Wiarygodność badań pantomograficznych – odcinek przedni w żuchwie

Wiarygodność badań pantomograficznych – odcinek przedni w żuchwie

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Reliability of panoramic radiographs – anterior part of mandible

Ingrid Różyło-Kalinowska, Magdalena Piskórz, Natalie Namięta, Katarzyna Portka, Natalia Węglarz

Streszczenie
Badania obrazowe stały się standardowym elementem leczenia stomatologicznego. Zdjęcia pantomograficzne pozwalają lekarzowi na ocenę warunków panujących w jamie ustnej pacjenta i ustalenie planu leczenia. Znajomość mechanizmu powstawania zdjęcia panoramicznego i jego charakteru pozwala unikać błędów w interpretacji pantomogramu oraz pomaga w podjęciu decyzji o dodatkowej diagnostyce zmian, które na tym jednym zdjęciu nie mogą być w pełni zdiagnozowane. Celem pracy jest przedstawienie trzech przypadków pacjentów, u których na prawidłowo wykonanych zdjęciach pantomograficznych stwierdzono znaczne skrócenie długości korzeni zębów siecznych w żuchwie. Następnie w tym samym dniu zlecono wykonanie zębowych zdjęć wewnątrzustnych, na których – w każdym z przypadków – wykluczono obecność resorpcji. Tylko staranna i rzetelna analiza badań obrazowych oraz wiedza na temat procesu tworzenia obrazu tomograficznego pozwalają na wyjaśnienie tego zjawiska (jako konsekwencji warstwowego charakteru pantomogramów) w przedstawionych przypadkach.
 
Abstract
Radiological imaging has recently become a standard element of dental treatment. Panoramic radiographs allow to assess the conditions in the oral cavity and to establish a treatment plan. The knowledge of the mechanism of creation the panoramic image and its tomographic character is an aid in avoiding mistakes in its interpretation. The knowledge also helps in making decisions about additional diagnostics of lesion that cannot be fully diagnosed in one panoramic radiograph. The aim of the study is to present three cases of patients in whom correctly taken panoramic radiographs demonstrated significant root shortening of mandibular incisors and afterwards on the same day periapical images were taken, in which root resorption was excluded in each case. Only careful and reliable analysis of radiological studies and knowledge about the process of creating a panoramic radiograph allow to explain this phenomenon in the presented cases as a consequence of the tomographic nature of panoramic examination.
 
Hasła indeksowe: diagnostyka radiologiczna, zdjęcia zębowe, pantomogram, zęby sieczne żuchwy
 
Key words: radiodiagnostics, periapical radiographs, panoramic examination, mandibular incisors

PIŚMIENNICTWO
1. Różyło-Kalinowska I., Różyło T.K.: ABC radiografii i radiologii stomatologicznej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016, 39-48.
2. Teodorczyk D. i wsp.: Resorpcja korzeni zębów jako powikłanie leczenia ortodontycznego – etiologia, objawy, profilaktyka. Przegląd piśmiennictwa. Forum Ortod., 2017, 13, 335-347.
3. Fuss Z., Tsesis I., Lin S.: Root resorption – diagnosis, classification and treatment choices based on stimulation factors. Dent. Traumatol., 2003, 19, 175-182.
4. Tronstad L.: Root resorption – etiology, terminology and clinical manifestations. Endod. Dent. Traumatol., 1988, 4, 241-252.
5. Trope M. i wsp.: Short versus long-term calcium hydroxide treatment of established inflammatory root resorption in replanted dog teeth. Endod. Dent. Traumatol., 1995, 11, 124-128.
6. Gunraj M.N.: Dental root resorption. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 1999, 88, 647-653.
7. Brezniak N., Wasserstein A.: Orthodontically induced inflammatory root resorption. Part I: The basic science aspects. Angle Orthod., 2002, 72, 175-184.
8. Aziz K., Hoover T., Sidhu G.: Understanding root resorption with diagnostic imaging. J. Calif. Dent. Assoc., 2014, 42, 158-164.
9. Kjaer I.: Resorpcja zewnętrzna korzeni – objaśnienie różnej etiologii ze względu na strukturę błony ozębnej położonej najbliżej korzenia zęba. Forum Ortod., 2015, 11, 106-114.