Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzycę typu 1 – opis przypadku

Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzycę typu 1 – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 3: 24-31.

Katarzyna Chybalska, Katarzyna Miśków

Streszczenie
Wprowadzenie. Cukrzyca to choroba zaliczana do grupy chorób metabolicznych charakteryzujących się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Ze względu na przyczyny i przebieg, cukrzycę dzieli się między innymi na podtypy 1 i 2. Wzrost chorobowości jest szczególnie zauważalny w krajach rozwijających się i odzwierciedla tendencję do rozpoznawania choroby w coraz to młodszym wieku. W Polsce na cukrzycę cierpią ponad dwa miliony osób, w tym około 200 tysięcy na cukrzycę typu 1. Pacjenci ortodontyczni to w przeważającej liczbie osoby młodociane, w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania chorego na cukrzycę typu 1 w codziennej praktyce. Poza objawami ogólnoustrojowymi, symptomy cukrzycy pojawiają się także w jamie ustnej i można je rozpoznać podczas badania stomatologicznego. Zmiany w jamie ustnej manifestują się zazwyczaj w przypadku źle kontrolowanej cukrzycy. Należą do nich: kserostomia, kandydoza, halitoza, zespół pieczenia jamy ustnej (burning mouth syndrome – BMS), glossodynia, zapalenie kątów ust, periodontitis.

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie leczenia ortodontycznego pacjentów z cukrzycą typu 1 w codziennej praktyce na podstawie studium przypadku i analizy dostępnego piśmiennictwa.

Materiały i metody. Karta ortodontyczna, przegląd piśmiennictwa dostępnego w bazie PubMed, dokumentacja fotograficzna i radiologiczna pacjenta, modele gipsowe.

Wyniki i wnioski. Jako ortodonci będziemy mieć coraz częstszy kontakt z pacjentami leczącymi się z powodu cukrzycy, nie powinniśmy jednak obawiać się ich przyjmowania, gdyż postępowanie nie różni się co do zasady od postępowania z pacjentami zdrowymi. Dbałość o szczegółową diagnostykę, prawidłową higienę oraz regularne wizyty kontrolne wydają się być złotym standardem w leczeniu każdej grupy pacjentów.

Abstract
Introduction. Diabetes mellitus is a disease belonging to the group of metabolic diseases characterized by elevated blood glucose levels. Due to its causes and course, diabetes is divided into specific subtypes: type 1 diabetes, type 2 diabetes. This phenomenon is particularly noticeable in developing countries and reflects the tendency to recognize the disease at an increasingly early age. In Poland, over 2 million people suffer from diabetes, including about 200,000 from type 1 diabetes. Orthodontic patients are mostly adolescent patients, so there is a high probability of meeting a type 1 diabetic in their daily practice. Apart from the systemic symptoms of diabetes, disorders can be noticed in the oral cavity during dental examination. Oral lesions usually manifest themselves in poorly controlled diabetes. They include: xserostomia, candidiasis, halitosis, BMS (burning mouth syndrome), glossodynia, angular inflammation, periodontitis.

Aim. The aim of the study is to present orthodontic treatment in patients with type 1 diabetes in everyday practice based on a case study and an analysis of the available literature.

Materials and methods. Orthodontic card, Pub Med database, patient's photographic and radiological documentation, plaster models.

Results and conclusions. As orthodontists, we will have more and more frequent contact with patients treated for diabetes, but we should not be afraid of taking them, because it does not differ from the treatment of a healthy patient. Care for detailed diagnostics, proper hygiene and regular check-ups seem to be the gold standard in the treatment of each group of patients.

Hasła indeksowe: aparat stały, cukrzyca typu 1, higiena, periodontitis
Key words: fixed appliances, type 1 diabetes, hygiene, periodontitis

PIŚMIENNICTWO

 1. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Tom 1. Kraków: MP; 2005.
 2. Multicenter Study: Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. The DECODE study group. European Diabetes Epidemiology Group. Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe. 1999; 354(9179): 617-621.
 3. Shaw JE, Hodge AM, de Courten M i wsp. Isolated post-challenge hyperglycaemia confirmed as a risk factor for mortality. 1999; 42(9): 1050-1054.
 4. Kuźmiuk A, Marczuk-Kolada G, Łuczaj-Cepowicz E i wsp. Znaczenie opieki stomatologicznej w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Med Pr. 2018; 69(1): 37-44.
 5. Kurnatowska A, Bieniek E. Zmiany w jamie ustnej u chorych na cukrzycę insulinozależną. Dent Med Probl. 2004; 41(1): 113-118.
 6. Melkowska M, Banach J. Patomechanizmy powstawania zmian w przyzębiu w przebiegu cukrzycy – przegląd piśmiennictwa. Dent Med Probl. 2009; 46(1): 104-109.
 7. Pawlicki R, Knychalska-Karwan Z. Twarde tkanki zębów w obrazie morfologicznym i mikroanalitycznym u chorych na cukrzycę. Czas Stomat. 1996; 49: 395-340.
 8. Jarosz-Chobot P, Otto-Buczkowska E. Epidemiologia cukrzycy typu 1. Prz Pediatr. 2009; 39(4): 229-234. 6p.
 9. Badowska-Kozakiewicz A. Patofizjologia człowieka. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; 2013.
 10. Bensch L, Braem M, van Acker K i wsp. Orthodontic treatment considerations in patients with diabetes mellitus. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2003; 123(1): 74-78.
 11. Taylor GW, Borgnakke WS. Periodontal disease: associations with diabetes, glycemic control and complications. Oral Diseases. 2008; 14: 191-203.
 12. Aren G, Sepet E, Ozdemir D i wsp. Periodontal health., salivary status., and metabolic control in children with type 1 diabetes mellitus. J Periodontol. 2003; 74: 1789-1795.
 13. Obradović R.R. i wsp. Diabetes mellitus and oral candidiasis. Acta Stomatologica Naissi. 2011; 27(63): 1025‑1034.
 14. Lewusz K, Perz A, Godzieba A i wsp. Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym. Mag Stomatol. 2016; 3: 74-78.
 15. Löe H. Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Diabetes Care. 1993; 16: 329-334.
 16. Darré L, Vergnes J-N, Gourdy P i wsp. Efficacy of periodontal treatment on glycaemic control in diabetic patients: A meta‑analysis of interventional studies. Diabetes Metab. 2008; 34(5): 497‑506.
 17. Gawrecki A, Duda-Sobczak A, Zozulińska-Ziółkiewicz D i wsp. Wybrane aspekty leczenia dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 za pomocą osobistej pompy insulinowej. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2011; 2(2): 143-150.