Badanie uwalniania rtęci z amalgamatów dentystycznych do roztworu sztucznej śliny – wstępne doniesienia

Badanie uwalniania rtęci z amalgamatów dentystycznych do roztworu sztucznej śliny – wstępne doniesienia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2019; 11: 58-63.


Streszczenie
Wprowadzenie.
Od wielu lat amalgamaty dentystyczne są powszechnie stosowane do wypełniania ubytków zębowych. Około połowę ich zawartości stanowi rtęć, będąca bazą spajającą inne pierwiastki.
Materiały i metody.
Do badania wykorzystano 10 amalgamatów dentystycznych, które umieszczono w roztworze sztucznej śliny. Pomiary stężenia rtęci w próbkach sztucznej śliny przeprowadzono 5-krotnie w odstępach 10-dniowych. Do pomiaru wykorzystano analizator rtęci AMA 254.
Wyniki.
Przeprowadzone badania wykazały sukcesywny wzrost stężenia rtęci w badanych próbkach sztucznej śliny. Uwalnianie rtęci obserwowano zarówno dla wypełnień przygotowanych z kapsułek bezpośrednio przed badaniem, jak i tych, które usunięto z zębów.
Dyskusja.
Wypełnienia amalgamatowe stwarzają ryzyko narażenia na rtęć. Uwolniony podczas obróbki czy korozji metal może być przyczyną zaburzeń zdrowotnych, w tym neurologicznych.
Podsumowanie.
Przeprowadzone badania wykazały, że wypełnienia amalgamatowe mają zdolność uwalniania rtęci do roztworu sztucznej śliny. Mogą więc stanowić potencjalne ryzyko zdrowotne.

Abstract
Introduction.
For many years, dental amalgams have been widely used to fill tooth cavities. About half of their content is mercury, which is the base that binds other elements.
Materials and methods. Ten dental amalgams were used for the study, which were placed in a solution of artificial saliva. Measurements of mercury concentration in samples of artificial saliva were carried out 5 times at 10-day intervals. The AMA 254 mercury analyzer was used for the measurement.
Results.
The analysis of the conducted study showed an increase in the release of mercury to the solution of artificial saliva. Mercury release was observed both for fillings prepared immediately before the test from capsules, as well as those that were removed from the teeth.
Discussion.
Amalgam fillings pose a risk of exposure to mercury. Released during processing or corrosion, metal can cause health problems, including neurological.
Summary.
The tests have shown that the amalgam fillings are able to release mercury into the solution of artificial saliva. They can therefore be a potential health risk.
 
Hasła indeksowe: amalgamat, rtęć, sztuczna ślina
 
Key words: amalgam, mercury, artificial saliva

PIŚMIENNICTWO

 1. Ulewicz M., Maciejewski P.: Gospodarka zużytymi wyrobami zawierającymi rtęć. Nauki Chemiczne, 2009, 4, 102-115.
 2. Clarkson T.W., Magos L.: The toxicology of mercury and its chemical compounds. Crit. Rev. Toxicol., 2006, 4, 609-662.
 3. Bharti R., Wadhwani K.K., Chandra A.: Dental amalgam: An update. J. Conserv. Dent., 2010, 13, 204-208.
 4. Soler J. i wsp.: A history of dental amalgam. J. Hist. Dent., 2002, 50, 109-116.
 5. Jamil N. i wsp.: Use of mercury in dental silver amalgam: an occupational and environmental assessment. Biomed Res. Int., 2016.
 6. Alkhudhairy H.: Attitudes of dentists and interns in Riyadh to the use of dental amalgam. BMC Res. Notes, 2016, 9, 488.
 7. Osborne J.W.: Dental amalgam and mercury vapor release. Adv. Dent. Res., 1992, 6, 135-138.
 8. Bernardo M. i wsp.: Survival and reasons for failure of amalgam versus composite posterior restorations placed in a randomized clinical trial. J. Am. Dent. Assoc., 2007, 138, 775-783.
 9. Kopperud S.E. i wsp.: Longevity of posterior dental restorations and reasons for failure. Eur. J. Oral Sci., 2012, 120, 539-548.
 10. Bengtsson U.G., Hyland L.D.: Increased mercury emissions from modern dental amalgams. Biometals, 2017, 30, 277-283.
 11. Bjørklund G. i wsp.: The toxicology of mercury: Current research and emerging trends. Res., 2017, 159, 545-554.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r.
 13. Leśniewska E. i wsp.: Badania przechodzenia rtęci z amalgamatów stomatologicznych do roztworu sztucznej śliny. Ochrona Środowiska, 2010, 12, 177-190.
 14. Nagpal N. i wsp.: A revive of mercury exposure and health of dental personel. Saf. Health Work, 2017, 8, 1-10.
 15. Warwick R., O’Connor A., Lamey B.: Mercury vapour exposure during dental student training in amalgam removal. J. Occup. Med. Toxicol. 2013, 8, 27.
 16. Kot K. i wsp.: Wpływ związków rtęci na organizm człowieka. Farm. Współcz., 2016, 9, 210-216.
 17. Herman K. i wsp.: Wpływ metali toksycznych na tkanki jamy ustnej. Educ. Health Sport, 2017, 7, 209-220.
 18. Kristoffersen A.E. i wsp.: Health complaints attributed to dental amalgam: A retrospective survey exploring perceived health changes related to amalgam removal. Open Dent. J., 2016, 10, 739-751.
 19. Sun Y. i wsp.: Association between dental amalgam fillings and Alzheimer’s disease: a population-basedcross-sectional study in Taiwan. Alzheimers Res. Ther., 2015, 12, 7: 65.
 20. Cyran M.: Wpływ środowiskowego narażenia na rtęć na funkcjonowanie organizmu człowieka. Środow., 2013, 16, 55-58.
 21. Kristoffersen A.E. i wsp.: Use of complementary and alternative medicine in patients with health complaints attributed to former dental amalgam fillings. BMC Complement. Altern. Med., 2016, 16, 22.
 22. Baatscha B. i wsp.: Complementary and alternative therapies in dentistry and characteristics of dentists who recommend them. Complement. Ther. Med., 2017, 35, 64-69.
 23. Mutter J.: Is amalgam safe for humans? J. Occup. Med. Toxicol., 2011, 6, 2.
 24. Andreescu C.F.: Neurotoxic effects of mercury exposure for dental workers – A literature review. Dent. Oral Craniofac. Res., 2017, 8, 1-10.
 25. Svendsen K i wsp.: Historical exposure to mercury among Norwegian dental personnel. J. Work Environ. Health, 2010, 36, 231-241.