Mnogie zęby nadliczbowe żuchwy. Opis przypadku

Mnogie zęby nadliczbowe żuchwy. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 3: 32-39.

Krystian Kuźniarz, Anna Wałek-Pedrycz, Jolanta Wojciechowicz

Streszczenie
Zaburzenia związane ze zwiększoną liczbą uzębienia w jamie ustnej stanowią częsty problem w praktyce lekarza dentysty. Mimo to przypadki licznych zębów nadliczbowych należą do rzadkości. Jedną z przyczyn tej anomalii jest zwiększona aktywność listewki zębowej podczas rozwoju układu stomatognatycznego. Obecnie nie opracowano jednoznacznych metod leczenia. Każdy przypadek wymaga współpracy wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego. W artykule przedstawiono przypadek małoletniej pacjentki, u której rozpoznano mnogie zęby nadliczbowe żuchwy zlokalizowane w okolicy zębów przedtrzonowych.

Abstract
Disorders associated with an increased number of teeth in the oral cavity are a common problem in dental practice. Still, cases of numerous supernumerary teeth are rare. One of the causes of this anomaly is the hyperactivity of the dental lamina during the development of the stomatognathic system. There are currently no clear recommendations indicating the most appropriate course of action. Each case requires consultation of a multi-specialist therapeutic team. The paper presents the case of a young patient who was diagnosed with multiple supernumerary teeth in mandible located near premolars.

Hasła indeksowe: hiperdoncja, zęby nadliczbowe, zęby przedtrzonowE
Key words: hyperdontia, supernumerary teeth, premolar teeth

PIŚMIENNICTWO

 1. Kasat VO, Saluja H, Kalburge JV i wsp. Multiple bilateral supernumerary mandibular premolars in a non-syndromic patient with associated orthokeratised odontogenic cyst. A case report and review of literature. Contemp Clin Dent. 2012; 3(Suppl 2): S248-S252.
 2. Chadwick SM, Kilpatrick NM. Late development of supernumerary teeth. A report of two cases. Int J Paediatr Dent. 1993; 3(4): 205-210.
 3. Lo Giudice G, Nigrone V, Longo A i wsp. Supernumerary and supplemental teeth. Case report. Eur J Paediatr Dent. 2008; 9(2): 97-101.
 4. Pasha Z, Choudhari S, Rathod A i wsp. Bilaterally impacted mandibular supernumerary premolars associated with unusual clinical complications. J Pharm Bioallied Sci. 2013; 5(2): 166-169.
 5. Mossaz J, Suter VGA, Katsaros C i wsp. [Supernumerary teeth in the maxilla and mandible. An interdisciplinary challenge. Part 1: Epidemiology, etiology, classification and associated complications]. Swiss Dent J. 2016; 126(2): 131-149.
 6. Saini T, Keene Jr JJ, Whetten J. Radiographic diagnosis of supernumerary premolars. Case reviews. ASDC J Dent Child. 2002; 69(2): 184-190, 125.
 7. Khalaf K, Al Shehadat S, Murray CA. A review of supernumerary teeth in the premolar region. Int J Dent. 2018; 2018: 6289047.
 8. Nirmala SVSG, Chilamakuri S, Challa RR i wsp. Recurrent mandibular supplemental premolars. A case report with 5 year follow up and review of literature. J Clin Diagn Res. 2015; 9(2): ZD04-ZD06.
 9. Hyun HK, Lee SJ, Ahn BD i wsp. Nonsyndromic multiple mandibular supernumerary premolars. J Oral Maxillofac Surg. 2008; 66(7): 1366-1369.
 10. Solares R, Romero MI. Supernumerary premolars. A literature review. Pediatr Dent. 2004; 26(5): 450-458.
 11. Khalaf K. Supernumerary teeth-review of aetiology, sequelae, diagnosis and management. Part II. Int J Adv Res. 2016; 4(11): 1363-1375.
 12. Mossaz J, Suter VGA, Katsaros C i wsp. [Supernumerary teeth in the maxilla and mandible. An interdisciplinary challenge. Part 2: Diagnostic pathways and current therapeutic concepts. Swiss Dent J. 2016; 126(3): 237-259.