REPORTAŻ KLINICZNY. Dwuetapowa korekta tkanek miękkich wspomagająca leczenie ortodontyczne wprowadzające do łuku zatrzymany ząb sieczny przyśrodkowy

REPORTAŻ KLINICZNY. Dwuetapowa korekta tkanek miękkich wspomagająca leczenie ortodontyczne wprowadzające do łuku zatrzymany ząb sieczny przyśrodkowy

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 2: 10-15.

Agnieszka Droździk


Streszczenie
W artykule przedstawiono dwuetapową korektę tkanek miękkich, w pierwszej fazie o charakterze resekcyjnym, w drugiej zwiększającą objętość tkanek miękkich w kompleksowym chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu zatrzymanego zęba siecznego przyśrodkowego.
Wprowadzenie procedur z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej pozwoliło nie tylko wprowadzić ząb do łuku, ale również uzyskać zadowalający efekt estetyczny.

Abstract
The article presents a two-stage soft tissue correction, resective, and then increasing the volume of soft tissues in the comprehensive treatment of an impacted central incisor. The introduction of mucogingival procedures allowed the proper tooth insertion into the arch as well as to obtain a satisfactory aesthetic effect.

Hasła indeksowe: ząb zatrzymany, augmentacja tkanek miękkich, odsłonięcie zęba zatrzymanego
Key words: impacted tooth, soft tissue augmentation, exposure of impacted teeth

PIŚMIENNICTWO

 1. Becker A. Early treatment for impacted maxillary incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002; 121(6): 586-587.
 2. Machado AW i wsp. Orthodontic traction of impacted upper central incisors related to mesiodens. RGO, Rev Gaúch Odontol, Porto Alegre. 2015; 63(1):75-80.
 3. Kurol J. Early treatment of tooth-eruption disturbances. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002; 121(6): 588-591.
 4. Zilberman Y i wsp. Assessment of 100 children in Jerusalem with supernumerary teeth in the premaxillary region. ASDC J Dent Child. 1992; 59(1): 44-47.
 5. Burden DJ i wsp. Palatally ectopic canines: closed eruption versus open eruption. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1999; 115(6): 640-644.
 6. Iramaneerat S i wsp. The effect of two alternative methods of canine exposure upon subsequent duration of orthodontic treatment. Int J Paediatr Dent. 1998; 8(2):123-129.
 7. Vermette ME i wsp. Uncovering labially impacted teeth: apically positioned flap and closed-eruption techniques. Angle Orthod. 1995; 65(1): 23-32.
 8. Proffit W, Fields Jr H. Ortodoncja współczesna. Lublin: Czelej; 2001.
 9. Incerti-Parenti S i wsp. Periodontal status after surgical-orthodontic treatment of labially impacted canines with different surgical techniques: a systematic review. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2016; 149(4): 463-472.
 10. Doniec-Zawidzka I. Ortodontyczno-chirurgiczne leczenie zębów zatrzymanych z zachowaniem prawidłowej długości ich koron klinicznych. Czas Stomat. 1998; LI(7): 479-482.
 11. Becker A i wsp. Closed eruption surgical technique for impacted maxillary incisors: a postorthodontic periodontal evaluation. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002; 122(1): 9-14.
 12. Raetzke PB. Covering localized areas of root exposure employing the “envelope” technique. J Periodontol. 1985; 6(7): 397-402.
 13. Hürzeler MB, Weng D. A single-incision technique to harvest subepithelial connective tissue grafts from the palate. Int J Periodontics Restorative Dent. 1999; 19(3): 279-287.
poprzedni artykuł