Terapia szynami zgryzowymi – wskazania w wybranych sytuacjach klinicznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Terapia szynami zgryzowymi – wskazania w wybranych sytuacjach klinicznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 5: 50-55
Piotr Jurkowski, Daniel Surowiecki, Jolanta Kostrzewa-Janicka


Streszczenie
Wstęp. W większości przypadków klinicznych zastosowanie szyn zgryzowych (okluzyjnych) stanowi ważny element terapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia (URNŻ).
Cel pracy. Celem pracy był oparty na piśmiennictwie opis wskazań klinicznych do zastosowania wybranych szyn zgryzowych w poszczególnych schorzeniach URNŻ.
Materiał i metoda. Szyny zgryzowe podzielono na dwa typy ze względu na ich relaksacyjne lub repozycyjne działanie na struktury narządu żucia. W opisie szyn relaksacyjnych uwzględniono aparaty pokrywające cały łuk zębowy (szyna typu Michigan, dolna szyna zgryzowa) lub jego część (NTI-tss), a także płytkę podjęzykową (RPP). Wskazano zalecane metody ustalania położenia żuchwy podczas wykonywania szyn relaksacyjnych oraz określania leczniczego położenia żuchwy podczas wykonywania szyn repozycyjnych.
Podsumowanie. Wdrożenie relaksacyjnej szyny zgryzowej zaleca się w przypadku klinicznych objawów zwiększonego napięcia mięśni żucia, będącego przyczyną miejscowej mialgii, bólu mięśniowo-powięziowego, napięciowych bólów głowy, a także gdy istnieje potrzeba odciążenia struktur stawów skroniowo-żuchwowych. Szyny repozycyjne są natomiast stosowane w przypadku konieczności czasowej lub trwałej zmiany położenia żuchwy podczas maksymalnego zwarcia z powierzchnią szyny. Wykorzystuje się je także w celu poprawy ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych w związku z oddziaływaniem na relacje ich struktur.
W pierwszym etapie leczenia zaburzeń czynnościowych URNŻ istotne jest postępowanie nieinwazyjne, objawowe, z dodatkowym wdrożeniem odciążających szyn relaksacyjnych. Dopiero po stwierdzeniu zaburzeń równowagi ortopedycznej między strukturami narządu żucia, powodującej objawy dysfunkcji, należy ustalić lecznicze położenie żuchwy stabilizowane szyną repozycyjną.
Zastosowanie odpowiedniej szyny zgryzowej podczas występowania określonych objawów w obrębie URNŻ pozwala na osiągnięcie oczekiwanej skuteczności leczniczej.

Abstract
Introduction. In most clinical cases, the use of occlusal splints is an important element of the treatment of functional disorders of the masticatory system. 
Aim of the study. The aim of the study was a literature‑based description of clinical indications for the use of selected occlusal splints in temporomandibular disorders (TMD). 
Material and method. Occlusal splints are divided into two types due to their relaxing or repository effects on the structures of the masticatory system. In the description of relaxation splints, devices covering the entire dental arch (Michigan splint, lower occlusal splint) or part of the arch (NTI‑tss), as well as the sublingual plate (RPP) were included. Recommended methods for determining the position of the mandible while making relaxation splints and determining the therapeutic position of the mandible when making reposition splints are indicated.
Summary. The implementation of a relaxation occlusal splint is recommended in the case of clinical symptoms of increased masticatory muscle tension, which is the cause of local myalgia, myofascial pain, tension headache, and also when there is a need to relieve temporomandibular joint structures. On the other hand, reposition splints are used when it is necessary to temporarily or permanently change the

Hasła indeksowe: szyny zgryzowe, dysfunkcje skroniowo-żuchwowe
Key words: occlusal splints, temporomandibular dysfunctions

PIŚMIENNICTWO
1. Türp JC, Komine F, Hugger A. Efficacy of stabilization splints for the management of patients with masticatory muscle pain: a qualitative systematic review. Clin. Oral Investig. 2004; 8(4): 179-195.
2. Guzman UA, Gremillion HA. Zaburzenia czynności stawu skroniowo-żuchwowego – problemy epidemiologiczne i etiologiczne. Część 1. Dental Tribune Polska. 2008; 6(3): 9-11.
3. Glick M. Burket’s Oral Medicine. Wyd. 12. USA: People’s Medical Publishing House; 2015. 
4. Okeson JP. Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wyd. 1. Lublin: Wyd. Czelej; 2005.
5. Kostrzewa-Janicka J i wsp. Ocena leczenia z zastosowaniem indywidualnej relaksacyjnej szyny zgryzowej u osób z objawami bólu mięśniowo-powięziowego. Protet. Stomatol. 2014; 64(6): 406-416.
6. Berntsen C i wsp. Clinical comparison of conventional and additive manufactured stabilization splints. Acta Biomater. Odontol. Scand. 2018; 4(1): 81-89. 
7. Amin A, Meshramkar R, Lekha K. Comparative evaluation of clinical performance of different kind of occlusal splint in management of myofascial pain. J. Indian Prosthodont. Soc. 2016; 16(2): 176-181.
8. Karakis D, Dogan A, Bek B. Evaluation of the effect of two different occlusal splints on maximum occlusal force in patients with sleep bruxism: a pilot study. J. Adv. Prosthodont. 2014; 6(2): 103-108. 
9. Okeson JP. The effect of hard and soft occlusal splints on nocturnal bruxism. J. Am. Dent. Assoc. 1987; 114: 788-791.
10. Kleinrok M. Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Warszawa: Sanmedia; 1992.
11. Kostrzewa-Janicka J. Analiza wpływu wybranych czynników na ustalenie wysokości stabilizacyjnej szyny zgryzowej. Praca doktorska. Akad. Med. w Warszawie; 2007.
12. Clark GT, Minakuchi H. Oral appliances. W: Laskin DM, Greene CS, Hylander WL. TMDs: An Evidence-Based Approach to Diagnosis and Treatment. Chicago: Quintessence; 2006, s. 377-390.
13. Kuzmanovic-Pficer J i wsp. Occlusal stabilization splint for patients with temporomandibular disorders: Meta-analysis of short and long term effects. PLoS One. 2017; 12(2): e0171296.
14. Alajbeg IZ, Boric Brakus R, Brakus I. Comparison of amitriptyline with stabilization splint and placebo in chronic TMD patients: a pilot study. Acta Stomatol. Croat. 2018; 52(2): 114-122.
15. Schiffman E i wsp. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network and Orofacial Pain Special Interest Group. J. Oral Facial Pain Headache. 2014; 28(1): 6-27.
16. Bruno MAD, Krymchantowski AV. Amitriptyline and intraoral devices for migraine prevention: a randomized comparative trial. Arq. Neuropsiquiatr. 2018; 76(4): 213-218.
17. Michiels S i wsp. Conservative therapy for the treatment of patients with somatic tinnitus attributed to temporomandibular dysfunction: study protocol of a randomised controlled trial. Trials. 2018. Online: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2903-1 [dostęp: 07.04.2020]. 
18. Maurer C i wsp. Strength improvements through occlusal splints? The effects of different lower jaw positions on maximal isometric force production and performance in different jumping types. PLoS. One. 2018; 13(2). Online: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0193540 [dostęp: 07.04.2020].
19. De Giorgi I. i wsp. Does occlusal splint affect posture? A randomized controlled trial. Cranio. 2018; 14: 1-9.
20. Guguvcevski L i wsp. Temporomandibular Disorders Treatment with Correction of Decreased Occlusal Vertical Dimension. Open. Access. Maced. J. Med. Sci. 2017; 5(7): 983-986.
21. Stós B, Pihut M, Gala A. Szyny okluzyjne stosowane powszechnie w protetycznej rehabilitacji zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Porad. Stomatol. 2004; 3: 5-10.
22. Stapelmann H, Türp JC. The NTI-tss device for the therapy of bruxism, temporomandibular disorders, and headache – Where do we stand? A qualitative systematic review of the literature. BMC Oral. Health. 2008; 8: 22. 
23. Guaita M, Högl B. Current Treatments of Bruxism. Curr. Treat. Options Neurol. 2016; 18(2): 10. 
24. Włoch S Łakomski J, Mehr K. Kompendium leczenia przyczynowego zaburzeń czynnościowych US. Porad. Stomatol. 2006; 10: 28-39.
25. Liu MQ i wsp. Metrical analysis of disc-condyle relation with different splint treatment positions in patients with TMJ disc displacement. J. Appl. Oral. Sci. 2017; 25(5): 483-489.
26. Pihut M i wsp. The efficiency of anterior repositioning splints in the management of pain related to temporomandibular joint disc displacement with reduction. Pain. Res. Manag.; 2018. Online: https://www.hindawi.com/journals/prm/contents/year/2018/ [dostęp: 07.04.2020].
27. Eberhard D, Bantleon HP, Steger W. The efficacy of anterior repositioning splint therapy studied by magnetic resonance imaging. Eur. J. Orthod. 2002; 24(4): 343-352. 
28. Garrocho-Rangel A i wsp. Pain management associated with posttraumatic unilateral temporomandibular joint anterior disc displacement: a case report and literature review. Case Rep. Dent.; 2018. Online: https://www.hindawi.com/journals/crid/2018/8206381/ [dostęp: 07.04.2020]. 
29. Chen HM i wsp. Physiological effects of anterior repositioning splint on temporomandibular joint disc displacement: a quantitative analysis. J. Oral. Rehabil. 2017; 44(9): 664-672.
position of the jaw during maximum contact with the surface of the splint. They are also used to improve the mobility of the temporomandibular joints due to the impact on the relationships of their structures. 
In the first stage of treatment of TMDs, non‑invasive, symptomatic treatment with additional implementation of relief relaxation splints is important. Only after establishing orthopedic imbalance between the structures of the masticatory organ, causing symptoms of dysfunction, should the therapeutic position of the mandible stabilized with the reposition splint be determined. The use of an appropriate occlusal splint during the occurrence of specific symptoms within TMD allows achieving the expected therapeutic effectiveness.