Ochrona żywej miazgi zębów oszlifowanych pod korony protetyczne

Ochrona żywej miazgi zębów oszlifowanych pod korony protetyczne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Przygotowanie żywych zębów pod korony protetyczne wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań ze strony miazgi i ozębnej. Powierzchnie oszlifowanych zębów żywych powinny być odpowiednio zabezpieczone w okresie pomiędzy wizytami, gdy wykonywane są prace laboratoryjne. Celem artykułu jest przedstawienie metod chemicznych i mechanicznych zabezpieczenia żywej miazgi zębów oszlifowanych pod korony protetyczne. Spośród metod chemicznych omówiono zarówno praktykowane od lat pokrycie kikutów przesyconym roztworem wodnym wodorotlenku wapnia, jak i zastosowanie preparatów używanych w leczeniu nadwrażliwości i Immediate Dentin Sealing (IDS). Najbardziej sprawdzoną metodą mechaniczną jest zabezpieczenie kikuta opracowanego zęba koroną ochronną, która jest bezwzględnie wskazana w przypadku zęba z żywą miazgą. W pracy omówiono korony tymczasowe, uwzględniając materiał i metodę ich wykonania. Istotne znaczenie ma także dobór odpowiedniego cementu tymczasowego do osadzenia korony ochronnej i cementu ostatecznego do osadzenia korony ostatecznej – lekarz dentysta powinien mieć świadomość zalet i wad produktów dostępnych na rynku. Może to w znacznym stopniu ograniczyć powikłania wczesne i późne ze strony miazgi oraz konieczność leczenia endodontycznego zębów filarowych, a także zapobiec wydłużeniu czasu leczenia.
 
Abstract
Crown preparation of vital teeth can be associated with the possibility of complications from the pulp and periodontium. It is essential that the surfaces of abutments should be secured properly while conducting laboratory work between subsequent visits. The purpose of this review is to describe commonly used chemical and mechanical methods of securing the pulp of vital teeth during the time between crown preparation and final cementation of full crowns. Various chemical agents used as chemical methods include: supersaturated aqueous Ca(OH)2 solution, agents used in the treatment of dentin hypersensitivity and Immediate Dentin Sealing (IDS). The most proven mechanical method is the protection of the pulp offered by temporary crowns which are always indicated when preparing vital teeth. Temporary crowns have been discussed in the article according to the material and method used for their manufacture. The selection of proper cement used to cement temporary and fixed crowns can also affect the possibility of occurrence of complications. The cliniciansunderstanding of various cements, their advantages and disadvantages is of utmost importance. It can significantly reduce both early and late complications from the pulp and periodontium, and the need for endodontic treatment of prepared abutments. It may also prevent the elongation of the entire process of crown preparation.
 
Hasła indeksowe: korony protetyczne, ochrona miazgi
 
Key words: crown preparation, pulp protection

PIŚMIENNICTWO
1. Jańczuk Z.: Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. PZWL, Warszawa 1995.
2. Zöllner A., Gaengler P.: Pulp reactions to different preparation techniques on teeth exhibiting periodontal disease. J. Oral Rehabilitat., 2000, 27, 93-102.
3. Yilmaz N., Ertas E., Orucoglu H.: Evaluation of five different desenstitizers: a comparative dentin permeability and SEM investigation in vitro. Open Dent. J., 2017, 11, 15-33.
4. Lawaf S. i wsp.: Effect of GLUMA desensitizer on the retention of full metal crowns cemented with Rely X U200 self-adhesive cement. J. Adv. Prosthodont., 2016, 8, 5, 404-410.
5. Abu-Nawareg M. i wsp.: Adhesive sealing of dentin surfaces in vitro: a review. Am. J. Dent., 2015, 28, 6, 321-332.
6. Morgan M., Brown D., In Suh B.: Immediate Dentin Sealing (IDS) Optimizing adhesive performance for indirect restoratives. Inside Dent., 2010, 6, 3.
7. Ghiggi P. i wsp.: Does immediate dentin sealing influence the polymerizaton of impression materials? Eur. J. Dent., 2014, 8, 3, 366-372.
8. Fradeani M., Barducci G.: Estetyczna rehabilitacja uzupełnieniami stałymi. Leczenie protetyczne. Tom 2. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2013.
9. Karaokutan I., Sayin G., Kara O.: In vitro study of fracture strength of provisional crown materials. J. Adv. Prosthodont., 2015, 7, 27-31.
10. Amin B., Aras M., Chitre V.: A comparative of the marginal accuracy of crowns fabricated from four commercially available provisional materials: An in vitro study. Contemp. Clin. Dent., 2016, 6, 2, 161-165.
11. Zach L., Cohen G.: Pulp response to externally applied heat. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 1965, 19, 515-530.
12. Khajuria R. i wsp.: Comparison of temperature rise in pulp chamber during polymerization of materials used for direct fabrication of provisional restorations: An in vitro study. Eur. J. Dent., 2015, 9, 194-200.
13. Piplani A. i wsp.: An in vitro study to compare the temperature rise in the pulp chamber by direct method using three different provisional restorative materials. J. Indian Prosthodontic Soc., 2016, 16, 1, 36-41.
14. Abdullah A., Tsitrou E., Pollington S.: Comparative in vitro evaluation of CAD/CAM vs conventional provisional crowns. J. Appl. Oral Sci., 2016, 24, 3, 258-263.
15. Majewski S., Pryliński M.: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013.
16. Malkoc M. i wsp.: Cytotoxicity of temporary cements on bovine dental pulp-derived cells (bDPCs) using realtime cell analysis. J. Adv. Prosthodont., 2015, 7, 21-26.
17. Willerhausen B. i wsp.: A prospective clinical trial on the influence of a triamcinolone/demeclocycline and a calcium hydroxide based temporary cement on pain perception. Head Face Med., 2012, 8, 9.
18. Rego M., Santiago L.: Retention of provisional crowns cemented with eight temporary cements. Comparative study. J. Appl. Oral Sci., 2004, 2, 3, 209-212.
19. Arora S. i wsp.: Comparative evaluation of marginal leakage of provisional crowns cemented with different temporary luting cements: In vitro study. J. Indian Prosthodont. Soc., 2016, 16, 1, 42-48.
20. Cardoso M. i wsp.: Influence of application site of provisional cement on the marginal adaptation of provisional crowns. J. Appl. Oral Sci., 2008, 16, 3, 214-218.
21. Hill E.E., Lott J.: A clinically focused discussion of luting cements. Aust. Dent. J., 2011, 56, 1, 67-76.
22. Lad P. i wsp.: Practical clinical consideration of luting cements: A review. J. Int. Oral Health, 2014, 6, 1, 116-120.
23. Trumpaite-Vanagiene R. i wsp.: Cytotoxicity of commonly used luting cements – An in vitro study. Dent. Mat. J., 2015, 34, 3, 294-301.
24. Pontes E.C. i wsp.: Cytotoxicity of resin-based luting cements to pulp cells. Am. J. Dent., 2014, 27, 5, 237-244.
25. Kwon J. i wsp.: Biocompatibility evaluation of dental luting cements using cytokine released from human oral fibroblasts and keratinocytes. Materials, 2015, 8, 7269-7277.
26. Malkoc M. i wsp.: Cytotoxicity evaluation of luting cements on bovine dental pulp-derived cells (bDPCs) by real-time cell analysis. Dent. Mat. J., 2015, 34, 2, 154-160.
27. Kontakiotis E. i wsp.: A prospective study of the incidence of asymptomatic pulp necrosis following crown preparation. Int. Endod. J., 2015, 48, 512-517.
28. Hagiwara Y.: Ilustrowany atlas protez stałych. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2014.
29. Cheung G., Lai S., Ng R.: Fate of vital pulps beneath a metal-ceramic crown or a bridge retainer. Int. Endod. J., 2005, 38, 521-530.