Zębopochodna przetoka zewnątrzustna okolicy podżuchwowej – opis przypadku

Zębopochodna przetoka zewnątrzustna okolicy podżuchwowej – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Zębopochodne przetoki zewnątrzustne występują stosunkowo rzadko i stanowią problem diagnostyczno-terapeutyczny. Niewłaściwie lub niedostatecznie diagnozowane są często nieskutecznie leczone przez dermatologów i chirurgów, którzy pomijają możliwość ich zębopochodnej etiologii. Dopiero usunięcie przyczyny zakażenia, najczęściej związanej z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych, umożliwia trwałe wygojenie się przetoki. W przedstawionym przypadku pacjentka zgłosiła się z przetoką zewnątrzustną okolicy podżuchwowej spowodowaną obecnością pozostałości korzenia zęba. Fragment korzenia wraz z przetoką skórną usunięto w znieczuleniu miejscowym.
 
Abstract
Extraoral odontogenic fistulas occur relatively rarely and pose a diagnostic and therapeutic problem. Inappropriately or insufficiently diagnosed are often ineffectively treated by dermatologists and surgeons who ignore the possibility of their odontogenic aetiology. Only removal of the cause of the infection, usually associated with periapical inflammation, allows for permanent healing of the fistula. In the presented case, the patient reported with an extraoral fistula of the submandibular region caused by the presence of remained root. A fragment of the root and cutaneous fistula were removed under local anaesthesia.
 
Hasła indeksowe: przetoka zewnątrzustna, przetoka zębopochodna, radix relicta, leczenie chirurgiczne
 
Key words: extraoral fistula, odontogenic fistula, radix relicta, surgical treatment

PIŚMIENNICTWO
1. Brown R.S. i wsp.: Cutaneous sinus tracts (or emerging sinus tracts) of odontogenic origin: a report of 3 cases. Clin. Cosmet. Investig. Dent., 2010, 2, 63-67.
2. Samir N., Al-Mahrezi A., Al-Sudairy S.: Odontogenic cutaneous fistula. Sultan Qaboos Univ. Med. J., 2011, 11, 1, 115-118.
3. Sadeghi S., Dibaei S.: Prevalence of odontogenic sinus tracts in 728 endodontically treated teeth. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal, 2011, 16, 2, e296-299.
4. Srikanth G. i wsp.: A linguoverted impacted tooth with orocutaneous fistula – a rare case report. Clujul Med., 2018, 91, 4, 479-483.
5. Sato T. i wsp.: Rare case of external dental fistula of the submental region misdiagnosed as inverted follicular keratosis and thyroglossal duct cyst. Int. J. Surg. Case Rep., 2015, 16, 39-43.
6. Kayahan M.B. i wsp.: The management of an odontogenic cutaneous sinus tract: a case report. OHDMBSC, 2003, 2, 4, 60-63.
7. Lipski M. i wsp.: Przetoka zębopochodna skóry twarzy. Opis przypadku. Mag. Stomatol., 2007, XVII, 5, 54-56.
8. Tian J. i wsp.: Odontogenic cutaneous sinus tract associated with a mandibular second molar having a rare distolingual root: a case report. Head Face Med., 2015, 11, 13.
9. Sotiropoulos G.G., Farmakis E.-T.R.: Diagnosis and conservative treatment of extraoral submental sinus tract of endodontic origin: a case report. J. Clin. Diagn. Res. JCDR, 2014, 8, 10, ZD10-11.
10. Ved R. i wsp.: Cutaneous neck lesion of occult odontogenic origin: search for the tooth. BMJ Case Rep., 2016, 2016.
11. Figaro N., Juman S.: Odontogenic cutaneous fistula: a cause of persistent cervical discharge. Case Rep. Med., 2018, 2018, 3710857.
12. Patni P.M. i wsp.: Cutaneous dental sinus of submental region: an eight years follow-up. Clujul Med., 2018, 91, 3, 351-356.
13. Grzesiak-Janas G., Ratajek-Gruda M., Janas A.: Zębopochodne przetoki skórne twarzy. Mag. Stomatol., 2004, IV, 4, 67-68.
14. Pawłowska K., Stypułkowska J.: Zębopochodne przetoki skórne twarzy i szyi. Własne obserwacje kliniczne. Mag. Stomatol. 2003, XIII, 11, 51-56.
15. Chen K., Liang Y., Xiong H.: Diagnosis and treatment of odontogenic cutaneous sinus tracts in an 11-year-old boy. Medicine (Baltimore), 2016, 95, 20, e3662.
16. Barrowman R.A. i wsp.: Cutaneous sinus tracts of dental origin. MJA, 2007, 186, 5, 2.