zakrzywiony’, glossa – ‘język’) to wrodzona anomalia języka charakteryzująca się krótkim wędzidełkiem językowym lub jego wadliwym przyczepem, co może się manifestować całkowitym lub częściowym przytwierdzeniem języka do dna jamy ustnej. W następstwie tej wady obserwuje się zmianę pozycji spoczynkowej języka oraz jego ruchomości, co nie pozostaje bez wpływu na rozwój zgryzu, wymowę oraz czynności fizjologiczne takie jak: ssanie, połykanie, oblizywanie ust, formowanie kęsa.

Pojęcie ankyloglosji jest używane w wielu sytuacjach klinicznych o różnym stopniu nasilenia wady: zarówno kiedy język połączony jest z dnem jamy ustnej, jak i w przypadku kiedy przyczep języka jest tylko krótki i gruby, w nieznacznym stopniu ograniczając jego ruchomość.

W literaturze język opisywany jest jako narząd sterujący wykształceniem prawidłowej funkcji oddychania, postawy oraz rozwojem układu stomatognatycznego.

Obecnie w związku z obserwowanym wzrostem wykonywanych zabiegów frenotomii, ankyloglosja wciąż budzi kontrowersje lekarzy różnych specjalności, spotykających się z tym problemem w swojej codziennej praktyce. Diagnostyka, kryteria oceny prawidłowości wędzidełka, skala rzeczywistego oddziaływania na funkcje i kształt struktur jamy ustnej oraz wskazania do korekty chirurgicznej wymagają analitycznego podejścia w świetle aktualnego stanu wiedzy.

 

Abstract

Ankyloglossia (Greek: agkilos 'curved', glossa 'tongue') is a congenital anomaly of the tongue characterized by a short lingual frenulum or its defective attachment, which may be manifested by complete or partial attachment of the tongue to the floor of the mouth. As a result of this defect, a change in the resting position of the tongue and its mobility are observed, which has an impact on the development of the occlusion, pronunciation and physiological functions such as sucking, swallowing, licking the lips, forming a bite.

The term ankyloglossia is used in many clinical situations with varying degrees of severity of the defect: both when the tongue is connected to the floor of the mouth and when the tongue attachment is only short and thick, slightly restricting its mobility.

In the literature, language is described as an organ controlling the development of the correct breathing function, posture and the development of the stomatognathic system.

Currently, due to the observed increase in frenotomy procedures, ankyloglossia still arouses controversy among doctors of various specialties, who encounter this problem in their daily practice. Diagnostics, criteria for assessing the correctness of the frenulum, the scale of the actual impact on the functions and shape of the structures of the oral cavity, and indications for surgical correction require an analytical approach in the light of the current state of knowledge.

 

Hasła indeksowe: ankyloglosja, węzeł języka, wędzidełko języka, podcięcie wędzidełka, karmienie piersią

Key words: ankyloglossia, tongue-tie, lip tie, lingual frenulum, frenotomy, breastfeeding

PIŚMIENNICTWO

 1.  Hong SJ, Cha BG, Kim YS i wsp. Tongue Growth during Prenatal Development in Korean Fetuses and Embryos. J Pathol Transl Med. 2015; 49: 497-510.
 2.  Mills N, Pransky SM, Geddes DT i wsp. What is a tongue tie? Defining the anatomy of the in-situ lingual frenulum. Clin Anat. 2019; 32(6): 749-761.
 3.  Mills N, Geddes DT, Amirapu S i wsp. Understanding the Lingual Frenulum: Histological Structure, Tissue Composition, and Implications for Tongue Tie Surgery. International Journal of Otolaryngology 2020. Online: https://doi.org/10.1155/2020/1820978
 4.  Mills N, Keough N, Geddes DT i wsp. Defining the anatomy of the neonatal lingual frenulum. Clin Anatom. 2019; 32(6): 824-835.
 5. Stańczyk K, Ciok E, Perkowski K i wsp. Ankyloglosja – przegląd piśmiennictwa. Forum Ortod. 2015; 11: 123-133.
 6.  Kumka M, Bonar J. Fascia: a morphological description and classification system based on a literature review. J Can Chriop Associat. 2012; 56(3): 176-191.
 7.  Kotlow L. Ankyloglossia (tongue-tie): a diagnostic and treatment quandary. Quintessence Int. 1999; 30(4): 259-262.
 8.  Ghaheri BA, Cole M, Mace JC. Revision Lingual Frenotomy Improves Patient-Reported Breastfeeding Outcomes: A Prospective Cohort Study. Journal of Human Lactation 2018; 34(3): 566-574.
 9.  Łysiak-Seichter M, Kaczmarek A. Wpływ ankyloglosji na czynność mowy – przegląd piśmiennictwa. Czas Stom. 2005; LVIII(8): 591-594.
 10.  Guilleminault C, Huseni S, Lo L. A frequent phenotype for paediatric sleep apnoea: short lingual frenulum. ERJ Open Res. 2016; 2(3): 00043-2016. Online: https://doi.org/10.1183/23120541.00043-2016
 11.  Lundberg JON, Farkas-Szallasi T, Weitzberg E i wsp. High nitric oxide production in human paranasal sinuses. Nature Medicine 1995; 1: 370-373.
 12.  Choi JE, Waddell JN, Lyons KM i wsp. Intraoral pH and temperature during sleep with and without mouth breathing. J Oral Rehab. 2016; 43(5): 356-363.
 13.  Mrowiec J. Badanie objętości języka u pacjentów ze zgryzem otwartym, przewieszonym i krzyżowym bocznym. Ortopedia szczękowa i ortodoncja 2002; 2: 3-8.
 14.  Proffit W, Fields H. Ortodoncja współczesna. Czelej: 2001, s. 126-127.
 15.  Merdad H, Mascarenhas AK. Ankyloglossia may cause breastfeeding, tongue mobility, and speech difficulties, with inconclusive results on treatment choices. J Evid Based Dent Pract. 2010; 10(3): 152-153.
 16.  Messner AH, Walsh J, Rosenfeld RM i wsp. Clinical Consensus Statement: Ankyloglossia in Children. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2020; 162(5): 597-611.