Patologiczne starcie zębów – odbudowa zwarcia, opis przypadku

Patologiczne starcie zębów – odbudowa zwarcia, opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Artykuł przedstawia przyczyny uogólnionego starcia zębów i opis przypadku pacjentki z atrycją zębów. Dzięki użyciu diagnostycznego nawoskowania uzyskano możliwość wizualizacji nowych warunków zwarciowych. W leczeniu zastosowano nadbudowę z materiału kompozytowego, a następnie uzupełnienia stałe (wkłady koronowo-korzeniowe, korony) i uzupełnienia ruchome (protezy szkieletowe). W wyniku rehabilitacji protetycznej przywrócono prawidłową wysokość zwarcia, prawidłowe kontakty zwarciowe oraz uzyskano znaczną poprawę estetyki uzębienia.
 
Abstract
The article presents the causes of generalized tooth clenching and the case of a patient with dental attrition. Thanks to the use of diagnostic waxing, it was possible to visualize new short-circuit conditions. The treatment uses a superstructure made of composite material and then permanent restorations (crown-rooted inserts, crowns) and removable restorations (skeletal prostheses). As a result of prosthetic rehabilitation, the correct shorting height, normal short-circuited contacts and a significant improvement in the aesthetics of the dentition were restored.
 
Hasła indeksowe: patologiczne starcie zębów, atrycja zębów, łuk twarzowy, rehabilitacja protetyczna
 
Key words: pathological tooth wear, dental attrition, facial arch, prosthetic rehabilitation

PIŚMIENNICTWO
1. Pihut M.: Etiologia patologicznego starcia zębów. Por. Stomatol., 2003, 5, 23-26.
2. Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2014, 303-314.
3. Masłowska M. i wsp.: Przyczyny starcia patologicznego zębów i rehabilitacja protetyczna pacjenta z postępującą, zaawansowaną atrycją – opis przypadku. Mag. Stomatol., 2012, XXII, 3, 34-41.
4. Jedynak B., Szczyrek P., Mierzwińska-Nastalska E.: Rehabilitacja protetyczna pacjenta z patologicznym starciem zębów – opis przypadku. Protet. Stomatol., 2010, LX, 4, 299-305.
5. Mierzwińska-Nastalska E., Kostrzewa-Janicka J., Gawor E.: Narząd żucia – diagnostyka i leczenie. WUM, Warszawa 2015, 2, 28-37, 54-69.
6. Mierzwińska-Nastalska E.: Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia. Zasady rekonstrukcji zwarcia. Med. Tour Press International, 2009, 3, 47-92, 98-110.
7. Kostrzewa-Janicka J., Magdziak M.: Relacja centralna w rehabilitacji protetycznej. Protet. Stomatol., 2015, LXV, 5, 409-418.
8. Wassell R. i wsp.: Okluzja w praktyce. Kwintesencja, Warszawa 2012, 111-115, 136-143.
9. Bujok D., Pihut M.: Protetyczne leczenie pacjentów z wykorzystaniem metod diagnostycznego nawoskowania. Implantoprotetyka, 2008, 4, 39-46.
10. Stróżyńska A., Kowalczyk K., Brus-Sawczuk K.: Leczenie zintegrowane pacjenta z patologicznym starciem zębów. Mag. Stomatol., 2015, XXV, 7-8, 84-90.